EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0039

Komission direktiivi 2000/39/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytääntöönpanemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 142, 16.6.2000, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 432 - 435
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 191 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 65 - 68

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/oj

32000L0039

Komission direktiivi 2000/39/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytääntöönpanemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 142 , 16/06/2000 s. 0047 - 0050


Komission direktiivi 2000/39/EY,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000,

ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytääntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden neuvoa-antavan komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiivin 98/24/EY mukaisesti komission on ehdotettava eurooppalaisiksi tavoitteiksi työntekijöiden suojaamiseksi kemiallisista tekijöistä aiheutuvilta riskeiltä yhteisön tasolla määriteltäviä työperäisen altistumisen viiteraja-arvoja.

(2) Komissiota avustaa tässä tehtävässä komission päätöksellä 95/320/EY(2) perustettu kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea.

(3) Niiden kemiallisten tekijöiden osalta, joille on yhteisön tasolla määritetty työperäisen altistumisen viiteraja-arvo, jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallinen työperäisen altistumisen raja-arvo ottaen huomioon yhteisön raja-arvo määrittäen raja-arvon luonne kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

(4) Työperäisen altistuksen viiteraja-arvoja olisi pidettävä tärkeänä osana yleistä toimintaa sen varmistamiseksi, että työntekijöillä on työpaikallaan suoja vaarallisien kemikaalien aiheuttamia vaaroja vastaan.

(5) Ensimmäinen ja toinen työperäisen altistuksen viiteraja-arvojen luettelo vahvistettiin komission direktiiveillä 91/322/ETY(3) ja 96/94/EY(4) työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä 27 päivänä marraskuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/1107/ETY(5) puitteissa.

(6) Direktiivillä 98/24/EY on kumottu direktiivi 80/1107/ETY 5 päivästä toukokuuta 2001.

(7) Direktiivin 98/24/EY puitteissa on asianmukaista uudelleen säätää työperäisen altistuksen viiteraja-arvot, jotka on annettu direktiiveillä 91/322/ETY ja 96/94/EY direktiivin 80/1107/ETY puitteissa.

(8) Liitteessä oleva luettelo sisältää direktiivin 96/94/EY liitteessä mainitut aineet sekä eräitä muita aineita, joista kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevä tiedekomitea on tehnyt viiteraja-arvosuosituksia tuoreimpien työperäisiä terveysvaikutuksia koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja mittausmenetelmien saatavuuden huomioon ottaen. Edellä esitetyn perusteella ja selkeyden vuoksi olisi laadittava direktiivi 96/94/EY.

(9) On tarpeen tiettyjen aineiden osalta vahvistaa lyhyen aikavälin raja-arvot lyhytaikaisesta altistumisesta aiheutuvien vaikutusten huomioon ottamiseksi.

(10) Joidenkin tekijöiden osalta on tarpeen ottaa huomioon erityisesti ihon kautta imeytymisen mahdollisuus parhaimman mahdollisen suojelutason varmistamiseksi.

(11) Tämä direktiivi on käytännön askel kohti sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista.

(12) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY(6) 17 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Vahvistetaan työperäistä altistusta koskeva yhteisön viiteraja-arvo kemiallisille tekijöille, jotka luetellaan tämän direktiivin liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistuksen viiteraja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon yhteisön viiteraja-arvot.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetulla alalla.

4 artikla

Kumotaan direktiivi 96/94/EY 3 artiklan 1 kohdassa mainittuna päivänä.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2000.

Komission puolesta

Anna Diamantopoulou

Komission jäsen

(1) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2) EYVL L 188, 9.8.1995, s. 14.

(3) EYVL L 177, 5.7.1991, s. 22.

(4) EYVL L 338, 28.12.1996, s. 86.

(5) EYVL L 327, 3.12.1980, s. 8.

(6) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

LIITE

TYÖPERÄISEN ALTISTUKSEN VIITERAJA-ARVOT

>TAULUKON PAIKKA>

Top