EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0030

Komission direktiivi 97/30/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 171, 30.6.1997, p. 25–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 27 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 100 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 100 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 52 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/30/oj

31997L0030

Komission direktiivi 97/30/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 171 , 30/06/1997 s. 0025 - 0048


KOMISSION DIREKTIIVI 97/30/EY,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan neuvoston direktiivin 76/758/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/EY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/79/ETY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia ja jarruvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 76/758/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; sen vuoksi direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä mainitun direktiivin liitteen VI mukainen ilmoituslomake ja tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksynnän tietokoneistamisen mahdollistamiseksi, direktiivissä 76/758/ETY säädettyä tyyppihyväksyntätodistusta on muutettava vastaavasti,

menettelyjä on yksinkertaistettava direktiivin 70/156/ETY 9 artiklan 2 kohdassa edellytetyn vastaavuuden ylläpitämiseksi tiettyjen erityisdirektiivien ja Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen välillä, kun näitä sääntöjä muutetaan; ensimmäisessä vaiheessa on tarpeen korvata direktiivin 76/758/ETY tekniset vaatimukset sääntöjen N:o 7, 87 ja 91 vastaavilla vaatimuksilla ristiviittauksin,

on tarpeen sisällyttää huomiovalaisimet, kolmannet jarruvalaisimet ja sivuvalaisimet direktiivin 76/758/ETY soveltamisalaan,

viitataan neuvoston direktiiviin 76/756/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/28/EY (5), ja neuvoston direktiiviin 76/761/ETY (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 76/758/ETY seuraavasti:

1. Korvataan direktiivin otsikko seuraavasti:

"moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä"

2. Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on annettava osan EY-tyyppihyväksyntä kaikille etuvalaisin-, takavalaisin-, jarruvalaisin-, huomiovalaisin- ja sivuvalaisintyypeille, jotka täyttävät asiaa koskevissa liitteissä vahvistetut rakenne- ja testausvaatimukset."

3. Korvataan 2, 3 ja 4 artikla seuraavasti:

"2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava liitteen I lisäyksen 3 mallin mukainen osan EY-tyyppihyväksyntämerkki valmistajalle jokaisesta äärivalaisin-, etuvalaisin-, takavalaisin, jarruvalaisin, huomiovalaisin- ja sivuvalaisintyypistä, jonka ne 1 artiklan mukaisesti hyväksyvät.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen sellaisten merkkien käytön, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta 1 artiklan mukaisesti tyyppihyväksyttyjen äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien, jarruvalaisimien, huomiovalaisimien ja sivuvalaisimien sekä muiden laitteiden välillä.

3 artikla

1. Jäsenvaltio ei saa äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien, jarruvalaisimien, huomiovalaisimien tai sivuvalaisimien rakenteeseen taikka toimintaan liittyvistä syistä kieltää osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustetun äärivalaisimen, etuvalaisimen, takavalaisimen, jarruvalaisimen, huomiovalaisimen tai sivuvalaisimen saattamista markkinoille.

2. Jäsenvaltio voi kuitenkin kieltää saattamasta markkinoille EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettua äärivalaisinta, etuvalaisinta, takavalaisinta, jarruvalaisinta, huomiovalaisinta tai sivuvalaisinta, joka toistuvasti ei ole hyväksytyn tyypin mukainen.

Tämän jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle toteuttamansa toimenpiteet viipymättä ja perusteltava päätöksensä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti jokaisesta hyväksynnästä, jonka ne ovat antaneet, evänneet tai peruuttaneet tämän direktiivin mukaisesti."

4. Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jos osan EY-tyyppihyväksynnän antanut jäsenvaltio toteaa, että jotkut samalla osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustetuista äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista tai sivuvalaisimista eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaiset. Tämän jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille toteutetuista toimenpiteistä, jotka voivat johtaa EY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen, jos tuote toistuvasti ei vastaa hyväksyttyä tyyppiä. Saatuaan toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon vaatimustenmukaisuutta koskevasta puutteesta jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava vastaavat toimenpiteet."

5. Korvataan 6-9 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Kaikki tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten nojalla tehdyt päätökset, jotka koskevat äärivalaisimelle, etuvalaisimelle, takavalaisimelle, jarruvalaisimelle, huomiovalaisimelle tai sivuvalaisimelle annetun osan EY-tyyppihyväksynnän epäämistä tai peruuttamista, tai niiden markkinoille saattamisen tai käytön kieltämistä, on perusteltava yksityiskohtaisesti. Tällaisesta päätöksestä on ilmoitettava asianosaiselle, jolle on samanaikaisesti ilmoitettava jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaan käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja määräajoista muutoksenhaulle.

7 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä ajoneuvolta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää äärivalaisimiin, etuvalaisimiin, takavalaisimiin, jarruvalaisimiin, huomiovalaisimiin tai sivuvalaisimiin liittyvistä syistä, jos kyseisissä valaisimissa on osan EY-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

8 artikla

Jäsenvaltio ei saa evätä ajoneuvon rekisteröintiä taikka kieltää sen myyntiä, liikkeelle laskemista tai käyttöä äärivalaisimiin, etuvalaisimiin, takavalaisimiin, jarruvalaisimiin, huomiovalaisimiin tai sivuvalaisimiin liittyvistä syistä, jos kyseisissä valaisimissa on osan EY-tyyppihyväksyntämerkki ja ne on asennettu direktiivissä 76/756/ETY vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

9 artikla

Tässä direktiivissä `ajoneuvolla` tarkoitetaan tiellä käytettäväksi tarkoitettua moottoriajoneuvoa, joka on korilla varustettu tai ilman sitä, jossa on vähintään neljä pyörää ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, ja sen perävaunuja, lukuunottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita sekä kaikkia liikkuvia koneita."

6. Korvataan liitteet tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä tammikuuta 1998 tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä jäsenvaltiot eivät saa äärivalaisimiin, etuvalaisimiin, takavalaisimiin, jarruvalaisimiin, huomiovalaisimiin ja sivuvalaisimiin liittyvistä syistä:

- kieltäytyä edellä mainitun ajoneuvotyypin tai valaisintyypin osalta antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää taikka

- kieltää ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä, käyttöönottoa tai äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien, jarruvalaisimien, huomiovalaisimien ja sivuvalaisimien myyntiä tai käyttöönottoa,

edellyttäen, että valaisimet ovat direktiivin 76/758/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset, ja ne on asennettu ajoneuvoihin direktiivin 76/756/ETY vaatimusten mukaisesti.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1998 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää antaa EY-tyyppihyväksyntää ja

- saavat kieltäytyä antamasta kansallista tyyppihyväksyntää

äärivalaisimiin, etuvalaisimiin, takavalaisimiin, jarruvalaisimiin, huomiovalaisimiin tai sivuvalaisimiin liittyvistä syistä ajoneuvotyypille tai äärivalaisin-, etuvalaisin-, takavalaisin-, jarruvalaisin-, huomiovalaisin- ja sivuvalaisintyypille, jos direktiivin 76/758/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 direktiivin 76/758/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia osina koskevia vaatimuksia sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 7 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

4. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on varaosien osalta jatkettava direktiivin 76/758/ETY aikaisempien versioiden mukaisten äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien ja jarruvalaisimien EY-tyyppihyväksynnän antamista ja myynnin ja käyttöönoton sallimista, jos kyseiset valaisimet

- on tarkoitettu asennettaviksi jo käytössä oleviin ajoneuvoihin ja

- ovat mainitun direktiivin niiden vaatimusten mukaisia, joita sovellettiin, kun ajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran.

3 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen N:o 7, 87 ja 91 vastaavat kohdat ja liitteet, joihin viitataan liitteissä II, III ja IV olevassa 2.1. kohdassa, julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ennen 1 päivää heinäkuuta 1997.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1998; jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu kuitenkin siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 1998 alkaen tai, jos 3 artiklassa tarkoitettujen tekstien julkaisu siirtyy 1 päivän heinäkuuta 1997 jälkeen, jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä kuuden kuukauden kuluttua kyseisten tekstien todellisesta julkaisupäivästä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL N:o L 18, 21.1.1997, s. 7.

(3) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 54.

(4) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 1.

(5) Katso tämän virallisen lehden sivu 1.

