Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0683

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2001, kivihiiliteollisuuden hyväksi tarkoitettujen tukien myöntämisen sallimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuodeksi 2001 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1404)

OJ L 241, 11.9.2001, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/683/oj

32001D0683

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2001, kivihiiliteollisuuden hyväksi tarkoitettujen tukien myöntämisen sallimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuodeksi 2001 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1404)

Virallinen lehti nro L 241 , 11/09/2001 s. 0010 - 0012


Komission päätös,

tehty 8 päivänä toukokuuta 2001,

kivihiiliteollisuuden hyväksi tarkoitettujen tukien myöntämisen sallimisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle vuodeksi 2001

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1404)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/683/EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden kivihiiliteollisuuden hyväksi toteuttamia toimia koskevasta yhteisön järjestelmästä 28 päivänä joulukuuta 1993 tehdyn komission päätöksen N:o 3632/93/EHTY(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

I

(1) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 16 päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä päätöksen N:o 3632/93/EHTY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle tuesta, jota se aikoi myöntää kivihiiliteollisuudelle vuonna 2001.

(2) Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella komission on tehtävä päätös 25259000 Englannin punnan suuruisesta toimintatuesta, jolla katetaan neljän tuotantoyksikön liiketoiminnan tappioita 1 päivänä tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä aikana.

(3) Taloudellisista toimenpiteistä säädetään päätöksen N:o 3632/93/EHTY 1 artiklassa. Komissio tekee päätöksen näistä toimenpiteistä kyseisen päätöksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Komission hyväksynnän edellytyksenä on, että toimenpide on mainitun päätöksen 2 artiklassa säädettyjen yleisten päämäärien ja vaatimusten sekä sen 3 artiklassa säädettyjen erityisvaatimusten mukainen ja että se ei haittaa yhteismarkkinoiden asianmukaista toimintaa. Arvioidessaan näitä toimenpiteitä komissio myös tarkistaa päätöksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että ne ovat komission päätöksellä 2001/114/EHTY(2) hyväksytyn Yhdistyneen kuningaskunnan kivihiiliteollisuuden nykyaikaistamis-, järkeistämis- ja uudelleenjärjestelysuunnitelman ja päätöksen 2001/597/EHTY(3) ("uudelleenjärjestelysuunnitelma") mukaisia.

II

(4) Määrältään 25259000 Englannin punnan suuruisella tuella, jota Yhdistynyt kuningaskunta ehdottaa päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan mukaisesti myönnettäväksi kivihiiliteollisuudelle, on tarkoitus kattaa ero kivihiilen tuotantokustannusten ja myyntihinnan välillä, joista jälkimmäisestä sopimuspuolet ovat vapaasti sopineet keskenään siten, että huomioon on otettu kolmansista maista ostettavan samanlaatuisen kivihiilen maailmanmarkkinatilanne.

(5) Ehdotettu tuki on tarkoitettu seuraaville tuotantoyksiköille:

a) Mining (Scotland) Ltd:n Longannet Minen tuotantoyksikölle 18318000 Englannin puntaa,

b) Hatfield Coal Company Ltd:n Hatfield Collieryn tuotantoyksikölle 3807000 Englannin puntaa,

c) Blenkinsopp Collieries Ltd:n Blenkinsopp Collieryn tuotantoyksikölle 1168000 Englannin puntaa,

d) Betws Anthracite Ltd:n Betws Collieryn tuotantoyksikölle 1966000 Englannin puntaa.

(6) Komissio on jo antanut Yhdistyneelle kuningaskunnalle luvan myöntää päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan mukaisesti toimintatukea tuotantoyksiköille 17 päivän huhtikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2000 väliseksi ajaksi seuraavasti: 17462000 Englannin puntaa Longannet Minelle(4), 3932000 Englannin puntaa Hatfield Collierylle ja 470000 Englannin puntaa Blenkinsopp Collierylle(5) sekä 870000 Englannin puntaa Betws Collierylle(6). Komissio katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan esittämällä tuella vuodeksi 2000 oli päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkoitus parantaa edellä mainittujen tuotantoyksiköiden taloudellista elinkelpoisuutta vähentämällä niiden tuotantokustannuksia. Tuella on tarkoitus uudelleenjärjestelysuunnitelman mukaisesti auttaa parantamaan tuotantoyksiköiden elinkelpoisuutta, jotta ne voisivat vuoden 2002 jälkeen jatkaa toimintaansa ilman julkista tukea.

