EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0658

Komission asetus (EY) N:o 658/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi

OJ L 91, 12.4.1996, p. 46–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; Kumoaja 31999R2316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/658/oj

31996R0658

Komission asetus (EY) N:o 658/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi

Virallinen lehti nro L 091 , 12/04/1996 s. 0046 - 0065


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 658/96,

annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996,

tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2989/95 (2), ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo, että

säännöt viljan, öljysiementen, valkuaiskasvien ja pellavansiementen tuottajille maksettavien korvauksien myöntämisestä olisi yhdenmukaistettava ja mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistettava; olisi koottava alakohtaisten asetusten erityissäännökset tätä alaa koskevaksi yhdeksi tekstiksi ja kumottava kyseiset asetukset,

asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklassa tarkoitetut korvaukset on rajoitettava tiettyihin määritettäviin aloihin; yhdestä viljelypalstasta olisi saman markkinointivuoden aikana saatava jättää ainoastaan yksi korvaushakemus; viljelypalstalle, josta on jätetty jonkin muun yhteisen markkinajärjestelyn alainen pinta-alatukeen pohjautuva hakemus samana markkinointivuonna, ei voida myöntää korvausta; korvauksia voidaan kuitenkin myöntää alalle, johon sovelletaan yhteisön rakenne- tai ympäristöpolitiikkaan kuuluvaa muuta tukijärjestelmää,

asetuksen (ETY) N:o 1765/92 9 artiklassa määritellään korvauksiin oikeutettu maa; mainitussa artiklassa sallitaan tiettyjä poikkeuksia, joita jäsenvaltioiden on hallinnoitava, mutta ne eivät saa vaikuttaa vastoin asetuksen (ETY) N:o 1765/92 säännöksiä; tämän vaaran vähentämiseksi olisi säädettävä asianmukaisista toimenpiteistä, jotta voitaisiin pitää korvaukseen oikeutetun maan kokonaispinta-ala muuttumattomana tai estää sitä kasvamasta merkittävästi; tätä varten olisi tiettyjä monivuotisia kasveja pidettävä viljelykiertoon kuuluvina; myös rakenneuudistusohjelmaan kuuluvat pinta-alat voidaan ottaa huomioon korvauksia myönnettäessä; olisi määriteltävä rakenneuudistuksen käsite, maatalouspinta-alan merkittävän lisääntymisen käsite sekä korvauksiin oikeutetun maan vaihtamista muuhun kuin oikeutettuun maahan koskevan velvoitteen käsite,

olisi estettävä alojen viljeleminen ainoastaan korvausten saamiseksi; kylvöön ja viljelyn jatkamiseen liittyvät tietyt edellytykset olisi määriteltävä erityisesti öljysiementen, valkuaiskasvien, pellavansiementen ja durumvehnän osalta; yhteisön maataloustekniikan moninaisuuden huomioon ottamiseksi olisi noudatettava paikallisia normeja; yksinkertaistetun järjestelmän mukaisesti tehtäviä tukihakemuksia koskevien edellytysten olisi oltava yleisen järjestelmän mukaisesti tehtyjä hakemuksia koskevia edellytyksiä yksinkertaisemmat,

yhteisön harjoittaman laadun parantamista tarkoittavan politiikan ylläpitämiseksi korvauksen hakijoiden oikeus korvauksiin rypsin- ja rapsinsiemenistä olisi rajoitettava tiettyjä siemenlajikkeita ja -laatuja kylväneisiin viljelijöihin; olisi täsmennettävä yhteisössä noudatettavat rypsin- ja rapsinsiementen glukosinolaatti- ja erukahappopitoisuuksia koskevat vaatimukset ja määriteltävä kokeet, joita tehdään glukosinolaatti- ja erukahappopitoisuuden määrittämiseksi siemennäytteistä; luettelo tukijärjestelmään hyväksytyistä rypsin- ja rapsinsiemenlajikkeista olisi saatettava ajan tasalle, ja erityisesti rypsin- ja rapsinsiementen lajikeseosten asema olisi täsmennettävä; olisi määriteltävä ne auringonkukansiementen lajikkeet, jotka ovat syötäväksi tarkoitettuja,

