EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1543

Neuvoston asetus (EY) N:o 1543/2000, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle

OJ L 176, 15.7.2000, p. 1–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 288 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 206 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 206 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 247 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; Kumoaja 32008R0199 . Latest consolidated version: 24/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1543/oj

32000R1543

Neuvoston asetus (EY) N:o 1543/2000, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle

Virallinen lehti nro L 176 , 15/07/2000 s. 0001 - 0016


Neuvoston asetus (EY) N:o 1543/2000,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000,

yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3760/92(3), säädetään, että tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) arvioi säännöllisesti kalavarojen tilaa ja sen taloudellisia vaikutuksia.

(2) Sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vastuuntuntoista kalastusta koskevissa menettelyohjeissa että hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämisestä ja hoidosta tehdyssä sopimuksessa korostetaan tarvetta kehittää tieteellistä tutkimusta ja tietojen keruuta tieteellisen tietämyksen parantamiseksi.

(3) Yhteisön on osallistuttava kansainvälisillä vesillä tapahtuviin kalakantojen säilyttämispyrkimyksiin erityisesti alueellisissa kalastusjärjestöissä hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti.

(4) Yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kannalta tarvittavien tieteellisten arviointien tekemiseksi on kerättävä kattavia tietoja kalavarojen biologiasta, laivastoista ja niiden toiminnasta sekä taloudellisista ja sosiaalisista kysymyksistä.

(5) Näiden erityistietojen keruu olisi sovitettava yhteen tilastotietojen kanssa.

(6) Painopisteet sekä tietojen keruu- ja käsittelymenettelyt yhteisössä on syytä määrittää yhteisön tasolla, jotta pysyvien monivuotisten puitteiden käyttöönotolla taataan järjestelmän johdonmukaisuus ja kustannustehokkuus.

(7) Tieteellisissä analyyseissä ei tarvita niinkään yksityiskohtaisia perustietoja vaan ennen kaikkea yhdistettyjä tietoja, jotka on saatu ryhmittämällä ja käsittelemällä yksityiskohtaisia tietoja asianmukaisella tasolla.

(8) Tätä alaa koskevissa olemassa olevissa asetuksissa, erityisesti neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 3759/92(4), (ETY) N:o 2847/93(5) ja (EY) N:o 685/95(6), (EY) N:o 779/97(7), (EY) N:o 104/2000(8) sekä komission asetuksissa (EY) N:o 2090/98(9), (EY) N:o 2091/98(10) ja (EY) N:o 2092/98(11), on kalastusaluksia, niiden toimintaa ja saaliita sekä hintojen seurantaa koskevien tietojen keruuta ja hallintaa koskevia säännöksiä, jotka on otettava huomioon kattavan järjestelmän luomiseksi.

(9) Olemassa olevat asetukset eivät kata kaikkia toimintoja, joista tietoja olisi kerättävä täydellisten ja luotettavien tieteellisten analyysien tekemiseksi. Asetukset koskevat tällä hetkellä tietoja yksittäisellä tai yleisellä tasolla, mutta eivät tieteellisten arviointien kannalta asianmukaisella tasolla yhdisteltyjä tietoja. Siksi olisi annettava uusia säännöksiä sellaisten monivuotisten yhdisteltyjen tietokokonaisuuksien tuottamiseksi, jotka ovat asianmukaisen luvan saaneiden käyttäjien käytettävissä.

(10) Kalavarojen ja alan taloudellisen tilanteen arviointi edellyttää, että kerätään biologisia tietoja kaikista saaliista, mukaan luettuina pois heitetyt määrät, laaditaan kaupallisesta kalastuksesta riippumattomia arvioita kalakannoista, kerätään tietoja pyyntikapasiteetista ja pyyntiponnistuksista sekä tietoja, jotka selittävät hinnanmuodostusta ja joiden perusteella voidaan arvioida kalastusyritysten ja jalostusteollisuuden taloudellista tilannetta ja näihin aloihin liittyvien työpaikkojen kehitystä.

(11) Vaikka etusijalla olisi pidettävä puhtaasti tieteellisten arviointien tekemiseen tarvittavia tietoja, olisi myös edistettävä ohjelman laajentamista näiden arviointien parantamiseksi.

