EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0014

Kommission direktiivi 98/14/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 91, 25.3.1998, p. 1–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 271 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 149 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 149 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; Implisiittinen kumoaja 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/14/oj

31998L0014

Kommission direktiivi 98/14/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 091 , 25/03/1998 s. 0001 - 0061


KOMISSION DIREKTIIVI 98/14/EY,

annettu 6 päivänä helmikuuta 1998,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/27/EY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/53/ETY (3), ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivissä 92/53/ETY komissiota pyydetään ehdottamaan 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä laaditun kertomuksen perusteella tarvittavia muutoksia tyyppihyväksyntäjärjestelmien parantamiseksi sekä ajoneuvojen käyttöönoton helpottamiseksi jäsenvaltioissa,

direktiivin 70/156/ETY 9 artiklan mukaisesti sen liitteessä IV olevassa II osassa lueteltujen Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission kansainvälisten sääntöjen vastaavuus erityisdirektiivien kanssa on tunnustettava; on tarpeen muuttaa ja päivittää asiaa koskevat liitteet ja vastaavuustaulukko sääntöjen ja direktiivien välisen avoimuuden säilyttämiseksi,

direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan mukaisesti tyyppihyväksynnän myöntävän jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet liitteen X mukaisesti sen todentamiseksi, että asianomaiset järjestelyt on tehty, jotta tuotetut ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt olisivat hyväksytyn tyypin mukaiset, on olennaista, että hyväksyntäviranomaisten toteuttamaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa koskevat vaatimukset yhdenmukaistetaan; näin ollen on tarpeen sisällyttää noudatettavat menettelyjä koskevat erityiset suuntaviivat soveltamisen ja tulkinnan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi, ja

tämän direktiivin säännökset ovat mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Valmistajan on toimitettava jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiselle ajoneuvon tyyppihyväksyntää koskeva hakemus. Hakemukseen on liitettävä valmistusasiakirjat, joissa on liitteessä III vaaditut tiedot ja hyväksyntätodistus kutakin sovellettavaa erityisdirektiiviä varten liitteen IV tai XI mukaisesti; lisäksi erityisdirektiiveissä määrätyt järjestelmää ja erillistä teknistä yksikköä koskevat hyväksyntäasiakirjat on annettava hyväksyntäviranomaisen käyttöön hyväksynnän myöntämis- tai epäämispäivään asti."

2) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan c alakohdassa ilmaisu "vastaavan erityisdirektiivin" ilmaisulla "liitteissä IV tai XI mainitun vastaavan erityisdirektiivin".

b) Korvataan d alakohdassa ilmaisu "vastaavan erityisdirektiivin" ilmaisulla "liitteissä IV tai XI mainitun vastaavan erityisdirektiivin".

c) Lisätään alakohdat seuraavasti:

"Liitteen XI tai 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen ajoneuvon hyväksynnän osalta tai liitteen XI tai 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön hyväksynnän osalta, mukaan lukien asiaa koskevan erityisdirektiivin soveltamista koskevat rajoitukset ja poikkeukset, hyväksyntätodistuksessa on mainittava sen voimassaoloa koskevat rajoitukset ja myönnetyt poikkeukset ja siinä on annettava erityinen hyväksyntänumero liitteen VII määräysten mukaisesti.

Kun edellä a, b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen valmistusasiakirjojen tiedoissa eritellään erityissäännöksiä erityistarkoitukseen käytettäviä ajoneuvoja varten liitteen XI sarakkeiden ja sen lisäysten mukaisesti, tyyppihyväksyntätodistuksessa on myöskin eriteltävä tällaiset säännökset ja poikkeukset."

3) Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 artikla

Tyyppihyväksyntöjen muutokset

1. Tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että se saa tietoonsa kaikki muutokset hyväksyntäasiakirjojen tietoihin.

2. Hakemus tyyppihyväksynnän muutoksesta on toimitettava yksinomaan alkuperäisen hyväksynnän myöntäneelle jäsenvaltiolle.

3. Jos järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän ollessa kyseessä hyväksyntäasiakirjojen tiedot ovat muuttuneet, kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on tarvittaessa julkaistava hyväksyntäasiakirjojen korjatut sivut ja osoitettava selvästi jokaisella korjatulla sivulla muutoksen luonne ja uudelleenjulkaisun päivämäärä; hyväksyntäasiakirjojen konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon, johon on liitetty yksityiskohtainen kuvaus muutoksesta, katsotaan myös täyttävän tämän vaatimuksen.

Jokaisen korjauksen tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon yhteydessä on myös muutettava hyväksyntäasiakirjojen hakemistoa (joka on hyväksyntätodistuksen liitteenä) niin, että siitä käy ilmi viimeisimpien muutosten päivämäärät tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon päivämäärä.

Lisäksi, jos jotkin hyväksyntätodistuksen sisältämät tiedot (lukuun ottamatta sen liitteitä) ovat muuttuneet tai jos direktiivin vaatimukset ovat muuttuneet hyväksyntätodistukseen merkityn päivämäärän jälkeen, muutosta nimitetään "laajennukseksi" ja kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset antavat korjatun (laajennusnumerolla varustetun) hyväksyntätodistuksen, josta on selvästi käytävä ilmi korjauksen peruste ja uudelleenantamispäivämäärä.

Jos kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset toteavat, että hyväksyntäasiakirjojen muutos vaatii uusia testejä tai tarkastuksia, niiden on ilmoitettava tästä valistajalle ja laadittava ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut asiakirjat vasta niitä tyydyttävät tulokset antaneiden testien ja tarkastusten suorittamisen jälkeen.

4. Jos ajoneuvon tyyppihyväksynnän ollessa kyseessä hyväksyntäasiakirjojen tiedot ovat muuttuneet, kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on tarvittaessa julkaistava hyväksyntäasiakirjojen korjatut sivut ja osoitettava selvästi jokaisella korjatulla sivulla muutoksen luonne ja uudelleenjulkaisun päivämäärä; hyväksyntäasiakirjojen konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon, johon on liitettävä yksityiskohtainen kuvaus muutoksesta, katsotaan myös täyttävän tämän vaatimuksen.

Jokaisen korjauksen tai konsolisoidun, ajantasaistetun toisinnon yhteydessä on myös muutettava hyväksyntäasiakirjojen hakemistoa (joka on hyväksyntätodistuksen liitteenä) niin, että siitä käy ilmi viimeisimpien muutosten päivämäärät tai konsolidoidun, ajantasaistetun toisinnon päivämäärä.

Lisäksi, jos lisätarkastuksia vaaditaan tai jos jokin hyväksyntätodistuksen sisältämä tieto (lukuun ottamatta sen liitteitä) on muuttunut tai jos jonkin erityisdirektiivin vaatimukset, joita sovelletaan päivänä, josta alkaen ensimmäinen käyttöönotto on kielletty, ovat muuttuneet hyväksyntätodistuksessa olevan päivämäärän jälkeen, muutosta nimitetään "laajennukseksi" ja kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset antavat korjatun (laajennusnumerolla varustetun) hyväksyntätodistuksen, josta on selvästi käytävä ilmi laajennuksen peruste ja uudelleenantamispäivämäärä.

Jos kyseisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset toteavat, että hyväksyntäasiakirjojen muutos vaatii uusia tarkastuksia, niiden on ilmoitettava tästä valmistajalle ja laadittava ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut asiakirjat vasta niitä tyydyttävät tulokset antaneiden uusien tarkastusten jälkeen. Jokainen korjattu asiakirja on lähetettävä kaikille muille toimivaltaisille viranomaisille yhden kuukauden kuluessa.

5. Kun käy ilmi, että ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy pian, koska yhden tai useamman liitteenä olevissa hyväksyntäasiakirjoissa tarkoitettujen erityisdirektiivien perusteella myönnetyn hyväksynnän voimassaolo päättyy pian tai koska liitteessä IV olevassa I osassa otetaan käyttöön uusi erityisdirektiivi, hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava siitä vähintään kuukautta ennen ajoneuvon tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja mainittava tässä ilmoituksessa päivämäärä tai viimeisen vanhan hyväksyntätodistuksen mukaisesti valmistetun ajoneuvon tunnusnumero.

6. Niiden ajoneuvoluokkien osalta, joita tässä direktiivissä tai erityisdirektiiveissä olevat muutosvaatimukset eivät koske, ei vaadita muutosta hyväksyntään."

4) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Vaatimustenmukaisuustodistus on valmistettava niin, että sen väärentäminen ei ole mahdollista. Tätä tarkoitusta varten teksti on painettava paperille, joka on suojattu joko värigrafiikalla tai vesileimattu valmistajan tunnuksella."

5) Muutetaan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a) Muutetaan b alakohta seuraavasti:

i) Korvataan 1 alakohdassa sana "enimmäismäärien" sanalla "rajoitusten".

ii) Korvataan 2 alakohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 alakohdan soveltamiseksi yhteen tai useampaan tietyn luokan ajoneuvotyyppiin on valmistajan toimitettava hakemus kunkin sellaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jota kyseisten ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee. Hakemuksessa on eriteltävä sen perusteena olevat tekniset ja/tai kaupalliset syyt.

Kyseisten jäsenvaltioiden on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa, hyväksyvätko ne, että kyseinen ajoneuvotyyppi rekisteröidään niiden alueella, sekä montako yksikköä ne hyväksyvät rekisteröitäviksi alueellaan.

Kukin jäsenvaltio, jota kyseisten ajoneuvotyyppien käyttöönotto koskee, on vastuussa sen varmistamisesta, että valmistaja noudattaa liitteessä XII olevan B osan säännöksiä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka vuosi luettelo myönnetyistä poikkeuksista."

b) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) Ajoneuvot, osat tai erilliset tekniset yksiköt, jotka niissä käytettyjen tekniikoiden tai ratkaisujen erityisluonteen vuoksi eivät voi olla yhden tai useamman erityisdirektiivin yhden tai useamman vaatimuksen mukaisia

Tässä tapauksessa jäsenvaltio saa myöntää hyväksynnän, jonka voimassaolo on rajoitettu sen omalle alueelle, mutta sen on kuukauden kuluessa hyväksynnän myöntämisestä lähetettävä jäljennös hyväksyntätodistuksesta ja sen liitteistä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille sekä komissiolle. Jäsenvaltion on samalla lähetettävä komissiolle pyyntö siitä, että se voi myöntää tyyppihyväksynnän tämän direktiivin mukaisesti. Pyynnön mukaan on liitettävä asiakirja, joka sisältää:

- syyn, miksi kyseisistä tekniikoista tai ratkaisuista johtuen ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei ole yhden tai useamman asianomaisen erityisdirektiivin vaatimusten mukainen,

- kuvauksen turvallisuus- ja ympäristönsuojelukysymyksistä sekä toteutetuista toimenpiteistä,

- kuvauksen testeistä ja niiden tuloksista, jotka osoittavat vähintään yhden tai useamman asianomaisen erityisdirektiivin vaatimuksia vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason,

- ehdotukset vastaavien erityisdirektiivien muutoksiksi tai tarvittaessa uusiksi erityisdirektiiveiksi.

Komissio antaa 13 artiklassa tarkoitetulle komitealle kolmen kuukauden kuluessa täydellisen asiakirjan vastaanottamisen päivämäärästä luonnoksen päätökseksi. Komissio päättää 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, antaako se jäsenvaltiolle luvan myöntää hyväksyntä tämän direktiivin mukaisesti.

Ainoastaan hyväksynnän myöntämistä koskeva pyyntö ja päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille niiden kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä), mutta jäsenvaltiot saavat pyytää asiakirjan kaikki osat alkuperäisellä kielellä edellytyksenä 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehtävälle päätökselle.

Jos pyyntö päätetään hyväksyä, jäsenvaltio saa myöntää tyyppihyväksynnän tämän direktiivin mukaisesti. Näissä tapauksissa päätöksestä on myös käytävä ilmi, onko sen voimassaolo rajoitettu (esimerkiksi ajanjaksolla). Hyväksynnän olisi kaikissa tapauksissa oltava voimassa vähintään 36 kuukautta.

Kun asiaankuuluva(t) erityisdirektiivi(t) on mukautettu tekniikan kehitykseen niin, että ajoneuvot, osat tai erilliset tekniset yksiköt, joille on myönnetty hyväksyntä tämän c alakohdan säännösten mukaisesti, ovat muuttavan (muuttavien) direktiivi(e)n mukaiset, jäsenvaltioiden on muutettava kyseiset hyväksynnät tavallisiksi hyväksynnöiksi ottaen huomioon tähän tarvittavan ajan esimerkiksi siksi, että valmistajat voivat vaihtaa osien hyväksyntämerkinnät. Tällöin mahdolliset viittaukset rajoituksiin tai poikkeuksiin on poistettava ja mahdolliset erityishyväksyntänumerot korvattava tavallisilla hyväksyntänumeroilla.

Jos erityisdirektiivi(e)n mukauttamiseksi välttämättömiä toimenpiteitä ei ole toteutettu, tämän c alakohdan säännösten mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen voimassaoloa voidaan hyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä pidentää 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdyllä lisäpäätöksellä."

6) Korvataan 10 artiklan 2 kohdan toinen lause seuraavasti:

"Hyväksytyn tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen on rajoitettava liitteessä X olevissa 2 ja 3 jaksoissa sekä erityisiä vaatimuksia säätävissä erityisdirektiiveissä mainittuihin menettelyihin."

7) Lisätään 13 artiklaan 5 kohta seuraavasti:

"5. Jos komissio antaa muutoksia erityisdirektiiviin, sen on annettava samojen muutosten perusteella tämän direktiivin asiaa koskevien liitteiden aiheelliset muutokset."

8) Muutetaan direktiivin liitteet tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3. Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 1998 uusien ajoneuvotyyppien osalta. Vaatimustenmukaisuustodistuksen edellistä mallia voidaan kuitenkin valmistajan pyynnöstä käyttää ajoneuvoille 12 kuukauden ja monivaiheisen tyyppihyväksynnän jälkeen valmistuneille ajoneuvoille 18 kuukauden ajan tämän päivämäärän jälkeen.

4. Tällä direktiivillä ei mitätoidä ennen sen voimaantuloa myönnettyä hyväksyntää eikä estetä kyseisten hyväksyntöjen laajentamista sellaisen direktiivin edellytysten mukaisesti, jonka mukaisesti ne on alun perin myönnetty. Kaikkien valmistajan toimittamien vaatimustenmukaisuustodistusten on kuitenkin oltava direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, liitteessä IX esitetyn mallin mukaiset valmiille ajoneuvoille 12 ja monivaiheisen tyyppihyväksynnän jälkeen valmistuneille ajoneuvoille 18 kuukauden kuluttua 3 kohdassa määritellystä päivämäärästä.

5. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntöjen osalta jäsenvaltioiden on sovellettava tätä direktiiviä ainoastaan M1-luokan polttomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, kunnes muutokset liitteiden soveltamisalan laajentamiseksi M1-luokan muihin kuin polttomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin ja muihin ajoneuvoluokkin on tehty. Siihen saakka direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 87/403/ETY (4), 10 artiklan säännöksiä on sovellettava muiden ajoneuvoluokkien tyyppihyväksyntään.

6. Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 4 artiklan 1 kohtaa ainoastaan valmistajan pyynnöstä liitteessä XI mainittuihin erityistarkoitukseen käytettäviin ajoneuvoihin tämän direktiivin muutoksessa eriteltyyn päivämäärään/päivämääriin saakka, jotta soveltamisala ulottuisi muihin ajoneuvoluokkiin kuin M1.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun päivämäärään saakka jäsenvaltioiden on myönnettävä kyseisille ajoneuvoille tai kyseisiin ajoneuvoihin tarkoitetuille osille ja erillisille teknisille yksiköille kansallinen tyyppihyväksyntä sekä sallittava niiden rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

7. Monivaiheisen tyyppihyväksynnän jälkeen valmistuneiden ajoneuvojen osalta 31 päivään joulukuuta 1997, valmiiden ajoneuvojen osalta 31 päivään joulukuuta 1999 ja liitteessä XI mainittujen erityistarkoitukseen käytettävien ajoneuvojen osalta 6 kohdassa tarkoitettuihin päivämääriin saakka direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 7 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta ajoneuvoihin, osiin eikä erillisiin teknisiin yksikköihin, jotka ovat tyyppiä, jolle kansallinen tyyppihyväksyntä valmiina ajoneuvona on myönnetty ennen 1 päivää tammikuuta 1996 tai monivaiheisen tyyppihyväksynnän jälkeen valmistuneena ennen 1 päivää tammikuuta 1998 taikka ennen 6 kohdassa tarkoitettuja päivämääriä, taikka tyyppiä, jonka rekisteröinnin, myynnin tai käyttöönoton jäsenvaltio on sallinut ennen 1 päivää tammikuuta 1996 tai monivaiheisen tyyppihyväksynnän jälkeen valmistuneena ennen 1 päivää tammikuuta 1998 tai ennen 6 kohdassa tarkoitettuja päivämääriä.

