EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0032

Komission direktiivi 97/32/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 171, 30.6.1997, p. 63–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 65 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 138 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 138 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 36 - 49

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/32/oj

31997L0032

Komission direktiivi 97/32/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 171 , 30/06/1997 s. 0063 - 0076


KOMISSION DIREKTIIVI 97/32/EY,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/79/ETY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/539/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 77/539/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; sen vuoksi direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä mainitun direktiivin liitteen VI mukainen ilmoituslomake ja tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksynnän tietokoneistamisen mahdollistamiseksi; direktiivissä 77/539/ETY säädettyä tyyppihyväksyntätodistusta on muutettava vastaavasti,

menettelyjä on yksinkertaistettava direktiivin 70/156/ETY 9 artiklan 2 kohdassa edellytetyn vastaavuuden ylläpitämiseksi tiettyjen erityisdirektiivien ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen välillä, kun näitä sääntöjä muutetaan; ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen korvata direktiivin 77/539/ETY tekniset vaatimukset säännön N:o 23 vastaavilla vaatimuksilla ristiviittauksin, viitataan neuvoston direktiiviin 76/756/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/28/EY (5), ja neuvoston direktiiviin 76/761/ETY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 77/539/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltion on annettava osan EY-tyyppihyväksyntä kaikille peruutusvalaisimille, jotka täyttävät asiaa koskevissa liitteissä vahvistetut rakenne- ja testausvaatimukset."

2. Korvataan 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on annettava jokaiselle 1 artiklan mukaisesti hyväksytyn peruutusvalaisintyypin valmistajalle liitteen I lisäyksessä 3 olevan mallin mukainen osan EY-tyyppihyväksyntämerkki."

3. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jokaisesta hyväksynnästä, jonka ne ovat antaneet, evänneet tai peruuttaneet tämän direktiivin mukaisesti."

4. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Tässä direktiivissä `ajoneuvolla` tarkoitetaan tiellä käytettäväksi tarkoitettua moottoriajoneuvoa, joka on korilla varustettu tai ilman sitä, jossa on vähintään neljä pyörää ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja sen perävaunuja, lukuunottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita sekä kaikkia liikkuvia koneita."

5. Korvataan liitteet tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 1998 tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä jäsenvaltiot eivät saa peruutusvalaisimiin liittyvistä syistä:

- kieltäytyä edellä mainitun ajoneuvotyypin tai valaisintyypin osalta antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää taikka

- kieltää ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä, käyttöönottoa tai peruutusvalaisimien myyntiä tai käyttöönottoa,

edellyttäen, että valaisimet ovat direktiivin 77/539/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset ja ne on asennettu ajoneuvoihin direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1998 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää antaa EY-tyyppihyväksyntää ja

- saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää

ajoneuvotyypille peruutusvalaisimiin liittyvistä syistä ja peruutusvalaisintyypille, jos direktiivin 77/539/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 direktiivin 77/539/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, peruutusvalaisimiin osina koskevia vaatimuksia sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varaosien osalta jatkettava direktiivin 77/539/ETY aikaisempien versioiden mukaisten peruutusvalaisimien EY-tyyppihyväksynnän antamista ja myynnin ja käyttöönoton sallimista, jos kyseiset valaisimet

- on tarkoitettu asennettaviksi jo käytössä oleviin ajoneuvoihin ja

- ovat mainitun direktiivin niiden vaatimusten mukaisia, joita sovellettiin, kun ajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran.

3 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 23 kohdat ja liitteet, joihin viitataan liitteessä II olevassa 2.1. kohdassa, julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen 1 päivää heinäkuuta 1997.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1998; jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu kuitenkin siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1998 tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, niiden on sovellettava näitä säännöksiä kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL N:o L 18, 21.1.1997, s. 7.

(3) EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 2.

(4) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(6) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 96.

LIITE

"LIITELUETTELO

LIITE I: Tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1: Ilmoituslomake

Lisäys 2: Tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 3: Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä

LIITE II: Soveltamisala ja tekniset vaatimukset

LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1. Valmistajan on tehtävä peruutusvalaisintyypin osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukainen osan EY-tyyppihyväksyntähakemus.