olisi määritettävä makeita lupiineja koskevat vaatimukset ja kokeet lupiinien karvauden määrittämiseksi,

olisi annettava durumvehnää koskevat erityissäännöt ottaen huomioon kyseisen viljan asetuksen (ETY) N:o 1765/92 mukainen erityiskohtelu; jottei perinteisten alueiden durumvehnän viljelyn tasapaino häiriintyisi, olisi täsmennettävä edellytykset, joita on noudatettava asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun korvauksen lisäosaa koskevan oikeuden siirrossa; durumvehnän tuotannon tietyn asteen turvaamiseksi Ranskassa ja Itävallassa perinteisten tuotantoalueiden ulkopuolella erityinen tuki voidaan maksaa niillä alueilla, joilla durumvehnän tuotanto oli hyvin vakiintunutta jo aikaisemmin; tuotannon kasvun estämiseksi näillä alueilla sovelletaan enimmäismäärää ja vahvistetaan säännöt ylityksen varalta,

asetuksen (ETY) N:o 1765/92 3 artiklassa sallitaan alueellisten suunnitelmien eriyttäminen keinokasteltujen ja keinokastelemattomien alueiden välillä; keinokasteltujen alueiden määrän kasvun estämiseksi olisi määrättävä enimmäisalat jokaiselle tuotantoalueelle; keinokastelun käsite olisi määriteltävä,

peruspinta-alan ollessa jaettu keinokasteltuun ja keinokastelemattomaan osaan pellonpoisto otetaan huomioon ylitystä laskettaessa; pellonpoisto korvataan keskituotoksen mukaan; jos kuitenkin on kyse keinokastellusta alasta, ainoastaan viljelykset otetaan huomioon alan ylitystä laskettaessa; tämän vuoksi pellonpoisto olisi korvattava muiden kuin keinokasteltujen viljelysten tuotoksen perusteella,

siltä varalta, että sekä keinokasteltu enimmäisala että perusviljelyala ylitetään samanaikaisesti, olisi säädettävä, että sovelletaan korvausta eniten alentavaa järjestelyä,

asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10 artiklan 2 kohdassa edellytetään, että viljan, pellavansiemenen ja valkuaiskasvien tuottajat kylvävät siemenet ennen 15 päivää toukokuuta; on tarpeellista määrätä öljysiementen viimeinen kylvöpäivä; tietyissä tapauksissa ilmasto-olot voivat viivästyttää siementen kylvön 15 päivän toukokuuta jälkeen; on tarkoituksenmukaista siirtää tiettyjen kasvien viimeistä kylvöpäivää tietyillä alueilla; pidennetty kylvökausi ei saisi vaarantaa tukijärjestelmän tehokkuutta tai valvontajärjestelmää, josta on säädetty neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3072/95 (4),

sokerimaissin säännöllisen tarjonnan varmistamiseksi jalostajille koko toimintajakson aikana on tarkoituksenmukaista sallia tuottajien pidentää kylvökauttaan; sen vuoksi on tarkoituksenmukaista siirtää sokerimaissin viimeinen kylvöpäivä 15 päivään kesäkuuta,

asetuksen (ETY) N:o 1765/92 11 artiklan 7 kohdassa säädetään, että niiden jäsenvaltioiden, joissa kansallinen viitepinta-ala uhkaa ylittyä merkittävästi, on rajoitettava alaa, jolta yksittäinen viljelijä voi saada erityistä öljysiemenille myönnettävää korvausta; tämä rajoitus olisi vahvistettava objektiivisin perustein ja ilmaistava prosentteina viljelijän korvauskelpoisesta viljelyalasta; on mahdollista, että kyseinen raja on erilainen alueellisten peruspinta-alojen mukaan; rajoituksesta olisi ilmoitettava viljelijöille ennen vahvistettua päivämäärää ja ennen öljysiementen kylvön aloittamista; jos viljelijä hakee erityiskorvausta alalle, joka ylittää tämän rajan, kyseinen alue olisi jätettävä hänen hakemuksensa ulkopuolelle; tämän vuoksi aluetta, jolta viljelijä voi saada pellonpoistokorvausta, saattaa olla tarpeen vähentää; olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, ja

viljan, rasvojen ja kuivarehun yhteinen hallintokomitea ei ole antanut lausuntoansa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I Osasto Yleiset säännökset

