EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0103

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/103/EY, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

OJ L 34, 9.2.2000, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 266 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 147 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 155 - 157

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/103/oj

31999L0103

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/103/EY, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 034 , 09/02/2000 s. 0017 - 0019


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/103/EY,

annettu 24 päivänä tammikuuta 2000,

mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhdeksännessätoista yleisessä paino- ja mittakonferenssissa (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) (1991) laajennettiin kansainvälisellä tasolla SI-yksikköjen kerrannaisista ja jaannaisista käytettävien SI-etuliitteiden luetteloa.

(2) Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) on tarkistanut kansainvälisessä ISO 31 -standardissa vahvistettuja, määriä ja yksiköitä koskevia periaatteita ja määräyksiä. SI-järjestelmän käyttöä koskevat määräykset annetaan kansainvälisessä ISO 1000 -standardissa.

(3) Neuvoston direktiivin 80/181/ETY(4) teksti on saatettava näitä kansainvälisiä sopimuksia ja standardeja vastaavaksi.

(4) Tietyt kolmannet maat eivät ota markkinoilleen tuotteita, joiden merkinnät on tehty ainoastaan direktiivissä 80/181/ETY vahvistettuina laillisina yksikköinä. Näihin maihin vientiä harjoittaville yrityksille aiheutuu haittaa, jos lisämerkinnät eivät 31 päivän joulukuuta 1999 jälkeen ole enää sallittuja. Epävirallisina yksikköinä esitettyjen lisämerkintöjen käyttö olisi siten sallittava mainitun ajankohdan jälkeen.

(5) Direktiivin 80/181/ETY soveltamisalaa on tarkasteltava uudelleen ja on toteutettava tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä maailmanlaajuisen järjestelmän käytön edistämiseksi. Neuvoston direktiivin 71/316/ETY(5) 18 artiklaa sovelletaan tapauksen mukaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 80/181/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa päivämäärä "31 päivään joulukuuta 1999" päivämäärällä "31 päivään joulukuuta 2009".

2) Lisätään artikla seuraavasti: " 6 a artikla

Tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja erityisesti lisämerkintöjä koskevia kysymyksiä tutkitaan edelleen, ja tarvittaessa toteutetaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä neuvoston direktiivin 71/316/ETY(6) 18 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti."

3) Muutetaan liite seuraavasti:

a) Korvataan I luvussa 1.1.1 kohdan taulukon jälkeinen teksti seuraavasti: "Celsiuslämpötila t määritetään kahden termodynaamisen lämpötilan T ja T0 välisenä erona t = T - T0 missä T0 = 273,15 K. Lämpötilaväli tai lämpötilaero voidaan ilmaista joko kelvineinä tai celsiusasteina. Yksiköt 'celsiusaste' ja 'kelvin' ovat yhtä suuret."

b) Korvataan 1.2.1 kohdan taulukon jälkeen SI-täydennysyksikköjen määritelmät seuraavasti: "Tasokulman yksikkö

Radiaani on ympyrän kahden sellaisen säteen välinen kulma, jotka erottavat ympyrän kehästä säteen pituisen kaaren.

(Kansainvälinen standardi ISO 31 - 1: 1992)

Avaruuskulman yksikkö

Steradiaani on kartion avaruuskulma, joka sen kärjen sijaitessa pallon keskipisteessä leikkaa tämän pallon pinnasta sellaisen neliön suuruisen alan, jonka sivu on pallon säteen pituinen.

(Kansainvälinen standardi ISO 31 - 1:1992)."

c) Korvataan 1.3 kohdan taulukko seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

d) Korvataan 3 kohta seuraavasti: "3. SI-JÄRJESTELMÄSSÄ KÄYTETYT YKSIKÖT, JOIDEN ARVOT SI-YKSIKKÖINÄ SAADAAN KOKEELLISESTI

>TAULUKON PAIKKA>

Huom.:

Edellä 1.3 kohdassa mainittuja etuliitteitä ja niiden tunnuksia voidaan käyttää yhdessä kahden yksikön ja niiden tunnusten kanssa."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 9 päivää helmikuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Rajoittamatta direktiivin 80/181/ETY soveltamista jäsenvaltioiden on 31 päivän joulukuuta 1999 jälkeen sallittava kyseisen direktiivin 3 artiklassa tarkoitettujen lisäilmaisujen käyttö tai sallittava niiden käyttö edelleen.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 2000.

Euroopan parlamentin puolesta

N. FONTAINE

Puhemies

Neuvoston puolesta

J. GAMA

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 89, 30.3.1999, s. 8.

(2) EYVL C 169, 16.6.1999, s. 1.

(3) Lausunto annettu 15. joulukuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999.

(4) EYVL L 39, 15.2.1980, s. 40, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/617/ETY (EYVL 357, 7.12.1989, s. 28).

(5) EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1.

(6) EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1.

Top