1.2. Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3. Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava

1.3.1. kaksi mallia, jotka on varustettu suositellulla valaisimella tai suositelluilla valaisimilla. Jos laitteet eivät ole identtisiä vaan symmetrisiä ja toinen laite voidaan asentaa vasemmalle ja toinen oikealle puolelle, toimitetut kaksi mallia voivat olla identtisiä ja asennettavissa vain ajoneuvon vasemmalle tai oikealle puolelle.

2. MERKINNÄT

2.1. Osan EY-tyyppihyväksyntää varten toimitetuissa peruutusvalaisimissa on oltava:

2.1.1. valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki;

2.1.2. tarvittaessa peruutusvalaisimen virheasennuksen ehkäisemiseksi sana `TOP` merkittynä vaakasuoraan valaisevan pinnan ylimpään osaan;

2.1.3. säädetyn hehkulampun tyyppi (tyypit), jos valaisimissa on vaihdettavat valonlähteet;

2.1.4. nimellisjännite ja teho watteina, jos valaisimissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä.

2.2. Näiden merkintöjen on oltava helposti luettavissa ja pysyvästi merkittynä ja kiinnitettynä laitteen valaisevan pinnan päälle tai laitteen jonkin valaisevan pinnan päälle. Niiden on näyttävä ulospäin, kun laite on kiinnitetty ajoneuvoon.

2.3. Jokaisessa laitteessa on oltava riittävä tila osan tyyppihyväksyntämerkille. Tila on osoitettava lisäyksessä 1 tarkoitetuissa piirustuksissa.

3. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN ANTAMINEN

3.1. Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä annetaan direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2. EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

3.3. Tyyppihyväksyntänumero annetaan direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti jokaiselle hyväksytylle peruutusvalaisintyypille. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle peruutusvalaisintyypille.

3.4. Jos osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan valaisin- ja merkkivalolaitetyypille, joka koostuu peruutusvalaisimesta ja muista valaisimista, yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntä voidaan antaa, jos kyseinen peruutusvalaisin on tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja kaikki muut valaisimet, jotka muodostavat osan valaisin- ja merkkivalolaitteesta, jolle osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan, ovat niihin sovellettavien erityisdirektiivien mukaisia.

4. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

4.1. Jokaisessa tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukaisessa peruutusvalaisimessa on oltava 2.1. kohdan merkintöjen lisäksi osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

4.2. Tämä merkki koostuu:

4.2.1. suorakulmiosta joka ympäröi pientä `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa osan EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia:

>TAULUKON PAIKKA>

4.2.2. suorakulmion lähellä olevasta `perushyväksyntänumerosta`, joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 jaksoon ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiivin 77/539/ETY viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle EY-tyyppihyväksynnän antamispäivänä annetun järjestysnumeron. Tämän direktiivin järjestysnumero on 00;

4.2.3. lisäsymbolista, joka koostuu `A`- ja `R`-kirjaimista yhdistettynä lisäyksen 3 kuvan 1 osoittamalla tavalla;

4.2.4. valaisimissa, joiden näkyvyyskulmat ovat epäsymmetriset vaakasuuntaisen vertailuakselin suhteen, sitä sivua kohti osoittavasta nuolesta, jossa fotometriset vaatimukset täyttyvät 45 ° H kulmaan asti.

4.3. Osan EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä valaisimen linssiin tai yhteen linsseistä pysyvästi ja siten, että se on helposti luettava myös silloin, kun lamput on asennettu ajoneuvoon.

4.4. Lisäyksen 3 kuvassa 1 esitetään esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

4.5. Kun annetaan 3.4. kohdassa tarkoitettu yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntänumero, voidaan valaisin- ja merkkivalolaitetyyppiin, joka koostuu peruutusvalaisimesta ja muista valaisimista, kiinnittää yhteinen EY-tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu:

4.5.1. suorakulmiosta, joka ympäröi `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia (katso 4.2.1. kohta);

4.5.2. perushyväksyntänumerosta (katso 4.2.2. kohdan ensimmäinen lause);

4.5.3. tarvittaessa vaadittavasta nuolesta, sikäli kuin se viittaa valaisinlaitteeseen kokonaisuutena.

