EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2799

Neuvoston asetus (EY) N:o 2799/98, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä

OJ L 349, 24.12.1998, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 125 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 125 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 131 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2799/oj

31998R2799

Neuvoston asetus (EY) N:o 2799/98, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä

Virallinen lehti nro L 349 , 24/12/1998 s. 0001 - 0007


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2799/98,

annettu 15 päivänä joulukuuta 1998,

maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

ottaa huomioon raha-asiain komitean lausunnon (4),

(1) euron käyttöönotosta 3 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 974/98 (5) säädetään, että 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen talous- ja rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden raha on euro; maatalouden valuuttajärjestelmä, joka perustuu:

- yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä 28 päivänä joulukuuta 1992 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3813/92 (6),

- tiettyjä valuuttoja koskevaan muuntokurssien alenemiseen liittyvistä hyvityksistä 29 päivänä kesäkuuta 1995 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1527/95 (7),

- maatalouden muuntokurssien huomattavaan alenemiseen liittyvistä hyvityksistä ennen 1 päivää tammikuuta 1997 18 päivänä joulukuuta 1995 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2990/95 (8) ja

- maataloustuloihin vaikuttavaa merkittävää arvon alenemista koskevien toimenpiteiden ja hyvitysten määrittämisestä 22 päivänä huhtikuuta 1997 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 724/97 (9),

koostuu ensisijaisesti erityisistä maatalouden muuntokursseista, jotka poikkeavat todellisista valuuttakursseista; tällainen järjestelmä ei sovi yhteen euron käyttöönottamisen kanssa; sen vuoksi olisi otettava käyttöön tähän uuteen tilanteeseen mukautettu maatalouden valuuttajärjestelmä ja aiemman maatalouden valuuttajärjestelmän perustana olevat asetukset olisi kumottava,

(2) nykyisessä valuuttatilanteessa, jossa valuuttakurssien ja maatalouden muuntokurssien erot ovat pieniä, on mahdollista ottaa käyttöön yksinkertaisempi ja lähempänä todellista valuuttatilannetta oleva maatalouden valuuttajärjestelmä; tämän vuoksi yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisissa välineissä euroina vahvistettujen hintojen ja määrien muuttamisessa ei-osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliseen valuuttaan voidaan käyttää kyseisten valuuttojen euron valuuttakurssia; tällaisen säännöksen etuna on lisäksi yhteisen maatalouspolitiikan hallinnoinnin merkittävä yksinkertaistaminen,

(3) kansallisia valuuttoja koskevaan euron valuuttakurssiin saattaa tulla muutoksia toimenpiteen toteuttamisvaiheen aikana; on määritettävä kyseisiin määriin sovellettava kurssi; yleisellä tasolla on otettava huomioon määräytymisperuste, jolla kyseisen toimenpiteen taloudellinen päämäärä saavutetaan; käytettävän valuuttakurssin on siis oltava sen päivän kurssi, jolta määräytymisperuste otetaan huomioon; voi olla tarpeen täsmentää kyseinen määräytymisperuste tai poiketa siitä, ja noudattaa samalla tiettyjä perusteita sekä erityisesti valuuttamuutosten nopeita vaikutuksia,

(4) jos kyseessä on merkittävä revalvaatio, joka voi vaikuttaa muihin hintoihin ja määriin kuin suoriin tukiin, maataloustulot voivat tietyissä olosuhteissa laskea; sen vuoksi on perusteltua säätää mahdollisuudesta myöntää väliaikaista ja asteittain vähenevää revalvaatiosta johtuvaa tasaustukea, mihin liittyy maataloushintojen mukauttaminen yleistä taloutta koskevien sääntöjen mukaisesti,

(5) merkittävien revalvaatioiden vaikutusta tiettyihin suoriin tukiin kansallisen valuutan tasolla olisi voitava tasata kyseisten tukien luonteeseen soveltuvien erityissääntöjen mukaisesti,

(6) tasaustukien rahoitusta koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä olisi säädettävä Euroopan unionin ja jäsenvaltion rahoitusosuutta koskevasta periaatteesta,

(7) pitkällä aikavälillä maatalousalan on mukauduttava muiden taloudenalojen tavoin valuuttamarkkinoiden todelliseen tilanteeseen; tämän vuoksi olisi vahvistettava määräpäivä tälle tasausjärjestelmälle; tällaisen määräpäivän vahvistaminen edistää talousarviota koskevaa kurinalaisuutta,