(6) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 96.

LIITE

"LIITELUETTELO

LIITE I: Tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1: Ilmoituslomake

Lisäys 2: Tyyppihyväksyntätodistuksen malli

Lisäys 3: Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä

LIITE II: Äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien ja jarruvalaisimien soveltamisala ja tekniset vaatimukset

LIITE III: Huomiovalaisimien soveltamisala ja tekniset vaatimukset

LIITE IV: Sivuvalaisimien soveltamisala ja tekniset vaatimukset

LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. TÄMÄ LIITE KÄSITTELEE SEURAAVIEN OSIEN TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ:

1.1. Äärivalaisimet, etuvalaisimet, takavalaisimet ja jarruvalaisimet, joita on tarkoitus käyttää moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa ja jotka ovat liitteen II vaatimusten mukaisia,

1.2. Huomiovalaisimet, joita on tarkoitus käyttää moottoriajoneuvoissa, jotka ovat liitteen III vaatimusten mukaisia,

1.3. Sivuvalaisimet, joita on tarkoitus käyttää moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa ja jotka ovat liitteen IV vaatimusten mukaisia.

2. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

2.1. Valmistajan on tehtävä äärivalaisin-, etuvalaisin-, takavalaisin-, jarruvalaisin-, huomiovalaisin- tai sivuvalaisintyypin osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukainen osan EY-tyyppihyväksyntähakemus.

2.2. Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

2.3. Tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

2.3.1. kaksi mallia, jotka on varustettu suositellulla valaisimella tai suositelluilla valaisimilla; jos hyväksyntää haetaan laitteille, jotka eivät ole identtisiä vaan symmetrisiä ja toinen laite voidaan asentaa vasemmalle ja toinen oikealle puolelle ja/tai vaihtoehtoisesti toinen laite voidaan asentaa etupäähän ja toinen takapäähän, toimitetut kaksi mallia voivat olla identtisiä ja asennettavissa vain ajoneuvon vasemmalle tai oikealle puolelle ja/tai vaihtoehtoisesti vain etupäähän tai takapäähän; jos kyseessä on jarruvalaisin, jossa on kaksi voimakkuustasoa, hakemukseen on lisäksi liitettävä kaksi mallia osista, jotka muodostavat kaksitasoisen voimakkuuden varmistavan järjestelmän.

3. MERKINNÄT

3.1. Osan EY-tyyppihyväksyntää varten toimitetuissa laitteissa on oltava:

3.1.1. valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki;

3.1.2. jos valaisimissa on vaihdettavat valonlähteet: säädetyn hehkulampun tyyppi (tyypit);

3.1.3. jos valaisimissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä: nimellisjännite ja teho watteina.

3.2. Näiden merkkien on oltava helposti luettavissa ja pysyvästi merkittynä ja kiinnitettynä laitteen valaisevan pinnan päälle tai laitteen jonkin valaisevan pinnan päälle. Niiden on näyttävä ulospäin, kun laite on kiinnitetty ajoneuvoon.

3.3. Jokaisessa laitteessa on oltava riittävä tila osan tyyppihyväksyntämerkille. Tila on osoitettava lisäyksessä 1 tarkoitetuissa piirustuksissa.

4. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

4.1. Jos asianmukaiset vaatimukset täytetään, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.2. EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

4.3. Tyyppihyväksyntänumero annetaan direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti jokaiselle hyväksytylle äärivalaisin-, etuvalaisin-, takavalaisin-, jarruvalaisin-, huomiovalaisin- tai sivuvalaisintyypille. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle äärivalaisin-, etuvalaisin-, takavalaisin-, huomiovalaisin-, päiväajovalo- tai sivuvalaisintyypille.

4.4. Jos osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan valaisin- ja merkkivalolaitetyypille, joka koostuu äärivalaisimesta, etuvalaisimesta, takavalaisimesta, jarruvalaisimesta, huomiovalaisimesta tai sivuvalaisimesta ja muista valaisimista, yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää, jos kyseinen äärivalaisin, etuvalaisin, takavalaisin, jarruvalaisin, huomiovalaisin tai sivuvalaisin on tämän direktiivin vaatimusten mukainen ja kaikki muut valaisimet, jotka muodostavat osan valaisin- ja merkkivalolaitteesta, jolle osan EY-tyyppihyväksyntää haetaan, ovat niihin sovellettavien erityisdirektiivien mukaisia.

5. OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

5.1. Jokaisessa tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn tyypin mukaisessa äärivalaisimessa, etuvalaisimessa, takavalaisimessa, jarruvalaisimessa, huomiovalaisimessa tai sivuvalaisimessa on oltava 3.1. kohdan merkintöjen lisäksi osan EY-tyyppihyväksyntämerkki.

5.2. Tämä merkki koostuu:

5.2.1. suorakulmiosta, joka ympäröi pientä `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa osan EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia:

>TAULUKON PAIKKA>

5.2.2. suorakulmion lähellä olevasta `perushyväksyntänumerosta`, joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 jaksoon ja jonka edellä on kaksi lukua, jotka ilmaisevat direktiivin 76/758/ETY asiaa koskevaan liitteeseen viimeksi tehdylle huomattavalle tekniselle tarkistukselle annetun järjestysnumeron sinä päivänä, jolloin EY-tyyppihyväksyntä on myönnetty. Tässä direktiivissä järjestysnumero on

- 02 liitteen II osalta,

- 00 liitteen III osalta,

- 00 liitteen IV osalta,

5.2.3. seuraavanlaisista lisäsymboleista:

5.2.3.1. tämän direktiivin vaatimukset etuäärivalaisimien ja etuvalaisimien osalta täyttävissä laitteissa `A`-kirjain;

5.2.3.2. tämän direktiivin vaatimukset takaäärivalaisimien ja takavalaisimien osalta täyttävissä laitteissa `R`-kirjain;

5.2.3.3. tämän direktiivin vaatimukset jarruvalaisimien osalta täyttävissä laitteissa `S`-kirjain, jonka perässä on numero `1`, jos laitteissa on yksi voimakkuustaso, numero `2`, jos laitteissa on kaksi voimakkuustasoa ja numero `3`, jos laite täyttää luokan S3 jarruvalaisimien erityisvaatimukset;

5.2.3.4. laitteissa, joissa on sekä tämän direktiivin vaatimukset täyttävä takavalaisin että jarruvalaisin, `R`- ja `S`-kirjain tai, tapauksesta riippuen, `S2` erotettuna vaakaviivalla;

5.2.3.5. tämän direktiivin vaatimukset huomiovalaisimien osalta täyttävissä laitteissa `RL`-kirjaimet;

5.2.3.6. tämän direktiivin vaatimukset sivuvalaisimien osalta täyttävissä laitteissa `SM1`- tai `SM2`-symboli laiteluokasta riippuen,

5.2.3.7. etu- tai takavalaisimissa, joiden näkyvyyskulmat ovat epäsymmetriset vaakasuunnassa vertailuakseliin nähden, nuoli, joka osoittaa kohti valotekniset vaatimukset 80 ° H -kulmaan asti täyttävää sivua;

5.2.3.8. valaisimissa, joita voidaan käyttää erillisinä valaisimina tai osana kahden lampun kokonaisuutta, `D`-lisäkirjain 5.2.3.1-5.2.3.4 kohdissa mainitun symbolin oikealla puolella.

5.3. Osan EY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä valaisimen linssiin tai yhteen linsseistä pysyvästi ja siten, että se on helposti luettavissa myös silloin, kun lamput on asennettu ajoneuvoon.

5.4. Hyväksyntämerkin sijoittelu.

5.4.1. Riippumattomat valaisimet:

Lisäyksen 3 kuvassa 1 esitetään esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä.

5.4.2. Ryhmitetyt, yhdistetyt tai rakenteellisesti yhdistetyt valaisimet:

5.4.2.1. Kun annetaan 3.4. kohdassa tarkoitettu yhteinen osan EY-tyyppihyväksyntänumero, voidaan valaisin- ja merkkivalolaitetyyppiin, joka koostuu äärivalaisimesta, etuvalaisimesta, takavalaisimesta tai jarruvalaisimesta, huomiovalaisimesta, sivuvalaisimesta ja muista valaisimista, kiinnittää yhteinen EY-tyyppihyväksyntämerkki, joka koostuu:

5.4.2.1.1. suorakulmiosta, joka ympäröi `e`-kirjainta ja sitä seuraavaa EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumeroa tai -kirjaimia (katso 5.2.1. kohta);

5.4.2.1.2. perushyväksyntänumerosta (katso 5.2.2. kohdan ensimmäinen lause);

5.4.2.1.3. tarvittaessa vaadittavasta nuolesta, sikäli kuin se viittaa valaisinlaitteeseen kokonaisuutena.

