EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0767

2001/767/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3388)

OJ L 288, 1.11.2001, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2001; Implisiittinen kumoaja 32001D0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/767/oj

32001D0767

2001/767/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2001, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3388)

Virallinen lehti nro L 288 , 01/11/2001 s. 0051 - 0052


Komission päätös,

tehty 31 päivänä lokakuuta 2001,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta Uruguayn eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3388)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/767/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001(2), ja erityisesti sen 14 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista säädetään eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta, Paraguaysta ja Uruguaysta 10 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä 93/402/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/538/EY(4).

(2) Suu- ja sorkkataudin esiintyminen Uruguayssa 23 päivästä huhtikuuta 2001 lähtien on varmistunut, ja maassa on otettu käyttöön suu- ja sorkkataudin vastainen nautaeläinten rokotusohjelma.

(3) Komissio keskeytti suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinlajien tuoreen lihan kaikkien luokkien tuonnin yhteisöön komission päätöksellä 2001/388/EY(5).

(4) Komission tarkastuskäynnillä 25-29 päivänä kesäkuuta 2001 perehdyttiin suu- ja sorkkataudin epidemiologiseen tilanteeseen ja toteutettuihin torjuntatoimenpiteisiin.

(5) Uruguayn toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset ovat pyrkineet poistamaan tarkastuskäynnin aikana havaitut huolenaiheet, ja tautitilanne on vakiintunut. Sen vuoksi on aiheellista lopettaa nautaeläinten, lampaiden ja vuohien ihmisravinnoksi tarkoitetun luuttoman tuoreen lihan sekä lemmikkieläinten ruuaksi valmistettavaksi tarkoitetun lihan ja muiden eläimen osien tuontikielto yhteisöön.

(6) Edellä sanotun estämättä päätöksen 2001/388/EY 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti tuotettu tuore liha sallitaan edelleen niiden yhteisön vaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa sillä hetkellä, kun eläimet, joista liha on peräisin, teurastettiin.

(7) Päätös 93/402/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/402/ETY liite II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(3) EYVL L 179, 22.7.1993, s. 11.

(4) EYVL L 193, 17.7.2001, s. 31.

(5) EYVL L 137, 19.5.2001, s. 33.

LIITE

"LIITE II

TODISTUKSEN MYÖNTÄMISTÄ VARTEN VAADITTAVAT ELÄINTEN TERVEYSTAKEET ((Taulukon kirjaimet (A, B, C, D, E, F, G ja H) viittaavat tämän päätöksen liitteessä III olevassa 2 osassa kuvattuihin eläinten terveystakeisiin, joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin ja alkuperiin tämän päätöksen 2 artiklan mukaisesti. Viiva (-) tarkoittaa, että tuonti ei ole sallittu.))

>TAULUKON PAIKKA>

IR: Ihmisravinnoksi.

LV: Lämpökäsiteltyjen lihavalmisteiden teolliseen valmistukseen:

1= sydämet

2= maksat

3= puremalihakset

4= kielet.

LR: Lemmikkieläinten ruuan teolliseen valmistukseen."

Top