8. Erityisdirektiivien nojalla myönnetyt hyväksynnät, jotka muodostavat osan edellä 6 ja 7 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta tyyppihyväksyntämenettelystä, pysyvät voimassa 6 ja 7 kohdassa säädettyjen päivämäärien jälkeen, ellei yhtä direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 5 artiklan 3 kohdan 4 alakohdassa säädetyistä edellytyksistä sovelleta.

9. Siihen saakka, kunnes tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen rekisteröinti- ja verotusjärjestelmät yhdenmukaistetaan jäsenvaltioissa, jäsenvaltiot voivat käyttää kansallisia koodausjärjestelmiä helpottaakseen rekisteröintiä ja verotusta alueellaan. Tätä tarkoitusta varten jäsenvaltiot voivat jakaa liitteessä III olevan II osan mukaiset toisinnot, jos jakamista koskevat tiedot esitetään hyväksyntäasiakirjoissa tai jos ne voidaan saada helposti laskemalla. Jäsenvaltiot voivat myös pyytää, että vaatimustenmukaisuustodistukseen merkitään kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot).

10. Siihen saakka, kunnes direktiiviä 70/156/ETY muutetaan, jotta soveltamisalaan kuuluisivat myös muut ajoneuvoluokat kuin M1, liitteessä XI tarkoitettujen monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä peräisin olevien erityiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen osalta jäsenvaltiot voivat myöntää näiden luokkien perus-(keskeneräisen ajoneuvon valmistajalle myönnettyihin hyväksyntätodistuksiin perustuvat ajoneuvon hyväksynnät, jos liitteen XI määräysten mukaan ajoneuvo voi täyttää siihen luokkaan, johon perus-keskeneräinen ajoneuvo kuuluu, sovellettavat vaatimukset.

Lisäksi muun luokan kuin M1-luokan perus-/keskeneräisen ajoneuvon valmistajan on annettava kirjallinen ilmoitus liitteen XV mukaisesti myöhempiä rekisteröintimenettelyjä varten.

11. Jollei direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa tämän artiklan 6 ja 7 kohdan perusteella myöntää poikkeuksia mistään erityisdirektiivin tai tämän direktiivin säännöksestä, jossa säädetään täydelliseen yhdenmukaisuuteen perustuvia vaatimuksia tyyppihyväksynnän sekä ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön ensimmäisen käyttöönoton osalta.

12. Direktiivin 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännöksiä, lukuun ottamatta ilmaisua "5 artiklan 5 kohdan mukaisesti" ja 8 artiklan 1 kohdan toista luetelmakohtaa, sovelletaan niihin M1-luokan polttomoottorilla varustettuihin ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity edellä 7 kohdassa määriteltyjen päivämäärien jälkeen ja joiden mukana ei ole voimassa olevaa vaatimustenmukaisuustodistusta.

13. Direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan säännösten mukaisesti aikaisemmin myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen voimassaoloajan katsotaan jatkuvan yhdellä 12 kuukauden pituisella ajanjaksolla niiden voimassaoloajan päättymisestä.

3 artikla

1. Viimeisten 31 päivänä joulukuuta 2000 jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten toimittamien asiaa koskevien tietojen perusteella komissio laatii kertomuksen eurooppalaisten tyyppihyväksyntämenettelyjen soveltamisesta kiinnittäen perityistä vaan ei yksinomaista huomiota monivaiheisessa tyyppihyväksynnässä mukana olleiden pk-yritysten vaikutukseen ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia yhdenmukaistamismenettelyn parantamiseksi.

2. Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 komissio laatii kertomuksen direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, liitteessä II olevan B osan 1 kohdan soveltamisen edellytyksistä jäsenvaltioissa ja ehdottaa tarvittaessa kyseisten vaatimusten yksinkertaistamista.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 1998.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1.

(3) EYVL L 225, 10.8.1992, s. 1.

(4) EYVL L 220, 8.8.1987, s. 44.

LIITE

1. Muutetaan liitteiden luettelo seuraavasti:

Lisätään luettelon loppuun:

"LIITE XV:Muiden kuin M1-luokan perus-/keskeneräisten ajoneuvojen valmistajan ilmoitus".

2. Korvataan liite I uudella liitteellä I seuraavasti:

">KAAVION ALKU>

LIITE I (a)

TÄYDELLINEN ILMOITUSLUETTELO AJONEUVON TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN

(Kaikki tässä direktiivissä ja erillisdirektiiveissä tarkoitetut ilmoituslomakkeet saavat koostua ainoastaan tämän täydellisen luettelon osista ja niisä on noudatettava tämän luettelon kohtien numerointijärjestelmää.)

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi: .

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa): .

0.3. Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon (b): .

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti: .

0.4. Ajoneuvoluokka (c): .

0.4.1. Niiden vaarallisten aineiden mukainen luokittelu (Mukaiset luokittelut), joita ajoneuvo on tarkoitettu kuljettamaan: .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.6. Lakisääteisten kilpien ja meistosten sijainti ja kiinnitysmenetelmä

0.6.1. Alustassa: .

0.6.2. Korissa: .

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

1. AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1. Valokuvat tai piirustukset ajoneuvotyypistä: .

1.2. Koko ajoneuvon mittapiirustus: .

1.3. Akseleiden ja pyörien lukumäärä: .

1.3.1. Paripyörillä varustettujen akseleiden lukumäärä ja sijainti: .

1.3.2. Ohjaavien akseleiden lukumäärä ja sijainti: .

1.3.3. Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): .

1.4. Alusta (jos sellainen on) (yleispiirustus): .

1.5. Pitkittäispalkkien materiaali (d): .

1.6. Moottorin sijainti ja järjestely: .

1.7. Ohjaamo (etuohjaamo, puolietuohjaamo tai tavanomainen ohjaamo) (z): .

1.8. Ohjauksen kätisyys: vasen/oikea (1)

1.8.1. Ajoneuvo on varustettu siten, että sillä voi ajaa oikean/vasemman (1) puoleisessa liikenteessä

1.9. Ilmoitettava, onko ajoneuvo tarkoitettu vetämään puoliperävaunua tai muita perävaunuja ja onko perävaunu puoliperävaunu, vetoaisalla varustettu perävaunu vai keskiakseliperävaunu; eriteltävä lämpötilasäädeltyyn tavarankuljetukseen suunnitellut ajoneuvot: .

2. MASSAT JA MITAT (e) (kg:ina, mm:inä) (viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.1. Akseliväli(t) (täysin kuormitettuna) (f): .

2.1.1. Puoliperävaunujen osalta:

2.1.1.1. Puoliperävaunun vetotapin akselin ja takimmaisen taka-akselin välinen etäisyys: .

2.1.1.2. Puoliperävaunun vetotapin akselin ja minkä tahansa edessä olevan kohdan välinen enimmäisetäisyys: .

2.1.1.3. Puoliperävaunun erikoisakseliväli (siten kuin se on määritelty direktiivin 97/27/EY liitteessä I olevassa 7.6.1.2. kohdassa): .

2.2. Puoliperävaunun vetoautojen osalta: .

2.2.1. Vetopöydän etäisyys akseliston painopisteestä (vähimmäis- ja enimmäisetäisyys) (g): .

2.2.2. Vetopöydän (standardoitu) enimmäiskorkeus (h): .

2.3. Akselien raideväli(t) ja -leveys (-leveydet)

2.3.1. Kunkin ohjaavan akselin raideväli (i): .

2.3.2. Kaikkien muiden akseleiden raideväli (i): .

2.3.3. Leveimmän taka-akselin leveys: .

2.3.4. Etummaisen akselin leveys: .

2.4. Ajoneuvon mittojen alue (äärimitat) .

2.4.1. Ilman koria olevan alustan osalta .

2.4.1.1. Pituus (j): .

2.4.1.1.1. Suurin sallittu pituus: .

2.4.1.1.2. Pienin sallittu pituus: .

2.4.1.2. Leveys (k): .

2.4.1.2.1. Suurin sallittu leveys: .

2.4.1.2.2. Pienin sallittu leveys: .

2.4.1.3. Korkeus (ajokunnossa) (l) (jos jousituksen korkeutta voidaan säätää, ilmoitetaan tavanomainen käyttöasento): .

2.4.1.4. Etuylitys (m): .

2.4.1.4.1. Lähestymiskulma (na): .

2.4.1.5. Takaylitys (n): .

2.4.1.5.1. Jättökulma (nb): .

2.4.1.5.2. Kytkentäkohdan pienin ja suurin sallittu ylitys (nd): .

2.4.1.6. Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5. kohdassa määritellään):

2.4.1.6.1. Akselien välillä: .

2.4.1.6.2. Etuakselin (etuakselien) kohdalla: .

2.4.1.6.3. Taka-akselin (taka-akselien) kohdalla: .

2.4.1.7. Ramppikulma (nc): ...... astetta

2.4.1.8. Korin ja/tai sisusteiden ja/tai varusteiden ja/tai hyötykuorman keskipisteen äärimmäiset sallitut sijainnit: .

2.4.2. Alustat, joissa on kori

2.4.2.1. Pituus (j): .

2.4.2.1.1. Kuormausalueen pituus: .

2.4.2.2. Leveys (k): .

2.4.2.2.1. Seinien paksuus (lämpötilasäädeltyyn tavarankuljetukseen suunniteltujen ajoneuvojen osalta): .

2.4.2.3. Korkeus (ajokunnossa) (l) (jos jousituksen korkeutta voidaan säätää, ilmoitetaan tavanomainen käyttöasento): .

2.4.2.4. Etuylitys (m): .

2.4.2.4.1. Lähestymiskulma (na): ...... astetta

2.4.2.5. Takaylitys (n): .

2.4.2.5.1. Jättökulma (nb): ...... astetta

2.4.2.5.2. Kytkentäkohdan pienin ja suurin sallittu ylitys (nd): .

2.4.2.6. Maavara (kuten direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5. kohdassa määritellään): .

2.4.2.6.1. Akselien välillä: .

2.4.2.6.2. Etuakselin (etuakselien) kohdalla: .

2.4.2.6.3. Taka-akselin (taka-akselien) kohdalla: .

2.4.2.7. Ramppikulma (nc): ...... astetta

2.4.2.8. Hyötykuorman keskipisteen äärimmäiset sallitut sijainnit (kun on kyse epätasaisesti jakautuneesta kuormasta): .

2.5. Ajoneuvon alustan massa sellaisenaan (ilman ohjaamoa, jäähdytysnestettä, öljyjä, polttoainetta, vararengasta, työkaluja ja kuljettajaa): .

2.5.1. Tämän massan jakautuminen akseleille: .

2.6. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja kytkentälaitteineen, jos kyseessä on muuhun kuin luokkaan M1 kuuluva vetoajoneuvo, tai alustan massa ohjaamon kanssa, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetty (mukaan luettuna jäähdytysneste, öljyt, polttoaine, kaikki muut nesteet paitsi jätevedet, työkalut, vararengas ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, henkilökunnan jäsenen massa (75 kg), jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (o) (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.6.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja, jos kyseessä on puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.7. Keskeneräisen ajoneuvon osalta valmistajan ilmoittama valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: .

2.7.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus: .

2.8. Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo) (y) .

2.8.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.9. Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselikuormitus/-massa: .

2.10. Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akseliryhmäkuormitus/-massa: .

2.11. Suurin teknisesti sallittu moottoriajoneuvon hinattava massa:

2.11.1. Vetolaitteella varustettu perävaunu: .

2.11.2. Puoliperävaunu: .

2.11.3. Keskiakseliperävaunu: .

2.11.3.1. Kytkentäylityksen (p) ja akselivälin suurin suhde: .

2.11.3.2. Suurin V-arvo: ...... kN

2.11.4. Suurin teknisesti sallittu yhdistelmän kokonaismassa: .

2.11.5. Ajoneuvo soveltuu ei sovellu (1) kuorman vetoon (direktiivin 77/389/ETY liitteessä II oleva 1.2. kohta)

2.11.6. Jarruttoman perävaunun suurin massa: .

2.12. Ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu pystysuora kuormitus/massa:

2.12.1. - moottoriajoneuvossa: .

2.12.2. - puoliperävaunussa tai keskiakseliperävaunussa: .

2.12.3. Suurin sallittu kytkentälaitteen massa (jos valmistaja ei asenna kytkentälaitetta): .

2.13. Pyyhkäisyala: .

2.14. Moottoritehon ja suurimman massan suhde: ...... kW/kg

2.14.1. Moottoritehon ja suurimman teknisesti sallitun yhdistelmän kokonaismassan suhde (siten kuin se on määritelty direktiivin 97/27/EY liitteessä I olevassa 7.10. kohdassa): ...... kW/kg

2.15. Mäestälähtökyky (perävaunuun kytkemätön ajoneuvo): ...... %

2.16. Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä (valinnainen-jos arvot on annettu, ne on tarkistettava direktiivin 97/27/EY liitteessä IV olevien vaatimusten mukaisesti): .

2.16.1. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa (suurin ja pienin arvo): .

2.16.2. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti ja, jos kyseessä on puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, valmistajan ilmoittama kytkentäkohtaan kohdistuva suunniteltu kuorma, jos tämä kuorma on pienempi kuin suurin teknisesti sallittu niiden kytkentäkohtaan kohdistuva massa (suurin ja pienin arvo): .

2.16.3. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akseliryhmää kohti: .

2.16.4. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu hinattava massa (suurin ja pienin arvo): .

2.16.5. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu yhdistelmän massa (suurin ja pienin arvo): .

3. MOOTTORI (q)

3.1. Valmistaja: .

3.1.1. Valmistajan merkitsemä moottorin numerotunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): .

3.2. Polttomoottori:

3.2.1. Moottorin ominaisuudet:

3.2.1.1. Toimintaperiaate: otto/diesel, neli/kaksitahtinen(1)

3.2.1.2. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: .

3.2.1.2.1. Halkaisija (r): ...... mm

3.2.1.2.2. Iskunpituus (r): ...... mm

3.2.1.2.3. Sytytysjärjestys: .

3.2.1.3. Sylinteritilavuus (s): ...... cm³

3.2.1.4. Puristussuhde (2): .

3.2.1.5. Piirustukset palotilasta, männänpäästä ja männänrenkaista: .

3.2.1.6. Joutokäyntinopeus (2): ...... rpm .

3.2.1.7. Valmistajan ilmoittama hiilimonoksidipitoisuus pakokaasun tilavuudesta mootorin käydessä joutokäyntiä (ainoastaan ottomoottorit) (2) ...... %

3.2.1.8. Suurin nettoteho(t) (t): ...... kW kierrosnopeudella ...... rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.1.9. Valmistajan ilmoittama moottorin suurin sallittu kierrosnopeus: ...... rpm

3.2.1.10. Suurin nettovääntömomentti (t): ...... Nm kierrosnopeudella ...... rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.2. Polttoaine: dieselöljy/bensiini/LPG/muu (1)

3.2.2.1. RON-luku, lyijyä sisältävä: .

3.2.2.2. RON-luku, lyijytön: .

3.2.2.3. Polttonestesäiliön täyttöaukko: rajoitettu täyttöaukko / kilpi(1)

3.2.3. Polttonestesäiliö(t)

3.2.3.1. Polttoaineen käytttösäiliö(t)

3.2.3.1.1. Lukumäärä, tilavuus, materiaali: .

3.2.3.1.2. Piirustukset ja tekninen kuvaus säiliö(i)stä, myös kaikista ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien liittimistä ja putkista, lukoista, venttiileistä sekä kiinnityslaitteista: .

3.2.3.1.3. Piirustus, jossa selvästi esitetään säiliön (säiliöiden) sijainti ajoneuvossa: .

3.2.3.2. Polttoaineen varasäiliö(t):

3.2.3.2.1. Lukumäärä, tilavuus, materiaali: .

3.2.3.2.2. Piirustukset ja tekninen kuvaus säiliö(i)stä, myös kaikista ilmastointi- ja tuuletusjärjestelmien liittimistä ja putkista, lukoista, venttiileistä sekä kiinnityslaitteista: .

3.2.3.2.3. Piirustus, jossa selvästi esitetään säiliön (säiliöiden) sijainti ajoneuvossa: .

3.2.4. Polttoaineen syöttö

3.2.4.1. Kaasuttimella/kaasuttimilla: kyllä/ei (1)

3.2.4.1.1. Merkki (merkit): .

3.2.4.1.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.1.3. Lukumäärä: .

3.2.4.1.4. Säädöt (2)

3.2.4.1.4.1. Suuttimet: .

3.2.4.1.4.2. Kaasuttimen kurkut: .

3.2.4.1.4.3. Kohokammion pinnankorkeus: .

3.2.4.1.4.4. Kohon massa: .

3.2.4.1.4.5. Kohon neula: .

Tai käyrä polttoaineen syötöstä ilmavirtauksen funktiona ja säädöt, jotka vaaditaan tällä käyrällä pysymiseksi.