5.4.2.2. Tämä merkki voidaan sijoittaa ryhmitetyissä, yhdistetyissä tai rakenteellisesti yhdistetyissä valaisimissa mihin kohtaan tahansa, jos

5.4.2.2.1. se näkyy valaisimien asennuksen jälkeen,

5.4.2.2.2. mitään ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien valaisevan pinnan osaa ei voida irrottaa irrottamatta samalla hyväksyntämerkkiä.

5.4.2.3. Kunkin valaisimen tunnus, joka osoittaa minkä direktiivin mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on annettu, ja järjestysnumero (katso 5.2.2. kohdan toinen lause) sekä tarvittaessa `D`-kirjain ja vaadittava nuoli on merkittävä:

5.4.2.3.1. joko vastaavaan valoa säteilevään pintaan

5.4.2.3.2. tai ryhmään siten, että kukin ryhmitetty, yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty valaisin voidaan selkeästi tunnistaa.

5.4.2.4. Tämän merkin osien mitat eivät saa olla pienempiä kuin yksittäisille merkeille eri direktiiveissä, joiden mukaisesti osan EY-tyyppihyväksyntä on annettu, määritellyt vähimmäismitat.

5.4.2.5. Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä muihin valaisimiin ryhmitetylle, yhdistetylle tai rakenteellisesti yhdistetylle valaisimelle on lisäyksen 3 kuvassa 2.

5.4.3. Jos kyseessä on valaisin, joka on rakenteellisesti yhdistetty muihin valaisimiin ja jonka linssiä voidaan käyttää myös muuntyyppisissä ajovalaisimissa:

5.4.3.1. sovelletaan edellä olevan 5.4.2. kohdan säännöksiä;

5.4.3.2. lisäksi, jos käytetään samaa linssiä, jälkimmäisessä voidaan käyttää erilaisia, erityyppisiin ajovalaisimiin tai valaisinyksiköihin viittaavia hyväksyntämerkkejä, jos ajovalaisimen päärungolla, vaikka sitä ei voisi erottaa linssistä, on edellä 3.3. kohdassa kuvattu tila ja siinä on hyväksyntämerkit varsinaisille toiminnoille;

5.4.3.3. jos erityyppisillä ajovalaisimilla on sama päärunko, jälkimmäisessä voidaan käyttää erilaisia hyväksyntämerkkejä.

5.4.3.4. Esimerkkejä osan EY-tyyppihyväksyntämerkistä ajovalaisimeen rakenteellisesti yhdistetyille valaisimille on lisäyksen 3 kuvassa 3.

6. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

6.1. Jos tämän direktiivin säännösten mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, on sovellettava direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

7. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

7.1. Yleisesti toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

7.2. Jokaisen laitteen, johon viitataan edellä 1.1. kohdassa, on täytettävä 6 ja 8 kohtien fotometriset ja kolorimetriset vaatimukset tämän direktiivin II liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa. Jos kyseessä on kuitenkin sarjatuotannosta satunnaisesti poimittu laite, valon säteilyvoimakkuuden vähimmäisvaatimukset (mitattuna 7 kohdassa tämän direktiivin II liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa tarkoitetun standardivalaisimen kanssa), rajoitetaan kunkin vastaavan suunnan osalta 80 prosenttiin 6.1. ja 6.2. kohdissa määritetyistä vähimmäisarvoista tämän direktiivin II liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

7.3. Jokaisen laitteen, johon viitataan edellä 1.2. kohdassa, on täytettävä 7, 8, 9 ja 11 kohtien vaatimukset tämän direktiivin III liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa. Jos kyseessä on kuitenkin sarjatuotannosta satunnaisesti poimittu laite, valon säteilyvoimakkuuden vähimmäis- ja enimmäisvaatimusten (mitattuna 10 kohdassa tämän direktiivin III liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa tarkoitetun standardivalaisimen kanssa), on oltava vähintään 80 prosenttia 7.1. ja 7.2. kohdissa määritetyistä vähimmäisarvoista tämän direktiivin III liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa, eivätkä ne saa ylittää 120 prosenttia 7.3. kohdassa määritetyistä enimmäisarvoista tämän direktiivin III liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

7.4. Jokaisen laitteen, johon viitataan edellä 1.3. kohdassa, on täytettävä 7 ja 8 kohtien vaatimukset tämän direktiivin IV liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa. Jos kyseessä on kuitenkin sarjatuotannosta satunnaisesti poimittu laite, valon säteilyvoimakkuuden on kunkin vastaavan suunnan osalta oltava vähintään 80 prosenttia vähimmäisarvoista eikä se saa ylittää 120 prosenttia 7.1. kohdassa määritetyistä enimmäisarvoista tämän direktiivin IV liitteen 2.1. kohdassa tarkoitetussa asiakirjassa.

Lisäys 1

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimien, etuvalaisimien, takavalaisimien, jarruvalaisimien, huomiovalaisimien ja sivuvalaisimien osan EY-tyyppihyväksyntää koskeva ilmoituslomake N:o . . .

>KAAVION ALKU>

(Direktiivi 76/758/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY)

Seuraavat tiedot on soveltuvin osin toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava asianmukaisessa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. Yleistä

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2. Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.5. Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä: .

0.8. Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet): .

1. LAITTEEN KUVAUS

1.1. Laitteen tyyppi: .

1.1.1. Laitteen toiminto (toiminnot): .

1.1.2. Laitteen luokitus tai luokka: .

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.2. Riittävän yksityiskohtaiset tyypin tunnistamisen mahdollistavat piirustukset, joista näkyy:

1.2.1. Geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon (ei koske takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.2. Havaintoakseli, joka otetaan testeissä vertailuakseliksi (vaakasuora kulma H = 0 °, pystysuora kulma V = 0 °), ja piste, joka otetaan kyseisissä testeissä vertailukeskipisteeksi (ei koske heijastinlaitteita eikä takarekisterikilpien valaisimia): .

1.2.3. EY-tyyppihyväksyntämerkin aiottu sijainti: .

1.2.4. Takarekisterikilven valaisimien osalta geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden sekä vastaavan valaistavan pinnan ääriviivat: .

1.2.5. Ajovalaisimien ja etusumuvalaisimien osalta valaisimen etunäkymä ja tiedot mahdollisesta linssin urituksesta sekä poikkileikkaus: .

1.3. Lyhyt tekninen kuvaus, josta käy ilmi erityisesti (poikkeuksena valaisimet, joissa ei ole vaihdettavia valonlähteitä) sellaisten säädettyjen valonlähteiden luokka tai luokat, joiden on kuuluttava direktiivin 76/761/ETY sisältämien valonlähteiden joukkoon (ei koske heijastinlaitteita): .

1.4. Erityiset tiedot .

1.4.1. Takarekisterikilven valaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitettu leveän kilven, korkean kilven vai kummankin valaisemiseen: .

1.4.2. Ajovalaisimien osalta .

1.4.2.1. Ilmoitus siitä, onko ajovalaisimia tarkoitus käyttää sekä lähi- että kaukovalaisimina vai vain toisina: .

1.4.2.2. Jos ajovalaisimen on tarkoitus sisältää lähivalaisin, ilmoitus siitä, onko se suunniteltu sekä vasemman- että oikeanpuoleiseen liikenteeseen vai ainoastaan joko vasemman- tai oikeanpuoleiseen liikenteeseen: .

1.4.2.3. Jos ajovalaisin on varustettu säädettävällä heijastimella, selvennys ajovalaisimen kiinnitysasennosta (kiinnitysasennoista) suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainitussa asennossa (mainituissa asennoissa): .

