EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0077

Komission direktiivi 1999/77/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (asbesti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 207, 6.8.1999, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 193 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/77/oj

31999L0077

Komission direktiivi 1999/77/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (asbesti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 207 , 06/08/1999 s. 0018 - 0020


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/77/EY,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1999,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (asbesti) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kuudennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/43/EY(2), ja erityisesti sen 2 a artiklan, joka on lisätty neuvoston direktiivillä 89/678/ETY(3),

sekä katsoo, että

1) asbestin ja sitä sisältävien tuotteiden käyttö voi kuitujen vapautuessa aiheuttaa asbestoosia, mesotelioomaa ja keuhkosyöpää; näiden aineiden markkinoille saattamista ja käyttöä on sen vuoksi rajoitettava mahdollisimman tiukasti,

2) neuvoston direktiivissä 83/478/ETY(4), jolla muutetaan viidennen kerran direktiiviä 76/769/ETY, kielletään kolmea poikkeusta lukuun ottamatta krokidoliitin ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen ja käyttö; samassa direktiivissä säädetään kaikkien asbestikuituja sisältävien tuotteiden pakollisista merkinnöistä,

3) neuvoston direktiivissä 85/610/ETY(5), jolla muutetaan seitsemännen kerran direktiiviä 76/769/ETY, kielletään asbestikuitujen markkinoille saattaminen ja käyttö leluissa, ruiskuttamalla käytettäväksi tarkoitetuissa materiaaleissa ja valmisteissa, tuotteissa, joita myydään jauheena vähittäiskaupassa, tupakointituotteissa, katalyyttilämmittimissä, maaleissa ja lakoissa,

4) komission direktiivissä 91/659/ETY(6), jolla direktiivin 76/769/ETY liite I mukautetaan tekniikan kehitykseen, kielletään amfiboliasbestikuitujen ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen ja käyttö; samassa direktiivissä kielletään krysotiiliasbestikuitujen ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen ja käyttö 14 tuoteluokan osalta,

5) Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevää tiedekomiteaa kuultiin krysotiiliasbestin ja sen korvaavien tuotteiden terveysvaikutuksista,

6) useimpiin krysotiiliasbestin jäljellä oleviin käyttötarkoituksiin on nyt saatavana korvaavia tai vaihtoehtoisia tuotteita, joita ei luokitella syöpää aiheuttaviksi aineiksi ja joita pidetään vaarattomampina,

7) sellaista altistumisen raja-arvoa ei ole vielä määritetty, jonka alla krysotiiliasbesti ei aiheuta syöpäriskejä,

8) työntekijöiden ja muiden asbestia sisältävien tuotteiden käyttäjien altistumista on erittäin vaikea valvoa, altistuminen voi ajoittain ylittää huomattavasti nykyiset raja-arvot ja tämä altistumisluokka aiheuttaa nyt suurimmat riskit asbestiperäisten sairauksien kehittymiselle,

9) tehokas keino suojella ihmisten terveyttä on kieltää krysotiiliasbestikuitujen ja niitä sisältävien tuotteiden käyttö,

10) asbestin ja sen korvaavien tuotteiden tieteellinen tuntemus kehittyy jatkuvasti; komissio pyytää tämän vuoksi myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevää tiedekomiteaa tarkastelemaan edelleen kaikkea asiaankuuluvaa uutta tieteellistä tietoa krysotiiliasbestin ja sen korvaavien tuotteiden terveysriskeistä ennen 1 päivää tammikuuta 2003; tässä tarkastelussa otetaan huomioon myös muut tämän direktiivin näkökohdat, erityisesti poikkeukset, teknisen kehityksen kannalta; komissio ehdottaa tarvittaessa aiheellisia muutoksia lainsäädäntöön,

11) vaaditaan sopeutumiskausi krysotiiliasbestin ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen ja käytön lopettamiselle; olemassa olevien elektrolyysilaitteiden kalvojen osalta sopeutumiskauden on oltava pitempi, koska altistumisriski on erittäin alhainen ja tarvitaan enemmän aikaa sopivien vaihtoehtojen kehittämiseksi tässä turvallisuuden kannalta kriittisessä sovelluksessa; komissio tarkistaa tämän poikkeuksen ennen 1 päivää tammikuuta 2008 kuultuaan myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevää tiedekomiteaa,

12) tämä direktiivi ei vaikuta toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(7) eikä mainitun direktiivin 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY(8), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/42/EY(9).

13) neuvoston direktiivi 91/382/ETY(10), jolla muutetaan työntekijöiden suojelemisesta asbestialtistukseen työssä liittyviltä vaaroilta annettua direktiiviä 83/477/ETY, luo kehyksen työntekijöiden asbestipölylle altistumisen valvomiseksi,

14) tämä direktiivi ei vaikuta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/320/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annettuun komission direktiiviin 98/12/EY(11),

15) tämän direktiivin säännökset ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Mukautetaan tekniikan kehitykseen direktiivin 76/769/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivään tammikuuta 2005 mennessä, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten tällaiset viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle.

3. Tämän direktiivin tulosta voimaan 1 päivään tammikuuta 2005 jäsenvaltiot eivät saa saattaa markkinoille krysotiiliasbestin uusia sovelluksia alueillaan.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1999.

Komission puolesta

Karel VAN MIERT

Komission jäsen

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 24.

(2) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 87.

(3) EYVL L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EYVL L 263, 24.9.1983, s. 33.

(5) EYVL L 375, 31.12.1985, s. 1.

(6) EYVL L 363, 31.12.1991, s. 36.

(7) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1.

(9) EYVL L 179, 8.7.1997, s. 4.

(10) EYVL L 206, 29.7.1991, s. 16.

(11) EYVL L 81, 18.3.1998, s. 1.

LIITE

Korvataan direktiivin 76/769/ETY liitteessä I oleva 6 kohta seuraavalla tekstillä: >TAULUKON PAIKKA>

Top