3.2.4.1.5. Kylmäkäynnistysjärjestelmä: käsikäyttöinen/automaattinen (1)

3.2.4.1.5.1. Toimintaperiaate (toimintaperiaatteet): .

3.2.4.1.5.2. Toimintarajat/säädöt (1)(2): .

3.2.4.2. Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan dieselmoottorit): kyllä/ei (1)

3.2.4.2.1. Järjestelmän kuvaus: .

3.2.4.2.2. Toimintaperiaate: suora ruiskutus/esikammio/pyörrekammio(1)

3.2.4.2.3. Ruiskutuspumpppu

3.2.4.2.3.1. Merkki (merkit): .

3.2.4.2.3.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.2.3.3. Suurin polttoaineen virtausmäärä (1)(2): ...... mm³/isku tai jakso pumpun kierrosnopeudella: ...... rpm tai vaihtoehtoisesti ominaiskaavio: .

3.2.4.2.3.4. Ruiskutuksen ennakkosäätölaite (2): .

3.2.4.2.3.5. Ruiskutusennakon käyrä (2): .

3.2.4.2.3.6. Kalibrointimenettely: testipenkki/moottori (1)

3.2.4.2.4. Säädin

3.2.4.2.4.1. Tyyppi: .

3.2.4.2.4.2. Ruskutuksen katkaisupiste

3.2.4.2.4.2.1. Ryntäysnopeus kuormitettuna: ...... rpm

3.2.4.2.4.2.2. Ryntäysnopeus kuormittamattomana:: ...... rpm

3.2.4.2.5. Ruiskutusputkisto

3.2.4.2.5.1. Pituus:: ...... mm

3.2.4.2.5.2. Sisähalkaisija: ...... mm

3.2.4.2.6. Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet):

3.2.4.2.6.1. Merkki (merkit): .

3.2.4.2.6.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.2.6.3. Avautumispaine (2): ...... kPa tai ominaiskaavio (2): .

3.2.4.2.7. Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.2.4.2.7.1. Merkki (merkit): .

3.2.4.2.7.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.2.7.3. Kuvaus: .

3.2.4.2.8. Apukäynnistyslaite

3.2.4.2.8.1. Merkki (merkit) .

3.2.4.2.8.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.2.8.3. Järjestelmän kuvaus: .

3.2.4.3. Polttoaineen suihkutuksella (ainoastaan ottomoottorit): kyllä/ei (1)

3.2.4.3.1. Toimintaperiaate: imusarja (yksi/monipiste(1)/suorasuihkutus/muu (määritellään)) (1) .

3.2.4.3.2. Merkki (merkit): .

3.2.4.3.3. Tyyppi (tyypit): .

3.2.4.3.4. Järjestelmän kuvaus:

3.2.4.3.4.1. Ohjausyksikön tyyppi tai lukumäärä: .

3.2.4.3.4.2. Polttoaineen säätimen tyyppi: .

3.2.4.3.4.3. Ilmanvirtausanturin tyyppi: .

3.2.4.3.4.4. Polttoaineen jakajan tyyppi: .

3.2.4.3.4.5. Paineen säätimen tyyppi: .

3.2.4.3.4.6. Mikrokytkimen tyyppi: .

3.2.4.3.4.7. Joutokäynnin säätöruuvin tyyppi: .

3.2.4.3.4.8. Kuristustilan tyyppi: .

3.2.4.3.4.9. Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin tyyppi: .

3.2.4.3.4.10. Ilman lämpötila-anturin tyyppi: .

3.2.4.3.4.11. Ilman lämpötilakytkimen tyyppi:

Muiden kuin jatkuvaruiskutteisten jäjestelmien osalta annetaan vastaavat tiedot

3.2.4.3.5. Suihkutussuuttimet: avautumispaine (2): ...... kPa tai ominaiskäyrä (2): .

3.2.4.3.6. Suihkutuksen ennakkosäätölaite: .

3.2.4.3.7. Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.2.4.3.7.1. Toimintaperiaate (toimintaperiaatteet): .

3.2.4.3.7.2. Toimintarajat/säädöt (1)(2): .

3.2.4.4. Syöttöpumppu

3.2.4.4.1. Paine (2): ...... kPa tai ominaiskaavio (2): .

3.2.5. Sähköjärjestelmä .

3.2.5.1. Nimellisjännite: ...... V,positiivinen/negatiivinen maatto (1):

3.2.5.2. Generaattori

3.2.5.2.1. Tyyppi: .

3.2.5.2.2. Nimellisteho: ...... VA

3.2.6. Sytytys

3.2.6.1. Merkki (merkit): .

3.2.6.2. Tyyppi (tyypit) .

3.2.6.3. Toimintaperiaate: .

3.2.6.4. Sytytysennakkokäyrä (2): .

3.2.6.5. Staattinen sytytyksen ajoitus (2): ...... astetta ennen yläkuolokohtaa

3.2.6.6. Katkojan kärkiväli (2): ...... mm

3.2.6.7. Katkojan kosketuskulma (2): ...... astetta

3.2.7. Jäähdytysjärjestelmä (neste/ilma) (1)

3.2.7.1. Moottorin lämpötilan ohjausmekanismin nimellinen asetusarvo: .

3.2.7.2. Neste

3.2.7.2.1. Nesteen tyyppi: .

3.2.7.2.2. Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei (1)

3.2.7.2.3. Ominaisuudet: ., tai

3.2.7.2.3.1. Merkki (merkit): .

3.2.7.2.3.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.7.2.4. Välityssuhde (välityssuhteet): .

3.2.7.2.5. Tuulettimen ja sen käyttömekanismin kuvaus: .

3.2.7.3. Ilma:

3.2.7.3.1. Puhallin: kyllä/ei (1)

3.2.7.3.2. Ominaisuudet: ., tai

3.2.7.3.2.1. Merkki (merkit): .

3.2.7.3.2.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.7.3.3. Välityssuhde (välityssuhteet): .

3.2.8. Imujärjestelmä

3.2.8.1. Ahdin: kyllä/ei (1)

3.2.8.1.1. Merkki (merkit): .

3.2.8.1.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.8.1.3. Järjestelmän kuvaus (esim. suurin ahtopaine: ... kPa, ohvirtausläppä, jos sellainen on):3.2.8.2. Välijäähdytiin: kyllä/ei (1)

3.2.8.3. Imun alipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella

pienin sallittu: ...... kPa

suurin sallittu: ...... kPa

3.2.8.4. Imuputkien ja niiden apulaitteiden kuvaus ja piirustukset (kokoojakammio, lämmityslaite, lisäimuaukot jne.): .

3.2.8.4.1. Imusarjan kuvaus (myös piirustukset tai valokuvat): .

3.2.8.4.2. Ilmansuodatin, piirustukset: . , tai

3.2.8.4.2.1. Merkki (merkit): .

3.2.8.4.2.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.8.4.3. Imuäänen vaimennin, piirustukset: . , tai

3.2.8.4.3.1. Merkki (merkit): .

3.2.8.4.3.2. Tyyppi (tyypit): .

3.2.9. Pakojärjestelmä

3.2.9.1. Pakosarjan kuvaus tai piirustus: .

3.2.9.2. Pakojärjestelmän kuvaus tai piirustus: .

3.2.9.3. Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella: ...... kPa

3.2.9.4. Pakokaasun äänenvaimennin (äännenvaimentimet): Edessä, keskellä ja takana olevan vaimentimen osalta: rakenne, tyyppi, merkintä; milloin oleellista ulkopuolisen melun kannalta: melua rajoittavat toimenpiteet moottoritilassa ja moottorissa: .

3.2.9.5. Pakoaukon sijainti: .

3.2.9.6. Kuitumaisia aineita sisältävä pakoäänen vaimennin: .

3.2.10. Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: .

3.2.11. Venttiilien ajoitus tai vastaavat tiedot

3.2.11.1. Suurin venttiilin nosto, avautumis, ja sulkeutumiskulmat tai vaihtoehtoisten jakojärjestelmien ajoituksen yksityiskohdat ylä- ja alakuolokohtaan nähden: .

3.2.11.2. Vertailu- tai säätöalueet (1): .

3.2.12. Ilman pilaantumisen estämiseksi suoritetut toimenpiteet

3.2.12.1. Laitteet kampikammiokaasujen kierrättämiseksi (kuvaus ja piirustukset): .

3.2.12.2. Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa):

3.2.12.2.1. Katalysaattori: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.1.1. Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: .

3.2.12.2.1.2. Katalysaattorin (katalysaattoreiden) mitat, muoto ja tilavuus (s): .

3.2.12.2.1.3. Katalysaattorin toimintatapa: .

3.2.12.2.1.4. Jalometallien kokonaissisältö: .

3.2.12.2.1.5. Suhteellinen pitoisuus: .

3.2.12.2.1.6. Substraatti (rakenne ja materiaali): .

3.2.12.2.1.7. Kennotiheys: .

3.2.12.2.1.8. Katalysaattorin (katalysaattoreiden) kotelointityyppi: .

3.2.12.2.1.9. Katalysaattorin (katalysaattoreiden) sijainti (paikka ja vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): .

3.2.12.2.1.10. Lämpökilpi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2. Hyppianturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2.1. Tyyppi: .

3.2.12.2.2.2. Sijainti: .

3.2.12.2.2.3. Säätöalue: .

3.2.12.2.3. Ilman suihkutus: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.3.1. Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.): .

3.2.12.2.4. Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.4.1. Ominaisuudet (virtausmäärä jne.): .

3.2.12.2.5. Haihtumispäästöjen valvontajärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.5.1. Laitteiden yksityiskohtainen kuvaus ja niiden viritystila: .

3.2.12.2.5.2. Piirustus haihtumispäästöjen valvontajärjestelmästä: .

3.2.12.2.5.3. Piirustus hiilisäiliöstä: .

3.2.12.2.5.4. Säiliössä olevan hiilen massa: ...... g

3.2.12.2.5.5. Polttonestesäiliön kaavio tilavuus- ja materiaalitietoineen: .

3.2.12.2.5.6. Piirustus polttonestesäiliön ja pakojärjestelmän välisestä lämpökilvestä: .

3.2.12.2.6. Hiukkasloukku: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6.1. Hiukkasloukun mitat, muoto ja tilavuus: .

3.2.12.2.6.2. Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: .

3.2.12.2.6.3. Sijainti (vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): .

3.2.12.2.6.4. Talteenottomenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus tai piirustus: .

3.2.12.2.7. Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta): .

3.2.13. Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti (ainoastaan dieselmoottorit): .

3.2.14. Polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi suunniteltujen laitteiden ominaisuudet (jos niitä ei ilmoiteta muissa kohdissa): .

3.3. Sähkömoottori

3.3.1. Tyyppi (käämitys, magnetointi): .

3.3.1.1. Suurin teho tunnin ajan: ...... kW

3.3.1.2. Käyttöjännite: ...... V

3.3.2. Akku

3.3.2.1. Kennojen lukumäärä: .

3.3.2.2. Massa: ...... kg

3.3.2.3. Kapasiteetti: ...... Ah (ampeeritunteina)

3.3.2.4. Sijainti: .

3.4. Muut moottorit ja niiden yhdistelmät (tällaisten moottoreiden osien ominaisuudet): .

3.5. CO2-päästöt polttoaineen kulutus (u) (valmistajan ilmoitama arvo)

3.5.1. CO2-päästöjen massa: ...... g/km

3.5.2. Polttoaineen kulutus (kaupunkiolosuhteisssa): ...... l/100 km

3.5.3. Polttoaineen kulutus (muissa kuin kaupunkiolosuhteissa): ...... l/100 km

3.5.4. Polttoaineen kulutus (yhdistetty): ...... l/100 km

3.6. Valmistajan sallimat lämpötilat

3.6.1. Jäähdytysjärjestelmä

3.6.1.1. Nestejäähdytys

Suurin lämpötila poistokanavassa: ...... °C

3.6.1.2. Ilmajäähdytys

3.6.1.2.1. Vertailukohta:

3.6.1.2.2. Suurin lämpötila vertailukohdassa: ...... °C

3.6.2. Välijäähdyttimen suurin ulostulolämpötila: ...... °C

3.6.3. Pakokaasujen suurin lämpötila pakoputk(i)en ja pakosarjan ulkolaipan (ulkolaippojen) liitoskohdassa: ...... °C

3.6.4. Polttoaineen lämpötila

pienin: ...... °C

suurin: ...... °C

3.6.5. Voiteluaineen lämpötila

pienin: ...... °C

suurin: ...... °C

3.7. Moottorin käyttämät laitteet

Suurin sallittu direktiivin 80/1269/ETY liitteessä I olevassa 5.1.1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ottama teho samassa kohdassa esitetyissä käyttöolosuhteissa jokaisella direktiivin 88/77/ETY liitteessä III olevassa 4.1 kohdassa tarkoitetulla moottorin kierrosnopeudella.

3.7.1. Joutokäynnillä: ...... kW

3.7.2. Välinopeudella: ...... kW

3.7.3. Nimellisnopeudella: ...... kW

3.8. Voitelujärjestelmä

3.8.1. Järjestelmän kuvaus

3.8.1.1. Voiteluainesäiliön sijainti: .

3.8.1.2. Syöttöjärjestelmä (pumppu / ruiskutus imusarjaan / sekoitus polttoaineeseen jne.)(1):

3.8.2. Voitelupumppu

3.8.2.1. Merkki (merkit): .

3.8.2.2. Tyyppi (tyypit): .

3.8.3. Sekoitus polttoaineeseen

3.8.3.1. Prosenttiosuus: .

3.8.4. Öljynjäähdytin: kyllä/ei (1)

3.8.4.1. Piirustus (piirustukset): . tai

3.8.4.1.1. Merkki (merkit): .

3.8.4.1.2. Tyyppi (tyypit): .

4. VOIMANSIIRTO (v)

4.1. Piirustus voimansiirosta: .

4.2. Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.): .

4.2.1. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronista osista (jos sellaisia on): .

4.3. Moottorin vauhtipyörän hitausmomentti: .

4.3.1. Lisähitausmomentti vaihde vapalla: .

4.4. Kytkin (tyyppi): .

4.4.1. Suurin momentinmuuntosuhde: .

4.5. Vaihdelaatikko

4.5.1. Tyyppi (käsivalintainen/automaattinen/CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto))(1)

4.5.2. Sijainti moottoriin nähden: .

4.5.3. Ohjausmenetelmä: .

4.6. Välityssuhteet

>TAULUKON PAIKKA>

4.7. Ajoneuvon suurin nopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h)(w): .

4.8. Nopeusmittari (ajopiirturin osalta ilmoitetaan ainoastaan hyväksyntämerkintä): .

4.8.1. Toimintatapa ja käyttömekanismin kuvaus: .

4.8.2. Mittarivakio: .

4.8.3. Mittausmekanismin toleranssi (direktiivin 75/443/ETY liitteessä II olevan 2.1.3 kohdan mukaisesti): .

4.8.4. Kokonaisvälityssuhde (direktiivin 75/443/ETY liitteessä II olevan 2.1.2 kohdan mukaisesti) tai vastaavat tiedot: .

4.8.5. Nopeusmittarin asteikon tai muun näytön kaavio: .

4.9. Tasauspyörästön lukitus: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

5. AKSELIT

5.1. Piirustus kustakin akselista: .

5.2. Merkki: .

5.3. Tyyppi: .

5.4. Sisään vedettävän akselin (sisään vedettävien akselien) sijainti: .

5.5. Kuormitettavan akselin (kuormitettavien akselien) sijainti: .

6. PYÖRÄNTUENTA

6.1. Piirustus pyöräntuentajärjestelyistä: .

6.2. Pyörän, kunkin akselin tai akseliryhmän pyöräntuennan tyyppi ja rakenne: .

6.2.1. Tasonsäätö: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

6.2.2. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronista osista (jos sellaisia on): .

6.2.3. Vetoakseli(e)n ilmajousitus: kyllä/ei (1)

6.2.3.1. Vetoakselin ilmajousitusta vastaava jousitus: kyllä/ei (1)

6.2.3.2. Ripustetun massan värähtelyn taajuus ja vaimennus: .

6.3. Pyöräntuennan jousituksen rakenne (suunnittelu, materiaalien ominaisuudet ja mitat): .

6.4. Kallistuksenvakaajat: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

6.5. Iskunvaimentimet: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

6.6. Renkaat ja pyörät

6.6.1. Rengas/pyöräyhdistelmä(t) (ilmoitetaan renkaiden kokomerkintä, pienin kantavuusluku, pienin nopeusluokkamerkki; ilmoitetaan pyörien vanteen koko (koot) ja offset (offsetit))

6.6.1.1. Akselit

6.6.1.1.1. Akseli 1: .

6.6.1.1.2. Akseli 2: .

jne.

6.6.1.2. Varapyörä, jos sellainen on: .

6.6.2. Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1. Akseli 1: .

6.6.2.2. Akseli 2: .

jne.