1.4.3. Etu- ja takavalaisimien, jarruvalaisimien ja suuntavalaisimien osalta: .

1.4.3.1. Jos laitetta voidaan käyttää myös kahden saman luokan valaisimesta koostuvana kokonaisuutena: .

1.4.3.2. Jos laitteessa on kaksi voimakkuustasoa (jarruvalaisimet ja 2b luokan suuntavalaisimet), kytkentäkaavio ja sen järjestelmän ominaisuuksien erittely, joka varmistaa kaksitasoisen voimakkuuden: .

1.4.4. Heijastinlaitteiden osalta lyhyt kuvaus heijastavassa optisessa yksikössä käytettyjen materiaalien teknisistä eritelmistä: .

1.4.5. Peruutusvalaisimien osalta ilmoitus, onko laite tarkoitus asentaa ajoneuvoon vain laiteparina: .

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

MALLI Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm) EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

>KAAVION ALKU>

Viranomaisen leima

Ilmoitus ajoneuvontyypin / osantyypin / erillisen teknisen yksikön tyypin (1)

- tyyppihyväksynnästä (1),

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1),

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1),

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1),

direktiivin . . ./. . ./ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY.

Tyyppihyväksyntänumero: .

Laajennuksen syy: .

I JAKSO

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi): .

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (yleiset kaupalliset kuvaukset): .

0.3 Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon / osaan / erilliseen tekniseen yksikköön (1) (2): .

0.3.1 Näiden merkintöjen sijainti: .

0.4 Ajoneuvoluokka (1) (3): .

0.5 Valmistajan nimi ja osoite: .

0.7 Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

.

0.8 Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet): .

II JAKSO

1. Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäyksen liite

2. Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos: .

3 Testausselosteen päiväys: .

4 Testausselosteen numero: .

5 Huomautukset (jos niitä on): ks. lisäyksen liite

6 Paikka: .

7 Päiväys: .

8 Allekirjoitus: .

9 Liitteenä on luettelo hyväksyntäviranomaiselle luovutetusta tietopaketista, joka on pyynnöstä saatavissa.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa merkinnällä '?' (esim. ABC??123???).(3) Sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II.Lisäyksen liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o . . .

valaisimien ja/tai merkkivalolaitteiden osan tyyppihyväksynnästä direktiivien 76/757/ETY, 76/758/ETY, 76/759/ETY, 76/760/ETY, 76/761/ETY, 76/762/ETY, 77/538/ETY, 77/539/ETY ja 77/540/ETY (1) mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina direktiiv(e)illä . . .

1. Lisätietoja

1.1. Tarvittaessa ilmoitetaan kunkin valaisimen osalta

1.1.1. Laitteen (laitteiden) luokka (luokat): .

1.1.2. Valonlähteiden määrä ja luokka (ei koske heijastinta) (2)

1.1.3. Säteilevän tai heijastuvan valon väri: .

1.1.4. Hyväksyntä myönnetty ainoastaan jo käytössä olevien ajoneuvojen varaosakäyttöön; kyllä/ei (1)

1.2. Erityistiedot tietyntyyppisistä valaisimista tai merkkivalolaitteista

1.2.1. Heijastinlaitteiden osalta: erillinen/osa laitekokonaisuutta (1)

1.2.2. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: korkean/leveän kilven valaisemiseen käytettävä laite (1): .

1.2.3. Ajovalaisimien osalta: Jos ne on varustettu säädettävällä heijastimella, ajovalaisimen kiinnitysasento (-asennot) suhteessa maahan ja ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon, jos ajovalaisinta käytetään vain mainitu(i)ssa asenno(i)ssa: .

1.2.4. Peruutusvalaisimien osalta: Tämä laite asennetaan ajoneuvoon vain osana laiteparia: kyllä/ei (1) .

5. Huomautuksia

5.1. Piirustukset

5.1.1. Takarekisterikilpien valaisimien osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa takarekisterikilven valaisin asennetaan rekisterikilvelle tarkoitettuun tilaan nähden sekä valaistavan pinnan ääriviivat;

5.1.2. Heijastinlaitteiden osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon;

5.1.3. Kaikkien muiden valaisin- ja merkkivalolaitteiden osalta: Oheisesta piirroksesta N:o . . . näkyy geometrinen asento, jossa laite asennetaan ajoneuvoon sekä laitteen vertailuakseli ja vertailupiste.

5.2. Ajovalaisimien osalta: Testissä käyttötila (direktiivin 76/761/ETY liitteessä I oleva 5.2.3.9. kohta):

.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Niiden valaisimien osalta, joilla ei ole vaihdettavaa valonlähdettä, ilmoitus valonlähteiden määrästä ja kokonaistehosta watteina.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 3

ESIMERKKEJÄ OSAN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKISTÄ Kuva 1a

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on etuvalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen II mukaisesti (02) perushyväksyntänumerolla 1471. Nuoli osoittaa sen sivun, jolla vaaditut fotometriset vaatimukset täyttyvät 80° H -kulmaan asti.

Kuva 1b

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on takavalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen II mukaisesti (02) perushyväksyntänumerolla 1471 ja jota voidaan käyttää myös kahden takavalaisimen muodostamassa kokonaisuudessa.

Kuva 1c

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on sekä takavalaisimesta että yhdellä voimakkuustasolla varustetusta jarruvalaisimesta koostuva laite, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen II mukaisesti (02) perushyväksyntänumerolla 1471.

Kuva 1d

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on kahdella voimakkuustasolla varustettu jarruvalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen II mukaisesti (02) perushyväksyntänumerolla 1471.

Kuva 1e

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on huomiovalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen III mukaisesti (00) perushyväksyntänumerolla 1471.

Kuva 1f

>VIITTAUS KAAVIOON>

Edellä esitetyllä osan EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu laite on sivuvalaisin, jolle on myönnetty tyyppihyväksyntä Saksassa (e1) tämän direktiivin liitteen IV mukaisesti (00) perushyväksyntänumerolla 1471.

Kuva 2a

Yksinkertaistettu merkintä ryhmitetyille, yhdistetyille tai rakenteellisesti yhdistetyille valaisimille, joissa vähintään kaksi valaisinta muodostaa osan samasta järjestelmästä

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI B

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI C

>VIITTAUS KAAVIOON>

Huomautus: Kolme esimerkkiä hyväksyntämerkeistä, mallit A, B ja C, edustavat kolmea mahdollista merkintävaihtoehtoa valaisin- ja merkkivalolaitteelle, jossa vähintään kaksi valaisinta muodostavat osan samasta ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien kokonaisuudesta. Tämä hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseessä olevalle laitteelle on annettu hyväksyntä Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 1712 ja että se koostuu:

luokan I A taka- ja sivuheijastimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/757/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 32) mukaisesti, järjestysnumero 02;

luokituksen 2a takasuuntavalaisimesta, joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 76/759/ETY (EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 71) mukaisesti, järjestysnumero 01;

punaisesta takavalaisimesta (R), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

takasumuvalaisimesta (F), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 77/538/ETY (EYVL N:o L 220, 29.8.1977, s. 60) mukaisesti, järjestysnumero 00;

peruutusvalaisimesta (AR), joka on hyväksytty neuvoston direktiivin 77/539/ETY mukaisesti, järjestysnumero 00;

kahdella voimakkuustasolla varustetusta jarruvalaisimesta (S2), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

luokituksen 1 sivuvalaisimesta (SM1), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen IV mukaisesti, järjestysnumero 00.

Kuva 2b

Yksinkertaistettu merkintä ryhmitetyille, yhdistetyille tai rakenteellisesti yhdistetyille valaisimille, joissa vähintään kaksi valaisinta muodostaa osan samasta järjestelmästä

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI B

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI C

>VIITTAUS KAAVIOON>

MALLI D

>VIITTAUS KAAVIOON>

Huomautus: Neljä esimerkkiä hyväksyntämerkeistä, mallit A, B, C ja D, edustavat neljää mahdollista merkintävaihtoehtoa valaisin- ja merkkivalolaitteelle, jossa vähintään kaksi valaisinta muodostavat osan samasta ryhmitettyjen, yhdistettyjen tai rakenteellisesti yhdistettyjen valaisimien kokonaisuudesta. Tämä hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseessä olevalle laitteelle on annettu hyväksyntä Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 7120 ja että se koostuu:

etuvalaisimesta (A), joka on hyväksytty direktiivin 76/758/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 02;

ajovalaisimesta (HCR), jossa on oikean- ja vasemmanpuoleiseen liikenteeseen suunniteltu lähivalaisin ja kaukovalaisin, jonka enimmäisvoimakkuus on 86 250-101 250 kandelaa (numeron 30 ilmaisemana) ja joka on hyväksytty direktiivin 76/761/ETY liitteen V mukaisesti, järjestysnumero 02;

huomiovalaisimesta (RL), joka on hyväksytty direktiivin 76/762/ETY liitteen III mukaisesti, järjestysnumero 00;

luokituksen la etusuuntavalaisimesta, joka on hyväksytty direktiivin 76/759/ETY mukaisesti, järjestysnumero 01.

