EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2889

Neuvoston asetus (EY) N:o 2889/2000, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja yhteisötoimituksia koskevan asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta

OJ L 336, 30.12.2000, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2002; Implisiittinen kumoaja 32001R2432

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2889/oj

32000R2889Virallinen lehti nro L 336 , 30/12/2000 s. 0014 - 0014


Neuvoston asetus (EY) N:o 2889/2000,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2000,

kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja yhteisötoimituksia koskevan asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2000(1) mukaisesti kaksikäyttötuotteita ja -teknologiaa on valvottava tehokkaasti silloin, kun niitä viedään yhteisöstä.

(2) Jotta jäsenvaltiot ja Euroopan unioni voisivat täyttää kansainväliset velvoitteensa, joihin ne ovat sitoutuneet ydinalan viejämaiden ryhmässä, asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteen I ryhmä 0 (Ydinaineet, laitteistot ja laitteet) on sisällytetty kokonaisuudessaan asetuksen liitteeseen IV (tässä liitteessä lueteltujen kaksikäyttötuotteiden yhteisön sisäiset toimitukset ovat luvanvaraisia).

(3) Tämän jälkeen on osoittautunut, että asetukseen (EY) N:o 1334/2000 perustuva muiden kuin arkaluonteisten ydinaineiden yhteisövalvonta on luonut kaupan esteitä ilman, että Euratomin perustamissopimuksella jo taattu suojataso olisi mitenkään noussut. Kyseisten aineiden valvonta on näin ollen syytä poistaa.

(4) Jäsenvaltiot ovat kuitenkin tunnustaneet vuonna 1984 antamassaan yhteistä politiikkaa koskevassa Dublinin julistuksessa tarpeen säilyttää yhteisövalvonta erityisen arkaluonteisina pidettyjen tuotteiden toimitusten osalta ydinasesulkua noudattaen. Näin ollen seuraavien (0C002 kohtaan sisältyvien) erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien valvontaa on jatkettava: erotettu plutonium ja isotoopeilla 235 tai 233 yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani.

(5) Asetusta (EY) N:o 1334/2000 olisi näin ollen muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1334/2000 seuraavasti:

1) Lisätään liitteeseen II 2 osan ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen luetelmakohdat seuraavasti:

"- 0C001 'Luonnonuraani' tai 'köyhdytetty uraani' tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista.

- 0C002 muut kuin liitteessä IV mainitut 'erityiset halkeamiskelpoiset materiaalit';

- 0D001 (ohjelmistot) ja 0E001 (teknologia), siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohtaan: 0C002 kohdassa luetellut aineet, jotka eivät sisälly liitteeseen IV."

2) Korvataan liitteessä IV II osassa maininta "Liitteen I ryhmä 0 kokonaisuudessaan sisältyy liitteeseen IV" seuraavasti:

"Liitteen I ryhmä 0 kokonaisuudessaan sisältyy liitteeseen IV, lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja:

- 0C001: tämä kohta ei sisälly liitteeseen I.

- 0C002: 0C002 kohta sisältyy liitteeseen IV ainoastaan seuraavien erityisten halkeamiskelpoisten materiaalien osalta:

a) erotettu plutonium;

b) isotoopeilla 235 tai 233 yli 20-prosenttiseksi rikastettu uraani.

- Kohdat 0D001 (ohjelmistot) ja 0E001 (teknologia) sisältyvät liitteeseen IV, paitsi siltä osin kuin ne liittyvät 0C001 kohdan tai niihin 0C002 kohdan aineisiin, jotka eivät sisälly liitteeseen IV."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. Pierret

(1) EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1.

Top