EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0022

Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

OJ L 126, 28.4.1998, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 66 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 132 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 132 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 14 - 16

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/22/oj

31998L0022

Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

Virallinen lehti nro L 126 , 28/04/1998 s. 0026 - 0028


KOMISSION DIREKTIIVI 98/22/EY,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998,

kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/2/EY (2), ja erityisesti sen 12 artiklan 6 kohdan viimeistä edellisen alakohdan,

sekä katsoo, että

kolmansista maista tulevien, direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa B osassa lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden terveystarkastuksia koskevien järjestelyjen toimivuuden varmistamiseksi olisi säädettävä yhtenäiset vähimmäisedellytykset muualla kuin määränpäässä tehtäviä tarkastuksia varten,

kasvien terveystarkastusten suorittamista varten säädetyissä vähimmäisedellytyksissä on otettava huomioon direktiivin 77/93/ETY 2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuille mainituista tarkastuspaikoista vastaaville virallisille vastuulaitoksille asetetut tekniset vaatimukset sekä säännökset, joita sovelletaan niihin edellytyksiin, työvälineisiin ja varusteisiin, joiden avulla viralliset vastuulaitokset voivat suorittaa vaadittavat kasvien terveystarkastukset, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmansista maista tulevien, direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa B osassa lueteltujen, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden terveystarkastukset, joita tarkoitetaan mainitun direktiivin 12 artiklan 6 kohdan neljännessä alakohdassa ja jotka suoritetaan muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä, täyttävät vähintään tämän direktiivin liitteessä säädetyt vähimmäisedellytykset.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä lokakuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Kun jäsenvaltiot antavat näitä säännöksiä, niihin on sisällyttävä viittaus tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä kyseinen viittaus virallisen julkaisemisen yhteydessä. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tätä viittausta koskeva menettely.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista tämän direktiivin kattamalla alalla hyväksymistään kansallisista säännöksistä. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 1998.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20

(2) EYVL L 15, 21.1.1998, s. 34

LIITE

kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevat vähimmäisedellytykset

1. Direktiivin 77/93/ETY 1 artiklassa tarkoitetuista tarkastuspaikoista vastaavilla virallisilla vastuulaitoksilla, joita tarkoitetaan direktiivin 2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa, on oltava:

- lupa toiminnan harjoittamiseen,

- haitallisten eliöiden osoittamisessa ja määrittämisessä erityisesti tarvittava tekninen pätevyys,

- haitallisten eliöiden tunnistamisessa tarvittava asiantuntemus tai mahdollisuus asiantuntija-avun käyttöön,

- käytettävissään tarkoituksenmukaiset hallinnointiin, tarkastukseen ja testaukseen liittyvät edellytykset, työvälineet ja laitteet 3 kohdassa tarkennetun mukaisesti,

- asianmukaiset mahdollisuudet lähetyksen varastoimista ja karanteenissa pitämistä sekä tarvittaessa koko pysäytetyn lähetyksen tai sen osan hävittämistä (tai muulla sopivalla tavalla käsittelyä) varten,

- käytettävissään seuraavat ohjeet:

a) kirjalliset, ajantasalla olevat tarkastusohjeet, jotka perustuvat yhteisön lainsäädännön kehyksessä vahvistettuun jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön,

b) direktiivin 77/93/ETY 19 a artiklan 6 kohdassa asiantuntijoille ja kansallisille tarkastajille tarkoitetut yhteisön ajantasalla olevat suuntaviivat,

c) yhteisön ajantasalla oleva kasvinsuojelulainsäädäntö,

d) ajantasalla oleva luettelo haitallisten eliöiden todentamiseksi tai tunnistamiseksi tehtävien kokeiden suorittamiseen virallisesti hyväksytyistä erikoislaboratorioista sekä niiden osoitteet ja puhelinnumerot. Olisi muodostettava sopiva järjestelmä turvaamaan näytteen tai näytteiden yhtenäisyys ja säilyminen turvassa laboratorioon siirrettäessä ja kokeen aikana,

e) ajantasalla olevat tiedot kolmansista maista tulevista kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden lähetyksistä,

- jotka on virallisesti pysäytetty,

- jotka ovat käyneet läpi viralliset kokeet erikoislaboratorioissa; kokeiden tulokset,

edellyttäen kuitenkin, että tiedot ovat olennaisia kasvien terveystarkastuksen kannalta siinä paikassa, jossa tarkastus suoritetaan,

- hyväksyttävä käyttöön otettu kasvien terveystarkastusohjelma mahdollisimman nopeasti nykyisiä tarpeita vastaavasti ottaen huomioon kasvien uudet terveysriskit tai 1 artiklassa tarkoitetuissa tarkastuspaikoissa maahan tuotavaksi esitettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden määrän tai tilavuuden kaikenlaiset muutokset.

2. Direktiivin 77/93/ETY 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuilla valtion virkamiehillä ja muilla pätevyysvaatimukset täyttävillä edustajilla, jotka ovat tosiasiallisesti vastuussa tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetuista tarkastuspaikoissa suoritettavista tarkastuksista, on oltava:

- haitallisten eliöiden osoittamisessa erityisesti tarvittava tekninen pätevyys,

- haitallisten eliöiden tunnistamisessa tarvittava asiantuntemus tai mahdollisuus asiantuntija-avun käyttöön,

osana mainitun artiklan 2 kohdan 1 kohdan i alakohdan toisessa alakohdassa vaadittua pätevyyttä, ja käytettävissään 1 kohdan kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitetut tiedot.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin, työvälineisiin ja laitteisiin on kuuluttava ainakin:

a) hallinnointiin liittyvien järjestelmien osalta:

- nopea tiedotusjärjestelmä, johon kuuluvat

- direktiivin 77/93/ETY 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu viranomainen,

- edellä 1 kohdassa tarkoitetut erikoislaboratoriot,

- tulliviranomaiset,

- komissio,

- muut jäsenvaltiot.

- asiakirjojen kaksoiskappalejärjestelmä;

b) tarkastukseen liittyvien edellytysten osalta:

- tarvittaessa soveltuvat alueet tarkastuksen suorittamiseen,

- riittävä valaistus,

- tarkastuspöytä(pöydät),

- välineet seuraaviin tarkoituksiin:

- ulkonäköön perustuvat tarkastukset,

- kasvien terveystarkastuksessa käytettävien tilojen ja välineiden desinfiointi,

- näytteiden valmistaminen 1 kohdassa tarkoitetuissa erikoislaboratorioissa mahdollisesti myöhemmin suoritettavia kokeita varten;

c) näytteenottoon liittyvien edellytysten osalta:

- tarkoituksenmukaiset välineet kunkin näytteen yksilöimistä ja pakkaamista varten,

- riittävästi pakkausmateriaalia näytteiden lähettämiseksi 1 kohdassa tarkoitettuihin erikoislaboratorioihin,

- sinetit,

- viralliset leimat,

- riittävä valaistus.

Top