Kuva 3

>VIITTAUS KAAVIOON>

Yllä oleva esimerkki vastaa sellaisen linssin merkintää, jota on tarkoitus käyttää erityyppisissä ajovalaisimissa, eli:

Joko ajovalaisimessa, jossa on kumpaankin liikennejärjestelmään suunniteltu lähivalaisin, ja kaukovalaisin, jonka enimmäisvoimakkuus on 86 250-101 250 kandelaa (numeron 30 ilmaisemana), joka on hyväksytty Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 7120 direktiivin 76/761/ETY liitteen IV mukaisesti, järjestysnumero 04, ja joka on rakenteellisesti yhdistetty huomiovalaisimeen 76/758/ETY liitteen III mukaisesti, järjestysnumero 00;

tai ajovalaisimessa, jossa on kumpaankin liikennejärjestelmään suunniteltu lähivalaisin ja kaukovalaisin, joka on hyväksytty Saksassa (e1) perushyväksyntänumerolla 7122 direktiivin 76/761/ETY liitteen II mukaisesti, järjestysnumero 01, ja joka on rakenteellisesti yhdistetty samaan huomiovalaisimeen kuin edellä;

tai jommassakummassa edellä mainituista ajovalaisimista, joka on hyväksytty erillisenä ajovalaisimena.

Ajovalaisimen päärungossa saa olla ainoastaan voimassa oleva hyväksyntänumero, esimerkiksi:

>VIITTAUS KAAVIOON>

tai

>VIITTAUS KAAVIOON>

tai

>VIITTAUS KAAVIOON>

tai

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE II

SOVELTAMISALA JA TEKNISET VAATIMUKSET

1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimiin, etuvalaisimiin, takavalaisimiin ja jarruvalaisimiin.

2. TEKNISET VAATIMUKSET

2.1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 7 kohdissa 1 ja 5-8 sekä liitteissä 1, 4 ja 5 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 7 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- muutossarjat 01 ja 02, joihin sisältyy muutossarja 02:n täydennys 1 ja useita korjauksia (1);

- painovirhekorjaukset (2);

- muutossarja 02:n täydennys 2 (3);

- täydennyksen 2 oikaisu 1 ja muutossarja 02:n täydennys 3 (4);

paitsi:

2.1.1. Kun viitataan `sääntöön N:o 48`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiiviä 76/756/ETY`.

2.1.2. Kun viitataan `sääntöön N:o 37`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiivin 76/761/ETY liitettä VII`.

2.1.3. 6.1. kohdan taulukon alaviitteen (1) katsotaan tarkoittavan seuraavaa:

`Edellä tarkoitettujen laitteiden asentamisesta ajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin on säädetty direktiivissä 76/756/ETY`.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

SOVELTAMISALA JA TEKNISET VAATIMUKSET

1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvojen huomiovalaisimiin.

2. TEKNISET VAATIMUKSET

2.1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 87 kohdissa 2 ja 6-11 sekä liitteissä 3 ja 4 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 87 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- sääntö alkuperäisessä muodossaan (00) (1);

- säännön N:o 87 oikaisu 1 (2);

- säännön N:o 87 täydennys 1 (3);

paitsi:

2.1.1. Kun viitataan `sääntöön N:o 48`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiiviä 76/756/ETY`.

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

SOVELTAMISALA JA TEKNISET VAATIMUKSET

1. SOVELTAMISALA

Tätä direktiiviä sovelletaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sivuvalaisimiin.

2. TEKNISET VAATIMUKSET

2.1. Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 91 kohdissa 2 ja 6-9 sekä liitteissä 1, 4 ja 5 määrätyt vaatimukset. Sääntö N:o 91 on koonnelma seuraavista asiakirjoista:

- sääntö alkuperäisessä muodossaan (00) (1);

- säännön N:o 91 täydennys 1 (2);

paitsi:

2.1.1. Kun viitataan `sääntöön N:o 48`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiiviä 76/756/ETY`.

2.1.2. Kun viitataan `sääntöön N:o 37`, viittauksen katsotaan tarkoittavan `direktiivin 76/761/ETY liitettä VII`.

>TAULUKON PAIKKA>

"

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista ja sivuvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/30/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 7 (1)

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä tarkoitetaan:

1.1. `etuvalaisimella` valaisinta, jota käytetään ilmaisemaan ajoneuvon paikallaolo ja leveys edestä katsottaessa.

1.2. `takavalaisimella` valaisinta, jota käytetään ilmaisemaan ajoneuvon paikallaolo ja leveys takaa katsottaessa.

1.3. `jarruvalaisimella` valaisinta, jota käytetään ilmoittamaan muille ajoneuvon takana oleville tienkäyttäjille, että ajoneuvon käyttöjarrua käytetään.

Jarruvalaisimet voivat käynnistyä hidastimella tai vastaavalla laitteella.

1.4. `äärivalaisimella` valaisinta, joka on asennettu lähelle ajoneuvon ulointa reunaa ja mahdollisimman lähelle ajoneuvon yläreunaa ja joka on tarkoitettu ilmaisemaan selvästi ajoneuvon kokonaisleveys. Tietyissä moottoriajoneuvoissa ja perävaunuissa tämä valo on tarkoitettu täydentämään ajoneuvon etu- ja takavalaisimia ja osoittamaan erityisesti ajoneuvon ääriviivaa.

1.5. `termien määritelmillä`:

Tähän sääntöön sovelletaan säännössä n:o 48 ja sen muutossarjassa annettuja tyyppihyväksynnän soveltamishetkellä voimassa olevia määritelmiä.

1.6. `erityyppisillä etuvalaisimilla, takavalaisimilla, jarruvalaisimilla ja äärivalaisimilla` valaisimia, jotka eroavat toisistaan kussakin mainitussa luokassa seuraavien olennaisten seikkojen osalta:

- tuotenimi tai tuotemerkki

- optisen järjestelmän ominaisuudet (voimakkuustasot, valonjakautumiskulmat, hehkulampun tyyppi jne.)

- järjestelmä, jolla vähennetään valaisua yöllä - jarruvalaisimissa, joissa on kaksi voimakkuustasoa.

5. YLEISET VAATIMUKSET

5.1. Jokaisen toimitetun näytekappaleen on täytettävä jäljempänä 6 ja 8 kohdassa esitetyt vaatimukset.

5.2. Laitteet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne toimivat tyydyttävästi tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja säilyttävät tässä säännössä tarkoitetut ominaisuudet huolimatta käytön aikana niihin mahdollisesti kohdistuvasta tärinästä.

5.3. Valaisimet, jotka on hyväksytty etu- tai takavalaisimiksi, katsotaan myös hyväksytyiksi äärivalaisimiksi.

5.4. Ryhmitettyjä tai yhdistettyjä taikka rakenteellisesti yhdistettyjä etu- ja takavalaisimia voidaan käyttää myös äärivalaisimina.

6. LÄHETETYN VALON VOIMAKKUUS

6.1. Kummankaan kahden toimitetun laitteen lähettämän valon voimakkuus vertailuakselilla ei saa olla pienempi kuin jäljempänä määritelty vähimmäisvoimakkuus eikä suurempi kuin jäljempänä määritelty enimmäisvoimakkuus:

>TAULUKON PAIKKA>

6.2. Vertailuakselin ulkopuolella ja tämän säännön liitteen 1 piirroksissa määritellyissä kulmissa kummankin toimitetun laitteen lähettämän valon voimakkuus:

6.2.1. ei saa missään tämän säännön liitteen 4 valonjakautumistaulukossa määriteltyjä pisteitä vastaavassa suunnassa alittaa edellä olevassa 6.1. kohdassa määriteltyä vähimmäisarvoa prosentteina, jotka on määritelty kyseiselle suunnalle mainitussa taulukossa;

6.2.2. ei saa ylittää merkkivalolaitteen missään näkymissuunnassa edellä olevassa 6.1. kohdassa määriteltyä enimmäisarvoa;

6.2.3. 60 cd:n valovoima on kuitenkin sallittu takavalaisimille, jotka on rakenteellisesti yhdistetty jarruvalaisimiin (ks. edellä oleva 6.1.3. kohta), sellaisen tason alapuolella, joka muodostaa 5°:n kulman vaakasuoran tason kanssa ja siitä alaspäin.

