EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0011

Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 71, 10.3.1998, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 60 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; Kumoaja 32012R0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/11/oj

31998L0011

Komission direktiivi 98/11/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 071 , 10/03/1998 s. 0001 - 0008


KOMISSION DIREKTIIVI 98/11/EY,

annettu 27 päivänä tammikuuta 1998,

neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouslamppujen energiankulutusmerkinnän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/75/ETY (1) ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 92/75/ETY mukaisesti komission on annettava kodinkoneista täytäntöönpanodirektiivit mukaan lukien valonlähteet (lamput),

lamppujen käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan yhteisön kokonaisenergiantarpeesta; energiankulutuksen vähentämiselle lampuissa on huomattavat mahdollisuudet,

yhteisö vahvistaa kiinnostuksensa kansainväliseen standardointijärjestelmään, jolla voidaan tuottaa standardeja, joita kaikki kansainvälisen kaupan osapuolet todella käyttävät, ja joka täyttää yhteisön politiikan vaatimukset, sekä kehottaa Euroopan standardointijärjestöjä jatkamaan yhteistyötä kansainvälisten standardointijärjestöjen kanssa,

Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) tunnustetaan toimivaltaisiksi toimielimiksi hyväksymään yhdenmukaistettuja standardeja 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettujen komission ja näiden kahden toimielimen välisen yhteistyön yleisten suuntaviivojen mukaisesti; tässä direktiivissä yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan teknistä eritelmää (eurooppalaista standardia tai yhdenmukaistamisasiakirjaa), jonka CENELEC on hyväksynyt komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/139/ETY (3), mukaisesti sekä edellä tarkoitettujen yleisten suuntaviivojen perusteella, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 92/75/ETY 10 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee suoraan sähköverkkoon kytkettyjä kotitalouksien sähkölamppuja (hehkulamppuja ja yksikantaisia pienloistelamppuja, joissa on sisäinen virranrajoitin) ja kotitalouksien loistelamppuja (mukaan lukien suorat loistelamput ja yksikantaloistelamput, joissa on ulkoinen virranrajoitin), myös silloin, kun niitä pidetään kaupan muuhun kuin kotitalouskäyttöön.

Jos käyttäjä voi irrottaa laitteen osat toisistaan, tässä direktiivissä tarkoitetaan `lampulla` valoa säteilevää osaa tai säteileviä osia.

2. Tämän direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu

a) lamput, joiden valovirta on enemmän kuin 6 500 luumenia,

b) lamput, joiden teho on pienempi kuin 4 wattia,

c) heijastinkupulamput,

d) lamput, joita ensisijassa saatetaan markkinoille tai pidetään kaupan käytettäväksi muilla energianlähteillä, kuten akuilla, paristoilla,

e) lamput, joita ei saateta ensisijassa markkinoille tai pidetä kaupan niiden näkyvän valon (400-800 nm) tuotannon perusteella,

f) lamput, joita saatetaan markkinoille tai pidetään kaupan sellaisten tuotteiden osina, joita ei pääasiallisesti ole tarkoitettu käytettäväksi valaisuun. Kuitenkin tätä direktiiviä sovelletaan lamppuun, jos sitä tarjotaan myyntiin, vuokralle, osamaksukauppaan tai esitellään erillisenä, esimerkiksi varaosana.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen lamppujen, joihin tätä direktiiviä ei sovelleta, merkintä ja selostukset voivat olla tämän direktiivin mukaiset, jos tällaisiin lamppuihin sovellettavat yhdenmukaistetut mittausstandardit on annettu ja julkaistu 4 kohdan mukaisesti.

4. Tässä direktiivissä edellytetyt tiedot on tuotettava yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden osalta jäsenvaltiot ovat julkaisseet niiden kansallisten standardien numerot, jotka saattavat mainitut yhdenmukaistetut standardit osaksi kansallisia standardeja.

5. Edellä 4 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit laaditaan komission toimeksiannosta direktiivin 83/189/ETY mukaisesti.

6. Tässä direktiivissä käytettyjen ilmaisujen määritelmät ovat samat kuin direktiivissä 92/75/ETY, jollei asiayhteys edellytä toisin.

2 artikla

1. Direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin teknisiin tietoihin sisältyvät:

a) tavaran toimittajan nimi, tavaramerkki ja osoite,

b) lampun yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa,

c) tiedot, mukaan lukien tarvittaessa piirustukset, lampun mallin tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti ne, jotka vaikuttavat huomattavasti sen energiankulutukseen,

d) kertomukset asiaankuuluvista mittaustesteistä, jotka mallille on suoritettu 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistetuissa standardeissa annettujen testausmenettelyjen mukaisesti,

e) mahdolliset käyttöohjeet.

2. Direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava tämän direktiivin liitteessä I annetun määritelmän mukainen. Merkintä on asetettava, painettava tai kiinnitettävä lampun pakkauksen ulkopuolelle. Lampun pakkaukseen ei saa asettaa, painaa tai kiinnittää mitään muuta, mikä heikentäisi merkinnän näkyvyyttä tai peittäisi sen. Liitteessä I eritellään, miten merkintä voidaan tehdä hyvin pieneen pakkaukseen.

3. Direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen sisältö ja muoto eritellään tämän direktiivin liitteessä II.

4. Direktiivin 92/75/ETY 5 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa ja kun tarjoaminen myytäväksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tapahtuu painetun tiedonannon, esimerkiksi luettelon kautta, kyseisen painetun tiedonannon on sisällettävä kaikki tämän direktiivin liitteessä III eritellyt tiedot.

