EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1608

Komission asetus (EY) N:o 1608/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön

EYVL L 185, 25.7.2000, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2002; Kumoaja 32002R0753

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1608/oj

32000R1608

Komission asetus (EY) N:o 1608/2000, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000, siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön

Virallinen lehti nro L 185 , 25/07/2000 s. 0024 - 0026


Komission asetus (EY) N:o 1608/2000,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2000,

siirtymäkauden toimenpiteistä kunnes viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaiset lopulliset toimenpiteet otetaan käyttöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999(1) ja erityisesti sen 80 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 81 artiklalla kumotaan 1 päivästä elokuuta 2000 erityisesti seuraavat asetukset: sellaisilla enologisilla käytännöillä, joista ei ole säädetty asetuksessa (ETY) N:o 337/79, mahdollisesti käsiteltyjen tiettyjen tuontiviinien tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta nautittavaksi 28 päivänä kesäkuuta 1984 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1873/84(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2839/98(3), erityisesti määritetyillä alueilla tuotettuja laatuviinejä koskevista erityissäännöksistä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 823/87(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1426/96(5), yhteisössä tuotettujen väkevien viinien valmistuksesta ja myymisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4252/88(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/1999(7), yleisistä tarkastuksia koskevista säännöistä viinialalla 19 päivänä kesäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2048/89(8), viinien, rypäletäysmehujen ja rypälemehujen tuontia koskevista yleisistä säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2390/89(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2838/98(10), tiettyjen CN-koodeihin 2009 ja 2204 kuuluvien ja kolmansista maista peräisin olevien viinialan tuotteiden määrittelemisestä 24 päivänä heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2391/89(11), viinien ja rypäleen puristemehun kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2392/89(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/96(13), erityisviinien kuvausta ja esittelyä koskevista tietyistä säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3895/91(14) ja kuohuviinien ja hiilihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2333/92(15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1429/96(16).

(2) Olisi kuitenkin varmistettava toimijoille ja kyseessä oleville hallinnoille sujuva siirtyminen viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 822/87(17), joka on kumottu asetuksella (EY) N:o 1493/1999, kumotun viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/79(18) ja asetuksen (ETY) N:o 823/87 perusteella annettujen säännösten sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen välillä.

(3) Näin ollen on syytä sallia sujuvan siirtymisen ja sovellettavan järjestelmän jatkumisen varmistamiseksi lyhyen siirtymäkauden aikana tiettyjen 81 artiklalla kumottujen neuvoston säännösten soveltamisen jatkaminen, kunnes täytäntöönpantoimenpiteet saadaan piakkoin viimeisteltyä ja toteutettua. Näiden säännösten väliaikainen soveltaminen edellyttää, että niiden perusteella annettujen komission asetusten soveltamista on myöskin jatkettava. Tällaiset komission asetukset kumotaan siirtymäkauden päätyttyä.

(4) Koska 81 artiklassa mainituissa asetuksissa tarkoitettujen alojen päätekijöistä säädetään asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 tai komission jo antamissa soveltamisasetuksissa, kyseinen siirtymäkausi ei saa estää sitä, että suurin osa viinin yhteisestä markkinajärjestelystä pannaan täytäntöön neuvoston vahvistamaan päivämäärään mennessä.

(5) Lisäksi olisi pyrittävä välttämään talouden toimijoiden ja kansallisten hallintojen häiritsemistä toimenpiteillä, jotka tulevat voimaan eri aikoina, minkä vuoksi olisi syytä siirtää tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 24 päivänä huhtikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 881/98(19), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2253/1999(20), voimaantuloa, jotta kaikki yhteisen markkinajärjestelyn uudistamisesta aiheutuvat toimenpiteet voidaan toteuttaa samanaikaisesti.

(6) Koska asetuksella (EY) N:o 1493/1999 kumotaan edellä mainitut neuvoston asetukset 1 päivästä elokuuta 2000, siirtymäkauden on alettava kyseisenä päivänä.

(7) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä tietyissä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 säännöksissä säädetään, ainoastaan liitteessä mainittuja säännöksiä sovelletaan 30 päivään marraskuuta 2000.

2 artikla

Liitteessä mainituissa asetuksissa olevia viittauksia asetuksiin (ETY) N:o 337/79, (ETY) N:o 822/87, (ETY) N:o 823/87 ja (ETY) N:o 2332/92 on pidettävä viittauksina asetuksen (EY) N:o 1493/1999 vastaaviin säännöksiin.

3 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 881/98 7 artiklan toisessa kohdassa päivämäärä "1 päivästä elokuuta 2000" päivämäärällä "30 päivästä marraskuuta 2000".

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EYVL L 176, 3.7.1984, s. 6.

(3) EYVL L 354, 30.12.1998, s. 12.

(4) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 59.

(5) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 1.

(6) EYVL L 373, 31.12.1988, s. 59.

(7) EYVL L 199, 30.7.1999, s. 10.

(8) EYVL L 202, 14.7.1989, s. 32.

(9) EYVL L 232, 9.8.1989, s. 7.

(10) EYVL L 354, 30.12.1998, s. 11.

(11) EYVL L 232, 9.8.1989, s. 10.

(12) EYVL L 232, 9.8.1989, s. 13.

(13) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 3.

(14) EYVL L 368, 31.12.1991, s. 1.

(15) EYVL L 231, 13.8.1992, s. 9.

(16) EYVL L 184, 24.7.1996, s. 9.

(17) EYVL L 54, 5.3.1979, s. 1.

(18) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1.

(19) EYVL L 124, 25.4.1998, s. 22.

(20) EYVL L 275, 26.10.1999, s. 8.

LIITE

Luettelo säännöksistä, joiden soveltamista jatketaan 30 päivään marraskuuta 2000.

a) Asetuksen (ETY) N:o 1873/84 1 ja 3 artikla sekä liite.

b) Asetuksen (ETY) N:o 823/87 15 artiklan 2 ja 7 kohta.

c) Asetus (ETY) N:o 2048/89.

d) Asetus (ETY) N:o 2390/89.

e) Asetuksen (ETY) N:o 2391/89 1 ja 2 artikla.

f) Asetus (ETY) N:o 2392/89.

g) Asetuksen (ETY) N:o 2895/91 2 artikla.

h) Asetuksen (ETY) N:o 2333/92 8, 9 ja 11 artikla.

i) Asetuksen (ETY) N:o 822/87 3, 31, 71 ja 72 artikla.

Top