EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2466

Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

OJ L 335, 24.12.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 148 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 27/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2466/oj

31996R2466

Neuvoston asetus (EY) N:o 2466/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 335 , 24/12/1996 s. 0001 - 0002


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2466/96,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1996,

tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 3508/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3508/92 (3) 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, että pinta-alaperusteista tukea koskeva hakemus on esitettävä vuoden ensimmäisen neljänneksen kuluessa; komissio voi kuitenkin antaa jäsenvaltiolle luvan vahvistaa näiden hakemusten esittämistä varten määräajan, joka sijoittuu 1 päivän huhtikuuta ja tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 (4) 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitettujen ajankohtien väliin; saadun kokemuksen mukaan jäsenvaltioille olisi annettava lupa vahvistaa määräajat omalla vastuullaan tarvitsematta kysyä lupaa komissiolta ja ottaen huomioon erityisesti tukien moitteetonta hallinnointia ja rahoitusta sekä tarkastusten toteuttamista varten vaadittavien kaikkien tietojen käyttöön saamiseksi tarvittava aika,

asetuksen (ETY) N:o 3508/92 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kaikkia yhdennetyn järjestelmän osia sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1996; ottaen huomioon saadun kokemuksen, erityisesti kun on kyse aakkosnumeerisen viljelylohkojen tunnistejärjestelmän ja tietokantojen luomisesta, kyseistä päivämäärää olisi lykättävä yhdellä vuodella, ja

ottaen huomioon huomattavat investoinnit, joita tarvitaan yhdennetyn järjestelmän lopullisen käyttöönoton varmistamiseksi, olisi myös säädettävä sen ajanjakson pidentämistä yhdellä vuodella, jona yhteisö voi osallistua rahoitukseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3508/92 seuraavasti:

1) 6 artiklan 2 kohta korvataan seuraavasti:

"2. Pinta-alatukihakemus on jätettävä jäsenvaltion vahvistamana määräpäivänä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10, 11 ja 12 artiklassa tarkoitetut ajankohdat.

Määräpäivä on joka tapauksessa vahvistettava ottaen huomioon erityisesti tukien moitteetonta hallintoa ja rahoitusta sekä 8 artiklassa säädettyjen tarkastusten toteuttamista varten vaadittavien kaikkien tietojen käyttöön saamiseksi tarvittava aika."

2) 10 artiklan 2 kohta muutetaan seuraavasti:

a) ensimmäinen alakohta korvataan seuraavasti:

"Yhteisön rahoitusosuus myönnetään viideksi vuodeksi alkaen vuodesta 1992 tähän tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen mukaisesti."

b) kolmas alakohta korvataan seuraavasti:

"Kokonaismäärä jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:

- vuoden 1995 osalta:>TAULUKON PAIKKA>

- vuoden 1996 osalta:

>TAULUKON PAIKKA>

- vuoden 1997 osalta:

>TAULUKON PAIKKA>

c) Lisätään neljänteen alakohtaan virke seuraavasti:

"Käyttämättömät määrärahat voidaan kuitenkin jakaa uudelleen tämän asetuksen ehtojen mukaisesti niiden jäsenvaltioiden kesken, jotka sitä pyytävät."

3) 13 artiklan 1 kohdan b alakohta korvataan seuraavasti:

"b) 2 artiklassa tarkoitettujen muiden osien osalta viimeistään:

- 1 päivästä tammikuuta 1998 Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta ja

- 1 päivästä tammikuuta 1997 muiden jäsenvaltioiden osalta."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

1 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 176, 19.6.1996, s. 13

(2) Lausunto annettu 13 päivänä joulukuuta 1996 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)

(3) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1577/96 (EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 4).

(4) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1575/96 (EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 1).

Top