EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/4/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto tai kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY muuttamisesta

OJ L 87, 8.4.2000, p. 22–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 106 - 115
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 253 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 253 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 50 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/4/oj

32000L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/4/EY, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto tai kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 087 , 08/04/2000 s. 0022 - 0031


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/4/EY,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2000,

moottoriajoneuvojen sisustusta (muut matkustajatilan sisäiset osat kuin taustapeilit, hallintalaitteiden sijoittelu, katto tai kattoluukku, selkänojat ja istuimien takaosat) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/60/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Neuvoston direktiiviin 74/60/ETY(4) on suotavaa lisätä sähkökäyttöisiä ikkunoita koskevat vaatimukset niiden sulkemisesta lapsille aiheutuvien vaarojen poistamiseksi. Samankaltaisia vaatimuksia olisi sovellettava myös sähkökäyttöisiin kattopaneelijärjestelmiin ja väliseinäjärjestelmiin. Tämän vuoksi direktiivin 74/60/ETY nimeä ja soveltamisalaa olisi muutettava vastaavasti.

(2) Direktiivi 74/60/ETY on yksi useista erityisdirektiiveistä EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä, joka on perustettu moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetulla neuvoston direktiivillä 70/156/ETY(5). Näin ollen direktiivissä 70/156/ETY vahvistettuja ajoneuvoja, ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan direktiiviin 74/60/ETY.

(3) Erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että kuhunkin erityisdirektiiviin on liitettävä sekä ilmoituslomake, joka sisältää asiaankuuluvat direktiivin 70/156/ETY liitteen kohdat, että direktiivin 70/156/ETY liitteeseen VI perustuva tyyppihyväksyntätodistus, jotta tyyppihyväksyntä voidaan tietokoneistaa.

(4) On tärkeää, että muihin kuin M1-luokkaan kuuluvat ja erityisesti M2- ja N1-luokan ajoneuvot voivat mahdollisimman pian tarjota kuljettajalle ja matkustajille, erityisesti lapsille, direktiivissä 74/60/ETY säädetyn turvallisuustason. Tätä varten direktiivin 74/60/ETY soveltamisalaa olisi direktiivin 70/156/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voitava laajentaa koskemaan näitä ajoneuvoja.

(5) Direktiiviin 74/60/ETY tehdyt muutokset koskevat ainoastaan sen hallinnollisia säännöksiä sekä sähkökäyttöisiä ikkunoita, kattopaneelijärjestelmiä ja/tai väliseinäjärjestelmiä. Näin ollen ei ole tarpeen mitätöidä direktiivin 74/60/ETY nojalla annettuja tyyppihyväksyntöjä eikä estää sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa, joissa ei ole sähkökäyttöisiä ikkunoita, kattopaneelijärjestelmiä ja/tai väliseinäjärjestelmiä, ja joita nämä tyyppihyväksynnät koskevat.

(6) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, sellaisena kuin se esitetään perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannessa kohdassa, tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet eivät ylitä sitä, mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 74/60/ETY seuraavasti:

1. Korvataan nimi seuraavasti:

"Neuvoston direktiivi 74/60/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen sisustusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä."

2. Korvataan 1, 2 ja 3 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

Tässä direktiivissä 'ajoneuvolla' tarkoitetaan direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa määriteltyjä ajoneuvoja.

2 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa evätä ajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvon sisustukseen liittyvistä syistä, jos se täyttää liitteissä vahvistetut vaatimukset.

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa evätä ajoneuvon rekisteröintiä, taikka kieltää sen myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä ajoneuvon sisustukseen liittyvistä syistä, jos se täyttää liitteissä vahvistetut vaatimukset."

3. Kumotaan 4 ja 5 artikla.

4. Muutetaan liitteet tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät 8 päivästä huhtikuuta 2001 lukien saa moottoriajoneuvojen sisustukseen liittyvistä syistä

- evätä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää, tai

- kieltää ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos ajoneuvot ovat direktiivin 74/60/ETY vaatimusten mukaiset.

