EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0055

Komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 146, 11.6.1999, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 36 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 232 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 232 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implisiittinen kumoaja 32009L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/55/oj

31999L0055

Komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 146 , 11/06/1999 s. 0028 - 0030


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/55/EY,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 1999,

pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/536/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) jotta traktoreiden turvallisuutta voitaisiin parantaa ottamalla huomioon markkinoiden monipuolistuva tarjonta, säännöksiä tarvitaan nykyään myös traktoreista, joissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), joka on suunniteltu lisäämään traktoreiden käyttömahdollisuuksia ja parantamaan työvälineiden valvontaa,

(2) kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden testausvaatimukset olisi yhdenmukaistettava taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) säännössä 3 asetettujen vaatimusten kanssa; sääntö koskee maataloustraktoreiden suojarakenteiden virallisia testejä (dynaamisia testejä), ja

(3) tämän direktiivin säännökset ovat direktiivin 74/150/ETY 12 artiklalla perustetun tekniikan kehityksen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 77/536/ETY liitteet I, II ja III tämän direktiivin liitteessä olevan tekstin mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä heinäkuuta 2000

- evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää, direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai kansallista tyyppihyväksyntää tai

- kieltää kyseisten traktoreiden ensimmäistä käyttöönottoa,

jos kyseiset traktorit ovat direktiivin 77/536/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2. 1 päivästä tammikuuta 2001 jäsenvaltiot

- eivät enää saa myöntää traktorityypille direktiivin 74/150/ETY 10 kohdan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 77/536/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen,

- saavat evätä traktorityypiltä kansallisen tyyppihyväksynnän, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 77/536/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10.

(2) EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24.

(3) EYVL L 220, 29.8.1977, s. 1.

LIITE

Muutetaan direktiivin 77/536/ETY liitteet I, II ja III seuraavasti:

1. Lisätään liitteessä I olevaan 2.2 kohtaan kolmas luetelmakohta seuraavasti: "- traktoreihin, joissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä) tai jotka on varustettu valinnaisilla istuimilla, voidaan soveltaa ainoastaan liitteessä III olevassa B osassa kuvattua testausmenetelmää."

2. Lisätään liitteeseen II uusi 3.1.1.5 kohta: "3.1.1.5 Jos traktorissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), ensimmäinen isku kohdistetaan pituussuunnassa painavimpaan päähän (jossa on yli 50 prosenttia traktorin massasta). Tämän jälkeen samaan päähän kohdistetaan puristustesti. Toinen isku kohdistetaan kevyimpään päähän, ja kolmas isku kohdistetaan sivusuunnassa. Tämän jälkeen kohdistetaan toinen puristustesti kevyimpään päähän."

3. Muutetaan liite III seuraavasti:

a) Lisätään B osan 1.3.1 kohdan toiseen alakohtaan seuraava teksti: "Jos traktorissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), osumapiste määritellään traktorin keskitason ja sitä vastaan kohtisuorassa olevan tason leikkausviivan suuntaisesti suoralla, joka kulkee istuimen vertailupisteistä yhtä kaukana olevan pisteen kautta."

b) Lisätään liitteessä III olevaan B osaan uusi 2.2.11, 2.2.12 ja 2.2.13 kohta seuraavasti: "2.2.11 Jos traktorissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), vapaa tila muodostuu ohjauspyörän ja istuimen kahden asennon perusteella määritettävistä kohdesta vapaasta tilasta.

2.2.12 Jos traktori voidaan varustaa lisäistuimilla, testejä varten käytetään vapaata tilaa, joka määritetään kaikkien käytettävissä olevien istuimen sijoitusvaihtoehtojen vertailupisteiden perusteella. Suojarakenne ei saa ulottua vapaaseen tilaan, joka määritetään kyseisten istuimen vertailupisteiden perusteella.

2.2.13 Jos uutta sijoitusvaihtoehtoa ehdotetaan vasta testien jälkeen, on laskettava, sijoittuuko uuden istuimen vertailupisteen ympärillä oleva vapaa tila aiemmin määriteltyyn vapaaseen tilaan. Jos näin ei ole, on tehtävä uusi testi."

Top