(7) Tiedot, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut 16. maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjeellään, jolla ilmoitettiin vuodeksi 2001 esitettävästä tuesta, vahvistavat päätelmät, jotka komissio oli tehnyt päätöksen N:o 3632/93/EHTY nojalla vuodelle 2000 myönnetystä tuesta. Hatfield Collieryn, Blenkinsopp Collieryn ja Betws Collieryn tuotantoyksiköiden kustannuksia on leikattava merkittävästi, eivätkä ne saisi vuonna 2002 olla suuremmat kuin uudelleenjärjestelysuunnitelmassa(7) vuoden 1999 hintoina määrätyt kustannukset (1,15 Englannin puntaa gigajoulea kohti). Longannet Minen tuotantokustannusten arvioidaan olevan vuonna 2002 [...](8) Englannin puntaa gigajoulea kohti. Longannet Minen kivihiilen laatu (erityisesti rikkipitoisuus on hyvin alhainen) on niin korkea, että tämä tuotantoyksikkö saa tuotannostaan korkeamman hinnan kuin Yhdistyneen kuningaskunnan muut tuottajat yleensä. Jos Longannet Mine onnistuu pienentämään tuotantokustannuksiaan ja velkaantumistaan, sen pitäisi pystyä jatkamaan toimintaansa vuoden 2002 jälkeen ilman valtion tukea. Edellä mainittujen tuotantoyksiköiden pitäisi vuoden 2004 loppuun ulottuvalle ajanjaksolle laadittujen arvioiden mukaan lisäksi pystyä edelleen parantamaan taloudellista elinkelpoisuuttaan tuotantokustannuksiin kohdistuvien uusien vähennysten ansiosta.

(8) Yhdistyneen kuningaskunnan vuodeksi 2001 esittämällä tuella on päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarkoitus parantaa edellä mainittujen tuotantoyksiköiden taloudellista elinkelpoisuutta vähentämällä niiden tuotantokustannuksia.

(9) Kunkin tuotantoyksikön toteuttamien nykyaikaistamis-, järkeistämis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden ja etenkin näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavan rahoitustuen tilapäisen luonteen ansiosta tuki voi olla asteittain vähenevää päätöksen N:o 3632/93/EHTY 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.

(10) Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten pyynnöstä teetettiin ulkopuolisella asiantuntijalla tekninen selvitys siitä, voivatko tuotantoyksiköt parantaa niitä varten tarkoitettujen nykyaikaistamis-, järkeistämis- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteiden avulla taloudellista elinkelpoisuuttaan sen jälkeen, kun EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolo lakkaa 23 päivänä heinäkuuta 2002. Asiantuntija on tätä selvitystä laatiessaan ottanut huomioon tuotantoyksiköiden maantieteelliset ja tekniset toimintaedellytykset sekä niiden tuottaman kivihiilen laadun. Selvityksessä todettiin, että suunnitellut toimenpiteet ovat johdonmukaisia ja realistisia ja niiden avulla tuotantoyksiköt voivat tulla taloudellisesti elinkykyisiksi.

(11) Ilmoitettu tonnikohtainen tuki ei päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti ylitä minkään tuotantoyksikön osalta tuotantokustannusten ja odotettavissa olevien tulojen välistä erotusta vuonna 2001.

(12) Komissio toteaa, että tilintarkastaja on todistanut Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamien kunkin tuotantoyksikön taloutta koskevien tietojen vastaavan tarkasti yrityksen kirjanpitoa. Tilintarkastaja on lisäksi todennut, että ennusteet on laadittu soveltaen kirjanpitokäytäntöjä, jotka olivat käytössä ennen uudelleenjärjestelysuunnitelman kattamaa ajanjaksoa.