1 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 I osastossa tarkoitetut korvaukset myönnetään tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

2. Asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 säädettyä korvausta saa hakea yhdelle viljelypalstalle ainoastaan yhden kerran saman markkinointivuoden aikana.

3. Korvausta ei myönnetä viljelypalstalle, jolle on saman markkinointivuoden aikana haettu neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (5) 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti rahoitetun järjestelmän mukaista pinta-alatukea muiden kuin asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 tarkoitettujen peltokasvien osalta.

2 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 9 artiklaa sovellettaessa käytetään tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä pitkäaikaisen laitumen, pitkäaikaisten viljelysten, monivuotisten peltokasvien ja rakenneuudistusohjelmien määritelmiä.

2. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2328/91 (6) I osaston tai neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3766/91 (7) mukaisesti tukea saaneita maa-alueita pidetään edelleen asetuksen (ETY) N:o 1765/92 mukaisesti korvaukseen oikeutettuina.

3. Jäsenvaltioiden rakenneuudistusohjelman yhteydessä äskettäin korvaukseen oikeuttavien maa-alueiden pinta-ala saa olla enintään viisi prosenttia suurempi kuin saman ohjelman mukaisesti äskettäin korvauksen ulkopuolelle jätettyjen maa-alueiden pinta-ala. Edellä tarkoitettua pinta-alan lisäystä arvioitaessa ei kuitenkaan oteta huomioon

- Saksan uusissa osavaltioissa sijaitsevia 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 1992 välisenä aikana toteutettuun maatalousmaan rakenneuudistukseen kuuluvia 2 500 hehtaaria, joilla viljellään peltokasveja vuoden 1993 satoa varten,

- viinivuodelle 1991/92 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1442/88 (8) ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2239/86 (9) mukaisesti ennen 31 päivää joulukuuta 1991 hyväksytyissä ja näissä asetuksissa säädetyissä määräajoissa täytäntöön pannuissa viinitilojen raivaussuunnitelmissa tarkoitettujen maa-alueiden jäännöstä.

4. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 9 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti jäsenvaltio voi joko väliaikaisesti tai pysyvästi oikeuttaa uusia viljelyaloja korvauksiin enintään 0,1 prosentin verran jäsenvaltion perusviljelyalan kokonaismäärästä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain luettelo ensimmäisen alakohdan mukaisesti myönnetyistä luvista mainiten siinä viljelijöiden määrä, vastaavat viljelyalat ja lupien perusteet.

Asianmukaisesti perustelluissa erityistapauksissa voidaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua prosenttirajaa tarkistaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (10) 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 9 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetut tapaukset ovat sellaisia, joissa tuottaja on velvollinen vaihtamaan tilaansa kuuluva korvauksen ulkopuolelle jätetty maa korvaukseen oikeutettuun maahan maatalouden harjoittamiseen, kasvien terveyteen tai ympäristöön liittyvistä syistä. Vaihto ei missään tapauksessa saa johtaa tilan korvaukseen oikeutetun viljelymaan kokonaispinta-alan kasvuun. Jäsenvaltioiden on säädettävä järjestelmästä tällaisten vaihtojen ennakolta ilmoittamiseksi ja hyväksymiseksi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava suunnitelmansa, luettelo perusteista, joilla vaihto on hyväksytty, sekä todisteet siitä, että korvaukseen oikeutetun maan kokonaispinta-ala ei ole vaihtojen vuoksi lisääntynyt, komission hyväksyttäviksi viimeistään jokaisen vuoden 31 päivänä maaliskuuta.