4.6. Tämä merkki voidaan sijoittaa ryhmitetyissä, yhdistetyissä tai rakenteellisesti yhdistetyissä valaisimissa mihin kohtaan tahansa, jos

4.6.1. se näkyy valaisimien asennuksen jälkeen;

4.6.2. mitään ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien valaisevan pinnan osaa ei voida irrottaa irrottamatta samalla hyväksyntämerkkiä.

4.7. Kunkin valaisimen tunnus, joka osoittaa minkä direktiivin mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on annettu, ja järjestysnumero (katso 4.2.2. kohdan toinen lause) sekä tarvittaessa `D`-kirjain ja vaadittava nuoli on merkittävä:

4.7.1. joko vastaavaan valoa säteilevään pintaan,

4.7.2. tai ryhmään siten, että kukin ryhmitetty, yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty valaisin voidaan selkeästi tunnistaa.

4.8. Tämän merkin osien mitat eivät saa olla pienempiä kuin yksittäisille merkeille eri direktiiveissä, joiden mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on annettu, määritellyt vähimmäismitat.

4.9. Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä muihin valaisimiin ryhmitetylle, yhdistetylle tai rakenteellisesti yhdistetylle valaisimelle on lisäyksen 3 kuvassa 2.

5. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

5.1. Jos tämän direktiivin säännösten mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

6. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

6.1. Yleisesti toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

6.2. Jokaisen peruutusvalaisimen on täytettävä 6 ja 8 kohtien fotometriset vaatimukset (*). Jos kyseessä on kuitenkin sarjatuotannosta satunnaisesti poimittu peruutusvalaisin, valon säteilyvoimakkuuden vähimmäisvaatimukset (mitattuna 7 (*) kohdassa tarkoitetun standardihehkulampun kanssa) rajoitetaan kunkin vastaavan suunnan osalta 80 prosenttiin 6 kohdassa säädetyistä vähimmäisarvoista (*).

(*) Tämän direktiivin liitteessä II olevassa 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

Lisäys 1

Peruutusvalaisimien osan EY-tyyppihyväksyntää koskeva

ilmoituslomake N:o . . .

>KAAVION ALKU>

(Direktiivi 77/539/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY)

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava asiaanmukaisessa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7. Osien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-hyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

1. LAITTEEN KUVAUS

1.1. Laitteen tyyppi: .

1.1.1. Laitteen toiminto (toiminnot): .

1.1.2. Laitteen luokitus tai luokka: .

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.2. Riittävän yksityiskohtainen (yksityiskohtaiset) tyypin tunnistamisen mahdollistava(t) piirustus, josta (piirustukset, joista) käyvät ilmi .

1.2.1. geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon (ei koske takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.2. havaintoakseli, joka otetaan testeissä vertailuakseliksi (vaakasuora kulma H = 0 °, pystysuora kulma V = 0 °), ja piste, joka otetaan kyseisissä testeissä vertailukeskipisteeksi (ei koske heijastinlaitteita eikä takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkin aiottu sijainti: .

1.2.4. takarekisterikilven valaisimien osalta geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden, sekä vastaavan valaistavan pinnan ääriviivat: .

1.2.5. ajovalaisimien ja etusumuvalaisimien osalta valaisimen etunäkymä ja tiedot mahdollisesta linssin urituksesta sekä poikkileikkaus: .

1.3. Lyhyt tekninen kuvaus, josta käy ilmi erityisesti (poikkeuksena valaisimet, joissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä) sellaisten säädettyjen valonlähteiden luokka tai luokat, joiden on kuuluttava direktiivin 76/761/ETY sisältämien valonlähteiden joukkoon (ei koske heijastinlaitteita): .

