EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0031

Komission direktiivi 97/31/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/760/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EYVL L 171, 30.6.1997, p. 49–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/31/oj

31997L0031

Komission direktiivi 97/31/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/760/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 171 , 30/06/1997 s. 0049 - 0062


KOMISSION DIREKTIIVI 97/31/EY,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/760/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/79/EY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 76/760/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; sen vuoksi direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä mainitun direktiivin liitteen VI mukainen ilmoituslomake ja tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksynnän tietokoneistamisen mahdollistamiseksi; direktiivissä 76/760/ETY säädettyä tyyppihyväksyntätodistusta on muutettava vastaavasti,

menettelyjä on yksinkertaistettava direktiivin 70/156/ETY 9 artiklan 2 kohdassa edellytetyn vastaavuuden ylläpitämiseksi tiettyjen erityisdirektiivien ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen välillä, kun näitä sääntöjä muutetaan; ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen korvata direktiivin 76/760/ETY tekniset vaatimukset säännön N:o 4 vastaavilla vaatimuksilla ristiviittauksin,

viitataan neuvoston direktiiviin 76/756/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/28/EY (5), ja neuvoston direktiiviin 76/761/ETY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 76/760/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltion on annettava osan ETY-tyyppihyväksyntä kaikille takarekisterikilven valaisintyypeille, jotka täyttävät asiaa koskevissa liitteissä vahvistetut rakenne- ja testausvaatimukset."

2. Korvataan 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on annettava jokaiselle 1 artiklan mukaisesti hyväksytyn takarekisterikilven valaisintyypin valmistajalle liitteen II lisäyksessä 3 olevan mallin mukainen osan ETY-tyyppihyväksyntämerkki."

3. Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jokaisesta hyväksynnästä, jonka ne ovat antaneet, evänneet tai peruuttaneet tämän direktiivin mukaisesti."

4. Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

Tässä direktiivissä `ajoneuvolla` tarkoitetaan tiellä käytettäväksi tarkoitettua moottoriajoneuvoa, joka on korilla varustettu tai ilman sitä, jossa on vähintään neljä pyörää ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja sen perävaunuja, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita sekä kaikkia liikkuvia koneita."

5. Korvataan liitteet tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 1998 tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä jäsenvaltiot eivät saa takarekisterikilven valaisimiin liittyvistä syistä:

- kieltäytyä edellä mainitun ajoneuvotyypin tai valaisintyypin osalta antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää

taikka

- kieltää ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä, käyttöönottoa tai takarekisterikilven valaisimien myyntiä tai käyttöönottoa,

edellyttäen, että valaisimet ovat direktiivin 76/760/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset, ja ne on asennettu ajoneuvoihin direktiivissä 76/760/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1998 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää antaa EY-tyyppihyväksyntää

ja

- saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää

takarekisterikilven valaisimiin liittyvistä syistä ajoneuvotyypille tai takarekisterikilven valaisintyypille, jos tyyppi ei ole direktiivin 76/760/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

3. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 direktiivin 76/760/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, takarekisterikilven valaisimia osina koskevia vaatimuksia sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varaosien osalta jatkettava direktiivin 76/760/ETY aikaisempien versioiden mukaisten takarekisterikilven valaisimien EY-tyyppihyväksynnän antamista ja myynnin ja käyttöönoton sallimista, jos kyseiset valaisimet

- on tarkoitettu asennettaviksi jo käytössä oleviin ajoneuvoihin

ja

- ovat mainitun direktiivin niiden vaatimusten mukaisia, joita sovellettiin, kun ajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran.

3 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 4 kohdat ja liitteet, joihin viitataan liitteessä II olevassa 2.1. kohdassa, julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen 1 päivää heinäkuuta 1997.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1998; jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu kuitenkin siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL N:o L 18, 21.1.1997, s. 7.

(3) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 85.

(4) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(6) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 96.

LIITE

"LIITELUETTELO

LIITE I: Tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1: Ilmoituslomake

Lisäys 2: Tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 3: Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä

LIITE II: Soveltamisala ja tekniset vaatimukset

LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1. Valmistajan on tehtävä takarekisterikilven valaisintyypin osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukainen osan EY-tyyppihyväksyntähakemus.

