EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0037

Neuvoston direktiivi 1999/37/EU, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista

OJ L 138, 1.6.1999, p. 57–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 351 - 359
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 74 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 18 - 26

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/37/oj

31999L0037

Neuvoston direktiivi 1999/37/EU, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista

Virallinen lehti nro L 138 , 01/06/1999 s. 0057 - 0065


NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/37/EU,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999,

ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsoo, että

1) yhteisö on toteuttanut tiettyjä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat, jotka käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

2) kaikki jäsenvaltiot vaativat, että toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajalla on hallussaan kyseiselle ajoneuvolle annettu rekisteröintitodistus edellytyksenä tieliikenteen harjoittamiselle niiden alueella,

3) rekisteröintitodistuksen ulkoasun ja sisällön yhdenmukaistaminen helpottaa sen ymmärtämistä ja edistää siten jossakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta muiden jäsenvaltioiden tieliikenteessä,

4) rekisteröintitodistuksen sisällön perusteella on voitava tarkistaa, että yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/439/ETY(4) mukaisesti myönnetyn ajokortin haltija kuljettaa ainoastaan niiden ajoneuvoluokkien ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen hänellä on oikeus; tällainen tarkistus edistää liikenneturvallisuutta,

5) kaikki jäsenvaltiot vaativat toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnin välttämättömänä edellytyksenä todistuksen, joka osoittaa kyseisen rekisteröinnin sekä ajoneuvon tekniset ominaisuudet,

6) rekisteröintitodistuksen ulkoasun ja sisällön yhdenmukaistaminen helpottaa toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityjen ajoneuvojen käyttöön ottoa uudelleen ja edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa,

7) jäsenvaltiot käyttävät joko yksiosaista tai kaksiosaista rekisteröintitodistusta, ja tällä hetkellä on aiheellista sallia näiden kahden järjestelmän rinnakkaisuus,

8) jäsenvaltiot tulkitsevat eri tavoin rekisteröintiasiakirjassa olevia henkilötietoja; tämän vuoksi on sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan sekä vapaan liikkuvuuden ja siihen liittyvien tarkastusten kannalta aiheellista täsmentää, missä ominaisuudessa todistuksessa mainitut henkilöt voivat käyttää ajoneuvoa, jolle todistus on myönnetty,

9) petosten ja varastettujen autojen laittoman kaupan torjuntaan tarkoitettujen tarkastusten helpottamiseksi on tarpeen tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tehokkaan tietojen vaihtojärjestelmän avulla, ja

10) on tarpeen säätää yksinkertaistetusta menettelystä liitteiden I ja II teknisten yksityiskohtien mukauttamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan niihin asiakirjoihin, joita jäsenvaltiot antavat ajoneuvoja rekisteröitäessä.

Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioiden oikeutta käyttää ajoneuvojen väliaikaiseen rekisteröintiin asiakirjoja, jotka eivät mahdollisesti kaikilta osin vastaa tämän direktiivin vaatimuksia.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) "ajoneuvolla" ajoneuvoja, jotka ovat moottoriajoneuvojen ja niiden perävauunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(5) 2 artiklan mukaisia sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY(6) 1 artiklan mukaisia,

b) "rekisteröinnillä" viranomaisten antamaa lupaa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä ja josta ajoneuvo tunnistetaan ja jossa sille annetaan rekisteröintinumerona tunnettu järjestysnumero,

c) "rekisteröintitodistuksella" asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa,

d) "rekisteröintitodistuksen haltijalla" henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity,

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava rekisteröintitodistus sellaisille ajoneuvoille, jotka on niiden kansallisen lainsäädännön mukaan rekisteröitävä. Todistuksessa on joko vain yksi liitteen I mukainen osa tai kaksi liitteiden I ja II mukaista osaa.

Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden tätä tarkoitusta varten valtuuttamat yksiköt, erityisesti valmistajien yksiköt, täyttävät rekisteröintitodistuksen tekniset osat.

2. Jos ennen tämän direktiivin soveltamista rekisteröidylle ajoneuvolle annetaan uusi rekisteröintitodistus, jäsenvaltiot käyttävät tämän direktiivin mukaista todistusmallia ja voivat täyttää vain ne kohdat, joita varten tarvittavat tiedot ovat saatavilla.

3. Rekisteröintitodistukseen liitteiden I ja II mukaisesti kirjattuja tietoja vastaavat kyseisissä liitteissä esitetyt yhdenmukaistetut yhteisön koodit.