1.4. Erityiset tiedot .

1.4.1. Takarekisterikilven valaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitettu leveän kilven, korkean kilven vai kummankin valaisemiseen: .

1.4.2. Ajovalaisimien osalta .

1.4.2.1. ilmoitus siitä, onko ajovalaisimia tarkoitus käyttää sekä lähi- että kaukovalaisimina vai vain toisina: .

1.4.2.2. jos ajovalaisimen on tarkoitus sisältää lähivalaisin, ilmoitus siitä, onko se suunniteltu sekä vasemman- että oikeanpuoleiseen liikenteeseen vai ainoastaan joko vasemman- tai oikeanpuoleiseen liikenteeseen: .

1.4.2.3. jos ajovalaisin on varustettu säädettävällä heijastimella, selvennys ajovalaisimen kiinnitysasennoista suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainituissa asennoissa (mainitussa asennossa): .

1.4.3. Etu- ja takavalaisimien, jarruvalaisimien ja suuntavalaisimien osalta .

1.4.3.1. jos laitetta voidaan käyttää myös kahden saman luokan valaisimesta koostuvana kokonaisuutena: .

1.4.3.2. jos laitteessa on kaksi voimakkuustasoa (jarruvalaisimet ja 2b luokan suuntavalaisimet), kytkentäkaavio ja sen järjestelmän ominaisuuksien erittely, joka varmistaa kaksitasoisen voimakkuuden: .

1.4.4. Heijastinlaitteiden osalta lyhyt kuvaus heijastavassa optisessa yksikössä käytettyjen materiaalien teknisistä eritelmistä: .

1.4.5. Peruutusvalaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitus asentaa ajoneuvoon vain laiteparina: .

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

MALLI (Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)) EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

>KAAVION ALKU>

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvotyypin / osatyypin / erillisen teknisen yksikön tyypin (1)

- tyyppihyväksynnästä (1),

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1),

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1),

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1),

direktiivin . . ./. . ./ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY.

Tyyppihyväksyntänumero: .

Laajennuksen syy: .

I JAKSO

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon / osaan / erilliseen tekniseen yksikköön (1) (2): .

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti: .

0.4. Ajoneuvoluokka (1) (3): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

.

0.8. Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet): .

II JAKSO

1. Lisätiedot (tarvittaessa): (ks. lisäyksen liite)

2. Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos: .

3. Testausselosteen päiväys: .

4. Testausselosteen numero: .

5. Huomatukset (jos niitä on) (ks. lisäyksen liite)

6. Paikka: .

7. Päiväys: .

8. Allekirjoitus: .

9. Liitteenä on luettelo hyväksyntäviranomaiselle luovutetusta tietopaketista, joka on pyynnöstä saatavissa.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa merkinnällä "?" (esim. ABC??123??).(3) Sellaisena kuin ne on määritelty diriktiivin 70/156/ETY liitteessä II.Lisäyksen liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o . . .

valaisimien ja/tai merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä direktiivien 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY ja 77/540/ETY (1) mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina direktiiv(e)illä . . .

1. LISÄTIETOJA

1.1. Tarvittaessa ilmoitetaan kunkin valaisimen osalta

1.1.1. Laitteen (laitteiden) luokka (luokat): .

1.1.2. Valonlähteiden määrä ja luokka (ei koske heijastinta) (2) .

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.1.4. Hyväksyntä myönnetty ainoastaan jo käytössä olevien ajoneuvojen varaosakäyttöön: kyllä/ei (1)

1.2. Erityistiedot tietyntyyppisistä valaisimista tai merkkivalolaitteista

1.2.1. Heijastinlaitteiden osalta: erillinen/osa laitekokonaisuutta (1)

1.2.2. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: korkean/leveän kilven valaisemiseen käytettävä laite (1): .

1.2.3. Ajovalaisimien osalta: jos ne on varustettu säädettävällä heijastimella, ajovalaisimen kiinnitysasento (-asennot) suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainitu(i)ssa asenno(i)ssa: .

