EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0056

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/56/EY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kuudennentoista kerran

OJ L 333, 4.12.1997, p. 1–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 80 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 80 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/56/oj

31997L0056

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/56/EY, annettu 20 päivänä lokakuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kuudennentoista kerran

Virallinen lehti nro L 333 , 04/12/1997 s. 0001 - 0084


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/56/EY,

annettu 20 päivänä lokakuuta 1997,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kuudennentoista kerran

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

1) on toteutettava toimenpiteitä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi; sisämarkkinat ovat alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan,

2) sisämarkkinoiden toiminnan olisi myös vähitellen parannettava elämänlaatua, terveydensuojelua ja kuluttajien turvallisuutta; tässä direktiivissä ehdotetut toimenpiteet ovat kuluttajansuojapolitiikan kehittämisen tulevista painopisteistä 9 päivänä marraskuuta 1989 annetun neuvoston päätöslauselman (4) mukaiset,

3) neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tehneet päätöksen 90/328/Euratom, EHTY, ETY toimintasuunitelman hyväksymisestä vuosiksi 1990-1994 osana "Eurooppa syöpää vastaan" -ohjelmaa (5);

4) terveydensuojelun ja kuluttajien turvallisuuden parantamiseksi syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltuja aineita sekä kyseisiä aineita sisältäviä valmisteita ei tulisi saattaa markkinoille yleisön saataville,

5) Euroopan parlamentin ja neuvoston 20 päivänä joulukuuta 1994 antamassa direktiivissä 94/60/EY tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta neljännentoista kerran (6) esitetään direktiivin 76/769/ETY (7), liitteessä I olevien 29, 30 ja 31 kohdan lisäyksessä luettelo ryhmään 1 tai 2 kuuluvista, syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavista aineista; näitä aineita ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa saattaa markkinoille yleisön saataville,

6) komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen kyseisen luettelon täydentämisestä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivin67/548/ETY (8) ryhmään 1 tai 2 kuuluvista, syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavia aineita sisältävän liitteen I mukauttaminen tekniikan kehitykseen on julkaistu,

7) vastikään ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi, syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden aiheuttamat riskit ja niistä saatava hyöty on otettu huomioon,

8) direktiivin 67/548/ETY ja erityisesti sen liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennen ja kahdennenkymmenennenensimmäisen kerran annetut komission direktiivit 93/101/EY (9) ja 94/69/EY (10) sisältävät yli 800 äskettäin ryhmään 1 tai 2 kuuluviksi, syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltua ainetta; kyseiset aineet olisi lisättävä direktiivin 76/769/ETY liitteessä I olevien 29, 30 ja 31 kohtien lisäykseen,

9) avoimuuden ja selvyyden vuoksi on aiheellista muuttaa direktiivin 76/769/ETY liitettä I 29, 30 ja 31 kohdan osalta ja korvata kyseisen direktiivin liitteen I lisäys konsolidoidulla lisäyksellä, ja

10) tämä direktiivi ei vaikuta direktiiviin 89/391/ETY (11) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti direktiiviin 90/394/ETY (12), sisältyvään yhteisön lainsäädäntöön, jolla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I seuraavasti:

1) Korvataan sarakkeessa "Rajoitusehdot" 29, 30 ja 31 kohtaa koskeva toinen alakohta seuraavasti:

"Näiden aineiden ja valmisteiden pakkauksissa on oltava seuraava maininta pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla merkittynä: "Vain ammattikäyttöön", sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaarallisten aineiden ja valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien yhteisön muiden säännösten soveltamista.",

2) Korvataan lisäys tämän direktiivin liitteessä olevalla vastaavalla tekstillä.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 4 päivää joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä maaliskuuta 1999 alkaen.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä lokakuuta 1997.

Euroopan parlamentin puolestaJ. M. GIL-ROBLES

PuhemiesNeuvoston puolestaF. BODEN

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 383, 19.12.1996, s. 1.

(2) EYVL C 133, 28.4.1997, s. 38.

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16. tammikuuta 1997 (EYVL C 33, 3.2.1997, s. 75), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 9. kesäkuuta 1997 (EYVL C 234, 1.8.1997, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 15. heinäkuuta 1997 (EYVL L 286, 22.9.1997) sekä neuvoston päätös tehty 15. syyskuuta 1997.

(4) EYVL C 294, 22.11.1989, s. 1.

(5) EYVL L 137, 30.5.1990, s. 31.

(6) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 1.

(7) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/16/EY (EYVL L 116, 6.5.1997, s. 31).

(8) Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (EYVL 196, 16.8.1967, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/56/EY (EYVL L 236, 18.9.1996, s. 35).

(9) EYVL L 13, 15.1.1994, s. 1.

(10) EYVL L 381, 31.12.1994, s. 1.

(11) Toimenpiteistä työtekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettu neuvoston direktiivi 89/391/ETY (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

(12) Työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettu neuvoston direktiivi 90/394/ETY (EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1).

LIITE

"Lisäys

Esipuhe

Palstojen otsikkojen selitykset

Aineen nimi:

Käytetty nimitys on sama kuin se, jota aineesta käytetään direktiivin 67/548/ETY liitteessä I. Aina kun on mahdollista, vaaralliset aineet määritellään niiden Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luetteloon (EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luetteloon (ELINCS) merkityillä nimillä. Edellä mainittuihin luetteloihin merkitsemättömät aineet määritellään käyttämällä kansainvälisesti tunnustettua kemiallista nimeä (esimerkiksi ISO, IUPAC). Muutamissa tapauksissa mainitaan myös yleisesti käytetty nimi.

Indeksinumero:

Indeksinumero on aineelle direktiivin 67/548/ETY liitteessä I annettu tunnistuskoodi. Aineet on luetteloitu lisäyksessä tämän indeksinumeron mukaan.

EY-numero:

Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa (EINECS) on määritelty aineelle tunnistuskoodi. Koodi alkaa luvusta 200-001-8.

Direktiivin 67/548/ETY yhteydessä ilmoitetuille uusille aineille on määritelty ja julkaistu tunnistuskoodi Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (ELINCS). Koodi alkaa luvusta 400-010-9.

CAS-numero:

Aineiden tunnistamisen helpottamiseksi niille on määritelty Chemical Abstracts Service (CAS)-numero.

Huomautukset:

Huomautusten täydellinen teksti on direktiivin 67/548/ETY liitteen I johdannossa.

Tässä direktiivissä sovellettavat huomautukset ovat seuraavat:

Huomautus J:

Luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä (EINECS-numero 200-753-7).

Huomautus K:

Luokittelua syopää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (EINECS-numero 203-450-8).

Huomautus L:

Luokittelua syopää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 painoprosenttia DMSO-uutetta IP 346:lla mitattuna.

Huomautus M:

Luokittelua syopää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,005 painoprosenttia bentso(a)-pyreeniä (EINECS-numero 200-028-5).

Huomautus N:

Luokittelua syopää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos jalostuksen kaikki vaiheet tunnetaan ja jos voidaan osoittaa, että ainetta ei ole tuotettu syopää aiheuttavasta aineesta.

Huomautus P:

Luokittelua syopää aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseenia (EINECS-numero 200-753-7).

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top