EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0009

Komission direktiivi 2001/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 48, 17.2.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 372 - 373
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 34 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 34 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/9/oj

32001L0009

Komission direktiivi 2001/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 048 , 17/02/2001 s. 0018 - 0019


Komission direktiivi 2001/9/EY,

annettu 12 päivänä helmikuuta 2001,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 1999/52/EY(2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Auto-Oil-ohjelmissa määriteltiin moottoriajoneuvojen huollon taso avaintekijäksi tarkasteltaessa liikenteen vaikutusta ilman laatuun. Auto-Oil-ohjelmat käynnistettiin vuonna 1992 analyyttisen perustan luomiseksi vuodesta 2000 alkaen ja sen jälkeen asetettaville ajoneuvojen päästöjä ja polttoaineen laatua koskeville standardeille, jotta saavutettaisiin ilman laatua koskevat tavoitteet keskittymällä erityisesti tieliikenteen päästöjen vähentämiseen.

(2) Direktiivissä 96/96/EY eritellään sellaiset määräaikaistarkastuksissa suoritettavat testit, joilla tarkistetaan, että bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen päästöt ovat edelleen hyväksyttävissä rajoissa.

(3) Tietyillä pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmillä (Euro 1 -standardi) varustettujen bensiinikäyttöisten ajoneuvojen päästöjen hiilimonoksidipitoisuus on testattava sekä alhaisilla että korkeilla moottorin käyntinopeuksilla.

(4) Moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 70/220/ETY(3) muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/69/EY säädetään, että vuodesta 2000 on otettava käyttöön bensiinikäyttöisten henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen sisäiset valvontajärjestelmät (OBD-järjestelmät), joilla seurataan ajoneuvon päästöjen valvontajärjestelmän toimintaa käytössä. Uusien dieselkäyttöisten ajoneuvojen OBD-järjestelmät on otettava käyttöön vuodesta 2003.

(5) Testausolosuhteiden ja todellisten toimintaolosuhteiden välisen eron pitäisi tulevaisuudessa kaventua, kun kehitetään OBD-järjestelmiä, joilla pystytään valvomaan ja tallentamaan ajoneuvon toiminnan aikana esiintyviä vikoja.

(6) Tämän direktiivin antamisen jälkeen ei ole enää tarpeen testata bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja alhaisella joutokäyntinopeudella, minkä seurauksena testi yksinkertaistuu ja sen tarkkuus paranee, kun seurataan ajoneuvon OBD-järjestelmän toimintaa.

(7) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/96/EY 8 artiklalla perustetun moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan direktiivin mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/96/EY tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään yhden vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä helmikuuta 2001.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1.

(2) EYVL L 142, 5.6.1999, s. 26.

(3) EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1.

LIITE

Korvataan direktiivin 96/96/ETY liitteessä II olevan 8.2.1 kohdan b alakohdan 4 kohta seuraavasti: "4. Pakoputken päästöt - raja-arvot

a) Mittaus moottorin joutokäyntikierrosluvulla:

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus sellaisena kuin ajoneuvon valmistaja sen ilmoittaa. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään 0,5 tilavuusprosenttia.

b) Mittaus korkealla joutokäyntikierrosluvulla moottorin kierrosluvun ollessa vähintään 2000 min-1:

Pakokaasujen suurin sallittu CO-pitoisuus sellaisena kuin ajoneuvon valmistaja sen korkealla joutokäyntikierrosluvulla ilmoittaa. Jos näitä tietoja ei ole käytettävissä, pakokaasujen CO-pitoisuus saa olla enintään 0,3 tilavuusprosenttia.

Ilman ja polttoaineen suhteen (Lambda) on oltava 1 +- 0,03 tai valmistajan erittelyn mukainen.

c) Sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD-järjestelmä) varustettujen moottoriajoneuvojen osalta jäsenvaltiot voivat direktiivin 98/69/EY mukaisesti edellä a kohdassa esitetyn testin vaihtoehtona varmistaa päästöjen valvontajärjestelmän oikean toiminnan OBD-laitteen asianmukaisen lukeman avulla ja tarkistamalla samanaikaisesti, että OBD-järjestelmä toimii moitteettomasti."

Top