6.2.4. Lisäksi

6.2.4.1. Lähetettävän valon voimakkuuden on kaikilla liitteen 1 piirroksissa määritellyillä alueilla oltava etu-, taka- ja äärivalaisimien osalta vähintään 0,05 cd, yhden voimakkuustason jarruvaloilla vähintään 0,3 cd ja kahden voimakkuustason jarruvaloilla vähintään 0,3 cd päivällä ja 0,07 cd yöllä;

6.2.4.2. Jos takavalaisin on rakenteellisesti yhdistetty jarruvalaisimeen, näiden kahden yhtaikaa sytytetyn valaisimen ja takavalaisimen erikseen mitatun todellisen valovoiman välisen suhteen on oltava vähintään 5:1 alueella, jota rajoittavat valonjakautumistaulukon pisteiden ± 5° V kautta kulkevat vaakasuorat viivat sekä pisteiden ± 10° H kautta kulkevat pystysuorat viivat. Jos jarruvalaisimessa on kaksi voimakkuustasoa, tämän vaatimuksen on täytyttävä kytkennän yöasennossa.

6.2.4.3. Tämän säännön liitteessä 4 olevan 2.2. kohdan vaatimukset voimakkuuden paikallisista vaihteluista on otettava huomioon.

6.3. Voimakkuudet on mitattava hehkulamppujen palaessa yhtäjaksoisesti ja, mikäli laite lähettää valikoivaa keltaista tai punaista valoa, värillisessä valossa.

6.4. Jos jarruvalaisimessa on kaksi voimakkuustasoa, aika, joka kuluu sähkövirran kytkemisestä valovoiman yltämiseen 90 %:iin 6.3. kohdan mukaisesti mitatusta arvosta vertailuakselilta mitattaessa, on mitattava sekä päivä- että yökäyttöolosuhteissa. Yökäyttöolosuhteita varten mitattu aika ei saa ylittää päiväkäyttöolosuhteille mitattua aikaa.

6.5. Liitteessä 4, johon 6.2.1. kohdassa viitataan, annetaan yksityiskohtaiset tiedot käytettävistä mittausmenetelmistä.

7. TESTAUSMENETTELY

7.1. Kaikki mittaukset on suoritettava laitteelle määrätyn lamppuluokan mukaisella valkoisella vakiohehkulampulla käyttöjännite säädettynä siten, että se tuottaa lamppuluokalle määrätyn tavanomaisen valovirran.

7.1.1. Kaikki sellaisten valaisimien mittaukset, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), on suoritettava vastaavilla jännitteillä 6,75 V, 13,5 V tai 28,0 V.

Jos valonlähteissä on erikoisvoimanlähde, edellä mainittuja testausjännitteitä sovelletaan voimanlähteen tulonapoihin. Testilaboratorio voi vaatia valmistajalta valonlähteiden tarvitseman erikoisvoimanlähteen.

7.2. Jos kyseessä on kuitenkin jarruvalaisin, jossa käytetään lisäjärjestelmää yöajan voimakkuuden saamiseksi, järjestelmään sovellettava jännite yöajan voimakkuuden mittaamiseksi on sama kuin hehkulamppuun sovellettu jännite päiväajan voimakkuuden mittaamiseksi (2).

7.3. Jos takavalaisin on rakenteellisesti yhdistetty kahden voimakkuustason jarruvalaisimeen ja sen on määrä toimia jatkuvasti lisäjärjestelmän avulla, joka säätelee lähetetyn valon voimakkuutta, lähetetty valo on mitattava käyttäen samaa järjestelmään sovellettavaa jännitettä, jonka avulla valaisin tuottaisi määritellyn tavanomaisen valovirran, jos sitä sovellettaisiin hehkulamppuun.

7.4. Merkkivalolaitteen valaisevan pinnan pysty- ja vaakasuorat ääriviivat (1.6.2. kohta) määritellään ja mitataan suhteessa vertailukeskipisteeseen (1.6.5. kohta).

8. LÄHETETYN VALON VÄRI

Lähetetyn valon värin on oltava tämän säännön liitteessä 5 värille määrättyjen koordinaattien raja-arvojen sisällä.

(1) Tällaisten lisäjärjestelmien toiminta- ja asennusedellytyksistä annetaan erityissäännökset.

(2) EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25.

LIITE 1

Etu- ja takavalaisimet, äärivalaisimet ja jarruvalaisimet: valonjakautumisen vaadittavat vähimmäiskulmat (1)

Valonjakautumisen vähimmäispystykulmat ovat 15° vaakatason yläpuolella ja 15° vaakatason alapuolella kaikkien tässä säännössä tarkoitettujen laiteluokkien osalta, lukuun ottamatta luokan S3 jarruvalaisinta, jonka osalta ne ovat 10° vaakatason yläpuolella ja 5° vaakatason alapuolella.

Valonjakautumisen vähimmäisvaakakulmat

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Etuvalaisimet, äärivalaisimet

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Takavalaisimet, äärivalaisimet

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Jarruvalaisimet (S1 ja S2)

>KAAVION LOOPU>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>KAAVION ALKU>

Jarruvalaisimet (S3)

>KAAVION LOOPU>

(1) Näissä piirroksissa esitetyt kulmat pätevät laitteisiin, jotka asennetaan ajoneuvon oikealle sivulle. Nuolet osoittavat ajoneuvojen etuosaan.

LIITE 4

Fotometriset mittaukset

1. MITTAUSMENETELMÄT

1.1. Fotometristen mittausten aikana hajaheijastukset on estettävä tarkoituksenmukaisella rajauksella.

1.2. Mittausten tulosten kyseenalaistamisen varalta mittaukset on suoritettava siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1.2.1. mittausetäisyyden on oltava sellainen, että voidaan soveltaa etäisyyden käänteistä neliöjuurilakia;

1.2.2. mittauslaitteen on oltava sellainen, että vastaanottimen avauskulma katsottuna valaisimen vertailukeskipisteestä on 10 asteminuuttia - 1 aste;

1.2.3. havaintosuunnan voimakkuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vaatimus täyttyy suunnassa, joka poikkeaa enintään asteen neljäsosan havaintosuunnasta.

2. VAKIOVALONJAKAUTUMISTAULUKKO

>VIITTAUS KAAVIOON>

>TAULUKON PAIKKA>

2.1. Suunnat H = 0° ja V = 0° vastaavat vertailuakselia. (Ajoneuvossa se on vaakasuora ja yhdensuuntainen ajoneuvon pituussuuntaisen keskitason kanssa ja suunnattu vaadittuun näkyvyyssuuntaan.) Se kulkee vertailukeskipisteen kautta. Taulukon arvoista saadaan eri mittaussuuntien vähimmäisvoimakkuudet prosentteina kunkin valaisimen akselin voimakkuuden vähimmäisvaatimuksesta (suunnassa H = 0° ja V = 0°).

2.2. Valokuvion on 2 kohdassa ruudukkona esitetyllä valonjakautumisalueella oltava lähes yhdenmukainen, ts. valon voimakkuuden on kunkin ruudukon viivan muodostaman alueen osan suunnassa täytettävä vähintään vähimmäisarvo, joka näkyy kyseistä suuntaa ympäröivillä viivoilla prosentteina.

3. USEILLA VALONLÄHTEILLÄ VARUSTETTUJEN VALAISIMIEN FOTOMETRINEN MITTAUS

Fotometrinen teho tarkastetaan:

3.1. Valonlähteiden, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), osalta:

valaisimessa olevista valonlähteistä tämän säännön 7.1.1. kohdan mukaisesti.

