EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2887

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 83 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 133 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 133 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2009; Kumoaja 32009L0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2887/oj

32000R2887Virallinen lehti nro L 336 , 30/12/2000 s. 0004 - 0008


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2000,

tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi päätelmissään, että digitaalisen, tietoihin perustuvan talouden kaikkien kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi Euroopassa yrityksillä ja kansalaisilla on oltava käytettävissään edullinen maailmantason viestintäinfrastruktuuri ja laaja valikoima palveluja. Jäsenvaltioita kehotetaan työskentelemään yhdessä komission kanssa "kilpailun lisäämiseksi paikallisverkoissa ennen vuoden 2000 loppua ja kilpailun vapauttamiseksi tilaajayhteyksissä, jotta Internetin käyttökustannuksia voitaisiin oleellisesti alentaa". Eurooppa-neuvoston kokouksessa Feirassa 20 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksyttiin ehdotettu eEurope-toimintasuunnitelma, jossa asetetaan tilaajayhteyksien eriytetty tarjoaminen keskeiseksi lyhyen aikavälin tavoitteeksi.

(2) Tilaajayhteyksien eriytetyn tarjoamisen olisi täydennettävä voimassa olevia yhteisön oikeuden säännöksiä ja varmistettava yleispalvelujen ja tilaajayhteyksien tarjoamisen kohtuullisin kustannuksin kaikille kansalaisille lisäämällä kilpailua ja varmistamalla taloudellisen tehokkuuden sekä tuomalla käyttäjille mahdollisimman suuren hyödyn.

(3) "Tilaajayhteydellä" tarkoitetaan kierrettyjä metallisia parijohtoja, jotka yleisessä kiinteässä puhelinverkossa yhdistävät tilaajan tiloissa olevan verkon liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan operaattorin verkkoelementtiin. Kuten komission viidennessä raportissa televiestinnän sääntelypaketin toteuttamisesta todetaan, paikallisliityntäverkko on jäänyt yhdeksi vapautettujen televiestintämarkkinoiden vähiten kilpailluksi lohkoksi. Uusilla tulokkailla ei ole laajalle levinneitä vaihtoehtoisia verkkorakenteita, eivätkä ne saavuta perinteisin tekniikoin samoja mittakaavaetuja ja toiminnan laajuutta kuin operaattorit, jotka on nimetty yleisten kiinteiden puhelinverkkojen markkinoilla merkittävässä markkina-asemassa oleviksi. Tämä on seurausta siitä, että nämä operaattorit ovat rakentaneet metallijohtoihin perustuvat paikallisliityntäinfrastruktuurinsa pitkän ajan kuluessa yksinoikeuksien turvin ja kyenneet rahoittamaan investoinnit monopolihinnoittelun avulla.

(4) Vuoden 1999 viestintäalan uudelleentarkastelua koskevasta komission tiedonannosta 13 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa korostetaan, että on tärkeää antaa alalle mahdollisuus kehittää perusrakenteita, jotka edistävät sähköisen viestinnän ja sähköisen kaupankäynnin kasvua, ja harjoittaa sellaista sääntelyä, joka tukee tätä kasvua. Päätöslauselmassa todetaan, että tilaajayhteyksien eriyttämisellä on tällä hetkellä merkitystä lähinnä merkittävässä markkina-asemassa olevien yksiköiden metallijohdinrakenteiden kannalta ja että investoitaessa vaihtoehtoisiin perusrakenteisiin on voitava varmistaa kohtuulliset tuotot, mikä saattaa helpottaa näiden rakenteiden leviämistä alueille, joilla niiden kattavuus on vielä vähäinen.

