EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0010

Komission direktiivi 97/10/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniseen kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 68, 8.3.1997, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 270 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 272 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 272 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/10/oj

31997L0010

Komission direktiivi 97/10/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniseen kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 068 , 08/03/1997 s. 0024 - 0026


KOMISSION DIREKTIIVI 97/10/EY,

annettu 26 päivänä helmikuuta 1997,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniseen kehitykseen kolmannen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi mukautettuna tekniseen kehitykseen direktiivillä 96/55/EY (2), ja erityisesti sen 2 a artiklan, jonka sisällyttämisestä siihen säädettiin neuvoston direktiivillä 89/678/ETY (3),

sekä katsoo, että

neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tehneet "Eurooppa syöpää vastaan" -ohjelmaan liittyvän päätöksen 90/238/Euratom, EHTY, ETY (4) toimintaohjelmasta vuosille 1990-1994,

direktiiviä 76/769/ETY neljännentoista kerran muuttavassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/60/EY (5) kiellettiin muutamin poikkeuksin ryhmään 1 ja ryhmään 2 kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi, perimän muutoksia aiheuttaviksi aineiksi ja lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi (CMR-aineiksi) luokiteltujen aineiden markkinoille saattaminen suuren yleisön käyttöön sisällyttämällä nämä aineet direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I,

direktiivin 76/769/ETY liitteessä I oli jo CMR-aineita, joihin ei sovelleta direktiiviä 94/60/EY,

näiden CMR-aineiden ja niitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattaminen suuren yleisön käyttöön olisi myös kiellettävä tietyin poikkeuksin,

tässä direktiivissä säädetyissä rajoituksissa otetaan huomioon tietämyksen ja tekniikan kehittämät turvallisemmat vaihtoehdot,

tämä direktiivi ei vaikuta yhteisön lainsäädäntöön, jolla vahvistetaan työntekijöiden suojelemisen vähimmäisvaatimukset, jotka sisältyvät neuvoston direktiiviin 89/391/ETY (6) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti neuvoston direktiiviin 90/394/ETY (7),

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamisesta annettujen direktiivien tekniseen edistykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Mukautetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tekniseen kehitykseen tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan 31 päivään joulukuuta 1997 mennessä, ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 30 päivästä kesäkuuta 1998 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201

(2) EYVL N:o L 231, 12.9.1996, s. 20

(3) EYVL N:o L 398, 30.12.1989, s. 24

(4) EYVL N:o L 137, 30.5.1990, s. 31

(5) EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 1

(6) EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 1

(7) EYVL N:o L 196, 26.7.1990, s. 1

LIITE

Korvataan liitteen I 29, 30 ja 31 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Top