1.2. Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3. Tyyppihyväksyntätesteistä vastavaalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

1.3.1. kaksi mallia, jotka on varustettu suositellulla valaisimella tai suositelluilla valaisimilla.

2. MERKINNÄT

2.1. Osan EY-tyyppihyväksyntää varten toimitetuissa takarekisterikilven valaisimissa on oltava:

2.1.1. valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki;

2.1.2. jos valaisimissa on vaihdettavat valonlähteet: säädetyn hehkulampun tyyppi (tyypit);

2.1.3. jos valaisimissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä: nimellisjännite ja teho watteina.

2.2. Näiden merkkien on oltava helposti luettavissa ja pysyvästi merkittyinä ja kiinnitettyinä laitteen valaisevan pinnan päälle tai laitteen jonkin valaisevan pinnan päälle. Niiden on näyttävä ulospäin, kun laite on kiinnitetty ajoneuvoon.

2.3. Jokaisessa laitteessa on oltava riittävä tila osan tyyppihyväksyntämerkille. Tila on osoitettava lisäyksessä 1 tarkoitetuissa piirustuksissa.

3. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

3.1. Jos asianmukaiset vaatimukset täytetään, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2. EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

3.3. Tyyppihyväksyntänumero annetaan direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti jokaiselle hyväksytylle takarekisterikilven valaisintyypille. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle takarekisterikilven valaisintyypille.

3.4. Jos osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan valaisin- ja merkkivalolaitetyypille, joka koostuu takarekisterikilven valaisimesta ja muista valaisimista, yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää, jos kyseinen takarekisterikilven valaisin on tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja kaikki muut valaisimet, jotka muodostavat osan valaisin- ja merkkivalolaitteesta, jolle osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan, ovat niihin sovellettavien erityisdirektiivien mukaisia.

4. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

4.1. Jokaisessa tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukaisessa takarekisterikilven valaisimessa on oltava 2.1. kohdan merkintöjen lisäksi osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

4.2. Tämä merkki koostuu:

4.2.1. suorakulmiosta, joka ympäröi pientä `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa osan EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia:

>TAULUKON PAIKKA>

4.2.2. suorakulmion lähellä olevasta `perushyväksyntänumerosta`, joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 jaksoon ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiiviin 76/760/ETY viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle annetun järjestysnumeron sinä päivänä, jolloin ETY-tyyppihyväksyntä on myönnetty. Tässä direktiivissä järjestysnumero on 00;

4.2.3. seuraavanlaisesta lisäsymbolista: `L`-kirjain.

4.3. Osan EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä valaisimen linssiin tai yhteen linsseistä pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa myös silloin, kun lamput on asennettu ajoneuvoon.

4.4. Lisäyksen 3 kuvassa 1 esitetään esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

4.5. Kun annetaan 3.4. kohdassa tarkoitettu yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntänumero, voidaan valaisin- ja merkkivalolaitetyyppiin, joka koostuu takarekisterikilven valaisimesta ja muista valaisimista, kiinnittää yhteinen EY-tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu:

4.5.1. suorakulmiosta, joka ympäröi `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia (katso 4.2.1. kohta);

4.5.2. perushyväksyntänumerosta (katso 4.2.2. kohdan ensimmäinen lause);

4.5.3. tarvittaessa vaadittavasta nuolesta, sikäli kuin se viittaa valaisinlaitteeseen kokonaisuutena.

4.6. Tämä merkki voidaan sijoittaa ryhmitetyissä, yhdistetyissä tai rakenteellisesti yhdistetyissä valaisimissa mihin kohtaan tahansa, jos

4.6.1. se näkyy valaisimien asennuksen jälkeen,

4.6.2. mitään ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien valaisevan pinnan osaa ei voida irrottaa irrottamatta samalla hyväksyntämerkkiä.