(5) Uusien yhteyksien tarjoaminen kapasiteetiltaan suurten valokuituyhteyksien välityksellä suoraan suurimmille käyttäjille muodostaa erityismarkkinat, jotka kehittyvät kilpailun ehdoilla uusien investointien myötä. Tämän vuoksi tässä asetuksessa käsitellään metallijohtoja käyttävien tilaajayhteyksien eriytettyä tarjoamista rajoittamatta kuitenkaan muunlaisten paikallisliityntäinfrastruktuurien tarjoamista koskevia kansallisia vaatimuksia.

(6) Uusien tulokkaiden ei olisi taloudellisesti kannattavaa rakentaa vakiintuneen operaattorin verkon rinnalle kokonaan omaa metallijohtoja käyttävää paikallisliityntäverkkoaan kohtuullisessa ajassa. Vaihtoehtoiset perusrakenteet kuten kaapelitelevisioverkot, satelliittiverkot ja langattomat tilaajayhteydet eivät toistaiseksi ole yleensä yhtä toimivia ja kaiken kattavia, vaikkakin tilanne saattaa jäsenvaltioissa vaihdella.

(7) Tilaajayhteyksien eriytetyn käyttöoikeuden avulla uudet tulokkaat voivat kilpailla ilmoitettujen operaattoreiden kanssa tarjoamalla suurinopeuksisia datansiirtopalveluja jatkuvaa Internet-yhteyttä ja multimediasovelluksia varten digitaalisen tilaajayhteystekniikan (DSL) avulla sekä puheensiirtopalveluja. Eriytettyä käyttöoikeutta koskeva kohtuullinen pyyntö sisältää sen, että sellainen käyttöoikeus on välttämätön voidakseen tarjota käyttöoikeuden saaneelle palveluja, ja että pyynnön epääminen estäisi, rajoittaisi tai vääristäisi kilpailua tällä alalla.

(8) Tämä asetus valtuuttaa metallijohtoja käyttävien tilaajayhteyksien eriytettyyn tarjoamiseen ainoastaan ne verkko-operaattorit, joiden kansalliset sääntelyviranomaiset ovat nimenneet kiinteiden yleisten puhelinverkkojen tarjoamisen alalla merkittävässä markkina-asemassa oleviksi asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti, jäljempänä "ilmoitetut operaattorit". Jäsenvaltiot ovat jo ilmoittaneet komissiolle niiden kiinteiden yleisten puhelinverkkojen alalla toimivien operaattoreiden nimet, jotka ovat merkittävässä markkina-asemassa televiestinnän yhteenliittämisestä soveltaen avoimen verkon tarjoamisen (ONP) periaatteita yleispalvelun ja yhteentoimivuuden varmistamiseksi 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/33/EY(3) liitteessä I olevan 1 osan sekä avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä 26 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/10/EY(4) mukaisesti.

(9) Ilmoitettua operaattoria ei voida vaatia tarjoamaan yhteyksiä, joita se ei valtuuksiensa puitteissa kykene toimittamaan, esimerkiksi silloin jos pyynnön täyttäminen loukkaisi lakiin perustuvia riippumattoman kolmannen osapuolen oikeuksia. Tilaajayhteyksien eriytetyn tarjoamisen velvoite ei tarkoita sitä, että ilmoitettujen operaattorien olisi rakennettava täysin uusia paikallisverkkorakenteita yksinomaan siksi, että käyttöoikeuden saaneet sitä pyytävät.

(10) Vaikka kaupalliset neuvottelut ovat suositeltavin tapa sopia tilaajayhteyden käytön teknisistä seikoista ja hinnoittelusta, kokemus on osoittanut, että useimmissa tapauksissa sääntely on tarpeen sen vuoksi, että uuden tulokkaan ja ilmoitetun operaattorin neuvotteluasemien kesken on epätasapaino, ja sen vuoksi, että muita vaihtoehtoja ei ole. Tietyissä tilanteissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat yhteisön lainsäädännön mukaisesti puuttua asiaan omasta aloitteestaan varmistaakseen tasapuolisen kilpailun, taloudellisen tehokkuuden ja mahdollisimman suuren hyödyn loppukäyttäjille. Jos ilmoitettu operaattori ei pysty noudattamaan määräaikoja, käyttöoikeuden saaneella olisi oltava oikeus korvaukseen.

