EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2091

Komission asetus (EY) N:o 2091/98, annettu 30 päivänä syyskuuta 1998, yhteisön kalastuslaivaston jakamisesta osiin ja pyyntiponnistuksesta monivuotisten ohjausohjelmien yhteydessä

OJ L 266, 1.10.1998, p. 36–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 56 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 10 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2091/oj

31998R2091

Komission asetus (EY) N:o 2091/98, annettu 30 päivänä syyskuuta 1998, yhteisön kalastuslaivaston jakamisesta osiin ja pyyntiponnistuksesta monivuotisten ohjausohjelmien yhteydessä

Virallinen lehti nro L 266 , 01/10/1998 s. 0036 - 0046


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2091/98,

annettu 30 päivänä syyskuuta 1998,

yhteisön kalastuslaivaston jakamisesta osiin ja pyyntiponnistuksesta monivuotisten ohjausohjelmien yhteydessä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1181/98 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3699/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 25/97 (4), 5 artiklan mukaisesti monivuotiset ohjausohjelmat vuosiksi 1997-2001 hyväksyttiin komission päätöksillä 98/119/EY-98/131/EY (5), komissiolle on toimitettava näiden ohjelmien seuraamiseksi tarvittavat tiedot, mukaan lukien tiedot pyyntiponnistuksesta tapauksen mukaan joko yksittäisten alusten, koko laivaston osan tai kalastustyypin osalta,

komission asetuksessa (EY) N:o 2090/98 (6) vahvistetaan perusteet yhteisön kalastusalusrekisteriä koskevien tietojen toimittamiselle,

tiedoissa, jotka koskevat laivaston jakamista osiin sekä pyyntiponnistusta kalastustyypin mukaan, olisi viitattava yhteisön kalastusrekisterissä oleviin tietoihin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltion on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 2090/98 säännösten mukaisesti yhteisön kalastusalusrekisteriin laivaston osa, johon laivastoon otettava alus kuuluu, tai kaikki sellaista laivaston osaa koskevat muutokset, johon olemassa oleva alus kuuluu.

Laivaston osista käytettävät koodit ilmoitetaan liitteessä I.

Asianomaiset alukset on tunnistettava asetuksen (EY) N:o 2090/98 liitteessä I tarkoitetun yhteisön kalastusalusrekisteriin merkityn sisäisen numeron avulla.

2 artikla

Jokaisen sellaisen laivaston osan osalta, josta jäsenvaltio toimittaa komissiolle ohjelman, joka koskee pyyntiponnistuksen rajoittamista joko kalastustyypin mukaan neuvoston päätöksen 97/413/EY (7) 6 artiklan mukaisesti tai laivaston osan mukaan toimintaa vähentämällä, jos tavoitellaan aikaisemman monivuotisen ohjausohjelman yhteydessä toteutumatta jäänyttä tavoitetta, on toteutettava seuraavat menettelyt:

- jäsenvaltio kerää yksittäiset tiedot alusten pyyntiponnistuksesta laivaston osan tai kalastustyypin mukaan,

- jäsenvaltio hoitaa näiden tietojen käsittelyn automaattisella tietojenkäsittelyohjelmalla,

- edeltävän kalenterivuoden yksittäiset tiedot ja laivaston osan tai kalastustyypin mukaan kootut tiedot toimitetaan komissiolle vuosittain 31 päivään maaliskuuta mennessä tämän asetuksen liitteessä II olevien taulukoiden A ja B mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja käsiteltävä aktiivisia pyydyksiä käyttäviä, 2 artiklassa tarkoitettujen ohjelmien soveltamisalaan kuulumattomia laivaston osia koskevat liitteessä II säädetyt vähimmäistiedot, joiden avulla on mahdollista varmistaa, ettei näiden laivaston osien toiminta lisäänny, tai jos se kuitenkin lisääntyy, arvioida lisäyksen suuruus. Tässä tarkoituksessa on sovellettava seuraavia menettelyjä:

- jäsenvaltiot keräävät ja käsittelevät liitteessä II säädetyt vähimmäistiedot, jotka mahdollistavat kyseisten laivaston osien harjoittaman kalastustoiminnan kehityksen seuraamisen. Kutakin laivaston osaa koskeviin näytteenottomenetelmiin liittyvät yksityiskohdat sekä pyyntiponnistusten arvioinnin tarkkuutta kuvaavien tilastollisten muuttujien arvo on toimitettava tiedoksi komissiolle ajankohtana, jona ne pannaan täytäntöön. Mikä tahansa muu menettely, jolla päästään tarkkuudeltaan vastaaviin tuloksiin, on hyväksyttävä edellyttäen, että se on komission hyväksymä,

- edeltävän kalenterivuoden tulokset toimitetaan komissiolle vuosittain 31 päivään maaliskuuta mennessä tämän asetuksen liitteessä II olevan taulukon B mukaisesti,

- jos jäsenvaltio toteaa tietyn laivaston osan toiminnan lisääntyneen, sen on laskettava tämän lisäyksen vaikutus kyseisen laivaston osan pyyntiponnistukseen ja ilmoitettava tulokset komissiolle 2 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot komissiolle televerkon välityksellä digitaalisessa muodossa liitteissä I ja II annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen ja koodien mukaisesti. Komissio kuittaa viestit vastaanotetuiksi, kun ne on tallennettu tietokantaan.

5 artikla

Virheellisä tietoja koskevat korjaukset on toimitettava komissiolle virheen havaitsemista seuraavien 30 päivän kuluessa.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 1998.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1

(2) EYVL L 164, 9.6.1998, s. 1

(3) EYVL L 346, 31.12.1993, s. 1

(4) EYVL L 6, 10.1.1997, s. 7

(5) EYVL L 39, 12.2.1998, s. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, 65, 73 ja 79.

(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 27

(7) EYVL L 175, 3.7.1997, s. 27

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

PYYNTIPONNISTUS TOIMITETTAVIEN TIETOJEN MÄÄRITTELY JA TIETUEEN KUVAUS

>

TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top