(12) Tietojen keruuta ja hallintaa koskevien sääntöjen laatimiseen on otettava mukaan tutkijat, kalastusalan ammattilaiset ja kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevat tahot. Asetuksen (ETY) N:o 3760/92 16 artiklassa perustettu tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea ja komission päätöksessä 71/128/ETY(12) perustettu neuvoa-antava kalatalouskomitea (ACF) ovat asianmukaiset elimet tarvittavien lausuntojen keräämiseen.

(13) Kalavaroja koskevien tietojen keruuta ja hallintaa koskevien yhteisön ohjelmien toteuttaminen olisi oltava suoraan jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden olisi näin ollen laadittava kansalliset ohjelmansa yhteisön ohjelmien mukaisiksi.

(14) Kansallisten kalavaroja koskevien tietojen keruu- ja hallintaohjelmien toteuttaminen vaatii huomattavia rahavaroja. Näiden ohjelmien tuottamat hyödyt toteutuvat täysimittaisesti vain yhteisön tasolla. Siksi olisi säädettävä yhteisön osallistumisesta jäsenvaltioiden kustannuksiin. Tästä rahoitusosuudesta säädetään päätöksessä 2000/439/EY(13).

(15) Tässä asetuksessa tarkoitetut yhdistellyt tiedot on syötettävä atk-pohjaisiin tietokantoihin, jotta ne ovat luvan saaneiden käyttäjien käytössä ja niitä voidaan vaihtaa. Kansainväliset järjestöt, erityisesti kansainvälinen merentutkimusneuvosto, ja alueelliset kalastusjärjestöt huolehtivat tieteellisten erityistietojen siirtämisestä.

(16) Näiden sääntöjen täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, joka koskee jäsenvaltioiden ja komission välistä läheistä yhteistyötä hallintokomiteassa.

(17) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(14) mukaisesti.

(18) Tietojen keruu- ja hallintaohjelmien toteutumista olisi arvioitava säännöllisesti. Keskipitkällä aikavälillä olisi tutkittava mahdollisuutta laajentaa niiden soveltamisalaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön puitteet sellaisten tietojen keruulle ja hallinnalle, joita tarvitaan kalavarojen ja kalastusalan tilan arviointia varten.

Tietojen keruusta vastaavat jäsenvaltiot.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "monivuotisilla tietokokonaisuuksilla" tietoja, joilla mitataan saman muuttujan kehitystä useiden vuosien kuluessa,

b) "yhdistellyillä tiedoilla" tuloksia, jotka on saatu, kun alusryhmää koskevat tiedot tietyltä ajanjaksolta ja tarvittaessa tietyltä maantieteelliseltä osa-alueelta on käsitelty edustavan kokonaisarvion tuottamiseksi,

c) "maantieteellis-ajallisilla taulukoilla" määrättyihin osa-alueisiin jaetun maantieteellisen alueen ja määritellyn aikavälin yhdistelmää.

I OSASTO

Tietojen keruun ja hallinnan yleiset periaatteet

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on luotava yhdisteltyjä ja tutkimukseen perustuvia monivuotisia tietokokonaisuuksia, jotka sisältävät biologisia ja taloudellisia tietoja. Käytettävien menetelmien on oltava ajallisesti pysyviä, yhteisön tasolla standardoituja ja alaa koskevien kansainvälisten säännösten mukaisia.

2. Rajoittamatta jäsenvaltioille kuuluvien yhteisön oikeuden mukaisten nykyisten tietojenkeruuvelvoitteiden ja erityisesti 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen asetusten soveltamista jäsenvaltioiden on

a) luotava tietojenkeruuohjelmia, jotka täydentävät mainittuja velvoitteita tai joiden tarkoituksena on kerätä tietoja sellaisilta aloilta, joita nämä velvoitteet eivät koske;

b) täsmennettävä yhdisteltyjen tietojen saamiseksi käytettävät menettelyt;

c) taattava, että yhdisteltyjen tietojen saamiseksi käytetyt tiedot pysyvät tarvittaessa saatavilla mahdollisia uudelleenlaskuja varten.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on kerättävä tietoja,

