EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0052

Komission direktiivi 1999/52/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 142, 5.6.1999, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 360 - 362
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 83 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 83 - 85

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/52/oj

31999L0052

Komission direktiivi 1999/52/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 142 , 05/06/1999 s. 0026 - 0028


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/52/EY,

annettu 26 päivänä toukokuuta 1999,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/96/EY(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

(1) ensimmäisessä Auto Oil -ohjelmassa(2) todettiin liikenteen vaikutusten ilman laatuun riippuvan ratkaisevasti moottoriajoneuvojen huoltostandardeista,

(2) direktiivin 96/96/EY liitteessä II olevassa 8.2 kohdassa määritellään tekstit, jotka on suoritettava säännöllisissä tarkastuksissa sen todentamiseksi, että ajoneuvoja huolletaan asianmukaisesti,

(3) neuvoston direktiivin 92/55/ETY(3) liitteessä II olevan 8.2.2 kohdan mukaan dieselmoottoreiden testeissä on mitattava muuttuvatilaisen "vapaan kiihdytyksen" moottoritestin aikana syntyvän pakokaasun sameus, kun moottoria kiihdytetään omaa hitausmomenttiaan vastaan,

(4) tässä direktiivissä säädetään tekniikan kehityksen mukauttamisesta, joka lisää dieselmoottoreilla varustettujen ajoneuvojen katsastusten tehokkuutta päästöjen osalta,

(5) tarvitaan lisätoimia sellaisten vaihtoehtoisten testimenettelyjen kehittämiseksi, joiden avulla voidaan tarkistaa dieselajoneuvojen huoltostandardit erityisesti hiukkasten ja typen oksidien osalta, ja

(6) tämän direktiivin säännökset ovat direktiivin 96/96/EY 8 artiklalla perustetun moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan direktiivin mukauttamista tekniseen kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/96/EY seuraavasti:

Korvataan liitteessä II oleva 8.2.2 kohta seuraavasti: "8.2.2. Dieselmoottoreilla varustetut moottoriajoneuvot

a) Pakokaasujen sameuden mittaus vapaassa kiihdytyksessä (ilman kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä.

b) Ajoneuvon esivalmistelu:

1) Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmistelua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

2) Ajoneuvoa ei voida hylätä, ellei sitä ole esivalmisteltu seuraavien vaatimusten mukaisesti; tämä ei koske jäljempänä d alakohdan 5 alakohdassa tarkoitettuja tapauksia.

3) Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, joka on esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattava moottoriöljyn lämpötila, jonka on oltava vähintään 80° C tai, jos se on tätä alhaisempi, normaali käyntilämpötila, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattava sylinteriryhmän lämpötila, jonka on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

4) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

c) Testimenettely:

1) Moottoriajoneuvon pakojärjestelmän asiaankuuluvat osat tarkistetaan silmämääräisesti sen todentamiseksi, että pakojärjestelmässä ei ole vuotoja.

2) Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottoreiden osalta tämä merkitsee sitä, että kaasupolkimen päästämisen jälkeen on odotettava vähintään 10 sekuntia.

3) Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

4) Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen osalta valmistajan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole käytettävissä, 2/3 ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin nopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi oltava liitteessä I määriteltyihin luokkiin 1 ja 2 kuuluvien ajoneuvojen osalta vähintään 2 sekuntia.

d) Raja-arvot

1) Konsentraation taso saa olla enintään taso, joka on kirjattu neuvoston direktiivin 72/306/ETY (2) mukaiseen kilpeen.

2) Jos tätä tietoa ei ole käytettävissä tai jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päättävät olla käyttämättä sitä viitearvona, absorptiokertoimien raja-arvot ovat seuraavat:

- vapaasti hengittävillä dieselmoottoreilla: 2,5 m-1,

- turboahtimella varustetuilla dieselmoottoreilla: 3,0 m-1

tai vastaavat arvot, kun käytetään EY-tyyppihyväksynnässä käytetystä laitteistosta poikkeavaa laitteistotyyppiä.

3) Ennen 1 päivää tammikuuta 1980 rekisteröidyt tai liikkeelle lasketut ajoneuvot vapautetaan näistä vaatimuksista.

4) Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetelmää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

5) Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat 8.2.2 kohdan d alakohdan 4 alakohdan määräyksistä poiketen hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai edellä b alakohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen puhdistussyklien (tai vastaavien) jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat 8.2.2 kohdan d alakohdan 4 alakohdan määräyksistä poiketen hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai edellä b alakohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen puhdistussyklien (tai vastaavien) jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.".

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1. lokakuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1999.

Komission puolesta

Neil KINNOCK

Komission jäsen

(1) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1.

(2) Öljy- ja moottoriajoneuvoteollisuuden sekä Euroopan komission yksiköiden välinen ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää vuodesta 2000 lähtien sovellettavat ajoneuvojen päästöstandardit ja polttoaineen laatustandardit.

(3) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 68.

Top