4.7. Kunkin valaisimen tunnus, joka osoittaa, minkä direktiivin mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty, ja järjestysnumero (katso 4.2.2. kohdan toinen lause) sekä tarvittaessa `D`-kirjain ja vaadittava nuoli on merkittävä:

4.7.1. joko vastaavaan valoa säteilevään pintaan,

4.7.2. tai ryhmään siten, että kukin ryhmitetty, yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty valaisin voidaan selkeästi tunnistaa.

4.8. Tämän merkin osien mitat eivät saa olla pienempiä kuin yksittäisille merkeille eri direktiiveissä, joiden mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on annettu, määritellyt vähimmäismitat.

4.9. Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä muihin valaisimiin ryhmitetylle, yhdistetylle tai rakenteellisesti yhdistetylle valaisimelle on lisäyksen 3 kuvassa 2.

5. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

5.1. Jos tämän direktiivin säännösten mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

6. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

6.1. Yleisesti toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

6.2. Minkä tahansa sattumanvaraisesti sarjatuotantoerästä valitun laitteen tuottaman valotiheyden B on oltava vähintään 2 cd/m², ja gradientin kaavan kerroin 2 voidaan korvata kertoimella 3 (katso tämän direktiivin liitteessä II olevassa 2.1. kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen 9 kohtaa.)

Lisäys 1

Takarekisterikilven valaisimien osan EY-tyyppihyväksyntää koskeva

ilmoituslomake N:o . . .

>KAAVION ALKU>

(Direktiivi 76/760/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY)

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava asianmukaisessa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

1. LAITTEEN KUVAUS

1.1. Laitteen tyyppi: .

1.1.1. Laitteen toiminto (toiminnot): .

1.1.2. Laitteen luokitus tai luokka: .

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.2. Riittävän yksityiskohtainen (yksityiskohtaiset) tyypin tunnistamisen mahdollistava piirustus (mahdollistavat piirustukset), josta (joista) näkyy

1.2.1. Geometrinen asento, jossa laite asennetan ajoneuvoon (ei koske takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.2. Havaintoakseli, joka otetaan testeissä vertailuakseliksi (vaakasuora kulma H = 0 °, pystysuora kulma V = 0 °), ja piste, joka otetaan kyseisissä testeissä vertailukeskipisteeksi (ei koske heijastinlaitteita eikä takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkin aiottu sijainti: .

1.2.4. Takarekisterikilven valaisimien osalta geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden sekä vastaavan valaistavan pinnan ääriviivat: .

1.2.5. Ajovalaisimien ja etusumuvalaisimien osalta valaisimen etunäkymä ja tiedot mahdollisesta linssin urituksesta sekä poikkileikkaus: .

1.3. Lyhyt tekninen kuvaus, josta käy ilmi erityisesti (poikkeuksena valaisimet, joissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä) sellaisten säädettyjen valonlähteiden luokka tai luokat, joiden on kuuluttava direktiivin 76/761/ETY sisältämien valonlähteiden joukoon (ei koske heijastinlaitteita): .

1.4. Erityiset tiedot

1.4.1. Takarekisterikilven valaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitettu leveän kilven, korkean kilven vai kummankin valaisemiseen: .

1.4.2. Ajovalaisimien osalta:

1.4.2.1. ilmoitus siitä, onko ajovalaisimia tarkoitus käyttää sekä lähi- että kaukovalaisimina vai vain jompanakumpana: .

1.4.2.2. jos ajovalaisimen on tarkoitus sisältää lähivalaisin, ilmoitus siitä, onko se suunniteltu sekä vasemman- että oikeanpuoleiseen liikenteeseen vai ainoastaan joko vasemman- tai oikeanpuoleiseen liikenteeseen: .

1.4.2.3. jos ajovalaisin on varustettu säädettävällä heijastimella, selvennys ajovalaisimen kiinnitysasennosta (kiinnitysasennoista) suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainitussa asennossa (mainituissa asennoissa): .

1.4.3. Etu- ja takavalaisimien, jarruvalaisimien ja suuntavalaisimien osalta: .

1.4.3.1. jos laitetta voidaan käyttää myös kahden saman luokan valaisimesta koostuvana kokonaisuutena: .