(8) on järkevää laatia erityissäännöt, joiden avulla on mahdollista selviytyä poikkeuksellisista tilanteista, joihin saatetaan joutua sekä Euroopan unionin sisällä että maailmanmarkkinoilla ja joihin on reagoitava viipymättä yhteisessä maatalouspolitiikassa vahvistettujen järjestelyjen moitteettoman toiminnan takaamiseksi,

(9) talous- ja rahaliiton ulkopuoliselle jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus maksaa yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisista välineistä aiheutuvat kulut euroina eikä kansallisena valuuttana; olisi varmistettava viipymättä, että tämä mahdollisuus ei aiheuta perusteetonta hyötyä edunsaajille tai maksuvelvollisille, ja

(10) on aiheellista säätää mahdollisuus antaa siirtymäsäännöksiä uuden maatalouden valuuttajärjestelmän käyttöönottamisen helpottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisilla välineillä":

- oikeudellisia välineitä, jotka perustuvat suoraan tai välillisesti perustamissopimuksen 43 artiklaan, lukuun ottamatta yhteistä tullitariffia ja muita tulliin liittyviä oikeudellisia välineitä, joita sovelletaan sekä maatalous- että teollisuustuotteisiin,

- oikeudellisia välineitä, jotka koskevat maataloustuotteiden jalostuksesta saatuja tavaroita, joita erityiset kauppajärjestelyt koskevat;

b) "osallistuvilla jäsenvaltioilla": jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön yhtenäisvaluutan perustamissopimuksen mukaisesti;

c) "ulkopuolisilla jäsenvaltioilla": jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet käyttöön yhtenäisvaluuttaa;

d) "kansallisilla valuutoilla": ulkopuolisten jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisia valuuttoja;

e) "valuuttakurssilla": euron ja kansallisen valuutan välistä valuuttamarkkinoiden valuuttakurssia;

f) "merkittävällä revalvaatiolla": tilannetta, jossa valuuttakurssin vuosittainen keskiarvo on alhaisempi kuin kolmen edeltävän vuoden aikana sovelletun valuuttakurssin alimman vuosittaisen keskiarvon ja 1 päivänä tammikuuta 1999 todetun valuuttakurssin muodostama kynnys;

g) "merkittävän revalvaation prosenttiosuudella": vuosittaisen keskiarvon revalvaation prosenttiosuutta suhteessa f alakohdassa tarkoitettuun kynnykseen.

2 artikla

1. Yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisissa välineissä vahvistetut hinnat ja määrät ilmaistaan euroina.

2. Osallistuvissa jäsenvaltioissa ne myönnetään tai peritään euroina. Muissa jäsenvaltioissa ne muunnetaan valuuttakurssin avulla niiden kansalliseksi valuutaksi ja myönnetään tai peritään kansallisena valuuttana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.

3. Tuontiin ja tuontimaksuihin liittyvissä määrissä, jotka on vahvistettu euroina yhteisen maatalouspolitiikan säädöksellä ja joita sovelletaan jäsenvaltioissa kansallisina valuuttoina, muuntokurssi on kuitenkin poikkeuksellisesti asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (10) 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavan kurssin suuruinen.

3 artikla

1. Valuuttakurssin määräytymisperusteena on:

- maahantuontia tai maastavientiä koskevien tullimuodollisuuksien täyttäminen, kun kyse on kolmansien maiden kanssa käydyssä kaupassa perityistä tai myönnetyistä määristä,

- kaikissa muissa tapauksissa seikka, jolla kyseiselle toimelle asetettu taloudellinen tavoite saavutetaan.

2. Mikäli 1 kohdassa tarkoitettu määräytymisperuste on täsmennettävä tai jos sitä ei voida ottaa huomioon yhteiseen markkinajärjestelyyn tai kyseessä olevaan määrään liittyvistä erityisistä syistä, määritetään 9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti erityinen määräytymisperuste ottaen huomioon seuraavat perusteet:

a) valuuttakurssin muutosten tehokas ja mahdollisimman nopea soveltaminen;

b) erilaisissa yhteisissä markkinajärjestelyissä toteutettuihin vastaaviin toimiin liittyvien lähtökohtien keskinäiset samankaltaisuudet,

c) lähtökohtien johdonmukaisuus samaan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien eri hintojen ja määrien osalta,

d) valuuttakurssien soveltamista koskevan riittävän valvonnan käytännöllisyys ja tehokkuus.

