EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta

OJ L 320, 28.11.1998, p. 54–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 147 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 73 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 73 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 10 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/84/oj

31998L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta

Virallinen lehti nro L 320 , 28/11/1998 s. 0054 - 0057


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/84/EY,

annettu 20 päivänä marraskuuta 1998,

ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 66 artiklan ja 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

(1) perustamissopimuksessa esitettyihin yhteisön tavoitteisiin kuuluu Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton toteuttaminen sekä taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen turvaaminen poistamalla niitä erottavat raja-aidat,

(2) radio- ja televisiolähetysten ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen rajojen yli voi edistää yksilön kannalta ilmaisunvapauden täysimääräistä toteutumista perusoikeutena ja yhteisölliseltä kannalta perustamissopimuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista,

(3) perustamissopimuksessa määrätään kaikkien tavallisesti korvausta vastaan suoritettavien palvelujen vapaasta liikkuvuudesta; sovellettuna yleisradio- ja tietoyhteiskunnan palveluihin tämä oikeus merkitsee myös yleisemmän periaatteen eli ilmaisuvapauden nimenomaista ilmentymistä yhteisöoikeudessa; ilmaisunvapaudesta määrätään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 10 artiklassa; tässä artiklassa tunnustetaan nimenomaisesti kansalaisten oikeus vastaanottaa ja välittää tietoja rajoista riippumatta, ja kaikkien kyseisen oikeuden rajoitusten on perustuttava muiden oikeussuojaa ansaitsevien oikeutettujen etujen asianmukaiseen huomioon ottamiseen,

(4) komissio järjesti laajan kuulemisen, joka perustui vihreään kirjaan "Suojattujen palvelujen oikeussuoja sisämarkkinoilla"; kuulemisen tulokset vahvistivat sen, että tarvitaan yhteisön säädös varmistamaan kaikkien niiden palvelujen oikeussuoja, joista maksettava korvaus on riippuvainen ehdollisesta pääsystä,

(5) kyseisestä vihreästä kirjasta 13 päivänä toukokuuta 1997 antamassaan päätöslauselmassa (4) Euroopan parlamentti pyysi komissiota tekemään ehdotuksen direktiiviksi, joka käsittäisi kaikki koodatut palvelut, joissa koodausta käytetään maksun saamisen varmistamiseksi, ja katsoi, että tämän tulisi sisältää elektronisella välineellä ja palvelun vastaanottajan omasta pyynnöstä toimitetut tietoyhteiskunnan etäpalvelut samoin kuin radio- ja televisiolähetykset,

(6) digitaalitekniikan tarjoamat mahdollisuudet antavat tilaisuuden lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja edistää kulttuurista moniarvoisuutta kehittämällä yhä useampia perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklassa tarkoitettuja palveluja; näiden palvelujen toteuttamiskelpoisuus riippuu usein ehdollisen pääsyn käyttämisestä, jotta palvelun toimittajalle tuleva maksu saadaan perittyä; näin ollen palvelujen tarjoajien oikeussuoja sellaisia laittomia laitteita vastaan, jotka mahdollistavat pääsyn näihin palveluihin maksutta, näyttää olevan tarpeen palvelujen taloudellisen toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi,

(7) komissio totesi asian merkityksen tiedonannossaan "Eurooppalainen elektronisen kaupankäynnin aloite",

(8) perustamissopimuksen 7 a artiklan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuvuus; perustamissopimuksen 128 artiklan 4 kohdassa yhteisön edellytetään ottavan huomioon kulttuuriin liittyvät näkökohdat muiden perustamissopimuksen määräysten mukaisessa toiminnassaan; perustamissopimuksen 130 artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteisön on harjoittamallaan politiikalla ja toiminnalla edistettävä yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn kannalta tarpeellisten edellytysten luomista,

(9) tämä direktiivi ei rajoita mahdollisia tulevia yhteisön tai kansallisia säännöksiä, joilla on tarkoitus varmistaa, että eräät yleisen edun mukaisiksi katsotut yleisradiopalvelut eivät perustu ehdolliseen palveluun,

(10) tämä direktiivi ei rajoita uusia palveluja koskevien yhteisön myöhempien toimien kulttuuriin liittyviä näkökohtia,

(11) ehdolliseen palveluun perustuvien tai sen sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevien kansallisten sääntöjen väliset erot saattavat aiheuttaa esteitä palvelujen ja tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle,

(12) perustamissopimuksen soveltaminen ei riitä poistamaan näitä sisämarkkinoiden esteitä; nämä esteet olisi sen vuoksi poistettava säätämällä yhtäläisestä suojan tasosta eri jäsenvaltioissa; tämä tarkoittaa laittomia laitteita koskeviin kaupallisiin toimiin liittyvien kansallisten sääntöjen lähentämistä,