6.6.3. Ajoneuvon valmistajan suosittelema(t) rengaspaine(et): ...... kPa

6.6.4. Valmistajan suosittelema etu- tai taka-akselin ketju/rengas/pyöräyhdistelmä, joka soveltuu kyseiseen ajoneuvotyyppiin: .

6.6.5. Lyhyt kuvaus tilapäiseen käyttöön tarkoitetusta varayksiköstä, jos sellaisia on: .

7. OHJAUS

7.1. Periaatekaavio ohjaavasta akselista (ohjaavista akseleista), myös ohjausgeometriasta: .

7.2. Ohjausvaihde ja hallintalaite

7.2.1. Ohjausvaihteen tyyppi (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin ohjauksen osalta): .

7.2.2. Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin osalta): .

7.2.2.1. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronista osista (jos sellaisia on): .

7.2.3. Tehostamistapa, jos sellainen on: .

7.2.3.1. Toimintatapa ja -kaavio, merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit): .

7.2.4. Koko ohjausmekanismin kaavio, josta ilmenee useiden ohjautuvuuteen vaikuttavien laitteiden sijainti ajoneuvossa: .

7.2.5. Ohjauslaitteiden periaatekaavio(t): .

7.2.6. Mahdollinen ohjauslaitteen säätöalue ja -tapa: .

7.3. Pyörien suurin kääntymiskulma

7.3.1. Oikealle ...... astetta; ohjauspyörän kierrosten lukumäärä (tai vastaavat tiedot): .

7.3.2. Vasemmalle ...... astetta: ohjauspyörän kierrosten lukumäärä (tai vastaavat tiedot): .

8. JARRUT

Seuraaat tiedot ja tarvittaessa tunnistustapa on annettava:

8.1. Jarrujen tyyppi ja ominaisuudet (direktiivin 71/320/ETY liitteessä I olevan 1.6 kohdan mukaisesti) piirustuksineen (esim. rummut tai levyt, jarrutetut pyörät, kytkentä jarrutettuihin pyöriin, jarrukenkien/-palojen/-päällysteiden merkki ja tyyppi, jarrun teholliset pinta-alat, rumpujen, kenkien tai levyjen säde, rumpujen massa, säätölaitteet, akselin (akseleiden) ja pyöräntuennan asianomaiset osat): .

8.2. Toimintakaavio, seuraavien jarrulaitteiden kuvaus tai piirustus (direktiivin 71/320/ETY liitteessä I olevan 1.2 kohdan mukaisesti), jossa on tiedot voimansiirtoja hallintalaitteista (rakenne, säätö, vipusuhteet, pääsy hallintalaitteeseen ja sen sijainti, mekaanisen voimansiiron osalta räikkäohjauslaitteet, kytkennän tärkeimpien osien ominaisuudet, sylinterit ja ohjausmännät, jarrusylinterit tai vastaavat osat sähköisen jarrujärjestelmän osalta)

8.2.1. Käyttöjarrujärjestelmä: .

8.2.2. Varajarrujärjestelmä: .

8.2.3. Seisontajarrujärjestelmä: .

8.2.4. Kaikki mahdolliset lisäjarrujärjestelmät: .

8.2.5. Jarrujärjestelmä kytkennän rikkoutuessa: .

8.3. Perävaunun vetoon suunniteltujen ajoneuvojen perävaunun jarrujärjestelmien hallintalaite ja voimansiirto: .

8.4. Ajoneuvo on varustettu vetämään sähköisillä/pneumaattisilla/hydraulisilla (1) käyttöjarruilla varustettua perävaunua: ...... kyllä/ei (1)

8.5. Lukkiutumattomat jarrut: kyllä/ei/valinnaiset (1)

8.5.1. Jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen osalta järjestelmän toiminnan kuvaus (mukaan lukien kaikki elektroniset osat), sähköjärjestelmän lohkokaavio, hydraulisen tai pneumaattisen järjestelmän piirikaavio: .

8.6. Direktiivin 71/320/ETY liitteessä II olevan 1.1.4.2 kohdan lisäyksen (tai soveltuvin osin liitteessä XI olevan lisäyksen) mukainen mitoituslaskelma ja -käyrät: .

8.7. Energialähteen kuvaus tai piirustus (myös ulkoisella voimanlähteellä varustetujen jarrujärjestelmien osalta): .

8.7.1. Paineilmajarrujärjestelmien työpaine p2 painesäiliö(i)ssä: .

8.7.2. Alipainejarrujärjestelmien energian lähtötaso säiliö(i)ssä: .

8.8. Jarrujärjestelmän mitoitus: pyörien kehällä vaikuttavan kokonaisjarruvoiman ja jarrujen hallintalaitteeseen kohdistuvan voiman välisen suhteen määritteleminen: .

8.9. Jarrujärjestelmien lyhyt kuvaus (direktiivin 71/320/ETY liitteen IX lisäyksen 1 liitteessä olevan 1.6 kohdan mukaisesti): .

8.10. Vaadittaessa poikkeuksia I- tai II-tyypin testeistä mainitaan direktiivin 71/320/ETY liitteessä VI olevan lisäyksen 2 mukaisen selosteen numero: .

8.11. Yksityiskohtaiset tiedot lisäjarrujärjestelmän (lisäjarrujärjestelmien) tyyp(e)istä: .

9. KORI

9.1. Korin tyyppi: .

9.2. Käytetyt materiaalit ja rakennetavat: .

9.3. Matkustajatilan ovet, lukot ja saranat .

9.3.1. Ovien asetelma ja lukumäärä: .

9.3.1.1. Mitat, avautumissuunta ja suurin avautumiskulma: .

9.3.2. Piirustukset lukoista ja saranoista ja niiden sijainnista ovissa: .

9.3.3. Lukkojen ja saranoiden tekninen kuvaus: .

9.3.4. Sisäänkäyntien, askelmien ja tarvittavien kahvojen tiedot (mittoineen): .

9.4. Näkökenttä .

9.4.1. Riittävän yksityiskohtaiset tiedot tärkeimmistä vertailumerkeistä niin, että ne voidaan selvästi tunnistaa, sekä niiden sijainti toisiinsa ja R-pisteeseen nähden: .

9.4.2. Piirustus (piirustukset) tai valokuva(t), jotka osoittavat 180 asteen alueella näkökentän etupuolella olevien osien sijainnin: .

9.5. Tuulilasi ja muut ikkunat

9.5.1. Tuulilasi

9.5.1.1. Käytetyt materiaalit: .

9.5.1.2. Asennusmenetelmä: .

9.5.1.3. Kallistuskulma: .

9.5.1.4. Hyväksyntänumero(t): .

9.5.2. Muut ikkunat

9.5.2.1. Käytetyt materiaalit: .

9.5.2.2. Hyväksyntänumero(t): .

9.5.2.3. Lyhyt kuvaus auton sivuikkunoiden nostojärjestelmän sähköisistä/elektronisista osista (jos sellaisia on): .

9.5.3. Kattoikkunan lasi:

9.5.3.1. Käytetyt materiaalit: .

9.5.3.2. Hyväksyntänumero(t) .

9.5.4. Muiut lasi-ikkunat:

9.5.4.1. Käytetyt materiaali: .

9.5.4.2. Hyväksyntänumero(t) .

9.6. Tuulilasin pyyhin (pyyhkimet)

9.6.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset): .

9.7. Tuulilasin pesin

9.7.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset) tai, jos hyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä, hyväksyntänumero: .

9.8. Huurteen- ja sumunpoisto

9.8.1. Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (myös valokuvat tai piirustukset): .

9.8.2. Suurin sähkönkulutus: ...... kw .

9.9. Taustapeilit (annetaan kunkin peilin osalta)

9.9.1. Merkki: .

9.9.2. Hyväksyntämerkki: .

9.9.3. Muunnelma: .

9.9.4. Piirustus (piirustukset), jo(i)ssa esitetään taustapeilien sijainti ajoneuvon rakenteeseen nähden: .

9.9.5. Kiinitystavan yksityiskohdat, myös siitä ajoneuvon rakenteen osasta, johon peili on kiinnitetty: .

9.9.6. Vapaaehtoiset varusteet, jotka voivat vaikuttaa taaksepäin suuntautuvaan näkökenttään: .

9.9.7. Säätöjärjestelmän elektronisten osien (jos sellaisia on) lyhyt kuvaus: .

9.10. Sisävarusteet

9.10.1. Ajoneuvon sisäiset matkustajien turvalaitteet

9.10.1.1. Yleispiirustus tai valokuvat, joissa näkyy ulkonevien osien sijainti: .

9.10.1.2. Valokuva tai piirustus, jossa näkyy vertailulinja ja raja-alue (direktiivin 74/60/ETY liitteessä I oleva 2.3.1 kohta): .

9.10.1.3. Valokuvat, piirustukset tai räjäytyskuva sisävarusteista, myös matkustajatilan osista ja käytetyistä materiaaleista (lukuun ottamatta sisäpuolisia taustapeilejä), hallintalaitteiden järjestelystä, katosta ja kattoluukusta, selkänojasta, istuimista ja istuinten takaosasta (direktiivin 74/60/ETY liitteessä I oleva 3.2 kohta): .

9.10.2. Hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien järjestely ja tunnistaminen:

9.10.2.1. Valokuvat tai piirustukset tunnusten, hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien tunnusten järjestelystä: .

9.10.2.2. Valokuvat tai piirustukset, joissa esitetään hallintalaitteiden, merkkivalaisimien ja osoittimien tunnistustapa sekä soveltuvin osin valokuvat tai piirustukset direktiivissä 78/316/ETY mainituista ajoneuvon osista: .

9.10.2.3. Tiivistelmätaulukko:

Ajoneuvo on varustettu seuraavilla direktiivin 78/316/ETY liitteen II ja III mukaisilla hallintalaitteilla, merkkivalaisimilla ja osoittimilla: ..................

Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on pakollista, kun ne on asennettu ajoneuvoon, sekä tähän tarkoitukseen käytettävät tunnukset

>TAULUKON PAIKKA>

Hallintalaitteet, ilmaisimet ja osoittimet, joiden tunnistaminen on vapaaehtoista, kun ne on asennettu ajoneuvoon, sekä tähän tarkoitukseen käytettävät tunnukset

>TAULUKON PAIKKA>

9.10.3. Istuimet

9.10.3.1. Lukumäärä: .

9.10.3.2. Sijainti ja järjestely: .

9.10.3.2.1. Istuimen sijainti (sijainnit), jota on suunniteltu käytettäväksi (käytettäviksi) ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: .

9.10.3.3. Massa: .

9.10.3.4. Ominaisuudet: sellaisten istuimien osalta, joita ei ole tyyppihyväksytty osina, esitetään kuvaus ja piirustus

9.10.3.4.1. istuimista ja niiden kiinnityspisteistä: .

9.10.3.4.2. säätöjärjestelmästä: .

9.10.3.4.3. säätö- ja lukitusjärjestelmästä: .

9.10.3.4.4. turvavöiden kiinnityspisteistä, (jos ne kuuluvat istuinrakenteeseen): .

9.10.3.4.5. kiinnityspisteinä käytetyistä ajoneuvon osista: .

9.10.3.5. R-pisteen koordinaatit tai piirustus (x)

9.10.3.5.1. Kuljettajan istuin: .

9.10.3.5.2. Kaikki muut istumapaikat: .

9.10.3.6. Suunniteltu istuimen selkänojan kaltevuuskulma

9.10.3.6.1. Kuljettajan istuin: .

9.10.3.6.2. Kaikki muut istumapaikat: .

9.10.3.7. Istuimen säätöalue

9.10.3.7.1. Kuljettajan istuin: .

9.10.3.7.2. Kaikki muut istumapaikat: .

9.10.4. Pääntuki (pääntuet)

9.10.4.1. Pääntuen (pääntukien) tyyppi: kiinteä/irrotettava/erillinen(1)

9.10.4.2. Hyväksyntänumero (hyväksyntänumerot), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.4.3. Niiden pääntukien osalta, joita ei ole vielä hyväksytty

9.10.4.3.1. Yksityiskohtainen kuvaus pääntuesta, erityisesti täytemateriaalin tai -materiaalien luonteen osalta sekä soveltuvin osin tyyppihyväksyttävänä olevan istuintyypin tuki- ja kiinnityskappaleiden eritelmät ja sijainti: .

9.10.4.3.2. "Erillisen" pääntuen osalta

9.10.4.3.2.1. Yksityiskohtainen kuvaus rakennealueesta, johon pääntuki on tarkoitus kiinnittää: .

9.10.4.3.2.2. Mittapiirustukset rakenteen ja pääntuen ominaisista osista: .

9.10.5. Matkustajatilan lämmitysjärjestelmät

9.10.5.1. Lyhyt kuvaus ajoneuvotyypistä lämmitysjärjestelmän osalta, jos lämmitysjärjestelmä käyttää moottorin jäähdytysnesteen lämpöä: .

9.10.5.2. Ajoneuvotyypin yksityiskohtainen kuvaus lämmityksen osalta, jos lämmönlähteenä käytetään moottorin jäähdytysilmaa tai pakokaasuja, mukaan lukien:

9.10.5.2.1. Järjestelypiirustus lämmitysjärjestelmästä, jossa esitetään sen sijainti ajoneuvossa: .

9.10.5.2.2. Järjestelypiirustus pakokaasuja käyttävien lämmitysjärjestelmien lämmönvaihtimesta tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu (lämmitysjärjestelmät, jotka käyttävät moottorin jäähdytysilmaa lämmitykseen): .

9.10.5.2.3. Poikkileikkauspiirustus vastaavasti lämmönvaihtimesta tai osista, joissa lämmönvaihto tapahtuu, sekä seinämäpaksuudesta, käytetyistä materiaaleista ja pinnan ominaisuuksista: .

9.10.5.2.4. Eritelmät on annettava myös muista tärkeistä lämmitysjärjestelmän osista, kuten tuulettimesta rakennetavan ja teknisten tietojen osalta: .

9.10.5.3. Suurin sähkönkulutus: ...... kW

9.10.6. Osat, jotka vaikuttavat ohjauslaitteen käyttäytymiseen törmäyksessä

9.10.6.1. Yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen tai piirustuksineen ajoneuvotyypistä ohjauslaitteen etupuolella olevan osan rakenteen, mittojen, muotojen ja rakennemateriaalien osalta sekä niistä osista, jotka on suunniteltu vaimentamaan energiaa törmäyksen kohdistuessa ohjauslaitteeseen: .

9.10.6.2. Valokuva(t) tai piirustus (piirustukset) muista kuin 9.10.6.1 kohdassa esitetyistä ajoneuvon osista, jotka valmistaja on tutkimuslaitoksen hyväksymällä tavalla katsonut vaikuttavan ohjauslaitteen käyttäytymiseen törmäyksessä: .

9.10.7. Tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisärakenteissa käytettyjen materiaalien palokäyttäytyminen

9.10.7.1. Katon sisäverhoilussa käytetty materiaali (käytetyt materiaalit)

9.10.7.1.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.1.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.1.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.1.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.1.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.1.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.2. Taka- ja sivuseiniin käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.2.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.2.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.2.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.2.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.2.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.2.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.3. Lattiaan käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.3.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.3.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.3.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.3.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.3.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.3.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.4. Istuinten verhoiluun käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.4.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.4.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.4.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.4.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.4.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.4.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.5. Lämmitys- ja ilmastointiputkissa käytetty (käytetyt) materiaali(t): .

9.10.7.5.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.5.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.5.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.5.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.5.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.5.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.6. Kattotelineessä käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.6.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.6.2. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.6.2.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.6.2.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.6.2.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.6.2.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.7. Muita tarkoituksia varten käytetty (käytetyt) materiaali(t)

9.10.7.7.1. Aiotut tarkoitukset: .

9.10.7.7.2. Osan tyyppihyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.10.7.7.3. Hyväksymättömät materiaalit

9.10.7.7.3.1. Perusmateriaali(t)/nimitys: ...... / ......

9.10.7.7.3.2. Seos / yksittäistä (1) materiaalia, kerrosten lukumäärä (1): .

9.10.7.7.3.3. Pinnoitteen tyyppi (1): .

9.10.7.7.3.4. Enimmäis-/vähimmäispaksuus: ...... / ...... mm

9.10.7.8. Täydellisinä laitteina hyväksytyt osat (istuimet, väliseinät, kattotelineet jne.)

9.10.7.8.1. Osan tyyppihyväksyntänumero(t): .

9.10.7.8.2. Täydellisen laitteen osalta: istuin, väliseinä, kattotelineet jne. (1)

9.11. Ulkonevat osat

9.11.1. Yleisjärjestely (piirustus tai valokuvat), jossa esitetään ulkonevien osien sijainti: .

9.11.2. Valokuvat ja/tai piirustukset esimerkiksi ja soveltuvin osin ovi- ja ikkunapylväistä, ilmanottosäleiköistä, jäähdyttimen säleiköstä, tuulilasin pyyhkimistä, sadeveden poistokouruista, kahvoista, liukukiskoista, läpistä, ovien saranoista ja lukoista, koukuista, silmäkkeistä, koristeosista, merkeistä, tunnuksista ja syvennyksistä sekä kaikista muista ulkonevista ja ulkopinnan osista (esim. valaisinlaitteet), joita voidaan pitää olennaisina. Jos edellisessä lauseessa luetellut osat eivät ole olennaisia, ne voidaan dokumentointia varten korvata valokuvilla, joissa on tarvittaessa mukana mitat ja/tai teksti: .

