EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0746

Komission asetus (EY) N:o 746/96, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1996, ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 102, 25.4.1996, p. 19–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/746/oj

31996R0746

Komission asetus (EY) N:o 746/96, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1996, ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 102 , 25/04/1996 s. 0019 - 0027


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 746/96,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 1996,

ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2772/95 (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksella (ETY) N:o 2078/92 käyttöön otettu järjestelmä on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden ja alueiden laatimilla ohjelmilla,

ympäristöohjelmien laatimisessa ja täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa saadussa kokemuksessa on tullut esiin erilaisia yleisiä kysymyksiä ja pajastunut tiettyjä hallinnollisia vaikeuksia; on tarpeen käsitellä näitä kysymyksiä yksityiskohtaisilla solveltamista koskevilla säänöillä ja täsmentää samalla asetuksella (ETY) N:o 2078/92 luotua kehystä toimenpiteiden tehokkaan ja yhdenmukaisen soveltamisen turvaamiseksi kaikkialla yhteisössä,

nämä yksityiskohtaiset soveltamissäännöt olisi rajoitettava ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka tässä vaiheessa edellyttävät sääntelyä yhteisön tasolla; ei ole tarpeen käsitellä perusteellisesti kaikkia maatalouden ympäristöohjelmien laatimisen ja täytäntöönpanon ongelmia,

tämä asetus ei vaikuta siihen laajaan liikkumavaraan, joka asetuksessa (ETY) N:o 2078/92 on jätetty jäsenvaltoille, jotta ne voivat määritellä oman maataloutensa erilaisiin tilanteisiin ja luonnonolosuhteisiin parhaiten soveltuvat maatalouden ympäristötoimenpiteet ja täsmentää yksityiskohtaisesti tukien myöntämisedellytykset mainitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti,

olisi vahvistettava tietyt tukien myöntämistä koskevat edellytykset, joita jäsenvaltioiden on kunnioitettava maatalouden ympäristöohjelmien laadinnassa ja täytäntöönpanossa; nämä edellytykset perustuvat siihen ohjelmien hyväksymiskäytäntöön, jota komissio on tähän asti noudattanut jäsenvaltioiden suostumuksella,

asetuksen (ETY) N:o 2078/92 mukaisesti maanviljelijöiden tekemien tärkeimpien sitoumusten olisi tavanomaisesti ulotuttava pelkkää hyvän viljelykäytännön täytäntöönpanoa laajemmalle alalle; erityisesti tuotantopanosten käyttöä olisi vähennettävä merkittävästi, rajoittamatta kuitenkaan tarvetta myös tukea erityisolosuhteissa toimivien talouden maanviljelijöiden säilyttämiseksi vaikeilla alueilla, uudesta ympäristösääntelystä aiheutuvien velvoitteiden noudattamiseksi ja jo käyttöön otettujen ympäristöön liittyvien käytäntöjen säilyttämiseksi,

olisi turvattava maatalouden ympäristöohjelmien täytäntöönpanossa johdonmukaisuus maatalouden ympäristötoimenpiteiden ja muiden toimenpiteiden eri yhteisön poliitikkojen välillä, erityisesti niiden ympäristöpoliitikkojen, jotka vaikuttavat maatalouteen ja taloudelliseen ja sosiaaliseen eheyteen; erityisesti olisi vältettävä tukien yhdistämisestä johtuvia liiallisia korvauksia ja kaikkia muita ristiriitoja sitoumusten määrittelyssä,

maatalouden ympäristöohjelmien sisällössä on otettava huomioon yhteisön maatalous- ja ympäristöpolitiikan kehitys,

niiden vähimmäisedellytysten määrittelyssä, joita maanviljelijöiden on eri sitoumustensa mukaisesti noudatettava, on turvattava toimenpiteiden entistä tasapainoisempi soveltaminen, ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o 2078/92 tavoitteet,

tukien laskemista koskevia sääntöjä on tarkennettava,

sitoumusten täytäntöönpanon osalta jäsenvaltiossa on herännyt monia laaja-alaisia kysymyksiä; olisi annettava tätä koskevat yhteiset säännöt, joilla turvataan tarvittava joustavuus erityisesti sellaisten seikkojen huomioon ottamiseksi, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin viisivuotisiin sitoumuksiin, vaarantamatta kuitenkaan järjestelmän täytäntöönpanon tehokkuutta,