(13) näyttää olevan tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot antavat asianmukaista oikeussuojaa sellaista välittömän tai välillisen taloudellisen edun hankkimiseksi tehtyä markkinoille saattamista vastaan, joka koskee sellaisia laittomia laitteita, jotka luvattomasti mahdollistavat tai helpottavat sellaisten teknisten toimenpiteiden kiertämistä, jotka on tarkoitettu laillisesti suoritetusta palvelusta perittävän maksun saamisen turvaamiseksi,

(14) laittomia laitteita koskeviin kaupallisiin toimiin kuuluu kaupallinen viestintä, joka käsittää kaikenlaisen mainonnan, suoramarkkinoinnin, sponsoroinnin, myynninedistämisen ja kyseisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän suhdetoiminnan,

(15) nämä kaupalliset toimet ovat haitaksi kuluttajille, jotka voivat erehtyä laittomien laitteiden alkuperästä; tällaisen kuluttajiin kohdistuvan petollisen toiminnan torjumiseksi tarvitaan korkeatasoista kuluttajansuojaa; perustamissopimuksen 129 a artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisö myötävaikuttaa korkeatasoisen kuluttajansuojan toteuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa 100 a artiklan nojalla,

(16) tämän vuoksi yhtenäisen audiovisuaalisen alueen luomista koskevaa oikeudellista kehystä, josta säädetään televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/552/ETY (5), olisi täydennettävä ehdollista pääsyä koskevien tekniikoiden osalta tämän direktiivin mukaisesti, jotta taattaisiin ainakin rajojen yli tapahtuvien radio- ja televisiolähetysten tarjoajien tasa-arvoinen kohtelu riippumatta siitä, mihin ne ovat sijoittautuneet,

(17) yhteisön oikeuden yhdenmukaisesta ja tehokkaasta soveltamisesta ja tämän oikeuden rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista sisämarkkinoiden alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston päätöslauselman (6) mukaisesti jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että yhteisön oikeutta sovelletaan yhtä tehokkaasti ja ehdottomasti kuin kansallista lainsäädäntöä,

(18) perustamissopimuksen 5 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet yhteisöoikeuden soveltamisen ja tehokkuuden takaamiseksi erityisesti säätämällä valitut seuraamukset tehokkaiksi, vakuuttaviksi ja oikeasuhtaisiksi sekä oikeuskeinot asianmukaisiksi,

(19) jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen olisi rajoitettava siihen, mitä tarvitaan sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamiseksi perustamissopimuksen 3 b artiklan kolmannessa kohdassa esitetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti,

(20) laittomien laitteiden levittäminen käsittää millä tahansa keinoin tapahtuvan siirron sekä markkinoille saattamisen näiden laitteiden laskemiseksi liikkeeseen yhteisössä tai sen ulkopuolella,

(21) tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, joissa mahdollisesti kielletään yksityisiltä laittomien laitteiden hallussapito, yhteisön kilpailusääntöjen soveltamista, eikä henkistä omaisuutta koskevista oikeuksista annettujen yhteisön sääntöjen soveltamista,

(22) kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että sääntöjen vastaiseen kaupalliseen toimintaan liittyvien seuraamusten ja oikeuskeinojen edellytyksenä on, että tämä toiminta on tehty tietoisena kyseisten laitteiden laittomuudesta tai siten, että toimijoiden olisi kohtuudella pitänyt tietää asiasta,

(23) tämän direktiivin nojalla säädetyt seuraamukset ja oikeuskeinot eivät rajoita mitään muita seuraamuksia tai oikeuskeinoja, joista saattaa olla säännöksiä kansallisessa lainsäädännössä, kuten ehkäisevät toimenpiteet yleensä tai laittomien laitteiden takavarikointi; jäsenvaltiot eivät ole velvollisia säätämään tässä direktiivissä tarkoitetuista sääntöjen vastaisista toimista johtuvia rikosoikeudellisia seuraamuksia; jäsenvaltioiden vahingonkorvauskanteita koskevien säännösten on oltava sopusoinnussa niiden kansallisten lainsäädäntö- ja oikeusjärjestelmien kanssa, ja

(24) tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten sääntöjen soveltamista, jotka eivät kuulu tällä direktiivillä yhteensovitettuun alaan, esimerkiksi direktiivin 89/552/ETY nojalla annettujen tai muiden alaikäisten suojelemiseksi annettujen sääntöjen taikka yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta koskevien kansallisten säännösten soveltamista,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden säännöksiä, jotka koskevat toimia sellaisia laittomia laitteita vastaan, joilla voidaan päästä suojattuihin palveluihin luvattomasti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) "suojatulla palvelulla" jotain seuraavista maksullisista palveluista, mikäli ne toimitetaan ehdollisen pääsyn perusteella:

