EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0055

Neuvoston direktiivi 98/55/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä annetun direktiivin 93/75/ETY muuttamisesta

OJ L 215, 1.8.1998, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/55/oj

31998L0055

Neuvoston direktiivi 98/55/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä annetun direktiivin 93/75/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 215 , 01/08/1998 s. 0065 - 0070


NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/55/EY,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998,

vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa sieltä annetun direktiivin 93/75/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsoo, että

direktiivissä 93/75/ETY (4) ei nimenomaisesti mainita säännöksiä, joita sovelletaan aluksilla kuljetussäiliöissä kuljetettavan säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja erittäin radioaktiivisten jätteiden kuljetusten turvallisuussäännöstöä (INF-koodi) koskevassa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) päätöslauselmassa A.748(18) tarkoitettuihin radioaktiivisten aineiden merikuljetuksiin,

on tarpeen parantaa merenkulun turvallisuutta ja estää meren pilaantuminen säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja erittäin radioaktiivisten jätteiden kuljetusten yhteydessä,

selkeyden vuoksi on erittäin tarpeellista lisätä INF-koodi direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuun luetteloon kansainvälisistä yleissopimuksista, koodeista ja päätöslauselmista; tämän selvennyksen ansiosta toimivaltaiset viranomaiset voivat saada asianmukaiset tiedot kuljetettavien radioaktiivisten aineiden luonteesta ja sijainnista aluksilla, ja siten auttaa estämään ja supistamaan mahdollisimman pieneksi tällaisia aineita kuljettavien alusten onnettomuusriskiä,

alukselle kuljetettavien radioaktiivisten aineiden kokonaismäärän mukaan määräytyvän aluksen INF-luokan ilmoittaminen antaa asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille yksityiskohtaisempaa tietoa ja siten osaltaan tehostaa heidän toimintakykyään merionnettomuudessa tai vaaratilanteessa, johon liittyy radioaktiivisia aineita,

direktiivin 93/75/ETY liitteet I ja II olisi voitava yksinkertaistetulla menettelyllä mukauttaa kansainvälisen oikeuden kehitykseen ja erityisesti direktiivin antamisen jälkeen voimaan tulleisiin muihin kuin 2 artiklassa tarkoitettuihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, koodeihin ja päätöslauselmiin tehtyihin muutoksiin; näillä muutoksilla ei kuitenkaan saisi laajentaa direktiivin soveltamisalaa, eikä muuttaa direktiivissä esitettyjä ilmoitusvelvoitteita eikä etenkään laajentaa direktiivin ilmoitusvaatimuksia koskemaan kauttakulkumatkalla olevia aluksia; direktiivin 12 artiklassa säädetty menettely vaikuttaa sopivimmalta tällaisten mukautusten toteuttamiseen; tätä varten 11 artiklaa olisi täydennettävä, ja

direktiivin 93/75/ETY liitteiden I ja II sisältö olisi mukautettava niiden direktiivin antamisen jälkeen voimaantulleiden kansainvälisten yleissopimusten, koodien ja päätöslauselmien muutosten huomioon ottamiseksi, joita ei mainita 2 artiklassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 93/75/ETY seuraavasti:

1) muutetaan 2 artikla seuraavasti:

- lisätään c alakohtaan sanojen "IMDG-koodissa" jälkeen ilmaisu seuraavasti:

", mukaan lukien INF-koodissa tarkoitetut radioaktiiviset aineet";

- lisätään alakohta seuraavasti:

"i) `INF-koodilla` säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja erittäin radioaktiivisten jätteiden turvallisesta kuljettamisesta kuljetussäiliöissä aluksilla koskevaa IMOn säännöstöä, sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1998;"

- tällöin i, j ja k alakohdasta tulee vastaavasti j, k ja l alakohta;

2) muutetaan 11 artikla seuraavasti:

- korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa viittaus e, f, g, h ja i alakohtaan viittauksella e, f, g, h, i ja j alakohtaan.

- lisätään luetelmakohta seuraavasti:

"- muuttaa tämän direktiivin liitteitä merenkulun turvallisuutta ja meriympäristön suojelua koskeviin voimassa oleviin kansainvälisiin yleissopimuksiin, koodeihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehtyjen asianmukaisten muutosten mukaisesti, laajentamatta sen soveltamisalaa.";

3) korvataan liitteet I ja II tämän direktiivin liitteillä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

W. RUTTENSTORFER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 334, 8.11.1996, s. 11

ja EYVL C 264, 30.8.1997, s. 4.