9.11.3. Direktiivin 74/483/ETY liitteessä I olevan 6.9.1 kohdan mukaiset piirustukset ulkopinnan osista: .

9.11.4. Piirustus puskureista: .

9.11.5. Piirustus lattialinjasta: .

9.12. Turvavyöt tai muut turvajärjestelmät

9.12.1. Turvavöiden ja -järjestelmien lukumäärä ja sijainti ja istuimet, joissa niitä voidaan käyttää:

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

>TAULUKON PAIKKA>

9.12.2. Muiden turvajärjestelmien luonne ja sijainti (ilmoitettava kyllä/ei/valinnainen):

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

>TAULUKON PAIKKA>

9.12.3. Turvavöiden kiinnityspisteiden lukumäärä ja sijainti sekä niiden osoittaminen direktiivin 76/115/ETY mukaisiksi (s. o. tyyppihyväksyntänumero tai testausseloste): .

9.12.4. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos sellaisia on): .

9.13. Turvavöiden kiinnityspisteet

9.13.1. Korista olevat valokuvat tai piirustukset, joissa näkyy todellisten ja tehollisten kiinnityspisteiden sijainti ja mitat sekä R-pisteet: .

9.13.2. Piirustukset vöiden kiinnityspisteistä ja ajoneuvon rakenneosista, joihin ne on kiinnitetty (sekä käytettyjen materiaalien luonteesta): .

9.13.3. Ajoneuvon kiinnityspisteisiin, joilla ajoneuvon on varustettu, asennettaviksi hyväksyttyjen turvavöiden tyyppien (*) merkintä:

>TAULUKON PAIKKA>

9.13.4. Kuvaus erikoistyyppisestä turvavyöstä, jonka yksi kiinnityspiste sijaitsee istuimen selkänojassa tai joka sisältää energiaa vaimentavan laitteen: .

9.14. Takarekisterikilpien sijainti (ilmoitetaan soveltuvin osin mitta-alue, piirustuksia voidaan käyttää soveltuvin osin)

9.14.1. Yläreunan korkeus tienpinnasta: .

9.14.2. Alareunan korkeus tienpinnasta: .

9.14.3. Keskiviivan etäisyys ajoneuvon pituussuuntaisesta keskitasosta: .

9.14.4. Etäisyys ajoneuvon vasemmasta reunasta: .

9.14.5. Mitat (pituus × leveys): .

9.14.6. Kaltevuus pystytasosta: .

(*) Katso käytettävät tunnukset ja merkinnät direktiivin 77/541/ETY liitteessä III olevasta 1.1.3 ja 1.1.4 kohdasta. Jos kyseessä on "S"-tyypin vyöt määritellään tyypin (tyyppien) luonne.9.14.7. Näkyvyyskulma vaakatasossa: .

9.15. Alleajosuoja takana

9.15.0. Alleajosuoja: kyllä/ei/keskeneräinen (1)

9.15.1. Piirustus asianomaisista ajoneuvon alleajosuojan osista takana, so. piirustus ajoneuvosta tai alustasta sekä takimmaisen akselin sijainnista ja asennuksesta, piirustus takana olevien alleajosuojien asennuksesta tai varusteista. Jos alleajosuoja ei ole erityislaite, piirustuksessa on selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät: .

9.15.2. Erityislaitteen osalta täydellinen kuvaus tai piirustus takana olevasta alleajosuojasta (sekä lisävarusteista), tai jos se on hyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä, tyyppihyväksyntänumero: .

9.16. Pyörien roiskesuojat

9.16.1. Lyhyt kuvaus ajoneuvosta pyörien roiskesuojien osalta: .

9.16.2. Pyörien roiskesuojista ja niiden sijainnista ajoneuvossa olevat yksityiskohtaiset piirustukset, joissa näkyy direktiivin 78/549/ETY liitteessä I olevassa kuvassa 1 määrätyt mitat ja joissa otetaan huomioon äärimmäiset rengas/pyöräyhdistelmät: .

9.17. Lakisääteiset kilvet

9.17.1. Valokuvat ja/tai piirustukset lakisääteisten kilpien ja meistosten sekä alustanumeron sijainnista: .

9.17.2. Valokuvat ja/tai piirustukset kilpien ja merkintöjen virallisesta osasta (esimerkki ja mainita mitoista): .

9.17.3. Valokuvat ja/tai piirustukset alustanumerosta (esimerkki ja maininta mitoista): .

9.17.4. Valmistajan ilmoitus siitä, että direktiivin 76/114/ETY liitteessä II olevan 3 kohdan vaatimuksia noudatetaan:

9.17.4.1. Toisen ja soveltuvin osin kolmannen jakson merkkien merkitys 3.1.1.2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi on selvitettävä: .

9.17.4.2. Jos toisen jakson merkkejä käytetään osoittamaan 3.1.1.3 kohdan vaatimusten täyttäminen, nämä merkit on esitettävä: .

9.18. Radiohäiriöiden vaimennus

9.18.1. Kuvaus ja piirustukset/valokuvat moottoritilan muodostavan korirakenteen osan sekä lähinnä sitä sijaitsevan matkustajatilan osan muodoista ja rakennemateriaaleista: .

9.18.2. Piirustukset tai valokuvat moottoritilassa olevien metalliosien sijainneista (esim. lämmityslaitteet, varapyörä, ilmansuodatin, ohjausmekanismi jne.): .

9.18.3. Taulukko ja piirustus radiohäiriöiden vaimennuslaitteista: .

9.18.4. Tasavirtavastusten tiedot ja nimellisarvo sekä, jos kyseessä on resistiiviset sytytyskaapelit, tiedot niiden nimellisestä vastuksesta metriä kohden: .

9.19. Sivusuojat

9.19.0. Sivusuojat: kyllä/ei/keskeneräiset (1)

9.19.1. Piirustus asianomaisista ajoneuvon sivusuojien osista, so. piirustus ajoneuvosta ja/tai alustasta sekä akselin (akselien) sijainnista ja asennuksesta, piirustus sivusuojalaitteen (sivusuojalaitteiden) asennuksesta ja/tai varusteista. Jos sivusuojaus saavutetaan ilman sivusuojalaitetta (sivusuojalaitteita), piirustuksessa on selvästi osoitettava, että vaaditut mitat täyttyvät: .

9.19.2. Sivusuojalaitteen (sivusuojalaitteiden) osalta täydellinen kuvaus tai piirustus kyseisestä laitteesta (laitteista) (myös asennuksesta ja kiinnityksestä) tai sen/niiden tyyppihyväksyntänumero(t): .

9.20. Roiskeenestojärjestelmä

9.20.0. Roiskeenestojärjestelmä: kyllä/ei/keskeneräinen (1)

9.20.1. Lyhyt kuvaus ajoneuvon roiskeenestojärjestelmästä ja sen osista: .

9.20.2. Roiskeenestojärjestelmästä ja sen sijainnista ajoneuvossa olevat yksityiskohtaiset piirustukset, joissa näkyy direktiivin 91/226/ETY liitteessä III olevissa kuvissa 1-7 määrätyt mitat ja joissa otetaan huomioon äärimmäiset rengas/pyöräyhdistelmät: .

9.20.3. Roiskeenestojärjestelmän (roiskeenestojärjestelmien) hyväksyntänumero(t), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.21. Iskunkestävyys sivutörmäyksessä:

9.21.1. Ajoneuvotyypin yksityiskohtainen kuvaus valokuvineen ja/tai piirustuksineen rakenteen, mittojen, suunnittelun ja rakennusmateriaalin sekä kuljettaja- ja matkustajatilan sivuseinien osalta (ulkoa ja sisältä) turvajärjestelmää koskevat yksityiskohdat tarvittaessa mukaan lukien: .

10. VALAISIN- JA MERKKIVALOLAITTEET

10.1. Taulukko kaikista laitteista: lukumäärä, merkki, malli, tyyppihyväksyntämerkki, kaukovalaisimien suurin valonvoimakkuus, väri, merkkivalaisimet: .

10.2. Piirustus valaisin- ja merkkivalolaitteiden sijainnista: .

10.3. Jokaisen direktiivissä 76/756/ETY tarkoitetun valaisimen ja heijastimen osalta ilmoitetaan seuraavat tiedot (kirjallisena ja/tai kaaviona)

10.3.1. Piirustus, jossa esitetään valaisevan pinnan laajuus: .

10.3.2. Menetelmä näkyvän pinnan määrittämiseksi (direktiivin 76/756/ETY liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 2.10 kohta): .

10.3.3. Vertailuakseli ja -keskipiste: .

10.3.4. Peitettävien valaisimien toimintatapa: .

10.3.5. Erityiset asennus- ja johdotusmääräykset: .

10.4. Lähivalaisimet: tavanomainen suuntaus direktiivin 76/756/ETY liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 6.2.6.1 kohdan mukaisesti:

10.4.1. Alkusäätöarvo: .

10.4.2. Osoittimen sijainti: .

10.4.3. Kuvaus/piirustus (1) ja ajovalaisimien säätölaitteen tyyppi (esim. automaattinen, portaattomasti käsisäätöinen, jatkuvasäätöinen): .

10.4.4. Hallintalaite: .

10.4.5. Vertailumerkit: .

10.4.6. Kuormitusolosuhteita koskevat merkit: .

Sovelletaan ainoastaan ajovalaisimien säätölaitteella varustettuihin ajoneuvoihin

10.5. Muiden sähköisten/elektronisten osien kuin valaisimien lyhyt kuvaus (jos sellaisia on): .

11. VETOAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TAI PUOLIPERÄVAUNUJEN VÄLISET KYTKENNÄT

11.1. Asennetun tai asennettavan kytkentälaitteen (kytkentälaitteiden) luokka ja tyyppi: .

11.2. Asennetun (asennettujen) kytkentälaitteen (kytkentälaitteiden) ominaisuudet D, U, S ja V taikka asennettavan (asennettavien) kytkentälaitteen (kytkentälaitteiden) vähimmäisominaisuudet D, U, S ja V: ...... daN

11.3. Ohjeet vetokytkintyypin kiinnittämisestä ajoneuvoon ja valokuvat tai piirustukset valmistajan ilmoittamista ajoneuvossa olevista kiinnityskohdista; lisätiedot, jos vetokytkintyypin käyttö on rajoitettu ajoneuvotyypin tiettyihin muunnelmiin tai vaihtoehtoihin: .

11.4. Tiedot erityisten vetokorvakkeiden tai asennuslevyjen asennuksesta: .

11.5. Tyyppihyväksyntänumero(t): .

12. MUUTA

12.1. Äänimerkinantolaite (äänimerkinantolaitteet:

12.1.1. Laitteen sijainti, kiinnitystapa, paikalleen asentaminen ja suuntaus sekä mitat: .

12.1.2. Laitteiden lukumäärä: .

12.1.3. Tyyppihyväksyntämerkki (tyyppihyväksyntämerkit): .

12.1.4. Sähköinen/pneumaattinen (1) piirikaavio: .

12.1.5. Nimellisjännite tai -paine: .

12.1.6. Piirustus kiinnityslaitteesta: .

12.2. Laitteet ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi:

12.2.1. Suojauslaite

12.2.1.1. Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvotyypistä ohjauksen tai yksikön järjestelyn ja rakenteen sekä sen yksikön osalta, johon suojauslaite vaikuttaa: .

12.2.1.2. Piirustukset laitteista ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi ja niiden asennuksesta ajoneuvoon: .

12.2.1.3. Laitteen tekninen kuvaus: .

12.2.1.4. Tiedot käytetyistä lukkoyhdistelmistä: .

12.2.1.5. Ajoneuvon ajonestolaite

12.2.1.5.1. Hyväksyntänumero, jos sellainen on: .

12.2.1.5.2. Niiden ajonestolaitteiden osalta, joita ei ole vielä hyväksytty

12.2.1.5.2.1. Yksityiskohtainen kuvaus ajoneuvon ajonestolaitteesta ja sen tahatonta aktivointia vastaan toteutetuista toimenpiteistä: .

12.2.1.5.2.2. Järjestelmä(t), johon (joihin) ajonestolaite vaikutta: .

12.2.1.5.2.3. Toimivien vaihdeltavien koodien lukumäärä, jos sellaisia on: .

12.2.2. Hälytysjärjestelmä, jos sellainen on

12.2.2.1. Typpihyväksyntänumero, jos sellainen on: .

12.2.2.2. Niiden hälytysjärjestelmien osalta, joita ei ole vielä hyväksytty:

12.2.2.2.1. Hälytysjärjestelmän ja asennettuun hälytysjärjestelmään liittyvien ajoneuvon osien yksityiskohtainen kuvaus: .

12.2.2.2.2. Hälytysjärjestelmän muodostavien pääosien luettelo: .

12.2.3. Lyhyt kuvaus sähköisistä/elektronisista osista (jos sellaisia on): .

12.3. Hinauslaite (hinauslaitteet)

12.3.1. Edessä: koukku/silmukka/muu (1)

12.3.2. Takana: koukku/silmukka/muu/ei ole (1)

12.3.3. Sellainen piirustus tai valokuva alustasta / korin alueesta, jossa näkyy hinauslaitteen (hinauslaitteiden) sijainti, rakenne ja asennus: .

12.4. Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on suunniteltu vaikuttamaan polttoaineen kulutukseen (ellei sellaista laitetta ole käsitelty muissa kohdissa): .

12.5. Yksityiskohdat mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on suunniteltu melun vähentämiseen (ellei sellaista laitetta ole käsitelty muissa kohdissa): .

12.6. Nopeudenrajoittimet

12.6.1. Valmistaja(t): .

12.6.2. Tyyppi (tyypit): .

12.6.3. Hyväksyntänumero(t), jos sellaisia on: .

12.6.4. Nopeus tai nopeusalue, johon nopeudenrajoitin voidaan asettaa: ...... km/h

13. LINJA-AUTOJA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

13.1. Linja-autoluokka: .

13.2. Seisomapaikkojen lukumäärä: .

13.3. Istumapaikkojen ja henkilökunnan istuimien lukumäärä: .

13.3.1. Henkilökunnan istuin: kyllä/ei (1)

13.4. Käyttöovien lukumäärä: .

13.5. Varauloskäyntien (ovien, ikkunat, kattoluukut) lukumäärä: .

13.6. Matkatavaratilan koko: ...... m3

13.7. Matkatavaroiden kuljetustila katolla: ...... m2

13.8. Linja-autoon pääsyä helpottavat tekniset laitteet (esimerkiksi rampit, nostolavat, niiausjärjestelmät), jos sellaisia on asennettu: .

Alaviitteet

(1) Tarpeeton viivataan yli.

(2) Määritellään toleranssi.

(a) Jos laite on tyyppihyväksytty, kuvaus voidaan korvata viittauksella hyväksyntään. Kuvaus ei myöskään ole tarpeen, jos osan rakenne selvästi ilmenee oheen liitetyistä kaavioista tai piirustuksista.

Kussakin kohdassa, jossa piirustuksia tai valokuvia on liitettävä, ilmoitetaan vastaavien liitteiden numerot.

(b) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoituslomakkeessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).

(c) Luokitellaan noudattaen liitteessä II olevassa A jaksossa olevia määritelmiä.

(d) Jos mahdollista, euronormin mukainen nimitys, muussa tapauksessa annetaan:

- kuvaus materiaalista,

- myötöraja,

- vetomurtolujuus,

- venymäraja (prosentteina),

- Brinell-kovuus.

(e) Jos ajoneuvosta on sekä tavanomaisella ohjaamolla että makuuohjaamolla varustettu malli, ilmoitetaan massat ja mitat molemmissa tapauksissa.

(f) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.4 kohta.

(g) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.19.2 kohta.

(h) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.20 kohta.

(i) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.5 kohta.

(j) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.1 kohta ja muiden kuin luokan M1 ajoneuvon osalta: direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.1.

(k) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.2 kohta ja muiden kuin luokan M1 ajoneuvojen osalta: direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.2.

(l) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.3 kohta ja muiden kuin luokan M1 ajoneuvojen osalta: direktiivi 97/27/EY, liite I, 2.4.3.

(m) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.6 kohta.

(n) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.7 kohta.

(na) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.10 kohta.

(nb) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.11 kohta.

(nc) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.9 kohta.

(nd) ISO:n standardi 612 - 1978, 6.18.1 kohta.

