EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0016

Komission direktiivi 1999/16/EY, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1999, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/540/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) .

OJ L 97, 12.4.1999, p. 33–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 315 - 327
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 134 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 134 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 111 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/16/oj

31999L0016

Komission direktiivi 1999/16/EY, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1999, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/540/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) .

Virallinen lehti nro L 097 , 12/04/1999 s. 0033 - 0044


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/16/EY,

annettu 16 päivänä maaliskuuta 1999,

moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/540/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/91/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/540/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

1) direktiivi 77/540/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; sen vuoksi direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan direktiiviin 77/540/ETY,

2) erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin liitetään direktiivin 70/156/ETY liitteen VI mukainen ilmoituslomake ja tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksynnän tietokoneellistamisen mahdollistamiseksi; direktiivissä 77/540/ETY säädettyä tyyppihyväksyntätodistusta olisi muutettava vastaavasti,

3) menettelyjä olisi yksinkertaistettava direktiivin 70/156/ETY 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vastaavuuden ylläpitämiseksi tiettyjen erityisdirektiivien ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen välillä, kun näitä sääntöjä muutetaan; ensimmäisessä vaiheessa olisi korvattava direktiivin 77/540/ETY tekniset vaatimukset Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 77 vastaavilla vaatimuksilla ristiviittauksin,

4) neuvoston direktiivin 76/756/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/28/EY(5), ja neuvoston direktiivin 76/761/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/17/EY(7), vaatimuksien noudattaminen on tarpeen varmistaa, ja

5) tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/540/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä osan EY-tyyppihyväksyntä kaikille pysäköintivalaisintyypeille, jotka täyttävät asiaa koskevissa liitteissä vahvistetut rakenne- ja testivaatimukset."

2. Korvataan 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on annettava kunkin 1 artiklan mukaisesti hyväksytyn pysäköintivalaisintyypin valmistajalle liitteen I lisäyksessä 3 esitetyn mallin mukainen osan EY-tyyppihyväksyntämerkki."

3. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 6 kohdassa säädetyllä tavalla jokaisesta hyväksynnästä, jonka he ovat antaneet, evänneet tai peruuttaneet tämän direktiivin mukaisesti."

4. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

" 9 artikla

Tässä direktiivissä 'ajoneuvolla' tarkoitetaan kaikkia tieliikenteeseen tarkoitettuja, korilla varustettuja tai ilman sitä olevia, vähintään nelipyöräisiä moottoriajoneuvoja, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja niiden perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja ja maa- ja metsätaloustraktoreita sekä kaikkia liikkuvia koneita."

5. Korvataan liitteet tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän huhtikuuta 1999 jälkeen, kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä jäsenvaltiot eivät saa pysäköintivalaisimiin liittyvistä syistä:

- kieltäytyä antamasta ajoneuvotyypille tai pysäköintivalaisintyypille EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää, taikka

- kieltää ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa taikka pysäköintivalaisimien myyntiä tai käyttöönottoa,

jos pysäköintivalaisimet ovat direktiivin 77/540/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset, ja jos ne on asennettu ajoneuvoihin direktiivin 76/756/ETY vaatimusten mukaisesti.

2. Alkaen 1 päivästä huhtikuuta 2000 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää antaa EY-tyyppihyväksyntää ja

- saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää

ajoneuvotyypille pysäköintivalaisimiin liittyvistä syistä ja pysäköintivalaisintyypille, jos direktiivin 77/540/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3. Alkaen 1 päivästä huhtikuuta 2001 direktiivin 77/540/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, pysäköintivalaisimiin osina liittyviä vaatimuksia sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varaosien osalta jatkettava direktiivin 77/540/ETY aikaisempien versioiden mukaisten pysäköintivalaisimien EY-tyyppihyväksynnän antamista ja niiden myynnin ja käyttöönoton sallimista, jos kyseiset pysäköintivalaisimet

- on tarkoitettu asennettaviksi jo käytössä oleviin ajoneuvoihin ja

- ovat mainitun direktiivin niiden vaatimusten mukaisia, joita sovellettiin, kun ajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran.