1) jotka ovat tarpeen eri kalastuslaivastojen toiminnan ja pyyntitehon muutosten arvioimiseksi. Tässä tarkoituksessa neuvoston asetusten (ETY) N:o 2847/93 sekä (EY) N:o 685/95 ja (EY) N:o 779/97 sekä komission asetusten (EY) N:o 2090/98, (EY) N:o 2091/98 ja (EY) N:o 2092/98 mukaisesti kerätyistä tiedoista tehdään yhteenvetoja, ja jäsenvaltiot keräävät tarvittaessa lisätietoja;

2) joiden perusteella voidaan arvioida kalakannoittain kokonaissaaliit, tarvittaessa pois heitetyt määrät mukaan luettuina, ja tarpeen mukaan jaotella nämä saaliit alusryhmien, maantieteellisten alueiden ja ajanjaksojen mukaan. Saaliista otetaan näytteitä biologisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltiot suorittavat lisäksi tieteellistä tutkimusta merellä, jotta voidaan riippumatta ammattimaisesti harjoitetun kalastuksen antamista tiedoista arvioida kalakantojen runsautta ja jakautuneisuutta niiden kalakantojen osalta, joiden osalta tällaiset arvioinnit ovat mahdollisia ja hyödyllisiä;

3) joiden perusteella voidaan seurata eri purkujen hintoja ja hinnanmuodostusta. Asetuksen (ETY) N:o 3759/92 mukaisesti kerätyt tiedot ryhmitellään ja niistä tehdään yhteenvetoja. Lisätietoja kerätään yhteisön ja sen ulkopuolisissa satamissa tapahtuvien saaliiden purkamisten sekä tuonnin seuraamiseksi;

4) joita tarvitaan alan taloudellisen tilanteen arvioimiseksi sellaisten tutkimusten ja otosten perusteella, jotka ovat riittävän suuria takaamaan arvioinnin luotettavuuden. Tällaisia tietoja ovat

a) kalastuslaivastojen osalta:

- myynnistä saatu tuotto ja muut tulot (esimerkiksi tuet, korkotulot),

- tuotantokustannukset,

- tiedot, joiden perusteella voidaan laskea ja luokitella työpaikat merellä;

b) kalastustuotteiden jalostusteollisuuden osalta:

- määränä ja arvona ilmoitettu tuotanto määriteltävien tuoteryhmien osalta,

- yritysten ja työpaikkojen lukumäärä,

- tuotantokustannusten kehitys ja rakenne.

II OSASTO

Yhteisön ja kansallisten ohjelmien sisällön vahvistamisessa noudatettava menettely

5 artikla

1. Komissio määrittelee 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen ja liitteessä I määriteltyjen puitteiden mukaisesti yhteisön vähimmäisohjelman, joka koskee tieteellisten arviointien tekemiseen välttämättä tarvittavia tietoja, sekä laajan yhteisön ohjelman, johon kuuluvat vähimmäisohjelman tietojen lisäksi tiedot, jotka todennäköisesti parantavat merkittävästi tieteellisiä arviointeja. Ohjelmat laaditaan kuuden vuoden jaksoille. Ensimmäiset yhteisön ohjelmat kuitenkin koskevat poikkeuksellisesti vuosia 2002-2006.

2. Vuonna 2001 tapahtuvan tietojen keruun ja hallinnan tueksi komissio järjestää ehdotus- ja tarjouspyyntöjä vahvistettujen sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

6 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava kuuden vuoden jaksoille kansallinen tietojen keruu- ja hallintaohjelma. Ensimmäinen ohjelmajakso koskee vuosia 2002-2006. Ohjelmassa on määriteltävä sekä yksityiskohtaisten tietojen kerääminen että yhdisteltyjen tietojen saamiseksi tarvittava käsittely 3 artiklassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Siinä on täsmennettävä, miten ohjelma liittyy 5 artiklan nojalla laadittaviin yhteisön ohjelmiin.

2. Kukin jäsenvaltio vastaa tietojen keruu- ja käsittelymenettelyjen luotettavuudesta ja vakaudesta. Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tiedot, joita tarvitaan käytettyjen keinojen ja menettelyjen tehokkuuden arvioimiseen. Tietojen keruussa ja analyysissä on käytettävä asianmukaisia kansainvälisiä tai eurooppalaisia määritelmiä ja luokittelujärjestelmiä, mikäli niitä on olemassa.