4 artikla

Tässä direktiivissä jonkin jäsenvaltion antama rekisteröintitodistus on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa tunnistettaessa ajoneuvoa kansainvälisessä liikenteessä tai sen toisessa jäsenvaltiossa tehtävän uuden rekisteröinnin yhteydessä.

5 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat ajoneuvon tunnistamiseksi tieliikenteessä vaatia, että kuljettajalla on mukanaan rekisteröintitodistuksen I osa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröityä ajoneuvoa uudelleen rekisteröitäessä, että vanhan rekisteröintitodistuksen I osa palautetaan aina ja II osa palautetaan, mikäli se on annettu. Kyseiset viranomaiset ottavat pois vanhan rekisteröintitodistuksen palautetun osan (palautetut osat) ja säilyttävät sen (ne) vähintään kuuden kuukauden ajan. Ne ilmoittavat tästä pois otetun todistuksen antaneen jäsenvaltion viranomaisille kahden kuukauden kuluessa. Ne palauttavat pois otetun todistuksen mainituille viranomaisille, jos nämä sitä pyytävät kuuden kuukauden kuluessa pois ottamisesta.

Jos rekisteröintitodistuksessa on I ja II osa ja II osa puuttuu, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa uusi rekisteröintihakemus on tehty, voivat poikkeustapauksissa päättää, että ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, mutta vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet kirjallisesti tai sähköisessä muodossa vahvistuksen sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa ajoneuvo oli aiemmin rekisteröity, siitä että hakijalla on oikeus rekisteröidä ajoneuvo uudelleen toisessa jäsenvaltiossa.

6 artikla

Tarpeelliset muutokset tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen on tehtävä 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

1. Kun viitataan tässä artiklassa säädettyyn menettelyyn, komissiota avustaa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96796/EY(7) 8 artiklan nojalla perustettu komitea, jäljempänä "komitea", joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

Komissio toimittaa jäsenvaltioille kaikki kansallisten hallintojen käyttämät rekisteröintitodistusmallit.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa. Ne voivat vaihtaa tietoja kahden- tai monenvälisesti erityisesti ajoneuvon laillisuuden tarkistamiseksi tarvittaessa jäsenvaltiossa, jossa se aikaisemmin oli rekisteröity, ennen sen rekisteröintiä. Tarkistuksessa voidaan käyttää apuna erityisesti yhteenliitettyjä sähköisiä järjestelmiä.

10 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 1999.

Neuvoston puolesta

W. MÜLLER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 202, 2.7.1997, s. 13, ja

EYVL C 301, 30.9.1998, s. 8.

(2) EYVL C 19, 21.1.1998, s. 17.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 28 päivänä toukokuuta 1998 (EYVL C 195, 22.6.1998, s. 21), neuvoston yhteinen kanta annettu 3 päivänä marraskuuta 1998 (EYVL C 388, 14.12.1998, s. 12) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 25 päivänä helmikuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 237, 24.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/26/EY (EYVL L 150, 7.6.1997, s. 41).

(5) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/14/EY (EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1).

(6) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 1.

LIITE I

REKISTERÖINTITODISTUKSEN I OSA(1)

I. Rekisteröintitodistus saa olla enintään A4-kokoinen (210 × 297 mm) tai A4-kokoinen taitettuna.

II. Rekisteröintitodistuksen I osaan käytettävä paperi on suojattava väärentämistä vastaan käyttämällä vähintään kahta seuraavista tekniikoista:

- grafiikkaa,

- vesileimoja,

- fluoresoivia säikeitä,

- fluoresoivia paintatuksia.

III. Rekisteröintitodistuksen I osa voi käsittää useita sivuja. Jäsenvaltiot päättävät asiakirjan sivumäärästä asiakirjaan sisällytettävien tietojen ja asiakirjan asettelun mukaan.

IV. Rekisteröintitodistuksen I osan ensimmäisellä sivulla on oltava:

- rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion nimi,

- rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion kansainvälinen tunnus; nämä tunnukset ovat seuraavat:

B Belgia

DK Tanska

D Saksa

GR Kreikka

E Espanja

F Ranska

IRL Irlanti

I Italia

L Luxemburg

NL Alankomaat

A Itävalta

P Portugali

FIN Suomi

S Ruotsi

UK Yhdistynyt kuningaskunta

- toimivaltaisen viranomaisen nimi,

- sanat "rekisteröintitodistuksen I osa" tai sana "rekisteröintitodistus", jos todistuksessa on vain yksi osa, painettuina suurikokoisin kirjaimin rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä; näiden sanojen on oltava painettuina myös Euroopan yhteisön muilla kielillä pienikokoisin kirjaimin sopivan välin päässä,

- sanat "Euroopan yhteisö" painettuina rekisteröintitodistuksen I osan antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä,

- asiakirjan numero.