hallinnollisilla määräyksillä voidaan paremmin turvata maatalouden ympäristötoimenpiteiden hallinto, seuranta ja valvonta; yksinkertaistamiseksi näiden säännösten olisi mahdollisimman suuressa määrin perustuttava jo olemassa oleviin sääntöihin, kuten neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 (3) säädettyyn yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3235/94 (4),

talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 31 päivänä lokakuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/729/EY (5) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission tehtävä on sellaisen rahoituksen seurantajärjestelmän täytäntöönpano, joka mahdollistaa toimimisen talousarviota koskevan kurinalaisuuden varoitusjärjestelmän mukaisesti siten, että taataan maatalouden päälinjauksen noudattaminen,

asetuksessa (ETY) N:o 2078/92 käyttöön otetun kaltainen pääosiltaan uusi järjestelmä edellyttää jäsenvaltioilta erityisiä seurantaa ja arviointia koskevia ponnistuksia; seurannan ja arvioinnin avulla voidaan nopeasti havaita sellaiset mahdolliset puutteet ohjelmien täytäntöönpanossa, jotka edellyttävät tarvittaessa mukautuksia kyseisten toimenpiteiden suuntaamiseksi paremmin erityistarpeisiin sekä asetuksen (ETY) N:o 2078/92 tavoitteiden saavuttamiseksi,

maanviljelijöiden, jotka eivät täytä velvoitteitaan, on palautettava maksetut tuet, ja heille olisi asetettava seuraamuksia suhteellisuusperiaatteen kunnioittamiseksi; tällaisista seuraamuksista päättäessään jäsenvaltioiden on otettava huomioon se, että tiettyihin velvoitteisiin liittyy niiden noudattamisen järjestelmällistä valvontaa koskevia erityisvaikeuksia,

tähän asetukseen sisältyvien, palautuksia ja seuraamuksia koskevien sääntöjen soveltaminen ei rajoita neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 595/91 (6) ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 (7) säädettyjen yleisten sääntöjen soveltamista,

tähän asetukseen on otettu huomioon ympäristönsuojelun vaatimusten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten kanssa sopusointuisista maatalouden tuotantomenetelmistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 mukaisesti hyväksyttyjen ohjelmien varainhoidon yksityiskohtaisista säännöistä 20 päivänä kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1405/94 (8) säännökset; tämän vuoksi asetus (EY) N:o 1405/94 olisi kumottava,

siirtymäsäännöksillä olisi taattava, ettei tämän asetuksen säännöillä puututa jo tehtyjen sitoumusten sisältöön; hallinollisia määräyksiä olisi sovellettava voimassa oleviin sitoumuksiin, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden rakenteiden ja maaseudun kehittämisen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

TUKIEN MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET

1 artikla

Periaate

Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuet maatiloille myönnetään ympäristöön sekä maaseutuympäristöön myönteisesti vaikuttavia sitoumuksia vastaan. Huomioon ottaen mainitun asetuksen 1 artiklassa esitetyt tavoitteet näiden sitoumusten on lisättävä tuotantomenetelmien yhteensopivuutta ympäristönsuojelun vaatimusten kanssa sekä osaltaan edistettävä hyvää maanviljelykäytäntöä.

2 artikla

Yhteisön sääntöjen noudattaminen

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä kaikki tarpeellinen varmistaakseen maatalouden ympäristötoimenpiteiden yhteensopivuus muun yhteisön sääntöjen kanssa. Niiden on varmistettava toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteensovittaminen asetuksen (ETY) N:o 2078/92 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimenpiteiden valmistelun ja täytäntöönpanon että niiden seurannan ja arvioinnin yhteydessä.

2. Eri sitoumusten sisällön määritelemiseksi ja eri tukien tason vahvistamiseksi jäsenvaltioiden on erityisesti otettava huomioon

- yhteiset markkinajärjestelyt ja erityisesti säännöt, jotka koskevat tuotannon rajoituksia eri aloilla;

- yhteisön säännöt laatutuotteista ja luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista;

- yhteisön erityiset säännökset maatalouden ympäristönsuojelusta.

3. Tarvittaessa maatalouden ympäristötoimenpiteitä mukautetaan myöhemmin ottaen huomioon ympäristönäkökohdat yhteisön säännöissä eri tuotteiden markkinoilla.