1.2.4. Peruutusvalaisimien osalta: tämä laite asennetaan ajoneuvoon vain osana laiteparia: kyllä/ei (1)

5. HUOMAUTUKSIA

5.1. Piirustukset

5.1.1. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden, sekä valaistavan pinnan ääriviivat;

5.1.2. Heijastinlaitteiden osalta: oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon;

5.1.3. Kaikkien muiden valaisin- ja merkkivalolaitteiden osalta: oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon, sekä laitteen vertailuakseli ja vertailupiste

5.2. Ajovalaisimien osalta: testissä käytetty (direktiivin 76/761/ETY liitteessä I oleva 5.2.3.9 kohta): .

.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Niiden valaisimien osalta, joilla ei ole vaihdettavaa valonlähdettä, ilmoitus valonlähteiden määrästä ja kokonaistehosta watteina.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 3

ESIMERKKEJÄ OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKISTÄ Kuva 1

>VIITTAUS KAAVIOON>

Laite, jossa on edellä esitetty osan EY-tyyppihyväksyntämerkki, on luokan I A peruutusvalaisin, jolle on annettu tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin (00) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 1471. Nuoli osoittaa sen sivun, jolla vaaditut fotometriset vaatimukset täyttyvät 45° H kulmaan asti.

Kuva 2

Yksinkertaistettu merkintä ryhmitetyille, yhdistetyille tai rakenteellisesti yhdistetyille valaisimille, joissa vähintään kaksi valaisinta muodostaa osan samasta järjestelmästä

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI B

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI C

>VIITTAUS KAAVIOON>

Huomautus: Kolme esimerkkiä hyväksyntämerkeistä, mallit A, B ja C, edustavat kolmea mahdollista merkintävaihtoehtoa valaisin- ja merkkivalolaitteelle, jossa vähintään kaksi valaisinta muodostavat osan samasta ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien kokonaisuudesta. Tämä hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseessä olevalle laitteelle on annettu hyväksyntä Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 1712 ja että se koostuu:

luokan I A heijastimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/757/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 32) mukaisesti, järjestysnumero 02;

luokituksen 2a takasuuntavalaisimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/759/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 1) mukaisesti, järjestysnumero 01;

punaisesta takavalaisimesta (R), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/758/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 54) liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

takasumuvalaisimesta (F), joka on hyväksytty direktiivin 77/538/ETY mukaisesti, järjestysnumero 00;

peruutusvalaisimesta (AR), joka on hyväksytty direktiivin 77/539/ETY mukaisesti, järjestysnumero 00;

kahdella voimakkuustasolla varustetusta jarruvalaisimesta (S2), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

takarekisterikilven valaisimesta (L), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/760/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 85) mukaisesti, järjestysnumero 00.

LIITE II

SOVELTAMISALA JA TEKNISET VAATIMUKSET

1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimiin.

2. TEKNISET VAATIMUKSET

2.1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 23 kohdissa 1 ja 5-8 sekä liitteissä 3 ja 4 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 23 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- sääntö alkuperäisessä muodossaan (00), johon sisältyy säännön N:o 23 täydennykset 1-4 ja korjaus (1),

- säännön N:o 23 täydennys 5 (2),

paitsi:

2.1.1. kun viitataan `sääntöön N:o 48`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiiviä 76/756/ETY`;

2.1.2. kun viitataan `sääntöön N:o 37`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiivin 76/761/ETY liitettä VII`;

2.1.3. 6.4 kohdan viimeistä edeltävässä alakohdassa olevan lauseen `katso tämän säännön 2 kohta` katsotaan tarkoittavan lausetta `(katso tämän direktiivin liitteen I lisäys 1)`;

2.1.4. 6.4 kohdan viimeisessä alakohdassa olevan lauseen ilmoituslomakkeen (katso tämän säännön liite I) 11 kohdan ilmoitus `Huomautukset` katsotaan tarkoittavan lausetta `tyyppihyväksyntätodistuksen lisäyksen liitteen ilmoitus (katso tämän direktiivin liitteen I lisäys 2)`.

