EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0025

Komission direktiivi 1999/25/EY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 104, 21.4.1999, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 285 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 9 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; Implisiittinen kumoaja 32009L0139

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/25/oj

31999L0025

Komission direktiivi 1999/25/EY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 104 , 21/04/1999 s. 0019 - 0021


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/25/EY,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 1999,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/61/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 16 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY(2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

1) direktiivi 93/34/ETY on yksi direktiivillä 92/61/ETY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 92/61/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen mainittuun direktiiviin,

2) tekniikan kehitys antaa nyt aiheen mukauttaa direktiivi 93/34/ETY tekniikan kehitykseen; jotta tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi kaikilta osin moitteettomasti, on siten tarpeen täsmentää tai täydentää tiettyjä kyseisen direktiivin säännöksiä,

3) tällöin on tärkeää mukauttaa tiettyjä käytössä olevia tunnuksia ja täsmentää tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat valmistajan kilven lakisääteisissä merkinnöissä käytettäviä tunnuksia ja merkkejä, ja

4) tässä artiklassa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY(4), 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/34/ETY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä tammikuuta 2000 lakisääteisiin merkintöihin liittyvistä syistä

- evätä kaksi- tai kolmipyöräiseltä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää, eivätkä

- kieltää kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa,

jos lakisääteiset merkinnät ovat direktiivin 93/34/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2. Jäsenvaltiot eivät enää saa 1 päivästä heinäkuuta 2000 myöntää EY-tyyppihyväksyntää kaksi- tai kolmipyöräisille moottoriajoneuvotyypeille lakisääteisiin merkintöihin liittyvistä syistä, jos direktiivin 93/34/ETY, sellaisena kun se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä huhtikuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 72.

(2) EYVL L 188, 29.7.1993, s. 38.

(3) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4) EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25.

LIITE

1. Korvataan 2.1.4 kohta seuraavasti: "2.1.4 äänitaso paikallaan ollen ... dB(A) käyntinopeuden ollessa ... min-1."

2. Korvataan 3.1.1.2 kohta seuraavasti: "3.1.1.2 toisessa osassa on oltava kuusi merkkiä (kirjaimia tai numeroita), joiden tarkoituksena on ilmoittaa ajoneuvon yleiset ominaisuudet (tyyppi, vaihtoehto ja muunnos). Jos valmistaja ei käytä yhtä tai useampaa näistä merkeistä, käyttämättömät merkkien paikat on täytettävä aakkosnumeerisilla merkeillä, jotka valmistaja saa valita vapaasti kunkin ajoneuvon osalta."

3. Korvataan 3.1.2 kohta seuraavasti: "3.1.2 Valmistenumeron on oltava yksirivinen aina, kun se on mahdollista. Kyseisen rivin alku ja loppu on merkittävä tunnuksella, joka ei ole arabialainen numero eikä roomalainen suuraakkonen ja jota ei voi sekoittaa kumpaankaan.

Poikkeuksellisesti ja teknisistä syistä valmistenumero voi kuitenkin olla kaksirivinen. Yhtäkään kolmesta osasta ei saa kuitenkaan tällöin jakaa kahdelle riville, ja kunkin rivin alku ja loppu on merkittävä tunnuksella, joka ei ole arabialainen numero eikä roomalainen suuraakkonen ja jota ei voi sekoittaa kumpaankaan.

Tunnus voidaan sijoittaa myös rivin keskelle valmistenumeron kolmen eri osan väliin (3.1.1 kohta).

Merkkien välillä ei saa olla tyhjiä välejä."

Top