4 artikla

1. Muiden kuin 5 artiklassa tarkoitettujen hintojen ja määrien osalta jäsenvaltio voi myöntää maanviljelijöille tasaustukea, jos tapahtuu merkittävä revalvaatio. Tukea myönnetään kolmena peräkkäisenä 12 kuukauden eränä, ja tuen myöntäminen alkaa merkittävää revalvaatiota seuraavassa maaliskuussa.

Tasaustukea voidaan myöntää tuotantoon liittyvänä määränä ainoastaan tietyltä vahvistetulta aikaisemmalta ajanjaksolta. Sillä ei saa suosia mitään erityistä tuotannonalaa eikä sitä saa sitoa kyseistä tiettyä ajanjaksoa myöhempään tuotantoon.

2. Tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärä vahvistetaan 9 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen koko kyseiselle jäsenvaltiolle siten, että kyseessä olevan revalvaation prosenttiosuus kerrotaan kiinteämääräisellä tulonmenetyksellä, joka määritetään liitteessä olevan 1-3 kohdan mukaisesti.

3. Tarvittaessa tätä ensimmäisen erän enimmäismäärää vähennetään tai se perutaan ottaen huomioon markkinoiden tilanne, joka on todettu sen vuoden aikana, jonka lopussa merkittävä revalvaatio todettiin.

4. Tukea ei myönnetä sellaiselle 2 kohdan mukaisesti lasketulle määrän osalle, joka ei ylitä 2,6 prosenttiin merkittävää revalvaatiota.

5. Tuen toisen ja kolmannen erän määrää vähennetään suhteessa edelliseen erään vähintään kolmanneksella ensimmäisessä erässä myönnetystä tuesta.

Toisen ja kolmannen erän määrää vähennetään tai erät perutaan sen perusteella, miten valuuttakurssien kehittymisen todetaan vaikuttaneen tuloihin kyseisen erän ensimmäistä kuukautta edeltäneen kuukauden alkuun mennessä ja ottaen huomioon samana aikana todettu markkinatilanne.

6. Edellä 3 kohdassa ja 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu markkinatilanteen huomioon ottaminen tapahtuu seuraavien perusteiden mukaisesti.

Yksi tai useampi ala voi aiheuttaa yhden tai useamman tukierän vähenemisen, jos todetaan, että:

a) kyseisen jäsenvaltion markkinoiden keskihinta on sen vuoden kuluessa, jona merkittävä revalvaatio todetaan tai edeltävän erän alun ja kyseisen erän ensimmäistä kuukautta edeltävän kuukauden alun välillä korkeampi tai yhtä suuri kuin sellaisten jäsenvaltioiden markkinoiden keskihinta, joissa ei ole tapahtunut merkittävää revalvaatiota saman ajanjakson aikana. Markkinahintoja verrataan kansallisena valuuttana tai euroina ilmaistun hinnan indeksillä 100,

tai

b) jos merkittävän revalvaation päivämäärän tilanteen perusteella, suhteessa kyseisen alan määräytymisperusteisiin, ei voi päätellä, että mainittu arvon aleneminen vaikuttaa koko kyseessä olevaan ajanjaksoon.

Jos b alakohtaa sovelletaan, 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu vähintään kolmanneksen vähentäminen lasketaan ensimmäisen erän sen määrän perusteella, joka olisi myönnetty, jos b alakohtaa ei olisi sovellettu.

Perusteita voidaan muuttaa saadun kokemuksen perusteella 9 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 artikla

1. Jos määräytymisperusteen määräytymispäivänä sovellettava valuuttakurssi, joka koskee:

- hehtaaria tai nautayksikköä kohti määritettyä kiinteämääräistä tukea,

tai

- lampaasta tai vuohesta maksettavaa palkkiota,

tai

- rakenne- tai ympäristötukea,

on alhaisempi kuin aiemmin sovellettu kurssi, kyseinen jäsenvaltio voi myöntää maanviljelijöille tasaustukea kolmena peräkkäisenä 12 kuukauden eränä, jotka alkavat määräytymisperusteen päivänä.

Tasaustuki on myönnettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tukien, palkkioiden ja määrien lisäksi.

2. Tasaustuen ensimmäisen erän enimmäismäärä vahvistetaan 9 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti koko kyseiselle jäsenvaltiolle tämän asetuksen liitteessä olevan 4 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltio voi kuitenkin päättää, että tukea ei myönnetä, jos määrä vastaa vähempää kuin 0,5 prosentin vähennystä.

3. Tuen toisen ja kolmannen erän määrää vähennetään suhteessa edelliseen erään vähintään kolmanneksella ensimmäisessä erässä myönnetystä tuesta.

4. Tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitettuja määriä vähennetään tai ne perutaan sen perusteella, miten toisen ja kolmannen erän ensimmäisenä päivänä todettujen valuuttakurssien kehittyminen vaikuttaa tuloihin.

5. Tätä artiklaa ei sovelleta määriin, joihin on sovellettu uutta kurssia alhaisempaa kurssia viimeksi mainitun voimaantuloa edeltäneen 24 kuukauden aikana.

6 artikla

1. Yhteisön rahoitusosuus on:

- 50 prosenttia 4 artiklassa tarkoitettua tasaustukea varten tosiasiallisesti maksetuista määristä,

- 50 prosenttia määristä, jotka voidaan myöntää 5 artiklassa tarkoitettua tasaustukea varten. Jäsenvaltio voi kuitenkin olla myöntämättä kansallista osuutta tuen rahoittamiseen.

2. Sikäli kun kyse on yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta kyseisen rahoitusosuuden katsotaan olevan osa maatalousmarkkinoiden säätelemiseen tähtääviä interventioita.

7 artikla

1. Jos kansallista valuuttaa koskevat poikkeukselliset valuuttakäytännöt voivat vaarantaa yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisten välineiden soveltamisen, komissio päättää aiheellisista suojatoimenpiteistä, jotka voivat tarvittaessa poiketa olemassa olevista yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisista välineistä.

Neuvostolle ja jäsenvaltioille toimitetaan viipymättä tieto ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä.

Jäsenvaltio voi saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tieto suojatoimenpiteistä on toimitettu jäsenvaltioille.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiassa toisin kuukauden kuluessa siitä, kun kyseiset toimenpiteet annettiin tiedoksi.

2. Jos kansallista valuuttaa koskevat poikkeukselliset valuuttakäytännöt saattavat vaarantaa yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisten välineiden soveltamisen, komissio voi sille näiden välineiden nojalla kussakin tapauksessa annetun toimivallan mukaisesti päättää tästä asetuksesta poikkeavista toimenpiteistä, erityisesti tapauksissa, joissa:

- jokin maa käyttää epätavanomaista valuutanvaihtotekniikkaa, kuten useita vaihtokursseja, tai soveltaa vaihtosopimuksia,

- tietyn maan valuuttaa ei ole noteerattu virallisilla vaihtomarkkinoilla tai kehitys uhkaa kyseisen valuutan osalta johtaa kaupan vääristymiin.

8 artikla

1. Jos ulkopuolinen jäsenvaltio päättää maksaa yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisista välineistä johtuvat kulut euroina eikä sen omana kansallisena valuuttana, jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta euron käyttäminen ei ole järjestelmällisesti edullisempaa kuin kansallisen valuutan käyttäminen.

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava suunnitellut toimenpiteet komissiolle ennen niiden voimaantuloa. Jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteet vasta saatuaan komission hyväksynnän.

9 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan noudattaen menettelyä, josta säädetään:

a) vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (11) 23 artiklassa

tai

b) maatalouden tai kalastustuotteiden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavassa artiklassa

tai

c) vastaavanlaisen menettelyn käyttöönottamisesta annettujen muiden yhteisön säädösten vastaavassa artiklassa.

10 artikla

1. Mikäli siirtymäsäännökset osoittautuvat tarpeellisiksi tämän asetuksen säännösten ensimmäistä kertaa tapahtuvan soveltamisen helpottamiseksi, komissio antaa ne 9 artiklan mukaista menettelyä noudattaen, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä uuden järjestelyn käyttöönottamisen helpottamiseksi.

2. Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3813/92, (EY) N:o 1527/95, (EY) N:o 2990/95 ja (EY) N:o 724/97.

3. Viittauksia maatalouden vaihtokurssiin yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisessa välineessä pidetään 1 päivästä tammikuuta 1999 viittauksina neuvoston kansallisille rahayksiköille perustamissopimuksen 109 L artiklan 4 kohdan mukaisesti lopullisesti vahvistamaan vaihtokurssiin ja kansallisille valuuttayksiköille tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitettuun kurssiin.

Viittauksia ecun edustavaan markkinakurssiin yhteisen maatalouspolitiikan oikeudellisessa välineessä pidetään 1 päivästä tammikuuta 1999 viittauksina euron valuuttakurssiin.

Viittauksia asetuksessa (ETY) N:o 3813/92 ja (EY) N:o 724/97 säädettyihin tasaustukiin pidetään viittauksina tämän asetuksen 4, 5 ja 6 artiklaan.