3. Kunkin jäsenvaltion on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä kansalliseen ohjelmaansa siihen liittyvät, 5 artiklassa määritellyn yhteisön vähimmäisohjelman mukaiset kohdat.

4. Kukin jäsenvaltio voi hakea yhteisön rahoitustukea niille kansallisten ohjelmiensa osille, jotka vastaavat yhteisön vähimmäisohjelman asiaa koskevia osia. Jäsenvaltiot voivat myös hakea yhteisön rahoitusta kansallisen ohjelmansa ylimääräisiin kohtiin, jotka vastaavat laajaa yhteisön ohjelmaa, jos yhteisön vähimmäisohjelmaa koskevia säännöksiä on täysin noudatettu.

Velvoitetta noudattaa yhteisön vähimmäisohjelmaa koskevia säännöksiä täysimääräisesti ei kuitenkaan ennen 1 päivää tammikuuta 2004 sovelleta laivaston osia koskeviin vuosittaisiin tietoihin eikä ennen 1 päivää tammikuuta 2006 vuosittaisiin jalostusteollisuuslajeittain annettaviin tietoihin, siten kuin ne on tarkemmin esitetty liitteessä IV.

Yhteisön rahoitustuesta päätetään päätöksessä 2000/439/EY säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisön ohjelmiin liittyvät yhdistellyt tiedot viedään atk-pohjaisiin tietokantoihin.

2. Jäsenvaltiot voivat toimittaa tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot toimivaltaisille kansainvälisille järjestöille erityissääntöjensä ja -säännöstensä mukaisesti.

Komissiolle on ilmoitettava näistä tietojen siirroista, ja sille on pyynnöstä lähetettävä jäljennös tiedoista sähköisesti.

3. Komissiolla on oltava pääsy sähköisesti kaikkiin yhteisön ohjelmiin liittyviin yhdisteltyihin tietoihin, ja se voi antaa ne tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean käyttöön.

4. Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa siirrettävät tai kerättävät tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin ja nauttivat samaa suojaa, joka vastaavanlaisille tiedoille taataan tiedot vastaanottavien jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä.

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Ne koskevat erityisesti

- tietojen siirtoa, mukaan luettuina tieteellisten tietojen siirtoa kansainvälisille järjestöille,

- tietokantahakujen käyttöperusteita ja vähimmäisvaatimuksia, joiden perusteella luvan saaneille käyttäjille taataan tietoihin pääsy,

- tietoja, joiden ryhmittelystä vastaa tarvittaessa suoraan komissio.

III OSASTO

Loppusäännökset

8 artikla

1. Tämän asetuksen soveltamista varten tarvittavista, erityisesti 5 ja 7 artiklassa tarkoitettuja seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Edellä 5 artiklassa tarkoitetut ohjelmat hyväksytään sen jälkeen, kun tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa ja neuvoa-antavaa kalatalouskomiteaa on kuultu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

9 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 3760/92 17 artiklassa perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitea, jäljempänä "komitea".

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

10 artikla

1. Komissio tarkastelee yhdessä tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean ja neuvoa-antavan kalatalouskomitean kanssa vuosittain kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomiteassa kansallisten ohjelmien edistymistä.

2. Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella ja tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa kuultuaan kolmen vuoden välein ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet, käytettyjen menetelmien asianmukaisuus sekä tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen keruussa ja hallinnassa saadut tulokset. Kertomuksessa arvioidaan myös sitä, miten yhteisö on käyttänyt kerättyjä tietoja.

3. Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä, onko tarkoituksenmukaista laajentaa tämän asetuksen nojalla kerättävien tietojen alaa. Jäsenvaltiot ja komissio voivat tässä tarkoituksessa tehdä tutkimuksia ja toteuttaa esiselvityshankkeita yhteisen kalastuspolitiikan kannalta tärkeillä, mutta 4 artiklan soveltamisalaan kuulumattomilla aloilla, joita ovat erityisesti vesiviljely, kalastuksen ja vesiviljelyn sekä ympäristön välinen suhde sekä kalastuksen ja vesiviljelyn kyky luoda työpaikkoja. Yhteisö voi osallistua näiden tutkimusten ja hankkeiden rahoitukseen päätöksessä 2000/439/EY säädettyjen yksityiskohtaisen sääntöjen mukaisesti.