- televisiolähetykset sellaisina, kuin ne on määritelty direktiivin 89/552/ETY 1 artiklan a alakohdassa;

- radiolähetykset, jotka ovat yleisön vastaanotettaviksi tarkoitettuja radio-ohjelmia, jotka on lähetetty johtojen välityksellä tai radioteitse, mukaan lukien satelliittilähetykset;

- tietoyhteiskunnan palvelut teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (7) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä,

tai omana palvelunaan pidettävää ehdollisen pääsyn tarjoamista mainittuihin palveluihin,

b) "ehdollisella pääsyllä" kaikkia teknisiä toimenpiteitä ja/tai järjestelyjä, joilla pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun tehdään riippuvaiseksi etukäteen annetusta yksilöllisestä luvasta;

c) "ehdollisen pääsyn mahdollistavalla laitteella" laitteita tai ohjelmia, jotka on tarkoitettu tai mukautettu tekemään mahdolliseksi pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun;

d) "liitännäispalvelulla" ehdollisen pääsyn mahdollistavien laitteiden asennusta, huoltoa tai vaihtamista sekä niihin tai suojattuihin palveluihin liittyvien kaupallisten viestintäpalvelujen tarjoamista;

e) "laittomalla laitteella" kaikkia laitteita tai ohjelmia, jotka on suunniteltu tai mukautettu mahdollistamaan pääsy suojattuun ymmärrettävässä muodossa olevaan palveluun ilman palvelun tarjoajan lupaa;

f) "tällä direktiivillä yhteensovitetulla alalla" kaikkia säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat 4 artiklassa täsmennettyjä sääntöjen vastaisia toimia.

3 artikla

Sisämarkkinaperiaatteet

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen alueellaan 4 artiklassa luetellut toimet ja säätääkseen 5 artiklassa säädetyistä seuraamuksista ja oikeuskeinoista.

2. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista jäsenvaltiot eivät saa tällä direktiivillä yhteensovitettuun alaan kuuluvista syistä:

a) rajoittaa toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien suojattujen palvelujen tai liitännäispalvelujen tarjoamista;

b) rajoittaa ehdollisen pääsyn mahdollistavien laitteiden vapaata liikkuvuutta.

4 artikla

Sääntöjen vastaiset toimet

Jäsenvaltioiden on kiellettävä alueellaan seuraavat toimet:

a) laittomien laitteiden valmistaminen, tuonti, levittäminen, myynti, vuokraus tai hallussapito kaupallisessa tarkoituksessa;

b) laittoman laitteen asentaminen, huolto tai vaihtaminen kaupallisessa tarkoituksessa;

c) kaupallisen viestinnän käyttö laittomien laitteiden käytön edistämiseksi.

5 artikla

Seuraamukset ja oikeuskeinot

1. Seuraamusten on oltava tehokkaita, vakuuttavia ja sääntöjen vastaisen toiminnan mahdolliseen vaikutukseen suhteutettuja.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen sen, että suojattujen palvelujen tarjoajat, joiden etuihin niiden alueella harjoitettu 4 artiklassa täsmennetty sääntöjen vastainen toiminta vaikuttaa, voivat turvautua asianmukaisiin oikeuskeinoihin, muun muassa vahingonkorvauskanteen nostamiseen ja kieltotuomion tai muun ehkäisevän toimenpiteen hakemiseen sekä tarvittaessa pyytää laittomien laitteiden poistamista markkinoilta.

6 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä toukokuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tällä direktiivillä yhteensovitetulla alalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Kertomukset

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ja joka toinen vuosi sen jälkeen komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta täydennettynä tarvittaessa erityisesti sen 2 artiklassa olevia määritelmiä koskevilla ehdotuksilla direktiivin mukauttamiseksi tekninen ja taloudellinen kehitys sekä komission suorittamat kuulemiset huomioon ottamalla.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puheenjohtaja

Neuvoston puolesta

E. HOSTASCH

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 314, 16.10.1997, s. 7 ja

EYVL C 203, 30.6.1998, s. 12.

(2) EYVL C 129, 27.4.1998, s. 16

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 30. huhtikuuta 1998 (EYVL C 152, 18.5.1998, s. 59), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 29. kesäkuuta 1998, (EYVL C 262, 19.8.1998, s. 34), Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. lokakuuta 1998, (EYVL C 328, 26.10.1998) sekä neuvoston päätös, tehty 9. marraskuuta 1998.

(4) EYVL C 167, 2.6.1997, s. 31

(5) EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23, Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(6) EYVL C 188, 22.7.1995, s. 1

(7) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18).

Top