EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0731

2001/731/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2001, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden, vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta erityisesti Uuden-Kaledonian sekä St. Pierren ja Miquelonin saarten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3080)

OJ L 274, 17.10.2001, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 5 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 166 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 166 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 106 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; Implisiittinen kumoaja 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/731/oj

32001D0731

2001/731/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2001, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden, vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta erityisesti Uuden-Kaledonian sekä St. Pierren ja Miquelonin saarten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3080)

Virallinen lehti nro L 274 , 17/10/2001 s. 0022 - 0027


Komission päätös,

tehty 16 päivänä lokakuuta 2001,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden, vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin, tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY muuttamisesta erityisesti Uuden-Kaledonian sekä St. Pierren ja Miquelonin saarten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3080)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/731/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston päätöksessä 79/542/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/117/EY(4), on luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden, vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin.

(2) Maaluettelon osalta on aiheellista selventää, että kyseisen päätöksen soveltamisalaan kuuluvien elävien eläinten eri lajien hyväksyminen tuotaviksi edellyttää, että näiden maiden ja tällaisten elävien eläinten osalta sovelletaan yhteisön yhdenmukaistettuja terveysedellytyksiä vastaavia edellytyksiä ja eläinlääkärintodistuksia, jotka on vahvistettu yhteisön lainsäädännössä direktiivin 72/462/ETY 8 ja 11 artiklan säännösten mukaisesti. Tämän vuoksi ja avoimuuden varmistamiseksi päätöksen 79/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa on syytä sallia ainoastaan sellaisista maista, joissa on vahvistettu yhdenmukaistetut säännöt, tuleva tuonti.

(3) Yhteisön eläinlääkärien tekemän tarkastuskäynnin perusteella vaikuttaa siltä, että Uuden-Kaledonian sekä St. Pierren ja Miquelonin saarten eläinlääkintäyksiköt ovat rakenteeltaan tarpeeksi selkeät ja järjestyneet.

(4) Uudessa-Kaledoniassa ei ole esiintynyt viimeisten 12 kuukauden aikana suu- ja sorkkatautia tai karjaruttoa. Näitä tauteja vastaan ei ole rokotettu viimeisten 12 kuukauden aikana, ja suu- ja sorkkatautia vastaan rokotettujen eläinten tuonti on kielletty.

(5) Uusi-Kaledonia voidaan sisällyttää luetteloon kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat luonnonvaraisten eläinten lihan tuonnin, ja se voidaan myös hyväksyä nautaeläinten tuoreen lihan ja lihavalmisteiden osalta.

(6) St. Pierre ja Miquelonin eläinlääkintäyksiköt valvovat tyydyttävästi hevoseläinten terveystilannetta, ja maa on erityisesti ollut vapaa afrikkalaisesta hevosrutosta ja venezuelalaisesta hevosen enkefalomyeliitistä yli kahden vuoden ajan sekä astumataudista ja räkätaudista yli kuuden kuukauden ajan.

(7) St. Pierre ja Miquelon voidaan säilyttää luetteloon hevoseläinten osalta.

(8) Heinäkuun 20 päivänä 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/611/EY(5) hyväksymisen jälkeen jäsenvaltiot voivat sallia taas uudelleen tiettyjen hevoseläinluokkien tuonnin eräiltä Meksikon alueilta. Kyseisellä päätöksellä muutetaan päätöstä 92/160/ETY Meksikon aluejaon osalta, päätöksiä 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY ja 93/197/ETY Meksikosta tapahtuvan hevoseläinten tuonnin osalta sekä kumotaan päätökset 95/392/EY ja 96/486/EY. Päätöksessä 79/542/ETY poistettiin kuitenkin viittaus aluejakoon ja teurastettaviksi tarkoitettujen hevoseläinten tuontiin. Tämä olisi selkiytettävä.

(9) Ulkomaankauppaa varten laadittua maa- ja aluenimikkeistöä koskevassa yhteisön lainsäädännössä käytettävillä ISO-koodeilla tunnistettujen, luettelossa esiintyvien maiden osalta olisi tarvittaessa ilmoitettava, jos tällainen koodi on väliaikainen.

(10) Päätöksen 79/542/ETY liite olisi muutettava vastaavasti.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 79/542/ETY liitteessä oleva 1 osa tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 20 päivästä lokakuuta 2001.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(4) EYVL L 43, 14.2.2001, s. 38.

(5) EYVL L 214, 8.8.2001, s. 49.

LIITE

"LIITE

Tuonnin on täytettävä asiaa koskevat eläinten terveyden ja kansanterveyden vaatimukset.

1 OSA

Elävät eläimet, tuore liha ja lihavalmisteet

>TAULUKON PAIKKA>

N= Nautaeläimet (myös puhvelit ja biisonit)

L/V= Lampaat ja vuohet

S= Siat

H= Hevoseläimet

S/E= Sorkkaeläimet

X= Sallittu

O= Kielletty

Erityishuomautuksia"

Top