II Osasto Oikeus korvaukseen

3 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4, 5, 6, 6 a ja 8 artiklassa säädettyjä korvauksia voidaan maksaa ainoastaan viljelyaloille:

a) jotka sijaitsevat alueilla, jotka jäsenvaltio on ilmoittanut ilmasto-olojen ja maatalouden harjoittamisen kannalta peltokasvinviljelyyn soveltuviksi. Jäsenvaltiot saavat määrätä, ettei tietty alue sovellu tietyn peltokasvin viljelyyn;

b) jotka on kokonaisuudessaan kylvetty paikallisten normien mukaisesti. Silloin kun viljaa kylvetään yhdessä öljysiementen tai valkuaiskasvien kanssa tai kun öljysiemeniä kylvetään yhdessä valkuaiskasvien kanssa, korvaus on viljalle säädetty korvaus;

c) joilla peltokasvien viljelyä pidetään yllä paikallisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti vähintään kyseisellä alueella tavanomaisissa kasvuolosuhteissa tapahtuvan kukinnan alkuun asti. Öljysiementen, valkuaiskasvien, pellavansiementen ja durumvehnän viljelyä on lisäksi pidettävä yllä paikallisten normien mukaisesti vähintään 30 päivään kyseistä markkinointivuotta edeltävää kesäkuuta, jollei satoa korjata täysin kypsyneenä ennen tätä päivää. Valkuaiskasvien sato saadaan korjata vasta niiden ohitettua maitotuleentumisasteen;

d) joita hakemus koskee, on vähintään 0,3 hehtaaria ja joka ylittää kyseisellä alueella jäsenvaltion vahvistaman vähimmäiskoon jokaisen viljelyslohkon osalta.

2. Jos tuottajan korvaukseen oikeutetut maa-alueet sijaitsevat useilla tuotantoalueilla, maksettavan korvauksen määrä määritetään sijainnin mukaan jokaiselle alueelle, jota hakemus koskee.

4 artikla

1. Oikeus korvauksiin öljysiemenistä rajoitetaan viimeistään 15 päivänä toukokuuta suoritettuihin kylvöihin.

2. Jäsenvaltioiden on rypsin ja rapsin osalta toteutettava laatua korostava politiikka, jonka mukaan korvauksiin oikeutetaan ainoastaan 00-lajikkeisiin kuuluvat rypsin- ja rapsinsiemenet. Kyseisillä 00-lajikkeilla tarkoitetaan lajikkeita, joiden on osoitettu tuottavan siemeniä, joissa glukosinolaattien enimmäispitoisuus on 25 mikromoolia grammalta standardin EN ISO 9167-1:1995 mukaisesti määritettynä ja joissa erukahappopitoisuus on enintään 2 prosenttia rasvahappojen kokonaispitoisuudesta standardin EN ISO 5508:1995 mukaisesti määritettynä.

3. Jäsenvaltioiden on rajoitettava rypsiä ja rapsia koskeva oikeus korvauksiin yhteen tai useampiin seuraavista siementen luokista:

a) liitteessä II lueteltuihin lajikkeisiin tai lajikeseoksiin kuuluvat varmennetut siemenet;

b) jonkin liitteessä II mainitun lajikkeen varmennettuja siemeniä samalla tilalla kylvämällä saadusta sadosta peräisin olevat kylvösiemenet, joiden kansallisen toimivaltaisen viranomaisen nimeämän näytteenottajan ottamasta edustavasta näytteestä tehdyn analyysin osoittama glukosinolaattipitoisuus 1 grammassa siemeniä on enintään 18,0 mikromoolia;

c) poiketen 2 kohdan säännöksistä siemenet, jotka kuuluvat liitteessä II mainittuihin tai mainitsemattomiin lajikkeisiin ja jotka on ennen kylvämistä rekisteröity tarkastusta ja valvontaa varten sellaisten kasvien saamiseksi, joiden siemenet on tarkoitettu joko käytettäviksi jalostajansiemeninä, esiperussiemeninä, perussiemeninä tai varmennettuina siemeninä kylvöä, tutkimusta tai koekäyttöä varten sen määrittämiseksi, voidaanko lajike lisätä luetteloon jonkin jäsenvaltion kansallisista lajikkeista;