4. Komissio tarkastelee 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen ja arviointien sekä yhteisen kalastuspolitiikan muutostarpeiden perusteella 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä, onko tarpeen muuttaa tätä asetusta, ja toimittaa tarvittaessa ehdotuksen neuvostolle.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Arcanjo

(1) EYVL C 375 E, 28.12.1999, s. 54.

(2) Lausunto annettu 2. maaliskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1181/98 (EYVL L 164, 9.6.1998, s. 1.)

(4) EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3318/94 (EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15).

(5) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2346/98 (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5).

(6) EYVL L 71, 31.3.1995, s. 5.

(7) EYVL L 113, 30.4.1997, s. 1.

(8) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

(9) EYVL L 266, 1.10.1998, s. 27.

(10) EYVL L 266, 1.10.1998, s. 36.

(11) EYVL L 266, 1.10.1998, s. 47.

(12) EYVL L 68, 22.3.1971, s. 18, päätos sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/478/EY (EYVL L 187, 20.7.1999, s.70).

(13) Ks. tämän virallisen lehden sivu 42.

(14) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE I

Vähimmäisohjelma ja laaja ohjelma

Vähimmäisohjelman määritelmä

a) Vähimmäisohjelma sisältää seuraavaa:

- pyyntiponnistuksen seuranta keräämällä tietoja seuraavista muuttujista:

- alusten määrä,

- bruttovetoisuus (GT),

- koneteho (kW),

- aluksen ikä,

- käytetyt pyydykset,

- merellä vietetty aika vuodessa,

- ammattimaisesti harjoitetun kalastuksen seuranta keräämällä tietoja lastin purkamisista ja mereen heittämisistä, ottamalla näytteitä biologisiin tarkoituksiin ja suorittamalla tutkimuksia seuraavasti:

- liitteessä II lueteltujen kalakantoja koskevat lastin purkamiset ja mereen heittämiset,

- liitteessä II luetelluista kalakannoista biologisiin tarkoituksiin otetut näytteet, joiden tarkoituksena on arvioida saaliin koostumusta sekä biologisia muuttujia kuten kokoa, sukupuolta, kehittyneisyyttä ja hedelmällisyyttä,

- liitteessä III luetelluilla maantieteellisillä alueilla toteutetut tutkimukset, joiden tavoitteet määritellään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- liitteessä II lueteltujen kalalajien ensimyyntiä koskevien hintojen seuranta liitteessä III mainituilla maantieteellisillä alueilla,

- kalastusyritysten ja jalostusteollisuuden taloudellisen tilanteen seuranta liitteessä IV lueteltujen asiaa koskevien kirjanpidon kohtien tai niiden ryhmien mukaisesti.

b) Vähimmäisohjelman puitteissa kerättävien tietojen yhdistelytaso määritellään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Kerättävien tietojen yhdistelytasot määritellään seuraavien perusteiden mukaan:

- maantieteellis-ajalliset taulukot, joista käyvät ilmi käytettävien maantieteellisten viitealueiden laajuus ja aikavälit, joiden on oltava pyyntiponnistuksen osalta voimassa olevien säädösten mukaisia,

- keskeisten alus- ja/tai satamaryhmien sekä kalajalostusteollisuuden merkittävien alojen jaottelu; pyyntiponnistusta koskevien ja taloudellisten tietojen osalta alusryhmien on vastattava neljännen monivuotisen ohjausohjelman (MAGP) (1997-2001) laivastonosia tai tarvittaessa alaosia ja niiden on oltava yhdenmukaisia otsikoittain.

c) Tarvittaessa määrälliset tavoitteet hyväksytään arvioiden tarkkuuden tai näytteenotto-ohjelmien toistumistiheyden osalta 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Laajan ohjelman määritelmä

d) Laaja ohjelma sisältää (vähimmäisohjelman lisäksi) seuraavaa:

- pyyntiponnistuksen seuranta keräämällä tietoja samoista, vähimmäisohjelman yhteydessä määritellyistä muuttujista, mutta kyseiseen kalastukseen mukautettuna sen kohdelajien määrä, käytettävät pyydykset ja muut välineet huomioon ottaen. Lisämuuttujat määritellään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- ammattimaisesti harjoitetun kalastuksen seuranta keräämällä tietoja lastin purkamisista, mereen heittämisistä, ottamalla näytteitä biologisiin tarkoituksiin ja suorittamalla tutkimuksia seuraavasti:

- liitteessä II lueteltuihin kalakantoihin liittyvät lastin purkamiset ja mereen heittämiset alempaa yhdistelytasoa ja 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen määriteltyä suurempaa näytteidenottotiheyttä soveltaen,

- liitteessä II luetelluista kalakannoista biologisiin tarkoituksiin otetut näytteet tietoja vähemmän yhdistellen ja 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen määriteltyä suurempaa näytteidenottotiheyttä soveltaen,

- liitteessä III luetelluilla maantieteellisillä alueilla tehdyt tutkimukset laajaa tutkimusluetteloa käyttäen ja/tai suurempaa näytteidenottotiheyttä soveltaen, jolloin tutkimusten tavoitteet määritellään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen,

- liitteessä II lueteltujen kalalajien ensimyyntiä koskevien hintojen seuranta liitteessä III mainituilla maantieteellisillä alueilla siten, että kaupalliset luokat vastaavat voimassa olevia säädöksiä,

- kalastusyritysten ja jalostusteollisuuden taloudellisen tilanteen seuranta liitteesssä IV lueteltujen asiaa koskevien kirjanpidon kohtien tai niiden ryhmien mukaisesti; tähän sisältyy enemmän yksityiskohtaisia tietoja eri kustannusryhmistä, investointilajeista sekä taloudellista asemaa ja työvoimaa määrittävistä tekijöistä. Lisätietojen yksityiskohdat määritellään 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

e) Tietojen yhdistelytasot ovat vähimmäisohjelman tasoja alempia. Laajaa ohjelmaa koskevien yhdistelmätietojen on oltava vähimmäisohjelmassa käytettävien vastaavien tietojen mukaisia.

f) Tarvittaessa tavoitteet hyväksytään arvioiden suuremman tarkkuuden tai tiheämmin toteutettujen näytteenotto-ohjelmien mukaisina 9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

LIITE II

Vähimmäisohjelmaan ja laajaan ohjelmaan sisältyvät viitekalalajit ja -kalastusalueet

9 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää:

- että niitä kalakantoja, joiden osalta jäsenvaltioiden alusten saaliit jäävät alle täytäntöönpanoasetuksessa määriteltävän kynnystason, ei tarvitse sisällyttää vähimmäisohjelmaan,

- muuttaa tässä liitteessä olevaa lajeja ja alueita koskevaa luetteloa,

- että vähimmäisohjelmassa voidaan yhdistää ne tiedot, jotka koskevat pilkuilla erotettuja alueita, kun taas niitä tietoja, jotka koskevat vinoviivoilla erotettuja alueita, ei saa yhdistää.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Liitteessä I tarkoitetut maantieteelliset alueet,

- Itämeri Kattegatia lukuun ottamatta,

- Kattegat ja Skagerrak,

- Pohjanmeri mukaan lukien Englannin kanaalin itäosa sekä alue II, Skagerrakia lukuun ottamatta,

- Koillis-Atlantti ja Englannin kanaalin länsiosa,

- NAFO-sääntelyalue,

- Atlantin valtameren muut alueet,

- Välimeri,

- Intian valtameri,

- Tyyni valtameri,

- Eteläinen jäämeri.

LIITE IV

Tiedot kalastusyritysten ja jalostusteollisuuden taloudellisen tilanteen seurantaa varten (vähimmäisohjelma)

Laivaston osia koskevat vuosittaiset tiedot

>TAULUKON PAIKKA>

Vuosittaiset tiedot jalostusteollisuuslajeittain

>TAULUKON PAIKKA>

Top