(13) Edellä johdanto-osan 5 kappaleessa luetelluille tuotantoyksiköille vuodelle 2001 esitetty tuki on edellä esitettyjen seikkojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien tietojen perusteella päätöksen N:o 3632/93/EHTY ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan mukainen.

III

(14) Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että tämä tuki ei vääristä kilpailua yhteisössä eikä aiheuta syrjintää kivihiilen tuottajien, ostajien tai kuluttajien välillä.

(15) Yhdistyneen kuningaskunnan on päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan sekä päätöksen 2001/114/EHTY sisältyvien asiaa koskevien säännösten mukaisesti toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kullekin tuotantoyksikölle myönnettävän tuen määrä ei aiheuta yhteisön kivihiilen toimitushintojen pienenemistä alhaisemmiksi kuin samanlaatuisesta, kolmansista maista peräisin olevasta kivihiilestä maksettavat hinnat.

(16) Lisäksi tuki on päätöksen N:o 3632/93/EHTY 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti sisällytettävä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliseen, alueelliseen tai paikalliseen julkiseen talousarvioon ja sen on oltava niitä vastaavien järjestelyjen mukaista.

(17) Päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan ja 9 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan komissio tarkistaa, että myönnettäväksi sallittua tukea käytetään ainoastaan kyseisen päätöksen 3 artiklassa säädettyihin tarkoituksiin. Yhdistyneen kuningaskunnan on viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2002 ilmoitettava vuonna 2001 tosiasiallisesti maksetut tukimäärät sekä alun perin ilmoitettuihin määriin mahdollisesti tehdyt muutokset. Tämän vuotuisen selvityksen yhteydessä on myös toimitettava kaikki tiedot, jotka tarvitaan sen varmistamiseksi, että edellä mainitun päätöksen 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia on noudatettu.

(18) Yhdistyneen kuningaskunnan on perusteltava kaikki poikkeamat uudelleenjärjestelysuunnitelmasta ja komissiolle 16 päivänä maaliskuuta 2001 toimitetuista talous- ja rahoitusennusteista. Erityisesti jos käy ilmi, että päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei voida täyttää, Yhdistyneen kuningaskunnan on ehdotettava komissiolle tarvittavia korjaavia toimenpiteitä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sallitaan, että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää päätöksen N:o 3632/93/EHTY 3 artiklan vaatimusten mukaisesti toimintatukea 25259000 Englannin puntaa Longannet Minen, Hatfield Collieryn, Blenkinsopp Collieryn ja Betws Collieryn tuotantoyksiköille vuodeksi 2001.

2 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että sallittu tuki käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, jotka se on ilmoittanut 16 päivänä maaliskuuta 2001 päivätyssä ilmoituksessaan, ja että kaikkiin tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin tarkoituksiin liittyvät menoerät, jotka on peruutettu, yliarvioitu tai käytetty väärin, maksetaan takaisin.

3 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan on viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2002 ilmoitettava varainhoitovuoden 2001 aikana tosiasiallisesti maksetun tuen määrä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvollisuuksia, jotka johtuvat päätöksen N:o 3632/93/EHTY 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohdasta.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2001.

Komission puolesta

Loyola De Palacio

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 12.

(2) EYVL L 43, 14.2.2001, s. 27.

(3) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 32.

(4) Komission päätös 2001/217/EHTY, tehty 13. joulukuuta 2000 (EYVL L 81, 21.3.2000, s. 31).

(5) Komission päätös 2001/340/EHTY, tehty 13. helmikuuta 2001 (EYVL L 122, 3.5.2001, s. 23).

(6) Komission päätös 2001/597/EHTY, tehty 11. huhtikuuta 2001 (EYVL L 210, 3.8.2001, s. 32).

(7) 1 hiiliekvivalenttitonni (tec) = 29,302 gigajoulea (GJ).

(8) Luottamuksellinen tieto.

Top