EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0847

Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta

OJ L 115, 9.5.1996, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 4 - 6

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj

31996R0847

Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta

Virallinen lehti nro L 115 , 09/05/1996 s. 0003 - 0005


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 847/96,

annettu 6 päivänä toukokuuta 1996,

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 (3) 4 artiklan 2 kohdassa lueteltujen määräysten lisäksi on tarpeen säätää edellytykset kalataloudellisen hyväksikäytön jatkamiselle, millä parannettaisiin tällä hetkellä käytettävissä olevia järjestelyjä ottamalla käyttöön sopiva vuosittainen jousto suurimpien sallittujen saaliiden (TACit) ja kiintiöiden hallinnoimisessa, mikä on tietyin rajoituksin kalavarojen säilyttämispolitiikan mukaista,

asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan mukaisesti neuvoston tehtävänä on vahvistaa jäsenvaltioille jaettavat kalastusmahdollisuudet ja määrittää edellytykset näiden mahdollisuuksien tarkistamiseksi vuosittain,

on määriteltävä sellaiset kannat, joihin sovelletaan varo-TACeja tai analyyttisiä TACeja,

tämän asetuksen tarkoittamissa asioissa on määriteltävä kalakantaa koskevat sallitut puretut määrät,

tiettyjen kantojen varo-TACeja ja kiintiöitä voidaan tietyin edellytyksin tarkistaa vuoden aikana ylöspäin vaarantamatta merkittävällä tavalla merellisten luonnonvarojen järkiperäisen ja vastuullisen hyödyntämisen periaatetta,

on aiheellista kannustaa jäsenvaltioita siirtämään osa niitä kalakantoja koskevista kiintiöistään, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, vuodelta toiselle tietyin rajoituksin,

joidenkin kalakantojen, joihin sovelletaan joko analyyttistä TACia tai varo-TACia, voidaan katsoa olevan niin suurimittaisen hyväksikäytön kohteena, ettei minkäänlainen TACin korotus ole suotavaa,

kiintiöiden ylityksen olisi oltava rangaistavaa; tämä on mahdollista määräämällä sopiviksi katsottuja vähennyksiä ylitykseen syyllistyneen jäsenvaltion seuraavan vuoden kiintiöön; yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (4) 23 artiklan mukaisesti neuvosto vahvistaa säännöt, joiden mukaan komissio voi tehdä vähennyksiä kiintiöihin silloin, kun kiintiöitä on ylitetty, ottaen huomioon ylityksen suuruuden, mahdolliset kiintiöiden ylitykset edellisenä vuonna sekä kyseisten kalavarojen biologisen tilanteen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Varo-TACeja sovelletaan sellaisiin kalakantoihin, joiden osalta ei ole käytettävissä tietelliseen tutkimukseen perustuvaa arviota pyyntimahdollisuuksista erityisesti sen vuoden osalta, jona TACit on vahvistettava; muutoin sovelletaan analyyttisiä TACeja.

2. Tämän asetuksen tarkoittamissa asioissa tietyn jäsenvaltion tiettyä kalakantaa koskevat sallitut puretut määrät koostuvat kiintiöstä, jonka neuvosto on sille jakanut asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan perusteella, sellaisena kuin se on muutettuna

- asetuksen (ETY) N:o 3760/92 9 artiklan perusteella käydyllä kirjeenvaihdolla,

- asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdassa määrätyillä korvauksilla,

- tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan perusteella pidätetyillä määrillä ja

- tämän asetuksen 5 artiklassa säädetyillä vähennyksillä.

2 artikla

Vahvistettaessa TACeja asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan mukaisesti neuvosto päättää

- mihin kalakantoihin sovelletaan varo-TACeja ja mihin kantoihin analyyttisiä TACeja kannoista saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella,

- kantojen biologisen tilanteen ja kolmansien maiden kanssa aikansaatujen sitoumusten perusteella niistä kannoista, joihin 3 tai 4 artiklaa ei sovelleta,

- kannoista, joihin sovelletaan 5 artiklan 2 kohdassa määrättyjä vähennyksiä näiden kantojen biologisen tilanteen perusteella.