(o) Kuljettajan massaksi arvioidaan 75 kg (68 kg matkustajan massaa ja 7 kg matkatavaroiden massaa ISO:n standardin 2416 - 1992 mukaisesti), polttonestesäiliö täytetään 90-prosenttisesti ja muut nestettä sisältävät järjestelmät (lukuun ottamatta jätevettä) täytetään 100-prosenttisesti valmistajan eritelmien mukaisesti.

(p) "Kytkimen ylitys" on keskiakseliperävaunujen vetokoukun ja taka-akselin(-akseleiden) keskiviivan välinen etäisyys vaakatasossa.

(q) Erikoismoottoreiden ja -järjestelmien osalta valmistajan on toimitettava tässä tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot.

(r) Tämä luku on pyöristettävä lähimpään millimetrin kymmenesosaan.

(s) Tämä luku on laskettava käyttäen arvoa ð = 3,1416 ja pyöristettävä lähimpään cm3:iin.

(t) Määritetään direktiivin 80/1269/ETY vaatimusten mukaisesti.

(u) Määritetään direktiivin 80/1268/ETY vaatimusten mukaisesti.

(v) Tarvittavat tiedot on annettava kaikkien ehdotettujen vaihtoehtojen osalta.

(w) Sallitaan 5 prosentin toleranssi.

(x) "R-pisteellä" tai "istuimen vertailupisteellä" tarkoitetaan valmistajan määrittelemää suunnittelupistettä kullekin istuimelle ja ne määritetään direktiivin 77/649/ETY liitteessä III määritetyn kolmiulotteisen vertailujärjestelmän mukaisesti.

(y) Perävaunujen ja puoliperävaunujen sekä ajoneuvojen osalta, joihin on kytketty perävaunu tai puoliperävaunu, jotka aiheuttavat merkittävän pystysuuntaisen kuormituksen kytkentälaitteeseen tai vetopöytään, tämä arvo jaettuna tavanomaisella painovoiman kiihtyvyydellä sisällytetään suurimpaan teknisesti sallittuun massaan.

(z) "Eteentyönnetyllä ohjauslaitteella" tarkoitetaan asetelmaa, jossa yli puolet moottorin pituudesta on tuulilasin etumaisen alareunan pisteen takana ja ohjauspyörän keskiö ajoneuvon pituuden ensimmäisessä neljänneksessä.>KAAVION LOOPU>

"

3. Liite II

Muutetaan liite II seuraavasti:

1. Lisätään A jakson otsikon alle seuraavaa:

"(Kun seuraavissa määritelmissä viitataan `enimmäismassaan`, tällä tarkoitetaan `suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna` liitteessä I olevan 2.8 kohdan mukaisesti)."

2. Lisätään A jakson 1 kohtaan seuraava virke:

M1-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osassa kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

3. Lisätään 3 kohdan jälkeen uusi otsikko seuraavasti:

"4. Maastoajoneuvot (G-symboli".

4. Poistetaan nykyinen 4 kohta.

5. Muutetaan 4.4.1 kohdassa sanan "varapyörä" jälkeinen teksti seuraavasti:

". . . ja kuljettaja (katso liitteessä I oleva (°) alaviite)".

6. Poistetaan 4.5 kohdassa sanat "lähestymis-, lähtö- ja ylityskulmista sekä".

7. Lisätään 4.5 kohdan loppuun seuraavaa:

"(Lähestymis-, lähtö- ja ylityskulmien osalta katso liitteessä I oleva (na), (nb) ja (nc) alaviite."

8. Poistetaan 4.5.1, 4.5.2 ja 4.5.3 kohta.

9. Numeroidaan 4.5.4 ja 4.5.5 kohta uudelleen vastaavasti "4.5.1" ja "4.5.2" kohdaksi.

10. Lisätään uudelleennumeroidun 4.5.2 kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

"4.6 Yhdistetty merkintä

`G`-symboli yhdistetään joko `M`- tai `N`-symbolin kanssa. Esimerkiksi maastokäyttöön sopiva N1-luokan ajoneuvon merkintä on N1G."

11. Lisätään seuraava uusi 5 kohta:

>TAULUKON PAIKKA>

"

12. Muutetaan liitteessä II oleva B jakso seuraavasti:

1. Muutetaan 1 kohdan "Vaihtoehto" alakohdan 1 luetelmakohta seuraavasti:

"- korimalli (esimerkiksi sedan, viistoperä, coupé, avoauto, station wagon, monikäyttöajoneuvo)"

2. Vaihtoehdon "muunnoksella" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII vaatimusten mukaisesta, tietopaketissa esitetystä yhdistelmästä.

Seuraavien parametrien monikohtavientejä ei saa yhdistellä samassa muunnoksessa

- suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa,

- moottorin sylinteritilavuus,

- suurin nettoteho,

- vaihdelaatikon tyyppi ja vaihteiden lukumäärä,

- istuinten lukumäärä (istuinten enimmäismäärä voidaan ilmoittaa ainoastaan, jos ajoneuvo on alun perin tarkoitettu muunneltavaksi).

3. Muutetaan viimeinen kohta seuraavasti:

Ajoneuvon täydellinen tunnistaminen ainoastaan tyypin, muunnelman ja vaihtoehdon merkinnöistä on oltava yhteneväinen käyttöönotettavalle ajoneuvolle vaadittujen kaikkien teknisten ominaisuuksien yksittäisten tarkkojen määritelmien kanssa.

13. Lisätään liitteessä II olevan B jakson jälkeen seuraava uusi C jakso:

"C. KORITYYPIN MÄÄRITELMÄ (ainoastaan valmiiden/valmistuneiden ajoneuvojen osalta)

Korityyppi liitteessä I, liitteessä III olevan I osan 9.1. kohdassa ja liitteessä IX olevassa 37 kohdassa ilmoitetaan seuraavin koodein:

1. Henkilöautot (M1)

>TAULUKON PAIKKA>

2. Erityiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (M1)

>TAULUKON PAIKKA>

"

4. Muutetaan liite III seuraavasti:

1. Korvataan I osa seuraavasti:

">KAAVION ALKU>

I OSA

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia. Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissa on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi: .

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet) (jos saatavissa): .

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b): .

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti: .

0.4. Ajoneuvoluokka (c): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

1. AJONEUVON YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1. Valokuvat tai piirustukset ajoneuvotyypistä: .

1.3. Akseleiden ja pyörien lukumäärä: .

1.3.2. Ohjaavien akseleiden lukumäärä ja sijainti: .

1.3.3. Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin): .

1.4. Alusta (jos sellainen on) (yleispiirustus): .

1.6. Moottorin sijainti ja järjestely: .

1.8. Ohjauksen kätisyys: vasen/oikea (1)

1.8.1. Ajoneuvo on varustettu siten, että sillä voi ajaa oikean/vasemman (1) puoleisessa liikenteessä

2. MASSAT JA MITAT (e) (kg:ina, mm:inä) (tarvittaessa viitataan piirustukseen)

2.1. Akseliväli(t) (täysin kuormitettuna) (f): .

2.3.1. Kunkin ohjaavan akselin raideväli (i): .

2.3.2. Kaikkien muiden akseleiden raideväli (i): .

2.4. Ajoneuvon mittojen alue (äärimitat) .

2.4.2. Alustat, joissa on kori

2.4.2.1. Pituus (j): .

2.4.2.2. Leveys (k): .

2.4.2.3. Korkeus (ajokunnossa) (l) (jos pyöräntuentaa voidaan säätää korkeussuunnassa, ilmoitetaan tavallinen ajoasento): .

2.6. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja kytkentälaitteineen, jos kyseessä on muuhun kuin luokkaan M1 kuuluva vetoajoneuvo, tai alustan massa ohjaamon kanssa, jos valmistaja ei asenna koria ja/tai kytkentälaitetta (mukaan luettuna jäähdytysneste, öljyt, polttoaine, kaikki muut nesteet paitsi jätevedet, työkalut, vararengas ja kuljettaja sekä, kun kyseessä on linja-auto, henkilökunnan jäsenen massa (75 kg), jos ajoneuvossa on istuin henkilökunnan jäsenelle) (o) (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.6.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja, jos kyseessä on puoliperävaunu tai keskiakseliperävaunu, kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.7. Keskeneräisen ajoneuvon osalta valmistajan ilmoittama valmistuneen ajoneuvon vähimmäismassa: .

2.8. Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo) (y): .

2.8.1. Tämän massan jakautuminen akseleille ja puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta kytkentäkohtaan kohdistuva kuormitus (kunkin muunnelman suurin ja pienin arvo): .

2.9. Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselikuormitus/-massa: .

2.11. Moottoriajoneuvojen suurin teknisesti sallittu hinattava massa:

2.11.1. Varsinainen perävaunu: .

2.11.3. Keskiakseliperävaunu: .

2.11.4. Ajoneuvoyhdistelmän suurin teknisesti sallittu massa: .

2.11.5. Ajoneuvo soveltuu/ei sovellu (1) kuorman vetoon (direktiivin 77/389/ETY) liitteessä II oleva 1.2. kohta):

2.11.6. Jarruttoman perävaunun suurin massa: .

2.12. Ajoneuvon kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu pystysuora kuormitus/massa:

2.12.1. - moottoriajoneuvossa: .

3. MOOTTORI (q)

3.1. Valmistaja: .

3.1.1. Valmistajan merkitsemä moottorin numerotunnus (merkittynä moottoriin tai muut tunnistustavat): .

3.2. Polttomoottori:

3.2.1.1. Toimintaperiaate: otto/diesel, neli/kaksitahtinen (1)

3.2.1.2. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: .

3.2.1.3. Sylinteritilavuus (s): ...... cm³

3.2.1.8. Suurin nettoteho(t): ...... kW kierrosnopeudella ...... rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.2. Polttoaine: dieselöljy/bensiini/LPG/muu (1)

3.2.2.1. RON-luku, lyijyä sisältävä: .

3.2.2.2. RON-luku, lyijytön: .

3.2.4. Polttoaineen syöttö .

3.2.4.1. Kaasuttimella/kaasuttimilla: kyllä/ei (1)

3.2.4.2. Polttoaineen ruiskutuksella (ainoastaan dieselmoottorit): kyllä/ei (1)

3.2.4.2.2. Toimintaperiaate: suora ruiskutus/esikammio/pyörrekammio (1)

3.2.4.3. Polttoaineen suihkutuksella (ainoastaan ottomoottorit): kyllä/ei (1)

3.2.7. Jäähdytysjärjestelmä (neste/ilma) (1)

3.2.8. Imujärjestelmä

3.2.8.1. Ahdin: kyllä/ei (1)

3.2.12. Ilman pilaantumisen estämiseksi suoritetut toimenpiteet

3.2.12.2. Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muussa kohdassa):

3.2.12.2.1. Katalysaattori: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.2. Happianturi: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.3. Ilman suihkutus: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.4. Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.5. Haihtumispäästöjen valvontajärjestelmä: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.6. Hiukkasloukku: kyllä/ei (1)

3.2.12.2.7. Muut järjestelmät (kuvaus ja toiminta): .

3.2.13. Absorptiokertoimen tunnuksen sijainti (ainoastaan dieselmoottorit): .

3.3. Sähkömoottori

3.3.1. Tyyppi (käämitys, magnetointi): .

3.3.1.1. Suurin teho tunnin ajan: ...... kW

3.3.1.2. Käyttöjännite: ...... V

3.3.2. Akku

3.3.2.4. Sijainti: .

4. VOIMANSIIRTO(v)

4.2. Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.): .

4.5. Vaihdelaatikko

4.5.1. Tyyppi (käsivalintainen/automaattinen/CVT (portaattomasti säätyvä vaihteisto)) (1):

4.6. Välityssuhteet

>TAULUKON PAIKKA>

4.7. Ajoneuvon suurin nopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h)(w): .

6. PYÖRÄNTUENTA

6.2. Kunkin akselin tai pyöräntuennan tyyppi ja rakenne: .

6.2.1. Tasonsäätö: kyllä/ei/vapaaehtoinen (1)

6.6.1. Rengas/pyöräyhdistelmä(t)

[ilmoitetaan renkaiden kokomerkintä, pienin kantavuusluku, pienin nopeusluokkamerkki; ilmoitetaan pyörien vanteen koko (koot) ja offset (offsetit)].

6.6.1.1. Akselit

6.6.1.1.1. Akseli 1: .

6.6.1.1.2. Akseli 2: .

jne.

6.6.1.2. Varapyörä, jos sellainen on: .

6.6.2. Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1. Akseli 1: .

6.6.2.2. Akseli 2: .

jne.

7. OHJAUS

7.2. Ohjausvaihde ja hallintalaite

7.2.1. Ohjausvaihteen tyyppi (määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin ohjauksen osalta): .

7.2.2. Kytkentä pyöriin (myös muu kuin mekaaninen; määritellään tarvittaessa etu- ja taka-akselin osalta): .

7.2.3. Tehostamistapa, jos sellainen on: .

8. JARRUT

8.5. Lukkiutumaton jarrujärjestelmä: kyllä/ei/valinnainen (1)

8.9. Jarrujärjestelmien lyhyt kuvaus (direktiivin 71/320/ETY liitteen IX lisäyksen 1 liitteessä olevan 1.6 kohdan mukaisesti): .

9. KORI

9.1. Korin tyyppi: .

9.3. Matkustajatilan ovet, lukot ja saranat .

9.3.1. Ovien asetelma ja lukumäärä: .

9.10. Sisävarusteet

9.10.3. Istuimet

9.10.3.1. Lukumäärä: .

9.10.3.2. Sijainti ja järjestely: .

9.10.3.2.1. Istuimen sijainti (sijainnit), joita on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan silloin, kun ajoneuvo on paikallaan: .

9.10.4.1. Pääntuen (pääntukien) tyyppi: kiinteä/irrotettava/erillinen(1)

9.10.4.2. Hyväksyntänumero (hyväksyntänumerot), jos sellainen (sellaisia) on: .

9.12.2. Muiden turvajärjestelmien luonne ja sijainti (ilmoitetaan kyllä/ei/valinnainen)

(L = vasen puoli, R = oikea puoli, C = keskellä)

>TAULUKON PAIKKA>

9.17. Lakisääteiset kilvet

9.17.1. Valokuvat tai piirustukset lakisääteisten kilpien ja meistosten sekä alustanumeron sijainnista: .............................

9.17.4. Valmistajan kuvaileva huomautus direktiivin 76/114/ETY liitteessä II olevan 3 kohdan vaatimustenmukaisuudesta: ................

9.17.4.1. Toisen ja soveltuvin osin kolmannen jakson merkkien merkitys, 3.1.1.2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi, on selvitettävä: ..........

9.17.4.2. Jos toisen jakson merkkejä käytetään osoittamaan 3.1.1.3 kohdan vaatimusten täyttäminen, nämä merkit on esitettävä: ...............

11. VETOAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TAI PUOLIPERÄVAUNUJEN VÄLISET KYTKENNÄT

11.1. Asennetun (asennettujen) tai asennettavan (asennettavien) kytkentälaitteen (kytkentälaitteiden) luokka ja tyyppi: ...

11.3. Ohjeet vetokytkintyypin kiinnittämisestä ajoneuvoon ja valokuvat tai piirustukset valmistajan ilmoittamista ajoneuvossa olevista kiinnityskohdista; lisätiedot, jos vetokytkintyypin käyttö on rajoitettu ajoneuvotyypin tiettyihin muunnelmiin tai vaihtoehtoihin: .

11.4. Tiedot erityisten vetokorvakkeiden tai asennuslaatojen asentamisesta: .

11.5. Tyyppihyväksyntänumero(t): .>KAAVION LOOPU>

"

2. Muutetaan liitteessä III olevaa II osa seuraavasti: Poistetaan toisen kohdan ilmaisu "Sovellettavien verojen laskemista varten . . ." aina ilmaisuun "istuinten lukumäärä" saakka.

5. Liite IV

Muutetaan liite IV seuraavasti:

"LIITE IV

LUETTELO AJONEUVOTYYPIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN TÄYTETTÄVISTÄ VAATIMUKSISTA

I OSA

Luettelo erillisdirektiiveistä

(Tarvittaessa otetaan huomioon kunkin jäljempänä luetellun erillisdirektiivin soveltamisala ja viimeksi hyväksytyt muutokset)

>TAULUKON PAIKKA>

II OSA

Viitattaessa erillisdirektiivin 3, 4, 5, 7, 8 tai 11 artiklaan, seuraavien Euroopan talouskomission sääntöjen mukaisesti myönnettyjen hyväksyntöjen (ottaen huomioon soveltamisalan (1) ja jokaisen jäljempänä luetellun ECE-säännön muutoksen) katsotaan vastaavan I osassa olevan taulukon asiaa koskevan erillisdirektiivin mukaisesti myönnettyä hyväksyntää.

>TAULUKON PAIKKA>

"

(1) Jos erillisdirektiivissä on asennusta koskevia vaatimuksia, sovelletaan näitä myös Euroopan talouskomission sääntöjen mukaisesti hyväksyttyihin osiin ja erillisiin teknisiin yksilöihin.