(11) Tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen kustannuslaskentaan ja hinnoitteluun olisi sovellettava avoimia, ketään syrjimättömiä ja objektiivisia sääntöjä tasapuolisuuden varmistamiseksi. Hinnoittelusäännöillä olisi varmistettava, että tilaajayhteyden tarjoaja pystyy kattamaan kustannuksensa sekä saamaan kohtuullista tuottoa paikallisliityntäverkon pitkän ajan kehittämisen ja päivittämisen varmistamiseksi. Tilaajayhteyksien hinnoittelusäännöillä olisi edistettävä tervettä ja kestävää kilpailua unohtamatta vaihtoehtoiseen perusrakenteeseen tehtävien investointien tarpeellisuutta, ja varmistettava, ettei kilpailu vääristy varsinkaan niin, että ilmoitetun operaattorin tukku- ja vähittäishintojen välille jäisi kohtuuttoman pieni marginaali. Tässä yhteydessä on tärkeää kuulla kilpailuviranomaisia.

(12) Ilmoitettujen operaattoreiden olisi tarjottava tietoa ja tilaajayhteyksien eriytettyä käyttömahdollisuutta kolmansille osapuolille samoin ehdoin ja samanlaatuisena kuin ne tarjoavat omille yksiköilleen, tai osakkuusyrityksilleen. Avointen ja ketään syrjimättömien markkinoiden luomiseen myötävaikuttaisi tältä osin se, että ilmoitettu operaattori julkaisee tilaajayhteyksien eriytettyä käyttömahdollisuutta koskevan asianmukaisen viitetarjouksen mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mieluiten Internetissä sekä kansallisten sääntelyviranomaisten valvonnassa.

(13) Komissio antoi tilaajayhteyksien eriytetystä tarjonnasta ja kilpailun mahdollistamisesta kaikessa sähköisessä viestinnässä mukaan lukien laajakaistamultimedia ja nopea Internet 25 päivänä toukokuuta 2000 antamassaan suosituksessa 2000/417/EY(5) ja 26 päivänä huhtikuuta 2000 antamassaan tiedonannossa(6) yksityiskohtaiset ohjeet kansallisten sääntelyviranomaisten avuksi, jotta nämä voivat tasapuolisesti säännellä tilaajayhteyksien eri käyttöoikeustyyppien tarjoamista.

(14) Tavoitetta luoda yhdenmukaiset puitteet tilaajayhteyksien tarjoamiselle siten, että kaikille yrityksille ja kansalaisille yhteisössä tarjottaisiin kilpailuun perustuen kohtuuhintaiset maailmantason viestinnän perusrakenteet ja laaja valikoima palveluja, ei voida saavuttaa jäsenvaltioiden toimenpitein hallitusti, yhdenmukaisesti ja nopeasti, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön toimin perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tämän asetuksen säännöksissä ei ylitetä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen. Säännösten antamisella ei rajoiteta yhteisön oikeuden mukaisia kansallisia säännöksiä, joissa säädetään tätä yksityiskohtaisemmista toimenpiteistä, esimerkiksi virtuaalisen rinnakkain sijoittamisen osalta.

(15) Tällä asetuksella täydennetään televiestintäalan sääntelypuitteita, erityisesti direktiivejä 97/33/EY ja 98/10/EY. Uusien sähköisen viestinnän sääntelypuitteiden olisi sisällettävä asianmukaiset säännökset tämän asetuksen korvaamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tällä asetuksella on tarkoitus tehostaa kilpailua ja kannustaa teknologiseen innovointiin tilaajayhteysmarkkinoilla säätämällä yhdenmukaisista edellytyksistä tilaajayhteyksien eriytetylle tarjoamiselle, millä edistetään kilpailuun perustuvaa monien erilaisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamista.

