EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0322

2001/322/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2001, päätöksen 2001/276/EY muuttamisesta Argentiinan eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1133)

OJ L 112, 21.4.2001, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/322/oj

32001D0322

2001/322/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2001, päätöksen 2001/276/EY muuttamisesta Argentiinan eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1133)

Virallinen lehti nro L 112 , 21/04/2001 s. 0017 - 0017


Komission päätös,

tehty 20 päivänä huhtikuuta 2001,

päätöksen 2001/276/EY muuttamisesta Argentiinan eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1133)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/322/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 3 ja 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa Kolumbiasta, Paraguaysta, Uruguaysta, Brasiliasta, Chilestä ja Argentiinasta säädetään komission päätöksessä 93/402/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/276/EY(4).

(2) Argentiinan terveystilanteessa tapahtuneiden muutosten ja Argentiinasta peräisin olevan tuoreen lihan Kanadaan, Chileen ja Amerikan yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin keskeyttämisen jälkeen tuonti Argentiinasta keskeytettiin varotoimenpiteenä päätöksellä 2001/276/EY 15 päivään huhtikuuta 2001 siihen asti kun tilanteesta saadaan lisätietoja.

(3) Tämän päätöksen tekemisen jälkeen Argentiinan toimivaltaiset viranomaiset keskeyttivät itse suu- ja sorkkataudille alttiista lajeista saadun tuoreen lihan viennin yhteisöön, toteuttivat eläinlääkintäyksiköiden uudelleenjärjestelyjä ja laativat täysin uuden strategisen suunnitelman, johon kuuluu aluejako suu- ja sorkkataudin torjumiseksi. Tätä keskeytystä on tarpeen jatkaa siihen asti kun nämä muutokset on saatu asianmukaisesti arvioitua.

(4) Argentiinasta tulevan tuonnin keskeyttäminen pantiin täytäntöön korvaamalla päätöksen 93/402/ETY liitteet päätöksellä 2001/276/EY. Oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeen toteuttaa uusi toimenpide, jolla nämä liitteet saatetaan täysin ajan tasalle. Tästä syystä ei ole aiheellista rajoittaa nykyisten liitteiden, joiden ulkopuolelle Argentiina on jätetty, voimassaoloaikaa. Argentiinasta peräisin olevan lihan tuonnin keskeyttämisestä tehtyä päätöstä tarkastellaan kuitenkin uudelleen kahden kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta.

(5) Argentiina lopetti todistusten antamisen lähetyksille 13 päivästä maaliskuuta 2001. Oikeusvarmuuden vuoksi lähetykset, jotka on tuotettu ja joille on annettu todistus viimeistään mainittuna päivänä olisi hyväksyttävä.

(6) Päätös 2001/276/EY olisi muutettava vastaavasti.

(7) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2001/276/EY 2 artikla seuraavasti: "Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lähetykset, jotka on tuotettu tai joille on annettu todistus viimeistään 13 päivänä maaliskuuta 2001."

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 179, 22.7.1993, s. 11.

(4) EYVL L 95, 5.4.2001, s. 41.

Top