6. Liite VI

Korvataan liitteessä VI oleva I ja II osa uudella liitteellä VI seuraavasti:

">KAAVION ALKU>

LIITE VI

MALLI

suurin koko: A4 (210 × 297 mm)

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus

seuraavien ajoneuvotyyppien osalta- tyyppihyväksynnästä (1)

- valmis ajoneuvo (1)- tyyppihyväksynnän laajentamisesta (1)

- valmistunut ajoneuvo (1)- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

- keskeneräinen ajoneuvo (1)- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

- valmiin ja keskeneräisen ajoneuvon muunnelma (1)

- valmistuneen ja keskeneräisen ajoneuvon muunnelma (1)direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä .../.../EY, mukaisesti.

Tyyppihyväksyntänumero: ........

Laajennuksen perusteet: ........

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): ............

0.2. Tyyppi: .........

0.2.1. Kaupallinen nimi (2): ....................

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon: ..........

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti: ...............

0.4. Ajoneuvoluokka (3): .........

0.5. Valmiin ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1): ......

Perusajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1) (4): ..........

Keskeneräisen ajoneuvon viimeisen rakennusvaiheen valmistajan nimi ja osoite (1) (3): .

Valmistuneen ajoneuvon valmistajan nimi ja osoite (1) (3): .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

(1) Tarpeeton viivataan yli.(2) Jos ei käytettävissä tyyppihyväksyntää myönnettäessä, tulee kaupallinen nimi täydentää viimeistään kun ajoneuvo esitellään markkinoille.(3) Kuten liitteessä II A määritetään.(4) Ks. sivu 2.Allekirjoittanut todistaa täten, että valmistajan valmistusasiakirjoissa olevat edellä kuvatun (kuvattujen) ajoneuvon (ajoneuvojen) kuvaukset ovat tarkkoja, hyväksyntäviranomainen on valinnut otannan (otantoja) ja valmistaja on toimittanut ne ajoneuvon prototyyppinä (prototyyppeinä), ja että liitteenä olevia testituloksia sovelletaan ajoneuvotyyppiin.

1. Valmiiden ja valmistuneiden ajoneuvojen/muunnelmien osalta (1):

Ajoneuvotyyppi täyttää/ei täytä (1) kaikkien asiaa koskevien erillisdirektiivien tekniset vaatimukset, sellaisina kuin ne esitetään liitteessä IV sekä direktiivin 70/156/ETY liitteessä XI (1) (3).

2. Keskeneräisten ajoneuvojen/muunnelmien osalta (1):

Ajoneuvotyyppi täyttää/ei täytä (1) asiaa koskevien erillisdirektiivien tekniset vaatimukset, jotka luetellaan sivulla 2 olevassa taulukossa:

3. Hyväksyntä myönnetään/evätään/peruutetaan (1).

4. Hyväksyntä myönnetään 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja hyväksynnän voimassaoloaika on näin ollen rajoitettu pp/kk/vv saakka.

.............(paikka) .............(allekirjoitus) ............(päivämäärä)

Liitteenä:

Valmistusasiakirjat

Testitulokset (katso liite VIII)

Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutetun (valtuutettujen) henkilön (henkilöiden) nimi (nimet) ja nimen selvennys (nimien selvennykset) sekä asema yrityksessä.

Huom. 1. Jos tätä mallia käytetään tyyppihyväksyntää varten 8 artiklan 2 kohdan nojalla, siinä ei saa olla otsikkona 'EY-tyyppihyväksyntätodistus', lukuun ottamatta 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tapausta, jossa kommissio on hyväksynyt kertomuksen.

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Sivu 2

Tämä hyväksyntä perustuu keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta jäljempänä lueteltujen keskeneräisten ajoneuvojen hyväksyntään (hyväksyntöihin):

1 vaihe:

Perusajoneuvon valmistaja: .

Tyyppihyväksyntänumero: .

Päiväys: .

Sovellettavissa muunnelmiin: .

2 vaihe:

Valmistaja: .

Tyyppihyväksyntänumero: .

Päiväys: .

Sovellettavissa muunnelmiin: .

3 vaihe:

Valmistaja: .

Tyyppihyväksyntänumero: .

Päiväys: .

Sovellettavissa muunnelmiin: .

Jos hyväksyntä koskee yhtä useampaa keskeneräistä muunnelmaa, luetellaan kyseiset valmiit tai valmistuneet muunnelmat.

Valmis (valmiit)/valmistunut (valmistuneet) muunnelma(t): .

Luettelo hyväksyttyyn keskeneräiseen ajoneuvotyyppiin tai muunnelmaan sovellettavista vaatimuksista (ottaen soveltuvin osin huomioon kunkin jäljempänä luetellun erillisdirektiivin soveltamisala sekä viimeisin muutos).

Kohta / Kohde / Direktiivin numero / Viimeisin muutos / Sovellettavissa muunnelmiin

(Luetellaan ainoastaan kohteet, joille on olemassa erillisdirektiivin mukainen hyväksyntä.)

Erityistarkoitukseen käytettävän ajoneuvon osalta liitteen XI nojalla myönnetyt poikkeukset tai sovellettavat erityismääräykset ja 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla myönnetyt poikkeukset:

Direktiivin numero / Kohdan numero / Poikkeuksen luonne"

>KAAVION LOOPU>

7. Korvataan liite VII seuraavasti:

"LIITE VII

HYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ (1)

(ks. 4 artiklan 3 kohta)

1. Tyyppihyväksyntänumero koostuu koko ajoneuvon hyväksynnän osalta neljästä osasta ja järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön hyväksynnän osalta viidestä osasta kuten jäljempänä yksityiskohtaisesti selitetään. Kaikissa tapauksissa osat erotetaan toisistaan `*` -merkillä.

1 osa: Pieni `e`-kirjain, jota seuraa hyväksynnän myöntävän jäsenvaltion tunnuskirjain (tunnuskirjaimet) tai -numero:

1 Saksa,

2 Ranska,

3 Italia,

4 Alankomaat,

5 Ruotsi,

6 Belgia,

9 Espanja,

11 Yhdistynyt kuningaskunta,

12 Itävalta,

13 Luxemburg,

17 Suomi,

18 Tanska,

21 Portugali,

23 Kreikka,

IRL Irlanti

2 osa: Perusdirektiivin numero

3 osa: Viimeisimmän hyväksyntään sovellettavan direktiivimuutoksen numero

Ajoneuvojen hyväksyntöjen osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä direktiivin 70/156/ETY artiklaa (tai artikloita) muuttavaa direktiiviä.

(1) Osat ja erilliset tekniset yksiköt on merkittävä asianomaisten erillisdirektiivien säännösten mukaisesti.

Erillisdirektiivien hyväksyntöjen osalta tällä tarkoitetaan ne todelliset säännökset sisältävää viimeisintä direktiiviä, joiden mukainen järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö on.

Jos direktiivissä on erilaisia teknisiä standardeja koskevia erilaisia voimaantulopäivämääriä, on lisättävä kirjainmerkki osoittamaan sitä standardia, jonka perusteella hyväksyntä on myönnetty.

4 osa: Perushyväksyntänumeron osoittava nelinumeroinen järjestysnumero (joka alkaa soveltuvin osin nollalla). Sarja alkaa luvusta 0001 jokaisen perusdirektiivin osalta.

Liitteen XI tai 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla myönnetyn poikkeushyväksynnän osalta ensimmäinen merkki "*" korvataan kirjaimella `D`.

5 osa: Laajennuksen osoittava kaksinumeroinen järjestysnumero (joka alkaa soveltuvin osin nollalla). Sarja alkaa luvusta 00 jokaisen perushyväksyntänumeron osalta.

2. Ajoneuvon hyväksynnän osalta 2 osa jätetään pois. Erityiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon osalta 4 osan ensimmäinen merkki "*" korvataan kirjaimella `P`.

3. Ainoastaan ajoneuvon lakisääteisen kilven (lakisääteisten kilpien) osalta poistetaan 5 osa.

4. Esimerkki Ranskan jarruja koskevan direktiivin mukaisesti myöntämästä kolmannesta järjestelmän hyväksynnästä (jota ei vielä ole laajennettu):

e 2*71/320*88/194*0003*00

tai

e 2*88/77*91/542A*0003*00 sellaisen direktiivin osalta, jossa on kaksi voimaantulovaihetta A ja B.

5. Esimerkki Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämästä toisesta laajennuksesta neljänteen ajoneuvon hyväksyntään:

e 11*92/53*0004*02

direktiivin 92/53/ETY ollessa tähän mennessä viimeisin direktiivin 70/156/ETY artikloita muuttava direktiivi.

6. Esimerkki ajoneuvon lakisääteiseen kilpeen (lakisääteisiin kilpiin) leimatusta hyväksyntänumerosta:

e 11*92/53*0004".

8. Muutetaan liite VIII seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

1. Lisätään 1 kohdassa virkkeen jälkeen seuraava virke (kaikki toisinnot muutetaan):

"Kuitenkin voidaan hyväksyä muunnelmaa koskevien useiden tulosten yhdistelmä, joka osoittaa huonoimman tapauksen".

2. Poistetaan 2 kohdan jälkeinen tähti sekä siihen kuuluva alaviite.

3. Lisätään 2.1 ja 2.2 kohdassa otsikon "NOX" jälkeen

"HC + NOX

......

......

......"

4. Muutetaan 3 kohta seuraavasti:

"3. CO2-päästö-/polttoaineenkulutustestien tulokset:

Muunnelma/vaihtoehto

......

......

......

CO2-päästöjen massa (g/km)

......

......

......

Polttoaineenkulutus (kaupunkiolosuhteet) (l/100 km)

......

......

......

Polttoaineenkulutus (taajama-alueen ulkopuoliset olosuhteet) (l/100 km)

......

......

......

Polttoaineenkulutus (yhdistetty) (l/100 km)

......

......

......"

5. Lisätään seuraava uusi 4 kohta:

"4. Vapaan kiihdytyksen testiä koskevat tulokset

Muunnelma/vaihtoehto

......

......

......

Absorptiokertoimen korjattu arvo (m-1)

......

......

......">KAAVION LOOPU>

9. Muutetaan liitteessä IX oleva I osa seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

1. Muutetaan sivulla 1 ilmaisun "Malli" jälkeen otsikko seuraavasti:

"Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm) tai A4-kokoon taitettu"

2. Muutetaan 0.2 kohta seuraavasti:

"0.2 Tyyppi: .

Muunnelma (2): .

Vaihtoehto (2): .

0.2.1. Kaupallinen nimi: ."

3. Lisätään sivulla 1 olevaan 0.6 kohtaan ilmaisun "ajoneuvon tunnusnumero" jälkeen seuraava uusi kohta:

"Ajoneuvon tunnusnumeron sijainti alustassa": ..

4. Korvataan lause: "Ajoneuvo voidaan rekisteröidä pysyvästi jäsenvaltioissa, joissa on oikean-/vasemmanpuoleinen (1) liikenne ja joissa nopeusmittarissa käytetään metrijärjestelmän/englantilaisen (1) järjestelmän yksikköja".

5. Muutetaan alaviite (2) seuraavasti:

"(2) Ilmoitetaan myös numerotunnus tai aakkosnumeerinen tunnus. Tämä koodi saa sisältää enintään 25 tai 35 yksikköä vastaavasti muunnelman tai vaihtoehdon osalta".

6. Korvataan liitteen IX sivulla 2 oleva I osa seuraavasti:

"Sivu 2

M1-luokan valmiiden tai valmistuneiden ajoneuvojen osalta.

(Jäljempänä esitetyt arvot ja yksiköt ovat ne, jotka esitetään asiaa koskevien direktiivien tyyppihyväksyntäasiakirjoissa.

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittavissa testeissä arvot on varmistettava asiaa koskevissa direktiiveissä säädettyjen menetelmien mukaisesti ottaen huomioon mainituissa direktiiveissä sallitut tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittavien testien poikkeamat.)

1. Akseleiden lukumäärä: ........................ ja pyörien lukumäärä: .

2. Vetävät akselit: ........................

3. Akseliväli: ........................ mm

5. Raideväli(t): 1. ........................ mm 2. ........................ mm 3. ........................ mm6.1. Pituus: ........................ mm

7.1. Leveys: ........................ mm

8. Korkeus: ........................ mm

11. Takaylitys: ........................ mm

12.1. Korilla varustetun ajoneuvon massa ajokunnossa: . kg

12.2. Ajoneuvon massa (lukuun ottamatta kuljettajaa, jäähdytysnestettä, voiteluöljyä, polttoainetta): . kg

14.1. Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: . kg

14.2. Tämän massan jakautuminen akseleille:

1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg

14.3. Suurin teknisesti sallittu massa kullakin akselilla:

1. ............ kg 2. ............ kg 3. ............ kg

16. Suurin sallittu kattokuorma: . kg

17. Perävaunun suurin massa:

(jarruilla varustettu): ........................ kg (jarruton): . kg

18. Yhdistelmän suurin massa: . kg

19.1. Suurin pystysuora kuormitus perävaunun kytkentäkohdassa: . kg

20. Moottorin valmistaja: .

21. Moottorin tunnus: .

22. Toimintaperiaate: .

22.1. Suorasuihkutus: kyllä/ei (1)

23. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: .

24. Iskutilavuus: . cm3

25. Polttoaine: .

26. Suurin nettoteho: .................................... kW kierrosnopeudella . rpm

27. Kytkin (tyyppi): .

28. Vaihdelaatikko (tyyppi): .

29. Vaihteiden välityssuhteet: 1. ............ 2. ............ 3. ............ 4. ............ 5. ............ 6. ............30. Vetopyörästön välityssuhde: .

32. Renkaat ja pyörät: akseli N:o 1: ............ akseli N:o 2: ............ akseli N:o 3: ............34. Ohjaus, tehostustapa: .

35. Lyhyt kuvaus jarrulaitteesta: .

37. Korin tyyppi: .

38. Ajoneuvon väri (2): .

41. Ovien lukumäärä ja asettelu: .

42.1 Istuinten lukumäärä ja sijainti: .

43.1 Kytkentälaitteen hyväksyntämerkki, jos sellainen on: .

44. Suurin nopeus: ........................ km/h

45. Melutaso: paikallaan oleva: ..................

dB(A) moottorin kierrosnopeudella .................. rpm

liikkuva (ohitustilanne): .................. dB(A)

46.1. Pakokaasupäästöt (3):CO: .................. HC: .................. NOx: .

HC + NOx: .................. Hiukkaset: .

46.2. CO2-päästöt/polttoaineen kulutus

- CO2: . gr/km

- kaupunkiolosuhteet: . l/100 km

- taajama-alueen ulkopuoliset olosuhteet: . l/100 km

- yhdistetty: . l/100 km

47. Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot):

Italia: ............Ranska: ............Espanja: ............Belgia: ............Saksa: ............Luxemburg: ............Tanska: ............Alankomaat: ............Kreikka: ............Yhdistynyt kuningaskunta: ............Irlanti: ............Portugali: ............Itävalta: ............Ruotsi: ............Suomi: ............50. Huomautuksia: .

51. Poikkeukset: .

(1) Tarpeeton viivataan yli.

(2) Ilmoitetaan ainoastaan perusväri(t) seuraavasti: valkoinen, keltainen, oranssi, punainen, purppuranpunainen/violetti, sininen, vihreä, harmaa, ruskea tai musta.

(3) Merkitään direktiivin numero.">KAAVION LOOPU>

10. Muutetaan liitteessä IX oleva II osa seuraavasti:

>KAAVION ALKU>

1. Muutetaan sivulla 1 olevan ilmaisun "Malli" jälkeistä otsikkoa seuraavasti:

"Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm) tai A4-kokoon taitettu".

2. Muutetaan 0.2 kohdan ensimmäinen rivi seuraavasti

"0.2 Tyyppi: .".

3. Muutetaan alaviite (1) seuraavasti:

"(1) Ilmoitetaan myös numerotunnus tai aakkosnumeerinen tunnus. Tämä koodi saa sisältää enintään 25 tai 35 yksikköä vastaavasti muunnelman tai vaihtoehdon osalta."

4. Korvataan liitteen IX sivulla 2 oleva II osa seuraavasti:

"Sivu 2

M1-luokan keskeneräisten ajoneuvojen osalta

(Jäljempänä esitetyt arvot ja yksiköt ovat ne, jotka esitetään asiaa koskevien direktiivien tyyppihyväksyntäasiakirjoissa.

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittavissa testeissä arvot on varmistettava asiaa koskevissa direktiiveissä säädettyjen menetelmien mukaisesti ottaen huomioon mainituissa direktiiveissä sallitut tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittavien testien poikkeamat.)