d) poiketen 2 kohdan säännöksistä Bienvenu ja Jet Neuf -lajikkeiden varmennetut siemenet, joista tuottaja ja jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen erityisesti tätä tarkoitusta varten hyväksymä ostaja ovat ennen kylvämistä tehneet sopimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa erityisiin elintarvikekäyttöihin tarkoitetun öljyn tuottamiseen käytettäviä siemeniä;

e) poiketen 2 kohdan säännöksistä sellaisten lajikkeiden siemenet, joiden erukahappopitoisuus on suurempi kuin 40 prosenttia rasvahappojen kokonaispitoisuudesta ja joista on ennen kylvämistä tehty hyväksytyn ensimmäisen ostajan kanssa viljelysopimus, jonka tarkoituksena on tuottaa kasveja joko erityiseen muuhun kuin elintarvikekäyttöön tai käytettäviksi kylvösiemeninä tällaisten kasvien saamiseksi;

f) poiketen 2 kohdan säännöksistä Per-lajikkeen varmennetut siemenet markkinointivuosina 1995/96 ja 1996/97 ja ainoastaan liitteessä III mainituilla Ruotsin alueilla.

4. Jos jäsenvaltio pitää 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja siemeniä oikeutettuina korvaukseen, sen on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen toteamiseksi, että kyseiset siemenet ovat vaatimusten mukaisia ennen kylvämistä. Glukosinolaattipitoisuus saadaan määrittää joko menetelmän EN ISO 9167-1:1995 tai menetelmän ISO 9167-2 mukaisesti. Menetelmä EN ISO 9167-1:1995 on ainoa menetelmä, jota käytetään glukosinolaattipitoisuutta koskevien riitojen selvittämisessä.

5. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 5 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa pidetään syötäväksi tarkoitettujen auringonkukansiementen lajikkeina liitteessä IV mainittuja lajikkeita.

5 artikla

Makeilla lupiineilla tarkoitetaan sellaisia lupiinilajikkeita, joiden on osoitettu tuottavan siemeniä, joista enintään 5 prosenttia on karvaita siemeniä liitteessä V selostetun kokeen mukaisesti määritettynä.

6 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi tuottajat saavat ylimääräisen korvauksen enintään sille hehtaarimäärälle, joka on merkittynä komission asetuksen (ETY) N:o 2780/92 (11) 6 artiklan mukaiseen jäsenvaltion perustamaan rekisteriin.

Durumvehnän lisäosaa koskevan oikeuden siirron mukana on oltava siirto, joka koskee oikeutta viljellä samaa hehtaarimäärää korvaukseen oikeuttavaa maata.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua rekisteriä on muutettava oikeuksia siirrettäessä tai poistettaessa korvaukseen oikeutettua maata lopullisesti maatalouskäytöstä.

2. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua erityistukea myönnetään Ranskassa 50 000 hehtaariin asti ja Itävallassa 5 000 hehtaariin asti kaikille liitteessä VI luetelluille alueille.

Erityistukea myönnetään kaikille asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklassa tarkoitettuun peltokasvien viljelyä koskevaan korvaukseen oikeutetuille viljelyaloille, joilla viljellään durumvehnää ja jotka sijaitsevat jollakin kyseisistä alueista.

Jos durumvehnäalojen kokonaismäärä, joista on jätetty hakemukset erityistuesta, on suurempi kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu enimmäismäärä, erityistukeen oikeutettuja aloja vähennetään samassa suhteessa ennen asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun vähennyksen mahdollista soveltamista.

3. Durumvehnälle tässä artiklassa tarkoitetun myönnettävän erityistuen myöntämiseksi komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 (12) 4 artiklassa tarkoitetussa pinta-alatukihakemuksessa on mainittava kaikki durumvehnällä viljeltyjen alojen tunnistamisen mahdollistavat seikat.