3 artikla

Maatalousmaan muuttaminen laitumiksi

Maanviljelijän siotumukseen muuttaa maatalousmaat laajaperäisesti viljellyiksi laitumiksi, joita tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on sisällyttävä vähintään velvoite noudattaa eläinten enimmäistiheyttä, joka 12 kuukauden ajanjaksolle laskettuna ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 1,4 ny hehtaaria kohden laitumeksi muutetulla alalla.

4 artikla

Laajaperäistäminen

Maanviljelijän sitoumuksessa asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti laajaperäistää kotieläintuotantoa on oltava vähintään seuraavat edellytykset:

- tuen laskemiseksi huomioon otettava alkuperäinen karjan pääluvun enimmäistiheys ei saa olla suurempi kuin 4,5 ny rehutuotannon alan hehtaaria kohden,

- jäsenvaltion vahvistama karjan enimmäispääluku, joka on saavutettava ennen sitoumuksen ensimmäisen vuoden loppua ja säilytettävä sitoumuksen loppuun asti, ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin 2 ny rehutuotannon alan hehtaaria kohden,

- laajaperäistämistä ei saa toteuttaa maatilan voimaperäisessä rehutuotannossa olevaa alaa lisäämällä,

- karja on jaettava maatilan alueelle siten, että hoidetaan koko rehutuotannossa olevaa alaa ja vältetään siten liiallista tai liian vähäistä laiduntamista.

Huomioon ottaen kyseisten alueiden erityistilanteen jäsenvaltiot vahvistavat vähimmäiskynnyksen, jota vähäisempi laajaperäistäminen ei ole tarkoituksenmukaista tai sisältää vaaroja ympäristölle.

5 artikla

Pituusyksiköt

Jos muita ympäristönsuojelun ja maiseman säilyttämisen kanssa sopusointuisia tuotantomenetelmiä koskevia sitoumuksia, joita tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, mitataan tavanomaisesti pituusyksikköinä, tuet voidaan määrittää muuntamalla ohjelmassa pituuteen kiinteästi liittyvät kustannukset vastaavaksi määräksi hehtaareita. Tästä vastaavasta määrästä saadaan hehtaarikohtainen tuki, jonka on kaikissa tapauksissa oltava maatilan koko pinta-alan osalta asetuksen (ETY) N:o 2078/92 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen rajoitusten mukainen.

6 artikla

Viljelemättömät maat

1. Maatalousmaata voidaan pitää viljelemättömänä asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos sitä ei ole käytetty maatalousmaana tai sille ei ole tehty mitään viljelytoimenpiteitä vähintään kolmen peräkkäisen vuoden aikana ennen sitoumuksen tekemistä ja kyseinen maa ei ole ollut viljelykierrossa saman ajan kuluessa.

2. Metsämaata voidaan pitää viljelemättömänä asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, jos sitä ei ole käytetty metsämaana tai sille ei ole tehty mitään tarvittavia metsänhoitotoimenpiteitä kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana ennen sitoumuksen tekemistä ja jos kyseisen maan kunto muodostaa hoitamattomuuden vuoksi uhan ympäristölle, eikä maanomistajaa voida velvoittaa hoitamaan sitä.

3. Viljelemättömän maatalousmaan tai metsämaan hoitotoimenpiteisiin myönnettävä tuki on pääsääntöisesti rajoitettava maanviljelijöihin. Tuen myöntämistä muille kuin maanviljelijöille, jos jälkimmäisiä ei ole tuen saajina, koskevat erityiset edellytykset, jotka jäävät jäsenvaltioiden määriteltäviksi. Julkisen viranomaisen omin varoin toteuttamat työt eivät saa olla hoitotoimenpidetuen kohteena. Metsämaan omistaja, joka ei ole maanviljelijä, ei saa hyötyä hoitotoimenpidetuesta.

7 artikla

Viljelykäytöstä poistaminen ympäristöllisistä syistä

Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua "pitkäaikaisen viljelykäytön poistamisen" toimenpidettä voidaan soveltaa laajaperäisesti viljeltyihin laitumiin vain, jos maan viljelykäytöstä poistaminen muodostaa biotooppien suojelualueiden tai luonnonpuistojen perustamisen tai vesien suojelemiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden muodossa paremman keinon ympäristön suojelemiseksi kuin laajaperäisesti viljellyn laitumen säilyttäminen.