1. Akseleiden lukumäärä: .............................. ja pyörien lukumäärä: .

2. Vetävät akselit: ...... ......

3. Akseliväli: ...... mm

5. Raideväli(t): 1. ...... mm 2. ...... mm 3. ...... mm

6.2 Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu pituus: ...... mm

7.2 Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu leveys: ...... mm

9.1 Painopisteen korkeus: ...... mm

9.2 Valmistuneen ajoneuvon suurin sallittu painopisteen korkeus: ...... mm

9.3 Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu painopisteen korkeus: ...... mm

13.1. Valmistuneen ajoneuvon pienin sallittu massa: ...... kg

13.2. Tämän massan jakautuminen akseleille:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.1. Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: ...... kg

14.2. Tämän massan jakautuminen akseleille:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

14.3. Suurin teknisesti sallittu massa kullakin akselilla:

1. ...... kg 2. ...... kg 3. ...... kg

16. Suurin sallittu kattokuorma: ...... kg

17. Perävaunun suurin massa (jarruilla varustettu): ...... kg (jarruton): ...... kg

18. Yhdistelmän suurin massa: ...... kg

19.1. Suurin pystysuora kuormitus perävaunun kytkentäkohdassa: ...... kg

20. Moottorin valmistaja: .

21. Moottorin tunnus: .

22. Toimintaperiaate: .

22.1. Suorasuihkutus: kyllä/ei (1)

23. Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: .

24. Iskutilavuus: ...... cm3

25. Polttoaine: .

26. Suurin nettoteho: ...... kW kierrosnopeudella ...... rpm

27. Kytkin (tyyppi): .

28. Vaihdelaatikko (tyyppi): .

29. Vaihteiden välityssuhteet: 1. ...... 2. ...... 3. ...... 4. ...... 5. ...... 6. ......

30. Vetopyörästön välityssuhde: .

32. Renkaat ja pyörät: akseli N:o 1: ...... akseli N:o 2: ...... akseli N:o 3: ......

34. Ohjaus, tehostustapa: .

35. Lyhyt kuvaus jarrujärjestelmästä: .

41. Ovien lukumäärä ja asettelu: .

42.1. Istuinten lukumäärä ja sijainti: .

43.1. Kytkentälaitteen hyväksyntämerkki, jos sellainen on: .

43.3. Asennettavissa olevien kytkentäkohtien tyypit tai luokat: .

43.4. Ominaisarvot (1): D/V/S/U

45. Melutaso: paikallaan oleva: ...... dB(A) moottorin nopeudella: ...... rpm

liikkuva (ohitustilanne): ...... dB(A)

46.1. Pakokaasupäästöt (2): CO: ......HC: ...... NOx: ......

HC + NOx: ......Hiukkaset: ......

47. Veronalainen teho tai kansallinen koodinumero (kansalliset koodinumerot):

Italia: ...... Ranska: ...... Espanja: ......

Belgia ...... Saska: ...... Luxemburg: ......

Tanska: ...... Alankomaat: ...... Kreikka: ......

Yhdistynyt kuningaskunta: ...... Irlanti: ...... Portugali: ......

Itävalta: ...... Ruotsi: ...... Suomi: ......

49. Ainoastaan maastoajoneuvoille suunniteltu alusta: kyllä/ei (1)

50. Huomautuksia: .

51. Poikkeukset: .

(1) Tarpeeton viivataan yli.

(2) Merkitään direktiivin numero.">KAAVION LOOPU>

11. Korvataan liite X seuraavasti:

"LIITE X

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVAT MENETTELYT0. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tuotannon vaatimustenmukaisuus sen varmistamiseksi, että tuotanto on hyväksytyn tyypin mukainen tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti, mukaan lukien jäljempänä esitetyn alkuarvioinnin (1) mukaiset laadun hallintajärjestelmät sekä hyväksytyn kohteen ja jäljempänä esitettyjen tuotteen vaatimuksenmukaisuustoimenpiteiden mukaisten tuotantoon liittyvien valvontatoimenpiteiden tarkastaminen.

1. ALKUARVIOINTI

1.1. Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä, että toimenpiteet ja menettelyt ovat riittävät tehokkaan valvonnan takaamiseksi, jotta tuotannossa olevat osat, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai ajoneuvot ovat hyväksytyn tyypin mukaiset.

1.2. Tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten on tarkastettava 1.1 kohdassa tarkoitetun vaatimuksen täyttyminen. Kyseisen viranomaisen on hyväksyttävä alkuarvioinnit sekä 2 kohdassa tarkoitetut tuotannon vaatimustenmukaisuusjärjestelmät ottaen huomioon tarvittaessa yhden jäljempänä 1.2.1.-1.2.3. kohdassa kuvatuista järjestelyistä tai tarvittaessa kyseisten järjestelmien yhdistelmän kokonaan tai osittain.

1.2.1. Tyyppihyväksynnän myöntävät viranomaiset tai hyväksyntäviranomaisten tähän tarkoitukseen määräämät tutkimuslaitokset voivat tehdä tosiasialliset alkuarvioinnit ja/tai -tarkistukset.

1.2.1.1. Kun hyväksyntäviranomainen tarkastelee toteutettavan alkuarvioinnin laajuutta, se voi ottaa huomioon seuraavia seikkoja koskevat käytettävissä olevat tiedot:

- jäljempänä 1.2.3 kohdassa kuvattu valmistajan todistusmenettely, jota ei ole pätevöity tai tunnustettu kyseisen kohdan nojalla

- osan tai erillisen teknisen yksikön hyväksynnän osalta, osan tai erillisen yksikön valmistajan tiloissa ajoneuvon valmistajan/valmistajien suorittamat laatujärjestelmien arvioinnit yhdenmukaistetun standardin EN ISO 9002 - 1994 vaatimukset täyttävän teollisuudenhaaran yhden tai useamman normin mukaisesti.

(1) Ohjeita arviointien suunnittelusta ja tekemisestä esitetään yhdenmukaistetussa standardissa ISO 10011, 1, 2 ja 3 osa, 1991.

1.2.2. Toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiset tai hyväksyntäviranomaisten tähän tarkoitukseen määräämät tutkimuslaitokset voivat tehdä tosiasialliset alkuarvioinnit ja/tai -tarkistukset. Tällöin toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on laadittava vaatimuksenmukaisuudesta lausunto, jossa esitetään tyyppihyväksyttävän tuotteen (tyyppihyväksyttävien tuotteiden) osalta asianomaiset alueet ja tuotantolaitokset sekä asianomainen direktiivi, jonka mukaisesti nämä tuotteet hyväksytään (1). Saatuaan vaatimuksenmukaisuushakemuksen hyväksynnän myöntävän jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisilta, toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisten on lähetettävä viipymättä vaatimustenmukaisuuslausunto tai ilmoitettava, että ne eivät voi antaa tällaista lausuntoa. Lausunnossa on vähintään oltava:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.3. Hyväksyntäviranomaisten on myös hyväksyttävä, että yhdenmukaistetun EN ISO 9002 - 1994 standardin jonka soveltamisala kattaa hyväksyttävän(-t) tuotteen (-t) ja tuotantolaitokset tai vastaavan yhdenmukaistetun standardin mukainen valmistajan asianmukainen todistusmenettely noudattaa 1.2 kohdan alkuarviointia koskevia vaatimuksia. Valmistajan on esitettävä tiedot todistusmenettelystä sekä huolehdittava siitä, että hyväksyntäviranomaisille ilmoitetaan kaikista sen voimassaoloon tai soveltamisalaan tehtävistä muutoksista.

Ilmaisulla "asianmukainen" tarkoitetaan yhdenmukaistetun standardin EN 45012 mukaisen todistuselimen myöntämää todistusmenettelyä, jonka itse jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen on valtuuttanut sellaisenaan tai jonka jäsenvaltion kansallinen akkreditointijärjestö on akkreditoinut sellaisenaan ja jonka jäsenvaltion hyväksyntäviranomainen on tunnustanut. Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaiset ilmoittavat toisilleen pätevöimistään ja tunnustamistaan todistuselimistä sekä näiden elinten pätevyyden tai soveltamisalan muuttumisesta.

1.3. Koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän vuoksi ei tarvitse toistaa ajoneuvon järjestelmien, osien ja teknisten yksikköjen hyväksynnän myöntämiseksi tehtyjä alkuarviointeja, vaan ne tehdään edellisiin arviointeihin sisältymättömillä arvioinnilla, joka kattaa koko ajoneuvoon liittyvät paikat ja toimet.

2. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

2.1. Kaikki tämän direktiivin tai erillisdirektiivin mukaisesti hyväksytyt ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt on valmistettava hyväksytyn tyypin mukaisiksi eli niiden on täytettävä tämän direktiivin tai jonkun liitteessä IV tai liitteessä XI esitetyssä täydellisessä luettelossa olevan erillisdirektiivin vaatimukset.

2.2. Myöntäessään tyyppihyväksynnän jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava, että jokaisen hyväksynnän osalta on valmistajan kanssa sovitut riittävät määräykset ja kirjalliset valvontasuunnitelmat, jotta määräajoin tehtäisiin kyseiset testit tai niihin liittyvät tarkastukset, joilla varmistetaan, että tuotanto on jatkuvasti hyväksytyn tyypin mukaista, mukaan lukien erityisesti, soveltuvin osin, erillisissä direktiiveissä eritellyt testit.

(1) Se on asiaa koskeva erillinen direktiivi, jos hyväksyttävä tuote on järjestelmä, osa tai tekninen yksikkö, ja direktiivi 70/156/ETY, jos se on koko ajoneuvo.

2.3. Hyväksynnän haltijan on erityisesti:

2.3.1. varmistettava, että tuotteiden (ajoneuvot, järjestelmät, osat tai erilliset tekniset yksiköt) vaatimustenmukaisuutta hyväksytyn tyypin osalta valvotaan ja sovelletaan tehokkaasti,

2.3.2. saatava käsiinsä kunkin hyväksytyn tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkastamiseksi tarvittavat testausvälineet tai muut asianmukaiset välineet,

2.3.3. varmistettava, että testi- tai tarkastustulokset kirjataan ja liiteasiakirjat ovat saatavilla hyväksyntäviranomaisen kanssa sovitun ajan. Tämän ajan ei tarvitse olla pidempi kuin 10 vuotta,

2.3.4. analysoitava kunkin testi- tai tarkastustyypin tulokset tarkastaakseen ja varmistaakseen tuotteen ominaisuuksien pysyvyyden, sallien kuitenkin teollisessa tuotannossa esiintyvät vaihtelut,

2.3.5. varmistettava, että jokaiselle tuotetyypille tehdään ainakin tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset sekä liitteessä IV tai liitteessä XI esitetyssä täydellisessä luettelossa olevissa soveltuvissa erillisdirektiiveissä säädetyt testit,

2.3.6. huolehdittava, että kaikki näyte- tai testikappalesarjat, jotka testien perusteella näyttävät poikkeavan vaatimustenmukaisuudesta, johtavat uuteen näytteenottoon ja testiin tai tarkastukseen. Kaikki aiheelliset toimenpiteet on toteutettava, jotta vastaava tuotanto saadaan jälleen vaatimustenmukaiseksi,

2.3.7. Koko ajoneuvon hyväksynnän osalta 2.3.5 kohdassa tarkoitetut tarkastukset rajoitetaan niihin, joilla voidaan tarkastaa, että asianmukaisia hyväksyntään liittyviä rakennuseritelmiä ja erityisesti liitteessä III määrättyä valmistusasiakirjaa sekä tämän direktiivin liitteessä IX esitettyjä vaatimustenmukaisuustodistuksia varten vaadittavia tietoja noudatetaan.

3. TARKASTUSJÄRJESTELYJEN JATKAMINEN

3.1. Tyyppihyväksynnän myöntänyt viranomainen saa milloin hyvänsä tarkastaa sovellettavat vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät kaikissa tuotantolaitoksissa.

3.1.1. Tavallisesti valvotaan, että tässä liitteessä olevassa 1.2 kohdassa (alkuarviointi ja tuotannon vaatimustenmukaisuus) määrättyjä menettelyjä noudatetaan.

3.1.1.1. Todistuselimen (joka on tämän liitteen 1.2.3 kohdan mukaisesti pätevöity tai tunnustettu) suorittamat valvontatoimet on hyväksyttävä 3.1.1. kohdan vaatimusten mukaisiksi ottaen huomioon alkuarvioinnissa vahvistetut menettelyt.

3.1.1.2. Hyväksyntäviranomaisten (muiden kuin 3.1.1.1. kohdan hyväksyntäviranomaisten) tarkastusten tavanomaisen suoritusvälin on taattava, että aiheelliset tarkastukset, joita sovelletaan tässä liitteessä olevan 1 ja 2 osan mukaisesti, toistetaan toimivaltaisten viranomaisten luottamukseen perustuvin aikavälein.

3.2. Kaikissa uudelleentarkastuksissa on testi- tai tarkastus- ja tuotantoasiakirjat oltava tarkastajan saatavilla; erityisesti tämän liitteen 2.2. kohdan mukaisesti oikeiksi todistettujen testien tai tarkastusten tulokset.

3.3. Jos testin luonne sen sallii, tarkastaja saa ottaa satunnaisotannalla näytteitä valmistajan laboratoriossa tehtävää testausta varten (tai tutkimuslaitoksen laboratoriossa, jos erillisdirektiivissä niin säädetään). Näytteiden pienin määrä voidaan vahvistaa valmistajan omien tarkastusten tulosten perusteella.

3.4. Jos valvonnan taso on riittämätön tai jos näyttää tarpeelliselta tarkastaa 3.2. kohdan mukaisesti tehtyjen testien pätevyys, tarkastaja valitsee näytteitä, jotka lähetetään tyyppihyväksyntätestit tehneelle tutkimuslaitokselle.

3.5. Toimivaltainen viranomainen saa tehdä kaikki tässä direktiivissä tai liitteessä IV tai liitteessä XI esitetyssä täydellisessä luettelossa esitetyissä erillisdirektiiveissä säädetyt tarkastukset tai testit."

12. Liite XI

Muutetaan liite XI seuraavasti:

"LIITE XI

Erityiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen luonne ja niitä koskevat määräykset

(katso 4 artikla)

Lisäys 1

Matkailuajoneuvot - Ambulanssit - Ruumisautot

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 2

Panssariajoneuvot

>TAULUKON PAIKKA>

"

13. Lisätään liitteeseen XII B uusi ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Edellä 8 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyn menettelyn nojalla kussakin jäsenvaltiossa käyttöönotettujen valmiiden ja valmistuneiden ajoneuvojen enimmäismäärää rajoitetaan toisella jäsenvaltion valitsemista seuraavista keinoista:

joko 1. yhtä tai useampaa tyyppiä edustavien ajoneuvojen suurin lukumäärä saa olla M1-luokan osalta enintään 10 prosenttia ja kaikkien muiden luokkien osalta enintään 30 prosenttia edellisenä vuonna jäsenvaliossa käyttöönotettujen kaikkia asianomaisia tyyppejä edustavien ajoneuvojen lukumäärästä; jos 10 prosenttia ja vastaavasti 30 prosenttia on vähemmän kuin 100 ajoneuvoa, jäsenvaltio saa sallia enintään 100 ajoneuvon käyttöönoton,

tai 2. mitä tahansa yhtä tyyppiä edustavien ajoneuvojen määrä rajoitetaan niihin, joille myönnettiin valmistuspäivänä tai sen jälkeen vaatimustenmukaisuustodistus, joka oli voimassa vähintään kolme kuukautta sen myöntämispäivästä, mutta jonka voimassaolo päättyi erillisdirektiivin voimaantuloon".

Tämän menettelyn mukaisesti käyttöönotettujen ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukseen on tehtävä erityismerkintä.

14. Liite XIV muutetaan seuraavasti:

1. Muutetaan liitteessä XIV olevan 1.1. kohdan toinen virke seuraavasti:

"Tämän saavuttamiseksi hyväksyntäviranomaisten on varmistettava ennen ensimmäisen ja seuraavan vaiheen hyväksynnän myöntämistä . . ."

2. Muutetaan liitteessä XIV olevan 4 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"EY-tyyppihyväksyntänumeron 1, 3 ja 4 osa."

3. Poistetaan liitteen XIV lisäyksestä "*01".

15. Lisätään uusi liite XV seuraavasti:

">KAAVION ALKU>

LIITE XV

Muun kuin M1-luokan perus/keskeneräistä ajoneuvoa koskeva valmistajan ilmoitus

AJONEUVON ALKUPERÄSTODISTUS

Ilmoituksen numero

Direktiivin 98/14/ETY 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti allekirjoittanut ilmoittaa täten, että jäljempänä eritelty ajoneuvo on valmistettu hänen tehtaassaan ja että kyseessä on uusi ajoneuvo.

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi: .

0.2.1. Kaupallinen nimi (kaupalliset nimet): .

0.3. Tyypin tuunistustavat: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet): .

Lisäksi allekirjoittanut ilmoittaa, että ajoneuvo oli toimitettaessa seuraavien direktiivien mukainen:

>TAULUKON PAIKKA>

Tämä ilmoitus annetaan direktiivin 98/14/EY liitteen XI säännösten mukaisesti

.............(paikka) .............(allekirjoitus) ...........(päiväys)

>KAAVION LOOPU>

"

Top