5. Merkinnöissä ja selostuksessa eritelty lampun energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen IV mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden alueelle sijoittautuneet tavaran toimittajat ja jälleenmyyjät täyttävät tämän direktiivin mukaiset velvoitteet.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 1999.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin sallittava 31 päivään joulukuuta 2000

- sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen, kaupan pitäminen ja/tai esittely, sekä

- sellaisten direktiivin 92/75/ETY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuote-esitteiden ja tämän direktiivin 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen painettujen tiedonantojen jakelu,

jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 1998.

Komission puolesta

Christos PAPOUTSIS

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EYVL L 109, 26.4.1983, s. 8.

(3) EYVL L 32, 10.2.1996, s. 31.

LIITE I

MERKINTÄ

Merkinnän malli

1) Merkintä valitaan seuraavista piirroksista. Jos merkintää ei paineta pakkaukseen, vaan siihen asetetaan tai kiinnitetään erillinen merkintä, käyetään värillistä toisintoa. Jos käytetään mustavalkoista toisintoa, painatus ja tausta voivat olla minkä värisiä tahansa, merkinnän ollessa luettavissa.

>VIITTAUS KAAVIOON>

2) Annettavat tiedot määritellään seuraavilla huomautuksilla:

Huomautus

I) Liitteen IV mukaisesti määritetty lampun energiatehokkuusluokka. Tunnuskirjain on asetettava samalle tasolle kuin vastaava nuoli.

II) Lampun valovirta luumeneina 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä mitattuna.

III) Lampun teho watteina 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä mitattuna.

IV) Lampun keskimääräinen nimellispolttoikä tunteina 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä mitattuna. Jos pakkauksessa ei ole muita tietoja lampun polttoiästä, tämä tieto voidaan jättää pois.

3) Jos edellä 2 kohdan huomautuksissa II, III ja tarvittaessa IV määritellyt tiedot on mainittu muualla lampun pakkauksessa, ne voidaan jättää merkinnästä pois samoin kuin laatikko, jossa tiedot ovat. Tässä tapauksessa merkintä valitaan seuraavista piirroksista:

>VIITTAUS KAAVIOON>

Painatus

4. Seuraavassa määritellään tiettyjä merkinnän piirteitä:

>VIITTAUS KAAVIOON>

Merkinnän ympärillä on oltava vähintään 5 millimetrin levyinen tyhjä reunus kuvan osoittamalla tavalla. Jos pakkauksessa ei ole tarpeeksi suurta sivua merkintää ja tyhjää reunusta varten tai jos ne täyttäisivät enemmän kuin 50 prosenttia suurimman sivun pinnasta, merkintää ja reunusta voidaan pienentää, muttei kuitenkaan enempää kuin kummankin mainitun vaatimuksen täyttämiseksi on tarpeen. Missään tapauksessa merkintä ei saa olla pienempi kuin 40 prosenttia sen standardipituudesta. Jos pakkaus on liian pieni tällaiselle pienennetylle merkinnälle, merkintä on liitettävä muulla tavoin lamppuun tai pakkaukseen. Jos kuitenkin esitteillä on lampun lisäksi myös täysikokoinen merkintä (esimerkiksi kiinnitettynä hyllyyn, jolla lamppu on), merkintä voidaan jättää pois.

Käytettävät värit:

Värillinen toisinto:

CMYK - Syaani, magenta, keltainen, musta.

Esimerkiksi 07X0: 0 % syaani, 70 % magenta, 100 % keltainen, 0 % musta.

Nuolet

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Kehyksen väri: X070

Kaikki tekstit ovat mustia. Tausta on valkoinen.

LIITE II

SELOSTUS

Selostuksessa on oltava merkintää varten määritellyt tiedot (1).

(1) Jos tuote-esitettä ei ole saatavilla, myös tuotteen merkintöjä voidaan pitää tuoteselostuksena.

LIITE III

POSTIMYYNTI JA MUU ETÄMYYNTI

Postimyyntiluetteloissa ja muissa 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa painetuissa tiedonannoissa on oltava jäljennös merkinnästä tai seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

1) Energiatehokkuusluokka (liite I, huomautus II)

Ilmaistaan seuraavasti: "Energiatehokkuusluokka . . . asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)". Jos tämä tieto annetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) käy selvästi ilmi.

2) Lampun valovirta (liite I huomautus II)

3) Teho (liite I, huomautus III)

4) Lampun keskimääräinen polttoikä (liite I huomautus IV)

(Jos luettelossa ei ole muita tietoja lampun polttoiästä, tämä tieto voidaan jättää pois.)

LIITE IV

Lampun energiatehokkuusluokka määritetään seuraavasti:

Lamput luokitellaan luokkaan A, kun:

- Loistelamput ilman sisäistä virranrajoitinta

(joihin tarvitaan kuristin ja/tai muu liitäntälaite sähköverkkoon liittämiseksi)

W ≤ 0,15 √Ö + 0,0097 Ö

- Muut lamput

W ≤ 0,24 √Ö + 0,0103 Ö

Ö ilmaisee lampun valovirran luumeneina ja

W ilmaisee lampun tehon watteina.

Jos lamppua ei luokitella luokkaan A, vertailuteho WR lasketaan seuraavasti:

WR = 0,88 √Ö + 0,049 Ö, kun Ö > 34 luumenia

0,2 Ö kun Ö ≤ 34 luumenia

Ö ilmaisee lampun valovirran luumeneina.

Energiatehokkuusindeksi EI lasketaan seuraavasti:

EI = >NUM>W >DEN>WR

W ilmaisee lampun tehon watteina.

Energiatehokkuusluokat määritellään seuraavan taulukon mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

Top