8 artikla

Kurssit, harjoittelujaksot ja esittelyhankkeet

1. Kurssien, harjoittelujaksojen ja esittelyhankkeiden puitteissa asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden kustannukset ovat oikeutettuja yhteisrahoitukseen ainoastaan suhteessa niiden käyttöön kursseja, harjoittelujaksoja ja esittelyhankkeita varten.

2. Esittelyhankkeet, joita tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2078/92 6 artiklan 2 kohdassa, on tarkoitettu sellaisen uuden maataloustekniikan kannattavuuden ja käyttökelpoisuuden osoittamiseen, jota koskevalla aikaisemmalla tutkimuksella on saavutettu konkreettisia tuloksia. Tutkimus- ja kehittämiskustannukset eivät ole oikeutettuja yhteisön yhteisrahoitukseen.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että esittelyhankkeiden tulokset tiedotetaan asianmukaisella tasolla.

9 artikla

Tukien määrittäminen

1. Jäsenvaltiot määrittävät tukeen oikeuttavan tekijän asetuksen (ETY) N:o 2078/92 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti objektiivisten perusteiden mukaan. Tämä tekijä ei saa olla yli 20:ta prosenttia sitoumuksen aiheuttamista tulonmenetyksistä ja lisäkustannuksista niitä erityisiä sitoumuksia lukuun ottamatta, joiden osalta korkeampi määrä osoittautuu toimenpiteen tehokkaan soveltamisen kannalta välttämättömäksi. Tällainen korkeampi määrä sekä kaikki mahdolliset tukeen oikeuttavan tekijän erittelyt on perusteltava asianmukaisesti ottaen huomioon kaikki asetuksen (ETY) N:o 2078/92 tavoitteet.

2. Jos jokin jäsenvaltio säätää samojen maatalouden ympäristönäkökohtiin liittyvien käytäntöjen osalta tuista niiden säilyttämiseen tai käyttöönottamiseen, sen on eriteltävä säilyttämistä ja käyttöönottoa koskevat tuet, jos tällainen erittely on välttämätön tulonmenetysten, lisäkustannusten ja tukeen oikeuttavan syyn vuoksi.

3. Tukihakemuksen tekemiseen liittyviä kustannuksia ei oteta huomioon tämän tuen tason määrittämisessä.

10 artikla

Tukien yhdistäminen

1. Sama sitoumus ei saa olla samanaikaisesti asetuksen (ETY) N:o 2078/92 puitteissa ja jonkin toisen yhteisön tukijärjestelmän puitteissa suoritettavien maksujen kohteena.

Tässä yhteydessä

- neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 (9) 7 artiklan mukaisesti tuotannosta poistettuja maita koskeville maatalouden ympäristötoimenpiteille saa myöntää tukea vain, jos sitoumukset ulottuvat laajemmalle alalle kuin mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut aiheelliset ympäristötoimenpiteet;

- naudanlihantuotannon laajaperäistämisen osalta tuessa on otettava huomioon asetuksen (ETY) N:o 805/68 (10) 4 artiklan 1 kohdan h alakohdan nojalla maksettu lisäpalkkio;

- asetuksen (ETY) N:o 2328/91 (11) 17, 18 ja 19 artiklan nojalla tasaushyvitykseen oikeutettujen maatilojen maatalouden ympäristötoimenpiteille saa myöntää tukea ainoastaan, jos sitoumukset ulottuvat laajemmalle alalle kuin mainitun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tasaushyvityksen myöntämiselle vahvistetut edellytykset;

2. Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklassa säädettyihin erilaisiin sitoumuksiin liittyviä tukia saa yhdistää keskenään tai muiden yhteisön tukien kanssa, jos eri sitoumusten edellytykset ovat toisiaan täydentäviä ja keskenään sopusointuisia.

Jos tällainen yhdistäminen tehdään, tuen tasossa on otettava huomioon siitä seuraavat erityiset tulonmenetykset tai lisäkustannukset.

Tukea maan pitkäaikaiselle viljelykäytöstä poistamiselle neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ei saa yhdistää metsityksestä aiheutunutta tulonmenetystä koskevaan korvaukseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2080/92 (12) 2 artiklan mukaisesti.