1.4.3.2. jos laitteessa on kaksi voimakkuustasoa (jarruvalaisimet ja 2b luokan suuntavalaisimet), kytkentäkaavio ja kaksitasoisen voimakkuuden varmistavan järjestelmän ominaisuuksien erittely: .

1.4.4. Heijastinlaitteiden osalta lyhyt kuvaus heijastavassa optisessa yksikössä käytettyjen materiaalien teknisistä eritelmistä: .

1.4.5. Peruutusvalaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitus asentaa ajoneuvoon vain laiteparina: .

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

MALLI Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm) EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

>KAAVION ALKU>

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvotyypin/osatyypin/erillisen teknisen yksikön tyypin (1)

- tyyppihyväksynnästä (1)

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1)

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

direktiivin 76/760/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/31/EY.

Tyyppihyväksyntänumero: .

Laajennuksen syy: .

I JAKSO

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön (1) (2): .

.

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti: .

0.4. Ajoneuvoluokka (1) (3): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

.

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

II JAKSO

1. Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäyksen liite

2. Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos: .

3. Testausselosteen päiväys: .

4. Testausselosteen numero: .

5. Huomautukset (jos niitä on): ks. lisäyksen liite

6. Paikka: .

7. Päiväys: .

8. Allekirjoitus: .

9. Liitteenä on luettelo hyväksyntäviranomaiselle luovutetusta tietopaketista, joka on pyynnöstä saatavissa.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa merkinnällä "?" (esim. ABC??123???).(3) Sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II.Lisäyksen liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o . . .

valaisimien ja/tai merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä direktiivien 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY ja 77/540/ETY (1) mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina direktiiv(e)illä . . .

1. LISÄTIETOJA

1.1. Tarvittaessa ilmoitetaan kunkin valaisimen osalta

1.1.1. Laitteen (laitteiden) luokka (luokat): .

1.1.2. Valonlähteiden määrä ja luokka (ei koske heijastinta) (2) .

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.1.4. Hyväksyntä myönnetty ainostaan jo käytössä olevien ajoneuvojen varaosakäyttöön: kyllä/ei (1)

1.2. Erityistiedot tietyntyyppisistä valaisimista tai merkkivalolaitteista

1.2.1. Heijastinlaitteiden osalta: erillinen / osa laitekokonaisuutta (1)

1.2.2. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: korkean/leveän kilven valaisemiseen käytettävä laite (1): .

1.2.3. Ajovalaisimien osalta: Jos ne on varustettu säädettävällä heijastimella, ajovalaisimen kiinnitysasento (-asennot) suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainitu(i)ssa asenno(i)ssa: .

1.2.4. Peruutusvalaisimien osalta: Tämä laite asennetaan ajoneuvoon vain osana laiteparia: kyllä/ei (1) .

5. HUOMAUTUKSIA

5.1. Piirustukset

5.1.1. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden sekä valaistavan pinnan ääriviivat

5.1.2. Heijastinlaitteiden osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon

5.1.3. Kaikkien muiden valaisin- ja merkkivalolaitteiden osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon sekä laitteen vertailuakseli ja vertailupiste.

5.2. Ajovalaisimien osalta: Testissä käytetty käyttötila (direktiivin 76/761/ETY liitteessä I oleva 5.2.3.9. kohta): .

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Niiden valaisimien osalta, joilla ei ole vaihdettavaa valonlähdettä, ilmoitus valonlähteiden määrästä ja kokonaistehosta watteina.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 3

ESIMERKKEJÄ OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKISTÄ Kuva 1

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on takarekisterikilven valaisin, jolle on annettu tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin (00) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 1471.