3.2. Vaihdettavien hehkulamppujen osalta:

Jos ne on varustettu sarjavalmisteisilla 6,5 V:n, 13,5 V:n tai 28,0 V:n hehkulampuilla, tuotettujen valovoima-arvojen on oltava tässä säännössä annetun ylä- ja alaraja-arvon välillä lisättynä valitulle hehkulampputyypille sallitulla valovirran poikkeamalla sarjavalmisteisia hehkulamppuja koskevassa säännössä n:o 37 kuvatulla tavalla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vakiohehkulamppua kussakin yksittäisessä asennossa sen omalla valovirralla ja laskea kunkin asennon yksittäiset mittaukset yhteen.

LIITE 5

Valojen värit

>TAULUKON PAIKKA>

Näiden kolorimetristen ominaisuuksien tarkastamisessa on käytettävä kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) valonlähdettä A vastaavaa valonlähdettä, jonka värilämpötila on 2 856 K. Lampuissa, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), kolorimetriset ominaisuudet on kuitenkin tarkistettava valaisimessa oleville valonlähteille tämän säännön 7.1.1. kohdan mukaisesti.

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista ja sivuvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/30/EY 3 artiklassa ja liitteessä III olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 87 (1)

2. MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä tarkoitetaan:

2.1. `huomiovalaisimella` eteenpäin suunnattua valaisinta, jolla saadaan ajoneuvo helpommin näkyväksi päivänvalossa ajettaessa.

2.2. Tähän sääntöön sovelletaan säännössä n:o 48 ja sen muutossarjassa annettuja tyyppihyväksynnän soveltamishetkellä voimassa olevia määritelmiä.

2.3. `erityyppisillä huomiovalaisimilla` valaisimia, jotka eroavat toisistaan seuraavien olennaisten seikkojen osalta:

2.3.1. tuotenimi tai tuotemerkki

2.3.2. optisen järjestelmän ominaisuudet

2.3.3. hehkulampun luokka.

6. YLEISET VAATIMUKSET

6.1. Jokaisen valaisimen on täytettävä seuraavissa kohdissa esitetyt vaatimukset.

6.2. Huomiovalaisimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne toimivat tyydyttävästi tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja säilyttävät tässä säännössä tarkoitetut ominaisuudet huolimatta niihin käytön aikana mahdollisesti kohdistuvasta tärinästä.

7. VALON VOIMAKKUUS

7.1. Minkään valaisimen lähettämän valon voimakkuus ei saa olla pienempi kuin 400 cd vertailuakselilla.

7.2. Vertailuakselin ulkopuolella kunkin valaisimen lähettämän valon voimakkuus ei saa missään tämän säännön liitteen 3 valonjakautumistaulukossa määriteltyjä pisteitä vastaavassa suunnassa alittaa edellä olevassa 7.1. kohdassa määriteltyä vähimmäisarvoa prosentteina, jotka on määritelty kyseiselle suunnalle mainitussa taulukossa.

7.3. Lähetetyn valon voimakkuus ei saa missään suunnassa olla suurempi kuin 800 cd.

7.4. Jos valaisimessa on enemmän kuin yksi valonlähde, valaisimen on täytettävä vaadittava vähimmäisvoimakkuus, jos jokin muista valonlähteistä vioittuu, ja kun kaikki valonlähteet valaisevat, enimmäisvoimakkuutta ei saa ylittää.

8. VALAISEVA PINTA

Valaisevan pinnan alan on oltava vähintään 40 cm².

9. VALON VÄRI

Valon värin on oltava valkoinen. Se on mitattava käyttäen valonlähdettä, jonka värilämpötila on 2 856 K (joka vastaa kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) valonlähdettä A). Lampuissa, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), kolorimetriset ominaisuudet on kuitenkin tarkistettava valaisimessa oleville valonlähteille tämän säännön 10.2. kohdan mukaisesti. Värin on oltava tämän säännön liitteessä 4 määrättyjen kolmivärikoordinaattien raja-arvojen sisällä.

10. TESTAUSMENETTELY

10.1. Kaikki mittaukset on suoritettava huomiovalaisimelle määrätyn lamppuluokan mukaisella värittömällä vakiohehkulampulla säädettynä siten, että se tuottaa kyseiselle lamppuluokalle määrätyn tavanomaisen valovirran.

10.2. Kaikki sellaisten valaisimien mittaukset, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), on tehtävä vastaavilla jännitteillä 6,75 V, 13,5 V tai 28,0 V.

Jos valonlähteissä on erikoisvoimanlähde, edellä mainittuja testausjännitteitä sovelletaan voimanlähteen tulonapoihin. Testilaboratorio voi vaatia valmistajalta valonlähteiden tarvitseman erikoisvoimanlähteen.

11. LÄMMÖNKESTÄVYYSTESTI

11.1. Valaisimelle on tehtävä 20 minuutin lämpenemisajan jälkeen yhden tunnin kestävä jatkuvan toiminnan testi. Ympäröivän lämpötilan on oltava 23 °C ± 5°. Käytettävän hehkulampun on oltava valaisimelle määrätyn luokan hehkulamppu, ja siinä käytettävän sähköjännitteen on oltava sellainen, että se antaa määritellyn keskimääräisen tehon vastaavalla testausjännitteellä. Lampuissa, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), testi on kuitenkin tehtävä valaisimessa oleville valonlähteille tämän säännön 10.2. kohdan mukaisesti.

11.2. Jos ainoastaan enimmäisteho on määrätty, testi on suoritettava säätämällä jännitettä siten, että saavutetaan 90 % määrätystä tehosta. Edellä tarkoitettu keskimääräinen tai enimmäisteho valitaan aina jännitealueelta 6, 12 tai 24 V, jolla se saavuttaa korkeimman arvon; lamppuihin, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), sovelletaan tämän säännön 10.2. kohdan testausolosuhteita.

11.3. Sen jälkeen kun valaisin on vakautettu ympäröivään lämpötilaan, siinä ei saa olla näkyvää vääristymää, muodonmuutosta, rikkoutumaa tai värin muuttumista. Epävarmoissa tapauksissa valon voimakkuus mitataan edellä olevan 7 kohdan mukaisesti. Tässä mittauksessa saatujen arvojen on yllettävä vähintään 90 %:iin arvoista, jotka saatiin ennen kuin samalle laitteelle tehtiin lämmönkestävyystesti.

(1) EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25.

LIITE 3

Fotometriset mittaukset

1. Fotometristen mittausten aikana hajaheijastukset on estettävä tarkoituksenmukaisella rajauksella.

2. Mittausten tulosten kyseenalaistamisen varalta mittaukset on suoritettava siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

2.1. mittausetäisyyden on oltava sellainen, että voidaan soveltaa etäisyyden käänteistä neliöjuurilakia;

2.2. mittauslaitteen on oltava sellainen, että vastaanottimen vastainen kulma valon vertailukeskipisteestä on 10' - 1 aste;

2.3. havaintosuunnan voimakkuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vaadittu voimakkuus saavutetaan suunnassa, joka poikkeaa enintään asteen neljäsosan havaintosuunnasta.

3. VAKIOVALONJAKAUTUMISTAULUKKO

>VIITTAUS KAAVIOON>

3.1. Suunnat H = 0° ja V = 0° vastaavat vertailuakselia. (Ajoneuvossa se on vaakasuora ja yhdensuuntainen ajoneuvon pituussuuntaisen keskitason kanssa ja suunnattu vaadittuun näkyvyyssuuntaan.) Se kulkee vertailukeskipisteen kautta. Taulukon arvoista saadaan eri mittaussuuntien vähimmäisvoimakkuudet prosentteina kunkin valaisimen akselin voimakkuuden vähimmäisvaatimuksesta (suunnassa H = 0° ja V = 0°).

3.2. Valokuvion on edellä 3 kohdassa ruudukkona esitetyllä valonjakautumisalueella oltava lähes yhdenmukainen, ts. valon voimakkuuden on kunkin ruudukon viivan muodostaman alueen osan suunnassa täytettävä vähintään vähimmäisarvo, joka näkyy kyseistä suuntaa ympäröivillä viivoilla prosentteina.

LIITE 4

Valon väri KOLMIVÄRIKOORDINAATIT

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista ja sivuvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/30/EY 3 artiklassa ja liitteessä IV olevassa 2 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 91 (1)

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Tähän sääntöön sovelletaan säännössä n:o 48 ja sen muutossarjassa annettuja tyyppihyväksynnän soveltamishetkellä voimassa olevia määritelmiä.