II LUKU

SITOUMUSTEN TOTEUTUMINEN

11 artikla

Maatilan omistajanvaihdos

1. Jos edunsaaja siirtää sitoumuksensa aikana koko maatilansa tai osan siitä toiselle, tämä voi jatkaa sitoumusta sen jäljellä olevan ajan. Jos sitoumusta ei jatketa, edunsaajan on palautettava 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti maksetut tuet. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia tällaista palautusta, jos edunsaaja, jonka sitoumus on jo kestänyt kolme vuotta, luopuu lopullisesti maataloustuotannosta, eikä osoittaudu tarkoituksenmukaiseksi, että seuraaja jatkaa sitoumusta.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa erityistoimenpiteitä sen välttämiseksi, että ensimmäisen alakohdan soveltaminen maatilan tilannetta koskevien pienempien muutosten yhteydessä johtaisi tehdyn sitoumuksen kannalta epäasianmukaisiin tuloksiin.

2. Jos edunsaaja ei voi jatkaa tekemiensä sitoumusten noudattamista hänen maatilalleen tehdyn uudelleen jakamisen tai muiden samanlaisten julkisten maanparannustoimenpiteiden vuoksi, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sitoumukset voidaan mukauttaa maatilan uuteen tilanteeseen. Jos tällainen mukautus osoittautuu mahdottomaksi, sitoumus päättyy ja takaisinmaksua ei haeta sitoumuksen tosiasiallisen ajanjakson osalta.

12 artikla

Ylivoimainen este

1. Rajoittamatta yksittäistapauksissa huomioon otettavia konkreettisia olosuhteita jäsenvaltiot voivat hyväksyä erityisesti seuraavat ylivoimaiset esteet:

a) tuottajan kuolema;

b) tuottajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan;

c) maatilan merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa sitoumuksen tekopäivänä;

d) vakava luonnononnettomuus, jolla on vaikutusta merkittävästi tilan viljelyalaan;

e) kasvatukseen tarkoitettujen rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa;

f) eläinkulkutauti, joka koskee tuottajan koko karjaa tai osaa siitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tapaukset, jotka ne hyväksyvät ylivoimaisiksi esteiksi.

2. Ylivoimaista estettä koskeva ilmoitus ja toimivaltaisen viranomaisen vaatimat siihen liittyvät todisteet on toimitettava kirjallisina toimivaltaiselle viranomaiselle kymmenen työpäivän kuluessa siitä, kun tuottajan on mahdollista se tehdä.

13 artikla

Sitoumusten muuttaminen

Jäsenvaltiot voivat antaa luvan tehtyjen sitoumusten muuttamiseen toiseksi sitoumusaikana, jos

- tällaiseen muutokseen sisältyy ilmeisiä etuja ympäristön kannalta;

- voimassa olevaa sitoumusta vahvistetaan merkittävästi ja

- hyväksyttyyn ohjelmaan sisältyy kyseiset toimenpiteet.

Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 puitteissa tehdyn sitoumuksen muuttaminen asetuksen (ETY) N:o 2080/92 mukaiseksi metsitystä koskevaksi sitoumukseksi voidaan sallia ensimmäisen kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuilla edellytyksillä. Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 nojalla tehty sitoumus päättyy ilman, että vaaditaan palautusta.

III LUKU

HALLINNOLLISET SÄÄNNOKSET

14 artikla

Sitoumusta ja maksua koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1. Edunsaajan sitoumuksessa on vahvistettava sitoumuskauden alkamispäivä siten, että mahdollistetaan tehokas valvonta. Tämä päivä ei missään tapauksessa saa olla aikaisempi kuin alkuperäisen hakemuksen jättöpäivä.

2. Asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta tuet maksetaan edunsaajille vähintään kerran vuodessa. Ne on maksettava jäsenvaltion myöhemmin vahvistaman määräajan kuluessa. Tämä määräaika on vahvistettava enintään neljksi kuukaudeksi sen jakson päättymisestä, jonka osalta maksu on suoritettava.

3. Jos tuet maksetaan edunsaajille vähintään kerran vuodessa, ensimmäistä hakemuksen jättövuotta seuraavat maksut suoritetaan vuosittaisen tuen maksua koskevan hakemuksen perusteella. Jos sitoumukseen liittyy mahdollisesti tehtyjä tai suunniteltuja muutoksia, edunsaajan on ilmoitettava näistä vähintään kerran vuodessa.