2. Jäsenvaltiot eivät 8 päivästä huhtikuuta 2002 lukien enää saa antaa uudelle ajoneuvotyypille EY-tyyppihyväksyntää moottoriajoneuvojen sisustukseen liittyvistä syistä, jos direktiivin 74/60/ETY vaatimukset eivät täyty.

3. 8 päivästä huhtikuuta 2003 lukien jäsenvaltiot

- eivät saa enää pitää uusien ajoneuvojen mukana seuraavia direktiivin 70/156/ETY säännösten mukaisia vaatimustenmukaisuustodistuksia pätevinä kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi, ja

- saavat kieltää sellaisten uusien ajoneuvojen rekisteröinnin, myynnin ja käyttöönoton, joiden mukana ei seuraa vaatimustenmukaisuustodistusta, jollei asiassa vedota direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseen,

moottoriajoneuvojen sisustukseen liittyvistä syistä, jos ajoneuvot on varustettu sähkökäyttöisillä ikkunoilla, kattopaneelijärjestelmillä ja/tai väliseinäjärjestelmillä eivätkä direktiivin 74/60/ETY vaatimukset täyty.

4. Tämä direktiivi ei mitätöi aikaisemmin direktiivin 74/60/ETY nojalla annettua hyväksyntää sellaisille ajoneuvotyypeille, joissa ei ole sähkökäyttöisiä ikkunoita, kattopaneelijärjestelmää ja/tai väliseinäjärjestelmää, eikä se estä tällaisen hyväksynnän laajentamista sen direktiivin vaatimusten mukaisesti, jonka nojalla se on alunperin myönnetty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 8. huhtikuuta 2001 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

N. Fontaine

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. Pina Moura

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 149, 15.5.1998, s. 10.

(2) EYVL C 407, 28.12.1998, s. 56.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 9. helmikuuta 1999 (EYVL C 150, 28.5.1999, s. 26), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 28. lokakuuta 1999 (EYVL C 346, 2.12.1999, s. 17) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 3. helmikuuta 2000.

(4) EYVL L 38, 11.2.1974, s. 2, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 78/632/ETY (EYVL L 206, 29.7.1978, s. 26).

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25).

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 74/60/ETY LIITTEISIIN

1. Lisätään artiklojen ja liitteen I väliin liiteluettelo seuraavasti:

"LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>"

2. Muutetaan liite I seuraavasti:

a) Poistetaan alaviite 1.

b) Korvataan otsikko seuraavasti:

"SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT, EY-TYYPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN AJONEUVOTYYPILLE, TEKNISET ERITELMÄT, EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN AJONEUVOTYYPILLE, TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET SEKÄ TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS".

c) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan M1-luokan ajoneuvoihin sellaisena kuin luokka on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa."

d) Korvataan 2.1 ja 2.2 kohta seuraavasti:

"2.1 'sisustuksella':

2.1.1 muita matkustajatilan sisäisiä osia kuin taustapeilejä;

2.1.2 hallintalaitteiden sijoittelua;

2.1.3 kattoa tai kattoluukkua;

2.1.4 selkänojia ja istuimien takaosia; ja

2.1.5 sähkökäyttöisiä ikkunoita, kattopaneelijärjestelmiä ja väliseinäjärjestelmiä.

2.2 'ajoneuvotyypillä' matkustajatilan sisustuksen osalta moottoriajoneuvoja, jotka eivät poikkea toisistaan seuraavien olennaisten ominaisuuksien suhteen:"

e) Lisätään kohdat seuraavasti:

"2.2.3 katto tai kattoluukku;

2.2.4 selkänojat ja istuimien takaosat; ja

2.2.5 sähkökäyttöiset ikkunat, kattopaneelijärjestelmät ja väliseinäjärjestelmät."

f) Lisätään kohdat seuraavasti:

"2.10 'sähkökäyttöisillä ikkunoilla' ikkunoita, jotka suljetaan ajoneuvon oman voimanlähteen avulla;

2.11 'sähkökäyttöisillä kattopaneelijärjestelmillä' ajoneuvon katossa olevia liikkuvia paneeleita, jotka sulkeutuvat ajoneuvon oman voimanlähteen avulla liukuen tai kallistuen ja joihin eivät kuulu kokoontaitettavat kuomut;

2.12 'sähkökäyttöisillä väliseinäjärjestelmillä' järjestelmiä, jotka jakavat matkustajatilan vähintään kahteen osaan ja jotka suljetaan ajoneuvon oman voimanlähteen avulla;

2.13 'aukolla' suurinta mahdollista esteetöntä aukeamaa sähkökäyttöisen ikkunan, väliseinän tai kattopaneelin avautumissuunnasta riippuen joko sen yläreunan tai etureunan ja ajoneuvon sen rakenneosan välillä, johon kyseinen ikkuna, väliseinä tai kattopaneeli rajoittuu, kun aukkoa katsotaan ajoneuvon sisältä tai väliseinäjärjestelmän osalta matkustajatilan takaosasta;

Aukon mittaamiseksi siihen asetetaan (voimaa käyttämättä) lieriömäinen koesauva ajoneuvon sisältä tai tarvittaessa matkustajatilan takaosasta tavallisesti suorassa kulmassa ikkunaa, kattopaneelia tai väliseinää vasten, kuten kuvasta 1 käy ilmi."

g) Korvataan 3.-3.3 kohta seuraavasti:

"3. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN AJONEUVOTYYPILLE

3.1 Valmistajan on tehtävä ajoneuvotyyppiä koskeva EY-tyyppihyväksyntähakemus sen sisustuksen osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2 Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

3.3 Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:"

h) Lisätään kohdat seuraavasti:

"5.5.2 Sähkökäyttöiset kattopaneelijärjestelmät

5.5.2.1 Lisäksi sähkökäyttöisten kattopaneelijärjestelmien ja niiden hallintalaitteiden on täytettävä jäljempänä olevan 5.8 kohdan vaatimukset."

i) Numeroidaan 5.8 ja 5.8.1 kohta 5.9 ja 5.9.1 kohdaksi.

j) Lisätään kohdat seuraavasti:

"5.8 Sähkökäyttöiset ikkunat, kattopaneelijärjestelmät ja väliseinäjärjestelmät

5.8.1 Jäljempänä mainittuja vaatimuksia sovelletaan sähkökäyttöisiin ikkunoihin/kattopaneelijärjestelmiin/väliseinäjärjestelmiin niiden tahattomasta tai virheellisestä käytöstä aiheutuvien vahinkomahdollisuuksien minimoimiseksi.

5.8.2 Tavanomaiset käyttöedellytykset

Lukuun ottamatta mitä 5.8.3 kohdassa määrätään, sähkökäyttöisten ikkunoiden/kattopaneelijärjestelmien/väliseinäjärjestelmien sulkeminen saa olla mahdollista ainoastaan yhdessä tai useammassa seuraavassa tapauksessa:

5.8.2.1 kun virta-avain on virtalukossa missä tahansa käyttöasennossa;

5.8.2.2 lihasvoimalla ilman ajoneuvon voimanlähteen apua;

5.8.2.3 aktivoitaessa yhtäjaksoisesti ajoneuvon ulkopuolista lukintajärjestelmää;

5.8.2.4 sen jälkeen, kun sytytysvirta on katkaistu ja/tai avain on poistettu virtalukosta, mutta ennen kuin kumpaakaan etuovista ei ole avattu tarpeeksi, jotta matkustajat voisivat poistua;

5.8.2.5 kun sähkökäyttöisen ikkunan, kattopaneelin tai väliseinän sulkeutumisliike alkaa aukon ollessa enintään 4 millimetriä;

5.8.2.6 kun ajoneuvon oven sähkökäyttöinen ikkuna, jonka ympärillä ei ole ovikehystä, sulkeutuu automaattisesti aina kyseistä ovea suljettaessa. Tällöin aukon, sellaisena kuin se on määritelty 2.13 kohdassa, enimmäissuuruus saa olla 12 mm ennen ikkunan sulkeutumista.

