EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0039

Komission direktiivi 1999/39/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 1999, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 124, 18.5.1999, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 23 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; Implisiittinen kumoaja 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/39/oj

31999L0039

Komission direktiivi 1999/39/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 1999, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 124 , 18/05/1999 s. 0008 - 0010


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/39/EY,

annettu 6 päivänä toukokuuta 1999,

imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/84/EY(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa,

sekä katsoo, että

(1) komission direktiivin 96/5/EY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/36/EY(4), 6 artiklassa säädetään, että viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää mitään ainetta sellaista määrää, että se voisi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden, ja että tällaisten aineiden enimmäismäärät on määrättävä viipymättä,

(2) imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettujen viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien torjunta-ainejäämien pitoisuuksista annetut erilaiset säännöt ovat aiheuttaneet kaupan esteitä tiettyjen jäsenvaltioiden välille,

(3) hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/895/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/41/EY(6), viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/362/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/82/EY(8), eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa neuvoston direktiivissä 86/363/ETY(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/82/EY, sekä torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/642/ETY(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/82/EY, vahvistetut torjunta-ainejäämien enimmäispitoisuudet eivät rajoita viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin sovellettavia erityissäännösten soveltamista,

(4) yhteisön kansainväliset velvoitteet huomioon ottaen tapauksissa, joissa asiaa koskeva tieteellinen todistusaineisto on riittämätön, ennalta varautumisen periaate sallii yhteisön vahvistaa käytettävissä olevan asiaa koskevan tiedon perusteella ja riskien lisäarviointiin saakka tilapäisiä toimenpiteitä, joita on tarkasteltava uudelleen kohtuullisen ajan kuluttua,

(5) elintarvikealan tiedekomitean 19 päivänä syyskuuta 1997 ja 4 päivänä kesäkuuta 1998 antamien kahden lausunnon perusteella on epäilyjä, riittävätkö nykyiset hyväksyttävän päiväannoksen (ADI) arvot suojaamaan imeväisten ja pikkulasten terveyttä; ilmaistut epäilyt eivät koske ainoastaan torjunta-aineita ja torjunta-ainejäämiä vaan myös vaarallisia kemiallisia aineita, ja sen vuoksi komissio tutkii mahdollisuutta vahvistaa mahdollisimman pian sallittavat raskasmetallien enimmäispitoisuudet imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa,

(6) imeväisten ja pikkulasten erityisravinnoksi tarkoitetuille elintarvikkeille on siten tarkoituksenmukaista vahvistaa hyvin matala yhteinen raja-arvo kaikkien torjunta-aineiden osalta, kunnes aineet on tapauskohtaisesti ja tieteellisesti arvioitu,

(7) täksi hyvin matalaksi yhteiseksi raja-arvoksi olisi vahvistettava arvo 0,01 mg/kg, joka on käytännössä pienin havaittavissa oleva pitoisuus,

(8) komissio pyrkii yhteistyössä asianomaisten osapuolten kanssa saattamaan tarkastelun viipymättä päätökseen ja vahvistamaan uuteen liitteeseen VII sisällytettävät tarkoituksenmukaiset ja tieteellisesti perustellut enimmäispitoisuudet,

(9) olisi edellytettävä torjunta-ainejäämien tiukkaa rajoittamista; koska viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat käyvät läpi perusteellisen prosessoinnin valmistuksen aikana, huolellisesti valikoiduista raaka-aineista on mahdollista valmistaa tuotteita, joiden torjunta-ainepitoisuudet ovat hyvin pienet,

(10) on kuitenkin pieni määrä torjunta-aineita, joiden osalta tällainen pienikin pitoisuus saattaa mahdollistaa sen, että kaikkein pahemmissa saantiolosuhteissa kyseisten torjunta-aineiden hyväksyttävän päiväannoksen arvo ylittyy; viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa ei näin ollen tulisi olla kyseisiä torjunta-aineita lainkaan ja ne olisi tuotettava ilman näiden torjunta-aineiden käyttöä,

(11) hyväksyttävän päiväannoksen arvojen pohjautuessa neuvoston direktiivin 91/414/ETY(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/1/EY(12), perusteella tehtävään torjunta-aineiden tieteelliseen arviointiin, viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa sallittavien jäämien enimmäisraja-arvot vahvistetaan kyseisten hyväksyttävän päiväannoksen arvojen pohjalta, jolloin käytetään tarvittaessa direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/624/ETY puitteissa noudatettua lähestymistapaa,

(12) tämä direktiivi ilmentää nykyistä tietämystä näistä aineista; tieteen tai tekniikan kehitykseen perustuvista mahdollisista muutoksista päätetään direktiivin 89/398/ETY 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

(13) tämän vuoksi olisi direktiiviä 96/5/EY muutettava, ja

(14) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/5/EY seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklan 4 kohtaan neljäs luotelmakohta seuraavasti:

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: "- 'torjunta-ainejäämillä' viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa olevaa neuvoston direktiivin 91/414/ETY(13) 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyn kasvinsuojeluaineen jäämää, mukaan lukien sen aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet."

2) Korvataan 6 artikla seuraavasti: " 6 artikla

1. Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää mitään ainetta sellaista määrää, että se voi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden. Tarpeelliset enimmäispitoisuudet on vahvistettava viipymättä.

2. Viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat eivät saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg; paitsi ne aineet, joille erityispitoisuudet vahvistetaan liitteessä VII, jolloin sovelletaan kyseisiä erityispitoisuuksia.

Edellä tarkoitettuja määriä sovelletaan viljapohjaisiin valmisruokiin ja muihin lastenruokiin, jotka on ehdotettu sellaisenaan nautittavaksi tai tehty nautintavalmiiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Yleisesti hyväksyttyjä standardoituja menetelmiä käytetään analyysimenetelminä torjunta-aineiden jäämien pitoisuuksien määrittämiseksi.

3. Liitteessä VIII lueteltuja torjunta-aineita ei saa käyttää viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa.

4. Tarvittaessa vahvistetaan mikrobiologiset vaatimukset."

3) Lisätään liitteet VII ja VIII seuraavasti:

"LIITE VII

Viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa sallittavat erityiset torjunta-ainejäämien enimmäispitoisuudet.

>PIC FILE= "L_1999124FI.000902.EPS">

LIITE VIII

Torjunta-aineet, joita ei saa käyttää viljapohjaisten valmisruokien ja muiden lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa.

Aineen kemiallinen nimi"

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivään kesäkuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näitä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä on sovellettava siten, että:

a) sallitaan tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kauppa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2000;

b) kielletään tuotteiden kauppa, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2) EYVL L 48, 19.2.1997, s. 20.

(3) EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17.

(4) EYVL L 167, 12.6.1998, s. 23.

(5) EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26.

(6) EYVL L 184, 12.7.1997, s. 33.

(7) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(8) EYVL L 290, 29.10.1998, s. 25.

(9) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(10) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(11) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(12) EYVL L 21, 28.1.1999, s. 21.

(13) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

Top