>TAULUKON PAIKKA>

"

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 77/539/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/32/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 23 (1)

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä tarkoitetaan:

1.1. `peruutusvalaisimella` valaisinta, joka on suunniteltu ajoneuvon takana olevan ajoradan valaisemiseen ja varoittamaan muita tienkäyttäjiä siitä, että ajoneuvo on peruuttamassa tai juuri lähdössä peruuttamaan;

1.2. Tähän sääntöön sovelletaan säännössä n:o 48 ja sen muutossarjassa annettuja tyyppihyväksynnän soveltamishetkellä voimassa olevia määritelmiä;

1.3. `erityyppisillä peruutusvalaisimilla` peruutusvalaisimia, jotka eroavat toisistaan seuraavien olennaisten seikkojen osalta:

1.3.1. tuotenimi tai tuotemerkki

1.3.2. optisen järjestelmän ominaisuudet

1.3.3. valaisimeen sisältyvät osat, joilla voidaan muuttaa optisia ominaisuuksia heijastamisen, taittamisen tai absorption avulla, ja

1.3.4. hehkulampun luokka.

5. YLEISET VAATIMUKSET

5.1. Jokaisen näytekappaleen on täytettävä seuraavissa kohdissa esitetyt vaatimukset.

5.2. Peruutusvalaisimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne toimivat tyydyttävästi tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja säilyttävät tässä säännössä tarkoitetut ominaisuudet huolimatta niihin käytön aikana mahdollisesti kohdistuvasta tärinästä.

6. LÄHETETYN VALON VOIMAKKUUS

6.1. Kummankaan näytekappaleen lähettämän valon voimakkuus ei saa olla pienempi kuin jäljempänä määritelty vähimmäisvoimakkuus eikä suurempi kuin jäljempänä määritelty enimmäisvoimakkuus, ja se on mitattava vertailuakselin suhteen jäljempänä esitetyissä suunnissa (ilmaistuna kulman asteina vertailuakselista).

6.2. Valon voimakkuus vertailuakselilla on oltava vähintään 80 cd.

6.3. Lähetetyn valon voimakkuus ei saa ylittää missään suunnassa, jossa valo näkyy,

300 cd vaakatason suunnassa tai sen yläpuolisessa suunnassa,

tai

600 cd vaakatason alapuolisessa suunnassa.

6.4. Valon voimakkuus ei saa missään muussa tämän säännön liitteessä 3 esitetyssä mittaussuunnassa olla pienempi kuin mainitussa liitteessä määritelty vähimmäisarvo.

Jos peruutusvalaisin on kuitenkin tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvoon ainoastaan laiteparina, fotometrinen voimakkuus saadaan tarkastaa ainoastaan enintään 30°:n kulmassa sisäänpäin, jolloin fotometrisen arvon on oltava vähintään 25 cd.

Tämä edellytys on selitettävä selkeästi hyväksyntähakemuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa (ks. tämän säännön 2 kohta).

Lisäksi jos tyyppihyväksyntä myönnetään edellä mainittua edellytystä soveltamalla, ilmoituslomakkeen 11 kohdassa `Huomautuksia` (ks. tämän säännön liite 1) ilmoitetaan, että laitteen saa asentaa ainoastaan parina.

6.5. Jos kyseessä on yksittäinen valaisin, jossa on enemmän kuin yksi valonlähde, valaisimen on täytettävä vaadittava vähimmäisvoimakkuus, jos jokin muista valonlähteistä vioittuu, ja kun kaikki valonlähteet valaisevat, enimmäisvoimakkuuksia ei saa ylittää.

7. TESTAUSMENETTELY

7.1. Kaikki mittaukset on suoritettava laitteelle määrättyjen lampputyyppien mukaisella värittömällä vakiohehkulampulla säädettynä siten, että se tuottaa kyseisille lampputyypeille määrätyn tavanomaisen valovirran.

7.1.1. Kaikki sellaisten valaisimien mittaukset, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), on suoritettava vastaavilla jännitteillä 6,75 V, 13,5 V tai 28,0 V.