V. Ρekisteröintitodistuksen I osassa on oltava myös seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

A) rekisteröintinumero;

B) ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä;

C) henkilötiedot

C.1) rekisteröintitodistuksen haltija:

C.1.1) sukunimi tai toiminimi

C.1.2) etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.1.3) osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.4) Jos VI kohdan koodin C.2 tietoja ei merkitä rekisteröintitodistukseen, maininta siitä, että

a) rekisteröintitodistuksen haltija on ajoneuvon omistaja

b) rekisteröintitodistuksen haltija ei ole ajoneuvon omistaja

c) rekisteröintitodistuksen haltijaa ei ole rekisteröintitodistuksessa ilmoitettu ajoneuvon omistajaksi;

D) ajoneuvo:

D.1) merkki

D.2) tyyppi

- vaihtoehto (jos saatavilla)

- muunnos (jos saatavilla)

D.3) kauppanimi (kauppanimet);

E) ajoneuvon valmistenumero;

F) Massa:

F.1) suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä;

G) korilla ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentäyksiköllä varustetun käytössä olevan ajoneuvon massa;

H) rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu;

I) kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä;

K) tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla);

P) moottori

P.1) kuutiotilavuus (cm3)

P.2) suurin nettoteho (kW) (jos saatavilla)

P.3) polttoaineen tyyppi tai energianlähde;

Q) teho-painosuhde kW/kg (ainoastaan moottoripyörien osalta);

S) paikkojen lukumäärä

S.1) istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin

S.2) seisomapaikat (tarvittaessa).

VI. Rekisteröintitodistuksen I osassa voi lisäksi olla seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

C) henkilötiedot

C.2) ajoneuvon omistaja

C.2.1) sukunimi tai toiminimi

C.2.2) etunimi (etunimet) tai alkukurjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.2.3) osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.3) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka voi käyttää ajoneuvoa nuussa oikeudellisessa ominaisuudessa kuin omistajana

C.3.1) sukunimi tai toiminimi

C.3.2) etunimi (etunimet) tai alkukurjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.3.3) osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.5), C.6), C.7), C.8) jos V kohdan koodin C.1, VI kohdan koodin C.2 ja/tai VI kohdan koodin C.3 henkilötietojen muuttuminen ei anna aihetta uuden rekisteröintitodistuksen antamiseen, näitä kohtia vastaavat uudet henkilötiedot voidaan lisätä koodeihin C.5), C.6), C.7) tai C.8) jäsennettyinä V kohdan koodin C.1, VI kohdan koodin C.2, VI kohdan koodin C.3 ja V kohdan koodin C.4 mainintojen mukaisesti;

F) massa

F.2) rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu massa kuormitettuna

F.3) rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan yhdistelmän suurin sallittu massa kuormitettuna;

J) ajoneuvoluokka;

L) akseleiden lukumäärä;

M) pyörien akseliväli (mm);

N) kokonaismassaltaan yli 3500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille:

N.1) akseli 1 (kg)

N.2) akseli 2 (kg), tarvittaessa

N.3) akseli 3 (kg), tarvittaessa

N.4) akseli 4 (kg), tarvittaessa

N.5) akseli 5 (kg), tarvittaessa;

O) suurin teknisesti sallittu vedettävä massa:

O.1) jarruilla varustettu perävaunu (kg)

O.2) jarruton perävaunu (kg);

P) moottori:

P.4) nimellisnopeus (rpm)

P.5) moottorin sarjanumero;

R) ajoneuvon väri;

T) suurin nopeus (km/h);

U) äänitaso:

U.1) paikallaan ollen [dB(A)]

U.2) kierrosluku (rpm)

U.3) liikkeessä [dB(A)];

V) pakokaasupäästöt:

V.1) CO (g/km tai g/kWh)

V.2) HC (g/km tai g/kWh)

V.3) NOx (g/km tai g/kWh)

V.4) HC + NOx (g/km)

V.5) dieselpäästöjen hiukkaset (g/km tai g/kW/h)

V.6) dieselpäästöjen korjattu absorptiokerroin (rpm)

V.7) CO2 (g/km)

V.8) yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100 km)

V.9) merkintä EY-tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta: maininta direktiivin 70/220/ETY(2) tai direktiivin 88/77/ETY(3) nojalla sovellettavasta muunnoksesta.