5.8.2.7 Kauko-ohjauksella sulkeminen sallitaan kauko-ohjaimen ollessa jatkuvasti kytkettynä, jos yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

5.8.2.7.1 kauko-ohjaimella ei voi sulkea sähkökäyttöistä ikkunaa/kattopaneelia/väliseinää yli 11 metrin etäisyydeltä ajoneuvosta;

5.8.2.7.2 kauko-ohjaimella ei voi sulkea sähkökäyttöistä ikkunaa/kattopaneelia/väliseinää:

- jos kauko-ohjaimen ja ajoneuvon välissä on läpinäkymätön pinta;

ja

- jos kauko-ohjaimen ja ajoneuvon välimatka on yli 6 metriä.

5.8.2.8 Yhdellä kosketuksella tapahtuva sulkeminen sallitaan ainoastaan kuljettajan oven sähkökäyttöisen ikkunan ja kattopaneelin osalta, sekä ainoastaan virta-avaimen ollessa siinä asennossa, jossa sytytys on kytkettynä.

5.8.3 Automaattista suunnanvaihtoa koskevat vaatimukset

5.8.3.1 Edellä olevan 5.8.2 kohdan määräyksiä ei sovelleta, jos sähkökäyttöinen ikkuna/kattopaneelijärjestelmä/väliseinäjärjestelmä on varustettu automaattisella suunnanvaihtolaitteella.

5.8.3.1.1 Kyseinen laite vaihtaa ikkunan/kattopaneelin/väliseinän kulkusuunnan ennen yli 100 N:n puristusvoiman syntymistä, kun sähkökäyttöisen ikkunan/väliseinän yläreunan yläpuolella tai liukuvan kattopaneelin etureunan ja kallistuvan kattopaneelin takareunan edessä oleva aukko on 200 millimetristä 4 millimetriin.

5.8.3.1.2 Automaattisen suunnanvaihdon jälkeen ikkunan, kattopaneelin tai väliseinän on avauduttava johonkin seuraavista asennoista:

5.8.3.1.2.1 sellaiseen asentoon, että aukkoon voidaan asettaa puolijäykkä lieriömäinen, läpimitaltaan 200 millimetrin kokoinen sauva siihen (niihin) kosketuskohtaan (-kohtiin), jota (joita) käytetään 5.8.3.1.1 kohdan mukaisesti suunnanvaihdon määrittämiseen;

5.8.3.1.2.2 vähintään sulkemista edeltäneeseen alkuasentoon;

5.8.3.1.2.3 vähintään 50 millimetriä avoimempaan asentoon kuin asento, josta suunnanvaihto alkoi;

5.8.3.1.2.4 kallistuen avautuvan kattopaneelin osalta suurimpaan mahdolliseen avautumiskulmaan.

5.8.3.1.3 Suunnanvaihtolaitteilla varustettujen sähkökäyttöisten ikkunoiden/kattopaneelijärjestelmien/väliseinäjärjestelmien tarkastamiseksi aukkoon asetetaan ajoneuvon sisältä tai väliseinäjärjestelmän osalta matkustajatilan takaosasta mittausväline/koesauva siten, että sauvan lieriöpinta koskettaa ikkunaan/kattopaneeliaukkoon/väliseinään rajoittuvaa ajoneuvon rakenneosaa. Mittausvälineen voima-taipumasuhde saa olla enintään 10 N/mm. Koesauvojen sijainti (tavallisesti suorassa kulmassa ikkunaa/kattopaneelia/väliseinää vasten) ilmenee lisäyksessä 3 olevasta kuvasta 1.

