EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0908

Komission asetus (EY) N:o 908/2000, annettu 2 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 105, 3.5.2000, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 236 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 154 - 156
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 154 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2007; Kumoaja 32007R0498 . Latest consolidated version: 01/01/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/908/oj

32000R0908

Komission asetus (EY) N:o 908/2000, annettu 2 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 105 , 03/05/2000 s. 0015 - 0017


Komission asetus (EY) N:o 908/2000,

annettu 2 päivänä toukokuuta 2000,

jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille myöntämien tukien laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan jäsenvaltioiden yhteisestä kalastus- ja vesiviljelytuotealan markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3759/92(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3318/94(3) 4 artiklassa tarkoitetun hyväksymisen ja tarvittaessa saman asetuksen 7 a artiklassa tarkoitetun erityisen hyväksymisen saaneille tuottajajärjestöille myöntämän tuen myöntämistä ja rahoitusta koskevat yleiset edellytykset.

(2) Tuen yhtäläisten myöntämis- ja rahoitusedellytysten varmistamiseksi on tarpeen täsmentää tuottajajärjestöjen myyntiin saattaman tuotannon arvon sekä kyseisten järjestöjen hallintokulujen laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Laskemisen on perustuttava luotettavaan kirjanpitoaineistoon. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että tietyissä tapauksissa tällainen aineisto on vaikeasti saatavissa, ja hyväksyä täydentävänä ratkaisuna kiinteämääräinen arvio.

(3) On syytä vahvistaa enimmäiskokonaismäärä tuelle, jota tuottajajärjestöjen yhteenliittymä voi saada, ottaen huomioon, että kukin sen jäseneksi liittyvä järjestö voi saada tukea perustamiseensa ja toimintansa edistämiseen.

(4) On syytä täsmentää tuottajajärjestön toteuttamaan laadun parantamissuunnitelmaan liittyvien kustannusten määrittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5) On tarpeen täsmentää yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden ennen 1 päivää tammikuuta 2000 myöntämän tuen osalta, jonka maksamisesta komissio ei ole tehnyt päätöstä kyseiseen päivään mennessä.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöille asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla myönnettävän tuen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

2 artikla

1. Tuottajat, joiden tuotanto voidaan ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseksi, ovat:

a) tuottajat, jotka olivat tuottajajärjestön jäseniä järjestön hyväksymisajankohtana ja jotka ovat säilyttäneet jäsenyytensä koko sen vuoden ajan, jolle tukea on haettu;

b) tuottajat, jotka ovat liittyneet tuottajajärjestöön sen hyväksymisajankohdan jälkeen ja jotka ovat olleet järjestön jäseniä sen vuoden yhdeksän viimeisen kuukauden ajan, jolle tukea on haettu.

2. Tuki, jonka tuottajajärjestöjen yhteenliittymä voi saada asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, saa olla enintään 180000 euroa.

3 artikla

1. Laskettaessa asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettua tukea tuottajajärjestön kaupan pitämän tuotannon arvo vahvistetaan kiinteämääräisenä kullekin vuodelle kaikkien järjestön toimialaan kuuluvien tuotteiden osalta seuraavasti:

a) järjestön jäseninä olevien tuottajien kaupan pitämä painotettu keskimääräinen tuotanto satoina nettokilogrammoina ilmaistuna kolmen sitä ajanjaksoa edeltäneen kalenterivuoden aikana, jolle tukea haetaan,

kerrottuna

b) näiden tuottajien saman ajanjakson aikana saamalla painotetulla keskimääräisellä tuotantohinnalla sadalta nettokilogrammalta.

2. Laskettaessa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua keskimääräistä tuotantoa järjestön jäseninä olevien tuottajien kunkin mainitun kolmen vuoden aikana myyntiin saattama tuotanto määritetään:

a) käytettävissä olevien luotettavien kaupallisten asiakirjojen ja kirjanpitotietojen perusteella,

tai mikäli sellaisia ei ole saatavissa,

b) jäsenvaltion toimivaltaisten elinten kyseisille tuotannon lajeille ennalta määrittelemien muuttujien mukaan vahvistaman kiinteämääräisen arvion perusteella.

3. Laskettaessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua keskimääräistä hintaa tuottajien kunkin mainitun kolmen vuoden aikana saama keskimääräinen hinta määritetään:

a) käytettävissä olevien luotettavien kaupallisten asiakirjojen ja kirjanpitotietojen perusteella,

tai mikäli sellaisia ei ole saatavissa,

b) laskemalla kullekin tuotteelle vuosittainen keskimääräinen hintanoteeraus kyseisen tuottajajärjestön toiminta-alueen pääasiallisilla markkinoilla.