Viittauksia asetuksen (ETY) N:o 3813/92 6 artiklassa säädettyihin määräytymisperusteisiin pidetään viittauksina tämän asetuksen 3 artiklaan.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1999.

Asetuksen 4, 5 ja 6 artiklaa sovelletaan ainoastaan ennen 1 päivää tammikuuta 2002 tapahtuviin revalvaatioihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 224, 17.7.1998, s. 15

(2) EYVL C 328, 26.10.1998

(3) Lausunto annettu 9. syyskuuta 1998 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) Lausunto annettu 30. syyskuuta 1998 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1

(6) EYVL L 387, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1).

(7) EYVL L 148, 30.6.1995, s. 1

(8) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 7, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1451/96 (EYVL L 187, 26.7.1996, s. 1).

(9) EYVL L 108, 25.4.1997, s. 9, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 942/98 (EYVL L 132, 6.5.1998, s. 1).

(10) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 82/97 (EYVL L 17, 21.1.1997, s. 1).

(11) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (EYVL L 126, 24.5.1996, s. 37).

LIITE

1. Asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kiinteämääräinen tulonmenetys vastaa:

a) yhtä prosenttia:

- vilja-alan lopullisesta maataloustuotannosta, mukaan lukien riisi, sokerijuurikkaat, maito ja maitotuotteet sekä naudanliha, ja

- yhteisön säännösten nojalla vähimmäistuottajahintojen noudattamista koskevan sopimuksen puitteissa toimitettujen tuotteiden määrän arvosta aloilla, joita ei tarkoiteta ensimmäisessä luetelmakohdassa, ja

- maanviljelijöiden saamista tuista tai palkkioista, lukuun ottamatta asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuja tukia ja palkkioita;

b) ja siitä vähennetään:

- 0,5 prosenttia eläinrehujen muodostaman välituotekäytön arvosta, ja

- markkinahintojen bruttoarvonlisän pienenemisestä aiheutuva vaikutus veroihin, mikä johtuu a alakohtaa ja b alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa koskevista toimenpiteistä, ja

- perusvähennys, joka vastaa yhtä prosenttia EMOTR:n menoista tehtävistä ennakkoarvioista seuraavien kohtien osalta:

- kiinteämääräisten tukien kokonaismäärä hehtaaria kohti,

- puolet rakenne- tai ympäristötuista,

ja

- 130 prosenttia lampaasta ja vuohesta maksettavista palkkioista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja määriä ei oteta huomioon, jos kyseisellä tuotealalla niiden summa on alle 0,01 prosenttia kyseisen jäsenvaltion lopullisesta maataloustuotannosta.

Tätä asetusta varten jäljempänä esitetyt tuotannonalat vastaavat Eurostatin laatiman maatalouden tilinpidon yhteydessä tunnistettuja tilastollisia yhdistelmiä tai niiden ryhmiä:

1. Viljat ja riisi

2. Sokerijuurikkaat

3. Maitotuotteet

4. Naudanliha

5. Öljysiemenet ja oliiviöljy

6. Tuoreet hedelmät ja vihannekset

7. Perunat

8. Viinit ja rypälemehut

9. Kukat ja taimitarhakasvit

10. Sianliha

11. Lampaan- ja vuohenliha

12. Munat ja siipikarja

13. Muut

3. Kiinteämääräinen tulonmenetys määritetään sellaisten tietojen perusteella, jotka liittyvät:

a) edellä olevan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan ja b alakohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan osalta Eurostatista saatavilla olevaan maatalouden tilinpitoon merkittävää revalvaatiota edeltävältä päättyneeltä kalenterivuodelta,

b) sellaisten talousarvion, talousarvioiden, talousarvioesitysten tai alustavien talousarvioesitysten toteuttamiseen, jotka koskevat:

- edellä olevan 1 kohdan a alakohdan toisen ja kolmannen luetelmakohdan osalta tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun vuoden tuloja,

- edellä olevan 1 kohdan b alakohdan kolmannen luetelmakohdan osalta sen vilja-alan markkinointivuoden aikana alkavaa varainhoitovuotta, jonka aikana merkittävä revalvaatio tapahtuu.

Edellä olevaa 2 kohtaa sovellettaessa tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä otetaan huomioon rajatapauksissa kahtena edeltävänä vuonna todetut samanlaiset tiedot.

4. Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki lasketaan tämän liitteen 3 kohdan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella.

Top