Jos valonlähteissä on erikoisvoimanlähde, edellä mainittuja testausjännitteitä sovelletaan voimanlähteen tulonapoihin. Testilaboratorio voi vaatia valmistajalta valonlähteiden tarvitseman erikoisvoimanlähteen.

8. LÄHETETYN VALON VÄRI

Lähetetyn valon värin on oltava valkoinen. Epävarmoissa tapauksissa väri voidaan tarkistaa tämän säännön liitteessä 4 annetun valkoisen valon määritelmän avulla.

(1) EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 36.

LIITE 3

Fotometriset mittaukset

1. MITTAUSMENETELMÄT

1.1. Fotometristen mittausten aikana hajaheijastukset on estettävä tarkoituksenmukaisella rajauksella.

1.2. Mittausten tulosten kyseenalaistamisen varalta mittaukset on suoritettava siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1.2.1. mittausetäisyyden on oltava sellainen, että voidaan soveltaa etäisyyden käänteistä neliöjuurilakia;

1.2.2. mittauslaitteen on oltava sellainen, että vastaanottimen vastainen kulma valon vertailukeskipisteestä on 10' - 1 aste;

1.2.3. havaintosuunnan voimakkuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vaadittu voimakkuus saavutetaan suunnassa, joka poikkeaa enintään asteen neljäsosan havaintosuunnasta.

2. MITTAUSKOHDAT ILMAISTUNA KULMAN ASTEINA VERTAILUAKSELISTA JA LÄHETETYN VALON VÄHIMMÄISVOIMAKKUUKSIEN ARVOT

YLÖSPÄIN

>VIITTAUS KAAVIOON>

2.1. Suunnat H = 0° ja V = 0° vastaavat vertailuakselia. Ajoneuvossa ne ovat vaakasuorassa ja yhdensuuntaiset ajoneuvon pituussuuntaisen keskitason kanssa ja suunnatut vaadittuun näkyvyyssuuntaan. Ne kulkevat vertailukeskipisteen kautta. Taulukon arvoista saadaan eri mittaussuuntien vähimmäisvoimakkuudet cd:nä.

2.2. Jos valaisimen silmämääräisessä tarkastuksessa paljastuu huomattavia paikallisia voimakkuuden vaihteluita, on varmistettava, että mikään edellä tarkoitetun kahden mittaussuunnan välinen mitattu voimakkuus ei ole pienempi kuin 50 % alhaisemmasta näille kahdelle mittaussuunnalle määrätystä vähimmäisvoimakkuudesta.

3. USEILLA VALONLÄHTEILLÄ VARUSTETTUJEN VALAISIMIEN FOTOMETRINEN MITTAUS

Fotometrinen teho tarkastetaan:

3.1. Valonlähteiden, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), osalta:

valaisimessa olevista valonlähteistä tämän säännön 7.1.1. kohdan mukaisesti.

3.2. Vaihdettavien hehkulamppujen osalta:

Jos ne on varustettu sarjavalmisteisilla 6,5 V:n, 13,5 V:n tai 28,0 V:n hehkulampuilla, tuotettujen valovoima-arvojen on oltava tässä säännössä annetun ylä- ja alaraja-arvon välillä lisättynä valitulle hehkulampputyypille sallitulla valovirran poikkeamalla sarjavalmisteisia hehkulamppuja koskevassa säännössä n:o 37 kuvatulla tavalla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vakiohehkulamppua kussakin yksittäisessä asennossa sen omalla valovirralla ja laskea kunkin asennon yksittäiset mittaukset yhteen.

LIITE 4

Valkoisen valon väri (Kolmivärikoordinaatit)

>TAULUKON PAIKKA>

Näiden kolorimetristen ominaisuuksien tarkastamisessa on käytettävä kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) valonlähdettä A vastaavaa valonlähdettä, jonka värilämpötila on 2 854 K.

Lampuissa, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), kolorimetriset ominaisuudet on kuitenkin tarkistettava valaisimessa oleville valonlähteille tämän säännön 7.1.1. kohdan mukaisesti.

Top