(2) EYVL C 133, 28.4.1997, s. 7

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. huhtikuuta 1997 (EYVL C 150, 19.5.1997, s. 31), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 1997 (EYVL C 23, 23.1.1998, s. 6), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 11. maaliskuuta 1998 (EYVL C 104, 6.4.1998).

(4) EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 97/34/EY (EYVL L 158, 17.6.1997, s. 40).

LIITE

"LIITE I

Vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevat tiedot

(5 artikla)

1. Aluksen nimi ja radiotunnus ja tarvittaessa sen IMO-tunnistenumero

2. Aluksen kansallisuus

3. Aluksen pituus ja syväys

4. Määräsatama

5. Arvioitu saapumisaika määräsatamaan tai luotsiasemalle, kuten toimivaltainen viranomainen edellyttää

6. Arvioitu lähtöaika

7. Suunniteltu reitti

8. Vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden oikeat tekniset nimet, mahdolliset Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) käyttämät numerot, IMOn vaarallisuusluokat IMDG-, IBC- ja IGC-koodien mukaisesti ja tarvittaessa aluksen luokka sellaisena kuin se on määritelty INF-koodissa, tällaisten aineiden määrät ja niiden sijainti aluksessa, ja jos niitä kuljetetaan siirrettävissä säiliöissä tai rahtikonteissa, näiden tuntomerkit.

9. Vahvistus siitä, että aluksella on luettelo, lastiluettelo tai lastauskaavio, jossa on yksityiskohtaiset tiedot aluksella kuljetetuista vaarallisista tai ympäristöä pilaavista aineista ja niiden sijainnista.

10. Aluksella olevan laivaväen lukumäärä.

LIITE II

ALUSTEN TARKASTUSLOMAKE (6 artiklan 3 kohta ja 8 artikla ja liite III)

>KAAVION ALKU>

A. Aluksen tunnistaminen

Aluksen nimi:

Omistaja:

Rakennusvuosi:

Lippu:

Bruttovetoisuus:

Rekisteröintisatama:

Kokonaispituus:

Tunnuskirjaimet tai -numerot (radiotunnus):

Tarvittaessa IMO-tunnistenumero:Luokituslaitos:

Merialueet, joilla aluksella on lupa liikennöidä:

Luokitusmerkintä:

Runko:

Koneluokkamerkintä:

Kuljetuskoneisto:

Teho:

Edustaja:

Syväys:

Keula:

Keskilaiva:

Perä:

Vaarallisen tai ympäristöä pilaavan lastin määrä/massa:

B. Aluksen turvalaitteet

Hyvä käyttökunto

Kyllä Ei

Puutteellisuudet

1. Rakenne ja tekniset laitteet

Pää- ja apukoneet

Pääohjauslaitteet

Apuohjauslaitteet

Ankkurilaitteet

Kiinteä sammutusjärjestelmä

Mahdollinen suojakaasujärjestelmä

Hyvä käyttökunto

Kyllä Ei

Puutteellisuudet

2. Navigointilaitteet

Käytettävissä olevat aluksen ohjailutiedot

Ensimmäinen tutkalaite

Toinen tutkalaite

Hyrräkompassi

Tavallinen magneettikompassi

Radiosuuntimalaitteet

Kaikuluotain

Muut elektroniset paikanmäärityslaitteet

Nopeuden ja matkan mittauslaitteisto (loki)

- Nopeus veden suhteen

- Nopeus pohjan suhteen

3. Radiolaitteet

Radiosähkötyslaite

Radiopuhelinlaite

GMDSS-radiolaite

Pelastusveneiden ja -lauttojen radiolaitteet

C. Asiakirjat

Voimassa olevat todistukset/asiakirjat aluksella

Kyllä Ei

Huomautuksia

Kansainvälinen mittakirja (1969)

Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja

Lastialuksen turvallisuuskirja

Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja

Lastialuksen varusteturvallisuuskirja

Lastialuksen radioturvallisuuskirja

Lastialuksen radiosähkötysturvallisuuskirja (1)

Lastialuksen radiopuheluturvallisuuskirja (1)

Vapautuskirja (SOLAS)

Kansainvälinen lastiviivakirja

Kansainvälinen lastiviivavapautuskirja

Luokitustodistus

Todistuskirja vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta, joka koskee öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta

Vaatimustenmukaisuusasiakirja vaarallisia aineita kuljettavien alusten erityisvaatimusten noudattamisesta (SOLAS)

(1) Nämä todistuskirjat koskevat ainoastaan ennen 1. helmikuuta 1995 rakennettuja aluksia.

>KAAVION LOOPU>

"

Top