Durumvehnää koskevan tuen hakeminen edellyttää, että hehtaarimäärälle durumvehnää haetaan korvausta.

Markkinointivuodeksi 1992-93 durumvehnän tuotantotukijärjestelmän ulkopuolelle jätetyt lajikkeet jätetään myös huomioon ottamatta tämän artiklan säännöksiä sovellettaessa.

4. Durumvehnän lisäosa maksetaan samaan aikaan kuin korvaus.

III Osasto Kastelu

7 artikla

1. Jos tuotokset on alueellistamissuunnitelmassa eritelty keinokasteluille ja keinokastelemattomille aloille asetuksen (ETY) N:o 1765/92 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, korvaukset suoritetaan seuraavasti:

a) jos peruspinta-ala on erotettu mukaan lukien yksinkertaistettu järjestelmä, koko keinokasteltuun pinta-alaan kuuluvien viljelysten kastellun pinta-alan vastaavan tuotoksen sekä mukaan lukien yksinkertaistettu järjestelmä, keinokastelemattomaan pinta-alaan kuuluvan "keinokastelemattoman" pinta-alan tuotoksen mukaisesti; kaikki pellonpoistot korvataan ennen keinokasteltuun ja keinokastelemattomaan alaan jakamista lasketun keskimääräisen tuotoksen mukaan;

b) jos peruspinta-alaan, jossa ei ole eroteltu keinokasteltua ja keinokastelematonta pinta-alaa, kuuluvalle keinokastellulle alalle asetetaan yläraja, keinokastellun alan tuotokselle, myös yksinkertaistettuun järjestelmään kuuluvalle, keinokastellun alan tuotoksen mukaisesti, ja muulle alalle, myös pellonpoistolle, "keinokastelemattoman" pinta-alan tuotoksen mukaisesti;

c) jos keinokastellun peruspinta-alan sisällä olevan keinokastellun alan maksut on rajoitettu yhteen öljysiemenlajiin asettamalla asetuksen (ETY) N:o 1765/92 3 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukainen yläraja, vastaava pellonpoisto korvataan ennen keinokasteltuun ja keinokastelemattomaan alaan jakamista lasketun keskimääräisen tuotoksen mukaan.

2. Päätös tuottajan hyväksymisestä asetuksen (ETY) N:o 1765/92 8 artiklassa tarkoitetuksi pientuottajaksi tehdään tuottajan viljelyalaa koskevan koko hakemuksen perusteella sekä 1 kohdassa tarkoitetun tuotoksen perusteella.

3. Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt sen määrittämiseksi, kastellaanko alaa satovuoden aikana. Säännöissä on määrättävä erityisesti:

a) luettelosta peltokasveista, joille voidaan myöntää korvaus kastelluilta aloilta saadun tuotoksen mukaan;

b) kuvauksesta kasteluvälineistä, jotka viljelijällä on oltava käytössä; välineiden on oltava oikeassa suhteessa asianomaisiin kasteltaviin aloihin ja niiden on mahdollistettava riittävä veden saanti kasvin tavanomaisen kehityksen varmistamiseksi koko kasvukauden ajaksi;

c) huomioon otettavan kastelukauden vahvistamisesta.

4. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 3 artiklan 1 kohdan viidennessä alakohdassa tarkoitetut enimmäisalat vahvistetaan liitteessä VII.

5. Jos liitteessä VII vahvistettu enimmäisala ja asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 2 kohdassa määritelty perusviljelyala ylitetään samanaikaisesti, mainitun asetuksen 2 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan kuudennen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyistä kahdesta alennuksesta sovelletaan ainoastaan suurempaa.

6. Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 6 kohdan ensimmäisen kohdan toisen luetelmakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan kuudennen alakohdan toisen virkkeen säännösten soveltamista 5 kohtaa sovelletaan.

7. Jäsenvaltioiden on sovellettava öljysiemeniin jokaisella alueella sekä keinokasteltujen että keinokastelemattomien viljelysten osalta samaa, asetuksen (ETY) N:o 1765/92 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua alueellisen viitemäärän laskentatapaa.