Kuva 2

Yksinkertaistettu merkintä ryhmitetyille, yhdistetyille tai rakenteellisesti yhdistetyille valaisimille, joissa vähintään kaksi valaisinta muodostaa osan samasta järjestelmästä

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI B

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI C

>VIITTAUS KAAVIOON>

Huomautus: Kolme esimerkkiä hyväksyntämerkeistä, mallit A, B ja C, edustavat kolmea mahdollista merkintävaihtoehtoa valaisin- ja merkkivalolaitteelle, jossa vähintään kaksi valaisinta muodostaa osan samasta ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien kokonaisuudesta. Tämä hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseessä olevalle laitteelle on annettu hyväksyntä Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 1712 ja että se koostuu:

luokan I A heijastimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/757/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 32) mukaisesti, järjestysnumero 02;

luokituksen 2a takasuuntavalaisimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/759/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 71) mukaisesti, järjestysnumero 02;

punaisesta takavalaisimesta (R), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/758/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 60) liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

takasumuvalaisimesta (F), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 77/538/ETY (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 60) mukaisesti, järjestysnumero 00;

peruutusvalaisimesta (AR), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 77/539/ETY (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 72) mukaisesti, järjestysnumero 00;

kahdella voimakkuustasolla varustetusta jarruvalaisimesta (S2), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

takarekisterikilven valaisimesta (L), joka on hyväksytty direktiivin 76/760/ETY mukaisesti, järjestysnumero 00;

LIITE II

SOVELTAMISALA JA TEKNISET VAATIMUKSET

1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimiin.

2. TEKNISET VAATIMUKSET

2.1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 4 kohdissa 1 ja 5-9 sekä liitteissä 3-5 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 4 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- sääntö alkuperäisessä muodossaan (00) (1);

- säännön N:o 4 täydennys 1 (2);

- säännön N:o 4 täydennys 2 (3);

- säännön N:o 4 täydennykset 3 ja 4 (4);

- säännön N:o 4 täydennys 5 (5);

paitsi:

2.1.1. Kun viitataan `sääntöön N:o 48`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiiviä 76/756/ETY.`

2.1.2. Kun viitataan `sääntöön N:o 37`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiivin 76/761/ETY liitettä VII.`

>TAULUKON PAIKKA>

"

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/31/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 4 (1)

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä tarkoitetaan:

1.1. `takarekisterikilven valaisimella` takarekisterikilpien valaisemiseen käytettävää laitetta, jäljempänä `valaisinlaite`, joka valaisee takarekisterikilven heijastamalla. Laitteen hyväksynnässä määritellään kilven viemän tilan valaisu.

1.2. Tähän sääntöön sovelletaan säännössä n:o 48 ja sen muutossarjassa annettuja tyyppihyväksynnän soveltamishetkellä voimassa olevia määritelmiä.

5. YLEISET VAATIMUKSET

5.1. Kunkin näytekappaleen on oltava 9 kohdassa valaisuvaatimusten mukainen.

Valaisinlaitteet on suunniteltava siten, että koko valaistava pinta näkyy takaa liitteessä 4 olevassa piirroksessa osoitetussa näkökentässä.

5.2. Kaikki mittaukset on suoritettava valaisinlaitteen lampun tai lamppujen pienimmällä testausjännitettä vastaavalla valovirralla, joka on määritelty laitteen lampun tai lamppujen eritelmässä.

5.2.1. Kaikki sellaisten valaisimien mittaukset, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), on tehtävä jännitteillä 6,75 V, 13,5 V tai 28,0 V.

Jos valonlähteissä on erikoisvoimanlähde, edellä mainittuja testausjännitteitä sovelletaan voimanlähteen tulonapoihin. Testilaboratorio voi vaatia valmistajalta valonlähteiden tarvitseman erikoisvoimanlähteen.

6. VALON VÄRI

Valaisinlaitteessa käytettävän valon on oltava riittävän väritön, jotta se ei muuta olennaisesti rekisterikilven väriä.

7. TULOKULMA

Valaisinlaitteen valmistajan on määrättävä asento, johon laite on asennettava rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden; laite on sijoitettava siten, ettei rekisterikilven pintaan tulevan valon tulokulma ylitä missään valaistavan pinnan kohdassa 82°:tta; tämä tulokulma mitataan laitteen valaisevan pinnan uloimmasta reunasta, joka on kauimpana kilven pinnasta. Jos valaisinlaitteita on useita, edellä tarkoitettu vaatimus koskee ainoastaan sitä kilven osaa, jonka kyseisen laitteen on tarkoitus valaista.

Laite on suunniteltava niin, ettei se lähetä lainkaan valoa suoraan taaksepäin, lukuun ottamatta punaista valoa, jos laite on yhdistetty tai ryhmitetty takavalaisimen kanssa.