15 artikla

Tiedottaminen ja julkisuus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että maatalouden ympäristötoimenpiteet saavat riittävästi julkisuutta, joka mahdollistaa

- mahdollisten edunsaajien ja ammatillisten järjestöjen perehdyttämisen maatalouden ympäristötoimenpiteiden erityistavoitteisiin ja tarjoutuviin mahdollisuuksiin;

- edunsaajien ja yleisen mielipiteen perehdyttämisen yhteisön asemaan tässä yhteisön tukijärjestelmässä.

16 artikla

Arviointi ja seuranta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava maatalouden ympäristötoimenpiteiden seuranta ja arviointi.

2. Seurannasta on tultava ilmi tehtyjen sitoumusten tosiasiallinen toteutuminen. Lisäksi seurannan on tarvittaessa mahdollistettava maatalouden ympäristötoimenpiteiden uudelleen suuntaaminen toteutuksen aikana havaittujen tarpeiden mukaisesti.

3. Maatalouden ympäristötoimenpiteiden arvioinnissa on otettava huomioon asetuksen (ETY) N:o 2078/92 tavoitteet sekä kyseisen toimenpiteen erityistavoitteet ja arviointiin on sisällyttävä yhteiskunnalliset ja taloudelliset sekä maatalouteen ja ympäristöön liittyvät näkökohdat. Arvioinnin toteutuksessa otetaan huomioon soveltamisalueen suuntaukset ja ominaisuudet.

4. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi erilaisten maatalouden ympäristötoimenpiteiden osalta toteutetun seurannan ja arvioinnin suunnitelmat, menetelmät ja tulokset.

17 artikla

Varainhoidon seuranta

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, liitteessä I olevan taulukon mukaisesti ja erottaen tarvittaessa tavoitteen 1 kohdealueet muista alueista, tiedot jokaisen asetuksen (ETY) N:o 2078/92 mukaisesti hyväksytyn ohjelman soveltamistilanteesta kunkin varainhoitovuoden 15 päivän huhtikuuta ja 15 päivän lokakuuta välisenä aikana. Nämä tiedot on toimitettava komissiolle 45 päivän kuluessa kyseisistä päivämääristä.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava myös neljännesvuosittain komissiolle menovaraukset liitteessä II olevan taulukon mukaisesti.

Nämä varaukset on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, 30 päivänä kesäkuuta, 30 päivänä syyskuuta ja 31 päivänä joulukuuta.

18 artikla

Ohjelmien muuttaminen

1. Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2078/92 3 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista kaikki ohjelmaan tehdyt muutokset on perusteltava asianmukaisesti. Muutoshakemukseen on sisällytettävä erityisesti

- mahdolliset täytäntöönpanossa havaitut vaikeudet ja muut ohjelman muuttamista puoltavat perustelut;

- muutosten ennakoidut vaikutukset;

- rahoitukseen ja sitoumusten valvontaan liittyvät seuraukset.

19 artikla

Valvonta

1. Järjestelmään liittymistä koskevat alkuperäiset hakemukset ja maksua koskevat peräkkäiset hakemukset on tarkastettava siten, että varmistetaan tukien myöntämisedellytysten noudattamisen tehokas todentaminen. Jäsenvaltiot määrittelevät valvonnan menetelmät ja keinot sekä valvottavat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt sitoumusten luonteen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on kaikissa aiheellisissa tapauksissa noudatettava asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 käyttöön otettua yhdennettyä tarkastus- ja valvontajärjestelmää.

2. Valvonta tehdään hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

3. Hallinnollisen tarkastuksen on oltava perusteellinen ja siihen on kaikissa aiheellisissa tapauksissa sisällyttävä ristiintarkastukset muun muassa yhdennetyn järjestelmän niiden tietojen kanssa, jotka koskevat sitoumuksen piiriin kuuluvia viljelylohkoja ja eläimiä; ristiintarkastusten tarkoituksena on saman soveltamisvuoden aikana myönnettyjen tukien perusteettoman päällekkäisyyden välttäminen. Viisivuotisen sitoumuksen noudattamista on myös valvottava.

4. Paikalla tehtävät tarkastukset on suoritettava komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 (13) 6 ja 7 artiklan mukaisesti. Niiden on koskettava vuosittain vähintään 5:tä prosenttia edunsaajista; tämä kattaa ohjelmissa määrätyt erityyppiset sitoumukset.

