EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/84/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, kesäaikasäännöksistä

OJ L 31, 2.2.2001, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 002 P. 152 - 153

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/84/oj

32000L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/84/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2001, kesäaikasäännöksistä

Virallinen lehti nro L 031 , 02/02/2001 s. 0021 - 0022


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/84/EY,

annettu 19 päivänä tammikuuta 2001,

kesäaikasäännöksistä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Kesäaikasäännöksistä 22 päivänä heinäkuuta 1997 annetulla kahdeksannella Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/44/EY(4) otettiin käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa yhteinen päivämäärä ja kellonaika kesäajan alkamiselle ja päättymiselle vuosina 1998, 1999, 2000 ja 2001.

(2) Jäsenvaltiot soveltavat kesäaikasäännöksiä ja siksi on sisämarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeää vahvistaa edelleen kesäajan alkamiselle ja päättymiselle koko yhteisössä voimassa oleva yhteinen päivämäärä ja kellonaika.

(3) Jäsenvaltiot pitävät sopivimpana kesäajan alkamisajankohtana maaliskuun loppua ja päättymisajankohtana lokakuun loppua, joten tämä kausi olisi pidettävä voimassa.

(4) Tiettyjen alojen, liikenteen ja viestinnän lisäksi myös muiden teollisuuden alojen, moitteeton toiminta edellyttää vakaata, pitkän aikavälin suunnittelua. Tämän vuoksi on aiheellista antaa kesäaikasäännökset määrittämättömäksi ajaksi. Direktiivin 97/44/EY 4 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat ennen 1 päivää tammikuuta 2001 vuodesta 2002 alkaen sovellettavat säännökset.

(5) Tietojen selkeyden ja täsmällisyyden vuoksi kesäajan alkamis- ja päättymispäivämäärät olisi julkaistava joka viides vuosi seuraaviksi viideksi vuodeksi.

(6) Tämän direktiivin soveltamista olisi lisäksi seurattava tämän direktiivin säännösten vaikutusta kaikkiin asianomaisiin aloihin koskevan kertomuksen pohjalta, jonka komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomuksen on perustuttava tietoihin, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle riittävän ajoissa, jotta mainittu kertomus voidaan antaa vahvistetussa määräajassa.

(7) Kesäajan kalenteriajan täyttä yhdenmukaistamista liikenteen ja viestinnän helpottamiseksi ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, ja sen vuoksi yhteisö voi toteuttaa toimenpiteet perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(8) Maantieteellisistä syistä ei kesäaikaa koskevia yhteisiä säännöksiä ole aiheellista soveltaa jäsenvaltioiden merentakaisiin alueisiin,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä "kesäajalla" tarkoitetaan vuodenaikaa, jona kelloa on siirretty muuhun vuoteen verrattuna kuusikymmentä minuuttia eteenpäin.

2 artikla

Kesäaika alkaa kaikissa jäsenvaltioissa vuodesta 2002 alkaen kello 1 aamuyöllä (GMT) maaliskuun viimeisenä sunnuntaina.

3 artikla

Kesäaika päättyy kaikissa jäsenvaltioissa vuodesta 2002 alkaen kello 1 aamuyöllä (GMT) lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

4 artikla

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä(5) ensimmäisen kerran, kun tämä direktiivi julkaistaan, ja sen jälkeen joka viides vuosi tiedonannon, jossa todetaan kesäajan alkamisen ja päättymisen kalenteripäivämäärä seuraaviksi viideksi vuodeksi.

5 artikla

Komissio laatii Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 tämän direktiivin säännösten vaikutusta asianomaisiin aloihin koskevan kertomuksen.

Kertomus perustuu tietoihin, jotka kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Komissio tekee kertomuksen päätelmien perusteella tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

6 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta jäsenvaltioiden merentakaisiin alueisiin.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä tammikuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Ringholm

(1) EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 136.

(2) Lausunto annettu 29. marraskuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2000.

(4) EYVL L 206, 1.8.1997, s. 62.

(5) EYVL C 35, 2.2.2001.

Top