2. Tätä asetusta sovelletaan 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen ilmoitettujen operaattoreiden tilaajayhteyksien ja liitännäispalvelujen eriytettyyn tarjoamiseen.

3. Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta ilmoitettujen operaattorien velvollisuutta noudattaa yhteisön oikeuden mukaisesti syrjimättömyyden periaatetta niiden käyttäessä yleistä kiinteää puhelinverkkoa nopeiden liittymien ja siirtopalvelujen tarjoamiseen kolmansille osapuolille samalla tavoin kuin ne tarjoavat omille yksiköilleen tai osakkuusyrityksilleen.

4. Tällä asetuksella ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeuksia pitää voimassa tai ottaa käyttöön yhteisön oikeuden mukaisia toimenpiteitä, jotka sisältävät yksityiskohtaisempia säännöksiä kuin tässä asetuksessa olevat ja/tai tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella olevat säännökset, muun muassa muuntyyppisten tilaajayhteysinfrastruktuurien käyttöoikeuden osalta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "ilmoitetulla operaattorilla" kiinteän yleisen puhelinverkon operaattoreita, jotka jäsenvaltion kansallinen sääntelyviranomainen on nimennyt merkittävässä markkina-asemassa oleviksi kiinteiden yleisten puhelinverkkojen tarjoamisessa direktiivin 97/33/EY liitteessä I olevan 1 osan tai direktiivin 98/10/EY mukaisesti;

b) "käyttöoikeuden saaneella" kolmatta osapuolta, jolle on myönnetty direktiivin 97/13/EY(7) mukainen asianmukainen valtuutus tai jolla on lupa tarjota viestintäpalveluja kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jolle voidaan myöntää tilaajayhteyksien eriytetty käyttöoikeus;

c) "tilaajayhteydellä" kierrettyjä metallisia parijohtoja, jotka yhdistävät tilaajan tiloissa olevan verkon liityntäpisteen ristikytkentätelineeseen tai vastaavaan kiinteän yleisen puhelinverkon verkkoelementtiin;

d) "tilaajayhteyden osalla" osaa, joka yhdistää tilaajan tiloissa olevan verkon liityntäpisteen keskittimeen tai erityiseen tilaajayhteyden varrella olevaan kiinteän yleisen puhelinverkon liityntäpisteeseen;

e) "tilaajayhteyksien eriytetyllä käyttöoikeudella" tilaajayhteyksien täysin eriytettyä käyttöoikeutta ja tilaajayhteyksien rinnakkaiskäyttöoikeutta; tämä ei merkitse tilaajayhteyden omistusoikeuden siirtymistä;

f) "tilaajayhteyden täysin eriytetyllä käyttöoikeudella" käyttöoikeuden saaneen oikeutta käyttää ilmoitetun operaattorin tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyden osia siten, että tämä saa käyttöönsä metallisten kierrettyjen parijohtojen koko taajuusalueen;

g) "tilaajayhteyden rinnakkaiskäyttöoikeudella" käyttöoikeuden saaneen oikeutta käyttää ilmoitetun operaattorin tilaajayhteyksiä tai tilaajayhteyksien osia siten, että käytetään kierrettyjen parijohtojen muuhun kuin puheensiirtoon käytettyjä taajuuskaistoja. Tilaajayhteys säilyy edelleen ilmoitetun operaattorin käytössä peruspuhelupalvelujen tarjoamiseksi yleisölle;

h) "rinnakkain sijoittamisella" niiden fyysisten tilojen ja teknisten edellytysten tarjoamista, jotka ovat välttämättömiä käyttöoikeuden saaneen tarvitsemien laitteistojen asianmukaiseksi sijoittamiseksi ja liittämiseksi liitteessä olevan B jakson mukaisesti;

i) "liitännäispalveluilla" tilaajayhteyden eriytetyn käyttöoikeuden tarjoamiseen liittyviä edellytyksiä, kuten rinnakkain sijoittamisessa tarvittavia laitteita, yhteyskaapeleita ja asiaan kuuluvia tietotekniikkajärjestelmiä, joita käyttöoikeuden saaneen on voitava käyttää tarjotakseen palveluja kilpailukykyiseltä ja tasapuoliselta pohjalta.