3 artikla

1. Jos yli 75 prosentttia varo-TACista on käytetty ennen sen soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta, sellainen jäsenvaltio, jolla on sitä kantaa koskeva kiintiö, jolle kyseinen TAC on vahvistettu, voi pyytää TACin korotusta. Tällainen pyyntö ja asiaankuuluvat, sitä puoltavat biologiset tiedot sekä ilmoitus tarkistuksen suuruudesta on osoitettava komissiolle. Komissio tutkii pyynnön kaikilta osin 20 työpäivän kuluessa tehdäkseen neuvostolle ehdotuksen sen asetuksen tarkistamiseksi, jossa TACit ja kiintiöt vahvistetaan, jos se katsoo pyynnön olevan perusteltu. Kyseiselle jäsenvaltiolle ilmoitetaan tutkimuksen tuloksista.

2. Jäsenvaltioiden saaliit saavat ylittää sallitut puretut määrät korkeintaan 5 prosentilla. Näitä saaliita pidetään sallittujen purettujen määrien ylityksinä 5 artiklassa määrättyjen vähennysten osalta.

3. Jos yli 75 prosenttia sen kalakannan kiintiöstä, johon sovelletaan varo-TACia, on käytetty ennen sen soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta, se jäsenvaltio, jolle tällainen kiintiö on jaettu, voi pyytää komissiolta lupaa purkaa aluksesta lisämääriä samaan kalakantaan kuuluvia kaloja ilmoittaen pyynnössään tarvittavan lisämäärän; tämä lisämäärä saa olla enintään 10 prosenttia kyseisestä kiintiöstä. Komissio päättää tällaisista pyynnöistä 20 työpäivän kuluessa asetuksen (ETY) N:o 2847/93 36 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tämän menettelyn mukaisesti myönnetyn lisämäärän katsotaan ylittävän sallitut puretut määrät tämän asetuksen 5 artiklassa säädettyjen vähennysten soveltamisen osalta.

4 artikla

1. Edellä olevan 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan sellaisiin kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia.

2. Niiden kantojen osalta, johin sovelletaan analyyttistä TACia 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kantoja lukuun ottamatta, sellainen jäsenvaltio, jolle on annettu kyseistä kantaa koskeva kiintiö, voi ennen kyseisen kiintiön soveltamisvuoden 31 päivää lokakuuta pyytää komissiota pidättämään enintään 10 prosenttia kiintiöstään ja siirtämään sen seuraavalle vuodelle.

Komissio lisää asetuksen (ETY) N:o 2847/93 36 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti pidätetyn määrän kyseiseen kiintiöön.

5 artikla

1. Kaikki asianomaiset sallitut puretut määrät ylittävät, aluksista puretut määrät vähennetään tämän saman kannan seuraavan vuoden kiintiöistä lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja kantoja.

2. Edellä 2 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa mainittujen kantojen osalta sallittujen purettujen määrien ylityksestä aiheutuu seuraavan vuoden vastaavien kiintiöiden vähennys seuraavan taulukon mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

Kuitenkin kiintiön ylitys × 1,00 -suuruista vähennystä sovelletaan kaikissa kiintiönylitystapauksissa, jotka koskevat 100 tonnin tai sitä pienempiä sallittuja purettuja määriä.

Lisäksi kiintiöstä vähennetään ylimääräiset 3 prosenttia sallittujen purettujen määrien ylittävän kalastuksen määrästä kultakin peräkkäiseltä vuodelta, jona sallitut puretut määrät ylitetään yli 10 prosentilla.

3. Vähennykset tehdään rajoittamatta kuitenkaan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan säännösten soveltamista.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Edellä olevaa 5 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 1996.

Neuvoston puolesta

G. LOMBARDI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 382, 31.12.1994, s. 4

(2) EYVL N:o C 249, 25.9.1995, s. 84

(3) EYVL N:o L 389, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(4) EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2870/95 (EYVL N:o L 301, 14.12.1995, s. 1).

Top