Sikäli kuin se on mahdollista, yhtä edunsaajaa koskevan tarkastuksen on katettava kaikki kyseisen edunsaajan sitoumukset. Erityistä sitoumusta koskevat tarkastukset on tarvittaessa tehtävä vuoden eri aikoina.

5. Pinta-alat ja eläimet on tunnistettava asetuksen (ETY) N:o 3508/92 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Jos maksua koskeva hakemus sisältyy yhdennetyn järjestelmän pinta-alatukea koskevaan hakemukseen, jäsenvaltion on vaadittava, että lohkosta, jolle haetaan asetuksen (ETY) N:o 2078/92 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea, ilmoitetaan erikseen yhdennetyn järjestelmän pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa.

20 artikla

Palautus ja seuraamukset

1. Aiheettomien maksujen osalta asianomaisen tuottajan velvollisuus on palauttaa aiheettomasti maksetut määrät, joihin on lisätty maksun ja edunsaajan suorittaman palautuksen välisen ajan perusteella laskettu korko.

Sovellettava korkokanta on laskettava kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisesti, ja se ei missään tapauksessa voi olla alhaisempi kuin kansallisesti maksettuja määriä takaisin perittäessä sovellettava korkokanta.

Korkoa tai enintään jäsenvaltion myöhemmin määrittämää määrää, joka vastaa aiheettomasti saatua hyötyä, ei sovelleta, jos aiheettomat suoritukset johtuvat toimivaltaisen viranomaisen tekemästä virheestä.

Kuitenkin jäsenvaltiot voivat palautuksen sijaan päättää, että edellä tarkoitettu määrä vähennetään kyseisen tuottajan ensimmäisestä palautuspäätöstä seuraavasta ennakosta tai suorituksesta. Korko ei juokse sen jälkeen, kun edunsaaja on ilmoittanut aiheettomasta suorituksesta.

Jäsenvaltiot voivat jättää vaatimatta palautusta, jos maksetut määrät ovat enintään 100 ecua tuottajaa kohden kalenterivuodessa, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään vastaavista perimättä jättämistä koskevista säännöistä.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava tehtyjen sitoumusten ja asiaa koskevien säännösten rikkomuksiin sovellettavien seuraamusten järjestelmä ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, suhteellisia ja ennalta ehkäiseviä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle seuraamuksia koskevasta järjestelmästään.

3. Jos kysymyksessä on tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin johdosta tehty väärä ilmoitus, asianomainen tuottaja menettää oikeutensa kaikkeen tukeen asetuksen (ETY) N:o 2078/92 puitteissa. Hän voi tehdä uuden maatalouden ympäristötoimenpiteisiin liittyvän sitoumuksen vasta kahden vuoden kuluttua. Tämän seuraamuksen soveltaminen ei rajoita kansallisella tasolla säädettyjen lisäseuraamusten soveltamista.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Valtion tuet

Tämän asetuksen soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuuksia ottaa lisätukitoimenpiteitä asetuksen (ETY) N:o 2078/92 10 artiklan 1 kohdan nojalla. Tämä asetus ei vaikuta komission tällaisia tukia koskeviin hyväksymisiin.

22 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1405/94.

23 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Edellä 1-10 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997 tehtäviin sitoumuksiin.

Edellä 11-14 sekä 19 ja 20 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997. Ennen kyseistä päivää tehtyjen sitoumusten osalta kyseisiä artikloja sovelletaan ainoastaan mainittua päivää myöhäisempiin toimiin ja tapahtumiin.

3. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa mukautettava ohjelmansa tämän asetuksen säännöksiin ja ilmoitettava niistä komissiolle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1996. Näitä mukautuksia pidetään tämän asetuksen mukaisina, jos komissio ei esitä vastalausetta kolmen kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 85

(2) EYVL N:o L 288, 1.12.1995, s. 35

(3) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16

(5) EYVL N:o L 293, 12.11.1994, s. 14

(6) EYVL N:o L 67, 14.3.1991, s. 11

(7) EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 1

(8) EYVL N:o L 154, 21.6.1994, s. 12

(9) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12

(10) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 24

(11) EYVL N:o L 218, 6.8.1991, s. 1

(12) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 96

(13) EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36

LIITE I

Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 mukaisesti ilmoitettavat tiedot

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

Asetuksen (ETY) N:o 2078/92 mukaisesti ilmoitettavat menovaraukset

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

Top