3 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 77 kohdat ja liitteet, joihin viitataan liitteessä II olevassa 1 kohdassa, julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen 1 päivää huhtikuuta 1999.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1999; jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu kuitenkin siirtyy 1 päivän huhtikuuta 1999 jälkeen, jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 1999 alkaen tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän huhtikuuta 1999 jälkeen, kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25.

(3) EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83.

(4) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) EYVL L 171, 30.6.1997, s. 1.

(6) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96.

(7) Ks. tämän virallisen lehden s. 45.

LIITE

"LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1 Valmistajan on tehtävä pysäköintivalaisintyypin osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukainen osan EY-tyyppihyväksyntähakemus.

1.2 Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3 Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

1.3.1 kaksi mallia, jotka on varustettu suositellulla valaisimella tai suositelluilla valaisimilla. Jos pysäköintivalaisimet ovat sellaiset, että ne voidaan asentaa vain ajoneuvon toiselle puolelle, toimitetut kaksi mallia voivat olla identtisiä ja asennettavissa vain ajoneuvon vasemmalle tai oikealle puolelle.

2. MERKINNÄT

2.1 Osan EY-tyyppihyväksyntää varten toimitetuissa laitteissa on oltava:

2.1.1 valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki;

2.1.2 jos valaisimissa on vaihdettavat valonlähteet: säädetyn hehkulampun tyyppi (tyypit);

2.1.3 jos valaisimissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä: nimellisjännite ja teho watteina.

2.2 Näiden merkkien on oltava helposti luettavissa ja pysyvästi merkittynä ja kiinnitettynä laitteen valaisevan pinnan päälle tai laitteen jonkin valaisevan pinnan päälle. Niiden on näyttävä ulospäin, kun laite on kiinnitetty ajoneuvoon.

2.3 Jokaisessa laitteessa on oltava riittävä tila osan tyyppihyväksyntämerkille. Tila on osoitettava lisäyksessä 1 tarkoitetuissa piirustuksissa.

3. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

3.1 Jos asiaankuuluvat vaatimukset täytetään, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2 EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

3.3 Jokaiselle hyväksytylle pysäköintivalaisintyypille annetaan tyyppihyväksyntänumero direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle pysäköintivalaisintyypille.

3.4 Jos osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan valaisin- ja merkkivalolaitetyypille, joka koostuu pysäköintivalaisimista ja muista valaisimista, yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää, jos kyseinen pysäköintivalaisin on tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja kaikki muut valaisimet, jotka muodostavat osan valaisin- ja merkkivalolaitteesta, jolle osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan, ovat niihin sovellettavien erityisdirektiivien mukaisia.

4. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

4.1 Jokaisessa tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukaisessa pysäköintivalaisimessa on oltava 2.1 kohdan merkintöjen lisäksi osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

4.2 Tämä merkki koostuu:

4.2.1 suorakulmiosta, joka ympäröi pientä "e"-kirjainta ja sitä seuraavaa osan EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia:

1 Saksa

2 Ranska

3 Italia

4 Alankomaat

5 Ruotsi

6 Belgia

9 Espanja

11 Yhdistynyt kuningaskunta

12 Itävalta

13 Luxemburg

17 Suomi

18 Tanska

21 Portugali

23 Kreikka

IRL Irlanti;

4.2.2 suorakulmion lähellä olevasta "perushyväksyntänumerosta", joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 jaksoon ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiiviin 77/540/ETY viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle annetun järjestysnumeron sinä päivänä, jolloin EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty. Tässä direktiivissä järjestysnumero on 00;

4.2.3 jos valaisin säteilee keltaista valoa auton etu- ja takaosan suuntaan, on valaisin merkittävä sen suunnan osoittavalla nuolella siten, että nuoli osoittaa ajoneuvon etuosan suuntaan.

4.3 Osan EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä valaisimen linssiin tai yhteen linsseistä pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa myös silloin, kun valaisimet on asennettu ajoneuvoon.