5.8.4 Katkaisimien sijainti ja käyttö

5.8.4.1 Sähkökäyttöisten ikkunoiden/kattopaneelien/väliseinien katkaisimien on sijaittava sellaisessa paikassa ja niitä on voitava käyttää siten, että tahattoman sulkemisen vaara on mahdollisimman pieni. Katkaisimien on oltava sellaiset, että niiden on oltava aktivoituna koko sulkemisen ajan, paitsi 5.8.2.6, 5.8.2.8 tai 5.8.3 kohdassa mainituissa tapauksissa.

5.8.4.2 Kaikki ajoneuvon takaosassa matkustavien käyttöön tarkoitetut takaikkunoiden, kattopaneelien ja väliseinien katkaisimet on voitava kytkeä pois kuljettajan katkaisimesta, joka sijaitsee etuistuimen R-pisteiden kautta kulkevan pystysuoran poikittaistason etupuolella. Kuljettajan katkaisinta ei vaadita, jos takaikkuna, kattopaneeli tai väliseinä on varustettu automaattisella suunnanvaihtolaitteella. Jos kuljettajan katkaisin kuitenkin on olemassa, sillä ei pidä voida ohittaa automaattista suunnanvaihtolaitetta.

Kuljettajan katkaisimen on sijaittava siten, että tahattoman käytön vaara on mahdollisimman pieni. Se merkitään lisäyksessä 4 kuvatulla symbolilla.

5.8.5 Turvalaitteet

Kaikkien turvalaitteiden, joita käytetään ylikuormituksesta tai juuttumisesta voimanlähteelle aiheutuvan vahingon ehkäisemiseen, on voitava palautua automaattisesti, kun ikkunan/kattopaneelin/väliseinän katkaisin kytketään päälle.

5.8.6 Ohjekirjaan sisältyvät ohjeet

5.8.6.1 Ajoneuvon omistajan ohjekirjassa on oltava selkeät sähkökäyttöisiä ikkunoita/kattopaneeleita/väliseiniä koskevat ohjeet, joihin sisältyvät:

5.8.6.1.1 kuvaus mahdollisista seurauksista (puristuksiin joutuminen);

5.8.6.1.2 kuljettajan katkaisimen käyttö;

5.8.6.1.3 'VAROITUS', josta ilmenevät sähkökäyttöisten ikkunoiden/kattopaneelijärjestelmien/väliseinäjärjestelmien virheellisestä käytöstä/kytkemisestä erityisesti lapsille aiheutuvat vaarat. Näistä tiedoista on käytävä ilmi kuljettajan vastuu muun muassa muiden matkustajien opastamisessa, ja niissä on oltava suositus siitä, että ajoneuvosta poistutaan vasta, kun avain on poistettu virtalukosta;

5.8.6.1.4 'VAROITUS', josta ilmenee, että kauko-ohjattavia sulkemisjärjestelmiä olisi käytettävä erityisen huolellisesti (ks. 5.8.2.7 kohta) eli ne olisi kytkettävä vain silloin, kun käyttäjä näkee ajoneuvon selvästi; tarkoituksena on varmistaa, ettei sähkökäyttöisten ikkunoiden/kattopaneelien/väliseinien väliin voida jäädä puristuksiin."

k) Korvataan 6, 7 ja 8 kohta seuraavasti:

"6. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN AJONEUVOTYYPILLE

6.1 Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

6.2 EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

6.3 Jokaiselle hyväksytylle ajoneuvotyypille annetaan tyyppihyväksyntänumero direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

7. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

7.1 Jos tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

8. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

8.1 Toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.".

l) Lisätään lisäykset seuraavasti:

"Lisäys 1

>PIC FILE= "L_2000087FI.002802.EPS">

Lisäys 2

>PIC FILE= "L_2000087FI.002902.EPS">

Lisäys 3

>PIC FILE= "L_2000087FI.003002.EPS">

Lisäys 4

>PIC FILE= "L_2000087FI.003102.EPS">"

Top