2.2. `sivuvalaisimella` tarkoitetaan valaisinta, jota käytetään ilmaisemaan ajoneuvon paikallaolo sivulta katsottaessa.

2.3. sivuvalaisimien `tyypillä` tarkoitetaan sivuvalaisimia, jotka eivät eroa toisistaan seuraavien olennaisten seikkojen osalta:

2.3.1. tuotenimi tai tuotemerkki

2.3.2. optisen järjestelmän ominaisuudet (voimakkuustaso, valonjakautumiskulmat, hehkulampun tyyppi jne.)

6. YLEISET VAATIMUKSET

6.1. Jokaisen hyväksyttäväksi toimitetun sivuvalaisimen on täytettävä tämän säännön 7 ja 8 kohdassa esitetyt vaatimukset.

6.2. Sivuvalaisimet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne toimivat tyydyttävästi tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja säilyttävät tässä säännössä tarkoitetut ominaisuudet huolimatta niihin käytön aikana mahdollisesti kohdistuvasta tärinästä.

7. LÄHETETYN VALON VOIMAKKUUS

7.1. Kummankin toimitetun näytekappaleen lähettämän valon voimakkuuden on oltava:

>TAULUKON PAIKKA>

7.1.4. Jos kyseessä on valaisin, jossa on useampi kuin yksi valonlähde:

valaisimen on täytettävä vaadittava vähimmäisvoimakkuus, jos jokin muista valonlähteistä vioittuu,

kun kaikki valonlähteet valaisevat, määrättyä enimmäisvoimakkuutta ei saa ylittää.

7.2. Vertailuakselin ulkopuolella ja tämän säännön liitteen 1 piirroksissa määritellyissä kulmissa kummankin toimitetun sivuvalaisimen lähettämän valon voimakkuus:

7.2.1. ei saa missään tämän säännön liitteen 4 valonjakautumistaulukossa määriteltyjä pisteitä vastaavassa suunnassa alittaa edellä olevassa 7.1. kohdassa määriteltyä vähimmäisarvoa prosentteina, jotka on määritelty kyseiselle suunnalle mainitussa taulukossa;

7.2.2. ei saa ylittää sivuvalaisimen missään näkymissuunnassa edellä olevassa 7.1. kohdassa määriteltyä enimmäisarvoa.

7.2.3. Tämän säännön liitteessä 4 olevan 2.2. kohdan vaatimukset voimakkuuden paikallisista vaihteluista on otettava huomioon.

7.3. Liitteessä 4, johon 7.2.1. kohdassa viitataan, annetaan yksityiskohtaiset tiedot käytettävistä mittausmenetelmistä.

8. LÄHETETYN VALON VÄRI

8.1. Sivuvalaisimen on lähetettävä ruskeankeltaista valoa; se voi lähettää kuitenkin punaista, jos takimmainen sivuvalaisin on ryhmitetty tai yhdistetty tai rakenteellisesti yhdistetty takavalaisimeen, takaäärivalaisimeen, takasumuvalaisimeen, jarruvalaisimeen tai se on ryhmitetty takaheijastimen tai sillä on yhteinen osa takaheijastimen valoa lähettävän pinnan kanssa.

8.2. Lähetetyn valon värin on oltava tämän säännön liitteessä 5 värille määrättyjen kolmivärikoordinaattien raja-arvojen sisällä.

9. TESTAUSMENETTELY

9.1. Mittaukset on suoritettava sivuvalaisimelle suositellun lampputyypin mukaisella värittömällä vakiohehkulampulla säädettynä siten, että se tuottaa kyseiselle lampputyypille määrätyn tavanomaisen valovirran ottaen huomioon jäljempänä olevan 9.2. kohdan määräykset.

9.2. Kaikki sellaisten valaisimien mittaukset, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), on suoritettava vastaavilla jännitteillä 6,75 V, 13,5 V tai 28,0 V.

Jos valonlähteissä on erikoisvoimanlähde, edellä mainittuja testausjännitteitä sovelletaan voimanlähteen tulonapoihin. Testilaboratorio voi vaatia valmistajalta valonlähteiden tarvitseman erikoisvoimanlähteen.

(1) EYVL N:o L 171, 30.6.1997, s. 25.

LIITE 1

Valonjakautumisen vaadittavat vähimmäiskulmat

Vähimmäispystykulmat, SM1 ja SM2:

>VIITTAUS KAAVIOON>

Vähimmäisvaakakulmat, SM1:

>VIITTAUS KAAVIOON>

Vähimmäisvaakakulmat, SM2:

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE 4

Fotometriset mittaukset

1. MITTAUSMENETELMÄT

1.1. Fotometristen mittausten aikana hajaheijastukset on estettävä tarkoituksenmukaisella rajauksella.

1.2. mittausten tulosten kyseenalaistamisen varalta mittaukset on suoritettava siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

1.2.1. mittausetäisyyden on oltava sellainen, että voidaan soveltaa etäisyyden käänteistä neliöjuurilakia;

1.2.2. mittauslaitteen on oltava sellainen, että vastaanottimen avauskulma katsottuna valaisimen vertailukeskipisteestä on 10 asteminuuttia - 1 aste;

1.2.3. havaintosuunnan voimakkuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vaatimus täyttyy suunnassa, joka poikkeaa enintään asteen neljäsosan havaintosuunnasta.

1.3. Suunnat H = 0° ja V = 0° vastaavat vertailuakselia. (Ajoneuvossa se on vaakasuora ja kohtisuorassa ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon ja suunnattu vaadittuun näkyvyyssuuntaan.) Se kulkee vertailukeskipisteen kautta.

2. VALONJAKAUTUMISTAULUKOT

2.1. Luokan SM1 sivuvalaisimet

>VIITTAUS KAAVIOON>

2.1.1. Vähimmäisarvot:

0,6 cd kaikissa muissa kohdissa paitsi vertailuakselilla, jossa se on 4,0 cd.

2.1.2. Enimmäisarvot:

25,0 cd kaikissa kohdissa.

2.2. Luokan SM2 sivuvalaisimet

>VIITTAUS KAAVIOON>

2.2.1. Vähimmäisarvot:

0,6 cd kaikissa kohdissa.

2.2.2. Enimmäisarvot:

25,0 cd kaikissa kohdissa.

2.3. Luokan SM1 ja SM2 sivuvalaisimien osalta voi olla riittävää tarkastaa ainoastaan viisi testistä vastaavan viranomaisen valitsemaa kohtaa.

2.4. Valokuvion on edellä ruudukkona esitetyllä valonjakautumisalueella oltava lähes yhdenmukainen, ts. valon voimakkuuden on kunkin ruudukon viivan muodostaman alueen osan suunnassa täytettävä vähintään kyseisten viivojen vähimmäisarvo.

3. USEILLA VALONLÄHTEILLÄ VARUSTETTUJEN VALAISIMIEN FOTOMETRINEN MITTAUS

Fotometrinen teho tarkastetaan:

3.1. Valonlähteiden, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), osalta:

valaisimessa olevista valonlähteistä tämän säännön 9.2. kohdan mukaisesti.

3.2. Vaihdettavien hehkulamppujen osalta:

Jos ne on varustettu sarjavalmisteisilla 13,5 V:n tai 28,0 V:n hehkulampuilla, tuotettujen valovoima-arvojen on oltava tässä säännössä annetun ylä- ja alaraja-arvon välillä lisättynä valitulle hehkulampputyypille sallitulla valovirran poikkeamalla sarjavalmisteisia hehkulamppuja koskevassa säännössä n:o 37 kuvatulla tavalla; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää vakiohehkulamppua kussakin yksittäisessä asennossa sen omalla valovirralla ja laskea kunkin asennon yksittäiset mittaukset yhteen.

LIITE 5

Lähetetyn valon väri: kolmivärikoordinaattien valot

>TAULUKON PAIKKA>

Näiden kolorimetristen ominaisuuksien tarkastamisessa on käytettävä kansainvälisen valaistustoimikunnan (CIE) valonlähdettä A vastaavaa valonlähdettä, jonka värilämpötila on 2 856 K. Lampuissa, joiden valonlähde ei ole vaihdettava (hehkulamput ja muut), kolorimetriset ominaisuudet on kuitenkin tarkistettava valaisimessa oleville valonlähteille tämän säännön 9.2. kohdan mukaisesti.

Top