W) polttoainesäiliön (polttoainessäiliöiden) tilavuus (litraa).

VII. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää (rekisteröintitodistuksen I osaan) muita lisätietoja; erityisesti ne voivat lisätä V ja VI kohdassa tarkoitettuihin tunnistekoodeihin sulkeissa kansallisia lisäkoodeja.

(1) Yksiosaisessa rekisteröintitodistuksessa on maininta "rekisteröintitodistus" eikä sen tekstissä viitata I osaan.

(2) Moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/220/ETY (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/69/EY (EYVL L 282, 1.11.1996, s. 64).

(3) Ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston direktiivi 88/77/ETY (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/1/EY (EYVL L 40, 17.2.1996, s. 1).

LIITE II

REKISTERÖINTITODISTUKSEN II OSA(1)

I. Rekisteröintitodistus saa olla enintään A4-kokoinen (210 × 297 mm) tai A4-kokoinen taitettuna.

II. Rekisteröintitodistuksen II osaan käytettävä paperi on suojattava väärentämistä vastaan käyttämällä vähintään kahta seuraavista tekniikoista:

- grafiikkaa,

- vesileimoja,

- fluoresoivia säikeitä,

- fluoresoivia painatuksia.

III. Rekisteröintitodistuksen II osa voi käsittää useita sivuja. Jäsenvaltiot päättävät asiakirjan sivumäärästä asiakirjaan sisällytettävien tietojen ja asiakirjan asettelun mukaan.

IV. Rekisteröintitodistuksen II osan ensimmäisellä sivulla on oltava:

- rekisteröintitodistuksen II osan antaneen jäsenvaltion nimi,

- rekisteröintitodistuksen II osan antaneen jäsenvaltion kansainvälinen tunnus; nämä tunnukset ovat seuraavat:

B Belgia

DK Tanska

D Saksa

GR Kreikka

E Espanja

F Ranska

IRL Irlanti

I Italia

L Luxemburg

NL Alankomaat

A Itävalta

P Portugali

FIN Suomi

S Ruotsi

UK Yhdistynyt kuningaskunta,

- toimivaltaisen viranomaisen nimi,

- sanat "rekisteröintitodistuksen II osa" painettuina suurikokoisin kirjaimin rekisteröintitodistuksen antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä; näiden sanojen on oltava painettuina myös Euroopan yhteisön muilla kielillä pienikokoisin kirjaimin sopivan välin päässä,

- sanat "Euroopan yhteisö" painettuina rekisteröintitodistuksen II osan antaneen jäsenvaltion kielellä tai kielillä,

- asiakirjan numero.

V. Rekisteröintitodistuksen II osassa on oltava myös seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

A) rekisteröintinumero;

B) ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä;

D) ajoneuvo:

D.1) merkki

D.2) tyyppi

- vaihtoehto (jos saatavilla)

- muunnos (jos saatavilla)

D.3) kauppanimi (kauppanimet);

E) ajoneuvon valmistenumero;

K) tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla).

VI. Rekisteröintitodistuksen II osassa voi lisäksi olla seuraavat tiedot, joita edeltävät vastaavat yhdenmukaistetut yhteisön koodit:

C) henkilötiedot

C.2) ajoneuvon omistaja

C.2.1) sukunimi tai toiminimi

C.2.2) etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.2.3) osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.3) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka voi käyttää ajoneuvoa muussa oikeudellisessa ominaisuudessa kuin omistajana

C.3.1) sukunimi tai toiminimi

C.3.2) etunimi (etunimet) tai alkukirjain (alkukirjaimet) (tarvittaessa)

C.3.3) osoite rekisteröintijäsenvaltiossa asiakirjan antamishetkellä

C.5), C.6) jos VI kohdan koodin C.2 ja/tai VI kohdan koodin C.3 henkilötietojen muuttuminen ei anna aihetta rekisteröintitodistuksen uuden II osan antamiseen, näitä kohtia vastaavat uudet henkilötiedot voidaan lisätä koodeihin C.5) ja C.6) jäsennettyinä VI kohdan koodin C.2 ja VI kohdan koodin C.3 mukaisesti;

(J) ajoneuvoluokka.

VII. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää rekisteröintitodistuksen II osaan muita lisätietoja; erityisesti ne voivat lisätä V ja VI kohdassa tarkoitettuihin tunnistekoodeihin sulkeissa kansallisia lisäkoodeja.

(1) Tämä liite koskee vain rekisteröintitodistuksia, joissa on I ja II osa.

Top