EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0003

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

OJ L 66, 13.3.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 179 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/3/oj

31999L0003

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 066 , 13/03/1999 s. 0024 - 0025


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/3/EY,

annettu 22 päivänä helmikuuta 1999,

ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3), ja sovittelukomitean 9 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymän yhteisen ehdotuksen perusteella,

sekä katsovat, että

ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 22 päivänä helmikuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/2/EY (4), jäljempänä "puitedirektiivi", 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään sellaisten elintarvikkeiden luettelon hyväksymisestä, joita saadaan muista poiketen käsitellä ionisoivalla säteilyllä; tätä luetteloa laaditaan vaiheittain,

kuivatut mausteyrtit, mausteet ja maustekasvit ovat usein kansanterveydelle haitallisten organismien ja niiden metaboliittien saastuttamia,

tällaista saastunutta tuotetta ei voida enää käsitellä desinfiointiaineilla kuten etyleenioksidilla niiden mahdollisesti myrkyllisten jäämien vuoksi,

ionisoivan säteilyn käyttö on tehokas keino korvata edellä mainitut aineet,

elintarvikealan tiedekomitea on hyväksynyt tällaisen käsittelyn, ja

tällainen käsittely on tästä syystä hyödyllistä kansanterveyden suojelun kannalta,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yhteisössä alustava luettelo sellaisista elintarvikkeista ja elintarvikkeiden ainesosista, jäljempänä "elintarvikkeet", joita saadaan käsitellä ionisoivalla säteilyllä, ja määrätään tähän tarkoitukseen käytettävät suurimmat sallitut annokset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta puitedirektiivin 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistettavaa yhteisön luetteloa.

2. Kyseisten tuotteiden käsittely ionisoivalla säteilyllä saadaan suorittaa vain puitedirektiivin säännösten mukaisesti. Valvontamenettelyjä sovelletaan erityisesti puitedirektiivin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Liitteessä on lueteltu elintarvikkeet, joita saadaan käsitellä ionisoivalla säteilyllä, sekä ne keskimääräiset kokonaisannokset, joille ne voidaan altistaa.

2 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää puitedirektiivin yleisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti säteilytettyjen elintarvikkeiden kaupan pitämistä sillä perusteella, että ne ovat siten käsiteltyjä.

3 artikla

Mahdolliset muutokset tähän direktiiviin tehdään perustamissopimuksen 100 a artiklassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan siten, että tämän direktiivin mukaisten säteilytettyjen elintarvikkeiden kaupan pitäminen ja käyttö sallitaan viimeistään 20 päivänä syyskuuta 2000.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 336, 30.12.1988, s. 7 ja EYVL C 303, 2.12.1989, s. 15.

(2) EYVL C 194, 31.7.1989, s. 14

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. lokakuuta 1989 (EYVL C 291, 20.11.1989, s. 58), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. lokakuuta 1997 (EYVL C 389, 22.12.1997, s. 47) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 18. helmikuuta 1998 (EYVL C 80, 16.3.1998, s. 133). Neuvoston päätös, tehty 25. tammikuuta 1999. Euroopan parlamentin päätös, tehty 28. tammikuuta 1999.

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 16

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top