8. MITTAUSMENETTELY

Valotiheyden mittaukset suoritetaan puhtaalla valkoisella imupaperilla, jonka vähimmäishajaheijastumiskerroin on 70 %; imupaperin on oltava samankokoinen kuin rekisterikilpi ja se sijoitetaan rekisterikilven paikalle, 2 mm kilven kiinnitystasosta ulospäin.

Valotiheyden mittaukset suoritetaan liitteessä 3 esitetyissä pisteissä kohtisuoraan paperin pintaan nähden sen kilpityypin mukaisesti, jota varten laite on tarkoitettu; kukin mittauspiste muodostaa pyöreän alueen, jonka halkaisija on 25 mm.

9. FOTOMETRISET OMINAISUUDET

Jokaisessa liitteessä 3 esitetyssä mittauspisteessä valotiheyden B on oltava vähintään 2,5 cd/m².

Arvojen B1 ja B2 välinen valotiheyden gradientti, mitattuna mistä tahansa edellä tarkoitetuista mittauspisteistä valituista kahdesta pisteestä 1 ja 2, saa olla enintään 2 × Bo/cm, missä Bo on eri pisteissä mitattu pienin valotiheys, joka on:

>NUM>B2 - B1 >DEN>etäisyys 1 - 2 cm:nä ≤ 2 × Bo/cm

(1) EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25.

LIITE 3

Testin mittauspisteet

(a) korkean kilven valaisemiseen tarkoitetut laitteet (340 × 240 mm)

>VIITTAUS KAAVIOON>

(b) leveän kilven valaisemiseen tarkoitetut laitteet (520 × 120 mm)

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

a = 25 mmb = 95 mmc = 100 mmd = 90 mme = 70 mm>KAAVION LOOPU>

Huom: Jos laitteet on tarkoitettu valaisemaan sekä korkeita että leveitä kilpiä, mittauspisteet saadaan yhdistämällä edeltävät kaksi piirrosta valmistajan ilmoittaman ääriviivan mukaisesti; jos kaksi mittauspistettä on kuitenkin lähempänä kuin 30 mm toisistaan, käytetään ainoastaan toista.

LIITE 4

Valaistavan pinnan vähimmäisnäkyvyysalue

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Pystysuora osa

a ja a' on oltava ≤ 85°

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Vaakasuora osa

b ja b' on oltava ≤ 60°

>KAAVION LOOPU>

1. Edellä esitetyt näkyvyysalueen kulmat liittyvät ainoastaan valaisinlaitteen suhteellisiin asentoihin ja rekisterikilven tilaan.

2. Ajoneuvoon asennetun rekisterikilven näkyvyysalueeseen sovelletaan kansallisia sääntöjä.

3. Esitetyissä kulmissa on otettu huomioon valaisinlaitteen aiheuttama osittainen peittyminen. Niitä on noudatettava suunnissa, joissa peittymistä esiintyy eniten. Valaisinlaitteiden on oltava sellaisia, että osittain peittyvien alueiden määrä jää niin pieneksi kuin ehdottomasti on tarpeen.

LIITE 5

Useilla valonlähteillä varustettujen valaisimien fotometrinen mittaus

1. Fotometrinen teho tarkastetaan:

1.1. Valonlähteiden, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), osalta:

valaisimessa olevista valonlähteistä tämän säännön 5.2.1. kohdan mukaisesti.

1.2. Vaihdettavien hehkulamppujen osalta:

Jos ne on varustettu sarjavalmisteisilla 6,5 V:n, 13,5 V:n tai 28,0 V:n hehkulampuilla, tuotettujen valovoima-arvojen on oltava tässä säännössä annetun ylä- ja alaraja-arvon välillä lisättynä valitulle hehkulampputyypille sallitulla valovirran poikkeamalla sarjavalmisteisia hehkulamppuja koskevassa säännössä n:o 37 kuvatulla tavalla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vakiohehkulamppua kussakin yksittäisessä asennossa sen omalla valovirralla ja laskea kunkin asennon yksittäiset mittaukset yhteen.

Top