3 artikla

Eriytetyn käyttöoikeuden tarjonta

1. Ilmoitettujen operaattorien on julkaistava 31 päivästä joulukuuta 2000 alkaen viitetarjous tilaajayhteyksien ja niihin liittyvien toimintojen, joihin on kuuluttava ainakin liitteessä luetellut palvelut, eriytetystä tarjoamisesta sekä pidettävä viitetarjous ajan tasalla. Tarjouksen on oltava riittävän eriytetty, jotta käyttöoikeuden saaneen ei tarvitse maksaa palvelujensa tarjoamisen kannalta tarpeettomista verkkoelementeistä tai -palveluista, ja tarjoukseen on sisällyttävä kuvaus tarjouksen osatekijöistä sekä tarjouksen ehdot, hinnoittelutiedot mukaan lukien.

2. Ilmoitettujen operaattoreiden on toteutettava 31 päivästä joulukuuta 2000 alkaen käyttöoikeuden saaneiden kohtuulliset pyynnöt saada eriytetty oikeus käyttää tilaajayhteyksiä ja liitännäispalveluja avoimin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Pyynnöistä voidaan kieltäytyä vain tekniseen toteutettavuuteen tai verkon toimintakyvyn ylläpitotarpeeseen liittyvien objektiivisten kriteereiden perusteella. Kun käyttöoikeus evätään, vahinkoa kärsinyt voi käynnistää asiassa 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun riitojen ratkaisumenettelyn. Ilmoitettujen operaattorien on tarjottava käyttöoikeuden saaneille vastaavia toimintoja samoin ehdoin ja samassa aikataulussa kuin ne tarjoavat omille yksiköilleen tai osakkuusyrityksilleen.

3. Ilmoitettujen operaattorien on veloitettava tilaajayhteyksien ja liitännäispalvelujen eriytetyn tarjonnan kustannuslähtöisyyteen perustuvat hinnat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 4 kohdan soveltamista.

4 artikla

Kansallisten sääntelyviranomaisten valvonta

1. Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava, että tilaajayhteyksien eriytetyn käyttöoikeuden hinnoittelu edistää tervettä ja kestävää kilpailua.

2. Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oikeus:

a) vaatia, kun tämä on perusteltua, tekemään muutoksia tilaajayhteyksien ja liitännäispalvelujen eriytetyn käyttöoikeuden viitetarjoukseen, hinnoittelu mukaan lukien; ja

b) vaatia ilmoitettuja operaattoreita toimittamaan tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta merkityksellisiä tietoja.

3. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat, kun tämä on perusteltua, puuttua asiaan omasta aloitteestaan varmistaakseen, ettei ketään syrjitä sekä varmistaakseen terveen kilpailun, taloudellisen tehokkuuden ja mahdollisimman suuren hyödyn käyttäjille.

4. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat tilaajayhteysmarkkinoilla olevan riittävästi kilpailua, niiden on vapautettava ilmoitetut operaattorit 3 artiklan 3 kohdassa säädetystä velvoitteesta vahvistaa hinnat kustannuslähtöisesti.

5. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevissa yritysten välisissä riidoissa on sovellettava direktiivin 97/33/EY mukaisia kansallisia riitojen ratkaisumenettelyjä, ja riidat on käsiteltävä nopeasti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. Voynet

(1) Lausunto annettu 19. lokakuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. lokakuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. joulukuuta 2000.

(3) EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/61/EY (EYVL L 268, 3.10.1998, s. 37).