4 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut hallintokulut ovat tuottajajärjestön tosiasiallisesti suorittamia maksuja, jotka liittyvät sen muodostamiseen ja toimintaan, ja jotka kuuluvat seuraaviin menoluokkiin:

a) järjestön perustamisen valmisteluun liittyvät kulut ja sen perustamisasiakirjan ja sääntöjen laatimiseen tai muuttamiseen liittyvät kulut,

b) asetuksen (ETY) N:o 3759/92 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta aiheutuvat kulut,

c) henkilöstöstä aiheutuvat kulut (palkat, koulutus-, sosiaali- ja matkakulut) ja palkkiot teknisistä palveluista ja neuvonnasta,

d) kirjeenvaihto- ja televiestintäkulut,

e) toimistotarvikekulut ja kaluston poistot tai sen vuokraamisesta (leasing) aiheutuvat kulut,

f) järjestöjen henkilöstön kuljetuksissa käytettävistä välineistä aiheutuvat kustannukset,

g) vuokrakulut tai tarvittaessa kiinteistön ostamisesta aiheutuvat, tosiasiallisesti maksetut korkokulut sekä muut tuottajajärjestön hallinnollisessa käytössä olevista kiinteistöistä aiheutuvat kulut ja maksut,

h) henkilöstön kuljetuksiin, hallintotiloihin ja niiden kalustoon liittyvät vakuutusmaksut.

2. Tuottajajärjestö voi jakaa näiden kulujen määrän niille vuosille, joille tukea myönnetään.

3. Näiden 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen hallintokulujen määrä on vahvistettava luotettavien kaupallisten asiakirjojen ja kirjanpitotietojen perusteella.

5 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kulut ovat tuottajajärjestön tosiasiallisesti suorittamia maksuja, jotka liittyvät asetuksen (ETY) N:o 3759/92 7 a artiklan mukaisesti hyväksytyn laadun parantamissuunnitelman laatimiseen ja täytäntöönpanoon, ja jotka kuuluvat seuraaviin menoluokkiin:

a) suunnitelman alustaviin tutkimuksiin, laatimiseen ja muuttamiseen liittyvät kulut,

b) tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa mainitut kulut,

c) laadun parantamiseen tähtäävää tekniikkaa ja osaamista koskevaan jäsenille suunnattuun tiedottamiseen liittyvät kulut,

d) järjestön laadun parantamissuunnitelman soveltamiseksi vahvistamien toimenpiteiden noudattamista koskevan valvontajärjestelmän suunnittelusta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut.

2. Tuottajajärjestö voi jakaa näiden kulujen määrän niille vuosille, joille tukea myönnetään.

3. Näiden 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen kulujen määrä on vahvistettava sellaisten luotettavien kaupallisten asiakirjojen ja kirjanpitotietojen perusteella, joista käy selvästi ilmi, että kyseiset kulut ovat liittyneet suunnitelman täytäntöönpanoon.

6 artikla

Kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2000:

- komission asetukset (ETY) N:o 1452/83(4), (ETY) N:o 671/84(5) ja (EY) N:o 2374/96(6);

- komission asetuksen (EY) N:o 2636/95(7) 1 artiklan toinen luetelmakohta sekä 6 ja 7 artikla.

Kumottuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen tukiin, joiden myöntämisestä jäsenvaltiot ovat tehneet päätöksen ennen 1 päivää tammikuuta 2000 asetuksen (ETY) N:o 3759/92 7 ja 7 b artiklan perusteella.

Mikäli komissio ei ole tehnyt 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä tämän artiklan toisessa kohdassa tarkoitettujen tukien osalta päätöstä yhteisön rahoitusosuuden maksamista koskevasta hakemuksesta, maksaminen tapahtuu osana rakennerahastojen ohjelmatyötä kyseisessä jäsenvaltiossa kaudella 2000-2006.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10.

(2) EYVL L 388, 31.12.1992, s. 1.

(3) EYVL L 350, 31.12.1994, s. 15.

(4) EYVL L 149, 7.6.1983, s. 5.

(5) EYVL L 73, 16.3.1984, s. 28.

(6) EYVL L 325, 14.12.1996, s. 1.

(7) EYVL L 271, 14.11.1995, s. 8.

Top