4.4 Lisäyksessä 3 esitetään esimerkki osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

4.5 Kun annetaan 3.4 kohdassa tarkoitettu yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntänumero, voidaan valaisin- ja merkkivalolaitetyyppiin, joka koostuu pysäköintivalaisimesta ja muista valaisimista, kiinnittää yhteinen EY-tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu:

4.5.1 suorakulmiosta, joka ympäröi "e"-kirjainta ja sitä seuraavaa EY-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia (ks. 4.2.1 kohta);

4.5.2 perushyväksyntänumerosta (ks. 4.2.2 kohdan ensimmäinen lause);

4.5.3 tarvittaessa vaadittavasta nuolesta, sikäli kuin se viittaa valaisinlaitteeseen kokonaisuutena.

4.6 Tämä merkki voidaan sijoittaa ryhmitetyissä, yhdistetyissä tai rakenteellisesti yhdistetyissä valaisimissa mihin kohtaan tahansa, jos

4.6.1 se näkyy valaisimien asennuksen jälkeen,

4.6.2 mitään ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien valaisevan pinnan osaa ei voida irrottaa irrottamatta samalla hyväksyntämerkkiä.

4.7 Kunkin valaisimen tunnus, joka osoittaa minkä direktiivin mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty, ja järjestysnumero (ks. 4.2.2 kohdan toinen lause) sekä tarvittaessa "D" -kirjain ja vaadittava nuoli on merkittävä:

4.7.1 joko vastaavaan valoa säteilevään pintaan,

4.7.2 tai ryhmään siten, että kukin ryhmitetty, yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty valaisin voidaan selkeästi tunnistaa.

4.8 Tämän merkin osien mitat eivät saa olla pienemmät kuin yksittäisille merkeille eri direktiiveissä, joiden mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty, määritellyt vähimmäismitat.

5. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

5.1 Jos tämän direktiivin säännösten mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

6. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

6.1 Yleisesti toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

6.2 Jokaisen pysäköintivalaisimen on täytettävä 6 ja 9(1) kohtien fotometriset vaatimukset. Jos kyseessä on kuitenkin sarjatuotannosta satunnaisesti poimittu pysäköintivalaisin, valon säteilyvoimakkuuden vähimmäisvaatimukset (mitattuna 8(2) kohdassa tarkoitetun standardihehkulampun kanssa), rajoitetaan kunkin vastaavan suunnan osalta 80 prosenttiin 7.1 ja 7.2(3) kohdassa säädetyistä vähimmäisarvoista. Samoin edellytyksin voidaan säädetyt enimmäisarvot ylittää 20 prosentilla.

(1) Tämän direktiivin liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

(2) Tämän direktiivin liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

(3) Tämän direktiivin liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

Lisäys 1

>PIC FILE= "L_1999097FI.003902.EPS">

>PIC FILE= "L_1999097FI.004001.EPS">

Lisäys 2

>PIC FILE= "L_1999097FI.004102.EPS">

>PIC FILE= "L_1999097FI.004201.EPS">

Lisäys 3

ESIMERKKI OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKISTÄ

>PIC FILE= "L_1999097FI.004302.EPS">

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on pysäköintivalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin (00) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 1471.

LIITE II

TEKNISET VAATIMUKSET

1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 77 kohdissa 2 ja 6-9 sekä liitteissä 3-5 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 77 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- sääntö alkuperäisessä muodossaan (00)(1);

- säännön N:o 77 täydennykset 1 ja 2 mukaan lukien muutokset(2),

- säännön N:o 77 täydennys 3(3),

- säännön N:o 77 täydennys 4(4),

paitsi:

1.1 kun viitataan "sääntöön N:o 48", viittauksen katsotaan tarkoittavan "direktiiviä 76/756/ETY"

1.2 kun viitataan "sääntöön N:o 37", viittauksen katsotaan tarkoittavan "direktiivin 76/761/ETY liitettä VII".

(1)

>TAULUKON PAIKKA>

(2)

>TAULUKON PAIKKA>

(3)

>TAULUKON PAIKKA>

(4) TRANS/WP.29/530".

Top