(4) EYVL L 101, 1.4.1998, s. 24.

(5) EYVL L 156, 29.6.2000, s. 44.

(6) EYVL C 272, 23.9.2000, s. 55.

(7) Telepalvelualan yleisten valtuutusten ja yksittäisten toimilupien yhteisistä puitteista 10 päivänä huhtikuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/13/EY (EYVL L 117, 7.5.1997, s. 15).

LIITE

Vähimmäisluettelo ilmoitettujen operaattorien julkaiseman, tilaajayhteyksien eriytettyä tarjoamista koskevan viitetarjouksen sisältämistä tiedoista

A Tilaajayhteyksien eriytetyn käytön edellytykset

1. Verkon kohdat, joiden käyttöoikeutta tarjotaan erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

a) tilaajayhteyksien käyttöoikeus;

b) tilaajayhteyksien rinnakkaiskäytössä muuhun kuin puheensiirtoon käytettävien tilaajayhteyden taajuuskaistojen käyttöoikeus.

2. Tiedot fyysisten liityntäpaikkojen sijainnista(1) ja pääsystä tilaajayhteyksien johtoihin verkon eri kohdissa.

3. Tilaajayhteyksien johtoihin pääsyä ja niiden käyttöä koskevat tekniset edellytykset tilaajayhteyden kierrettyjen metallisten parijohtojen tekniset ominaisuudet mukaan lukien.

4. Tilaus- ja toimitusmenettelyt, käyttörajoitukset.

B Rinnakkain sijoittaminen

1. Tiedot ilmoitetun operaattorin asianomaisista tiloista(2).

2. Rinnakkain sijoittamisen vaihtoehdot 1 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa (mukaan luettuna fyysinen rinnakkain sijoittaminen ja tarvittaessa rinnakkain etäsijoittaminen ja virtuaalinen rinnakkain sijoittaminen).

3. Laitteistovaatimukset: rinnakkain sijoitettaville laitteille mahdollisesti asetettavat rajoitukset.

4. Turvallisuusnäkökohdat: ilmoitetun operaattorin tiloissaan toteuttamat turvatoimet.

5. Kilpailevien operaattoreiden henkilöstön pääsyä koskevat ehdot.

6. Turvallisuusstandardit.

7. Säännöt tilan jakamisesta tapauksissa, joissa tilaa rinnakkain sijoittamiseen on rajoitetusti.

8. Ehdot, joilla käyttöoikeuden saaneet voivat tarkastaa fyysiseen rinnakkain sijoittamiseen tarkoitetut tilat tai sellaiset tilat, joihin rinnakkain sijoittamista ei ole myönnetty kapasiteetin puutteen vuoksi.

C Tietojärjestelmät

Ennakkotilauksia, palvelun toimittamista, tilauksia, ylläpitoa, korjauspyyntöjä ja laskutusta koskevien ilmoitetun operaattorin käytännön tukijärjestelmien, tietojärjestelmien tai tietokantojen käyttöehdot.

D Toimitusehdot

1. Palvelun tai toiminnon tarjontapyyntöön vastaamiseen kuluva enimmäisaika; palveluntasositoumukset, vikatilanteiden korjausaika, menettelyt normaalin palvelutason palauttamiseksi ja palveluparametrien laatu.

2. Yleiset sopimusehdot mukaan lukien tarvittaessa säännöt korvausmenettelystä tapauksissa, joissa määräaikaa ei pystytä noudattamaan.

3. Kunkin edellä luetellun ominaisuuden, toiminnon ja palvelun hinnat tai hinnoitteluperusteet.

(1) Yleisen turvallisuuden vuoksi näiden tietojen käyttöoikeus voidaan rajata koskemaan vain asianomaisia osapuolia.

(2) Yleisen turvallisuuden vuoksi näiden tietojen käyttöoikeus voidaan rajata koskemaan vain asianomaisia osapuolia.

Top