IV Osasto Tilastolliset tiedonannot

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle liitteessä VIII esitetyissä taulukoissa luetellut tiedot niissä esitetyssä vakioidussa muodossa ilmoittaen erikseen tuotantoalueet, perusviljelyalat ja kansallisen tason.

2. Niiden on ilmoitettava ennakkotiedot kuluvan markkinointivuoden 15 päivään syyskuuta mennessä ja lopulliset tiedot viimeistään seuraavan tammikuun 15 päivänä.

V Osasto Erityissäännökset

Viimeinen kylvöpäivä

9 artikla

1. Poiketen asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta makean maissin viimeistä kylvöpäivää saadaan siirtää jäsenvaltion harkinnan mukaan 15 päivään kesäkuuta. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän kohdan soveltamiseksi tarvittavat valvontatoimenpiteet.

2. Poiketen asetuksen (ETY) N:o 1765/92 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdasta liitteessä IX määrättyä tiettyjen peltokasvien viimeistä kylvöpäivää saadaan siirtää jäsenvaltion harkinnan mukaan 31 päivään toukokuuta tai 15 päivään kesäkuuta jäsenvaltion määrittelemillä viljelyaloilla, jotka sijaitsevat liitteessä IX mainituilla alueilla.

Öljysiementen viljelystä myönnettävät erityiset korvaukset

10 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 1765/92 11 artiklan 7 kohdassa säädetty ensimmäismäärä lasketaan ottaen huomioon kansallinen viitepinta-ala, tukeen oikeutetun maan kokonaispinta-ala ja tavoite välttää kylvömäärää, joka johtaisi öljysiementen viljelystä myönnettävien erityisten korvausten kohtuuttomaan alentamiseen.

2. Enimmäismäärä ja sen laskemisessa käytettävät perusteet on ilmoitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään sitä markkinointivuotta edeltävän markkinointivuoden 31 päivänä heinäkuuta, jolta korvausta haetaan.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava, onko tuottajan korvaushakemus laskettujen enimmäismäärien mukainen, ottaen huomioon tuottajan oikeuden asetuksen (ETY) N:o 1765/92 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun ennakkomaksuun. Maa-alue, jolle tuottaja hakee öljysiementen viljelystä myönnettävää erityistä korvausta ja joka ylittää kyseisen enimmäismäärän, jätetään hakemuksen ulkopuolelle.

4. Tapauksissa, joissa maa-alueen jättäminen hakemuksen ulkopuolelle 3 kohdan mukaisesti johtaisi siihen, että tuottajan viljelykäytöstä poistetut alat ylittävät asetuksen (ETY) N:o 1765/92 7 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan enimmäismäärän, niitä viljelykäytöstä poistettuja aloja, joille tuottaja on hakenut korvausta, on vähennettävä vastaavasti.

5. Maa-aluetta, joka on jätetty tuottajan pinta-alatukea koskevan hakemuksen ulkopuolelle 3 ja 4 kohdan mukaisesti, ei oteta huomioon sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 6 kohtaa.

11 artikla

1. Jäsenvaltioiden on maksettava ennakko öljysiementen tuottajille mahdollisimman pian sen jälkeen kun ennakoidut alueelliset viitemäärät on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja joka tapauksessa viimeistään sen markkinointivuoden 30 päivänä syyskuuta, jota tukihakemus koskee.

Jäsenvaltioiden on maksettava lopullinen summa öljysiementen tuottajille kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun lopulliset alueelliset viitemäärät julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Poiketen 1 kohdan säännöksistä jos hakemuksen pätevyyttä tai oikeellisuutta epäillään, ei ennakkoa saa maksaa ennen kuin epäily on poistunut.

VI Osasto Loppusäännökset

12 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

13 artikla

Liitteessä X mainitut asetukset kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 1996.

Viittauksia mainittuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 1996/97.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä huhtikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 12

(2) EYVL N:o L 312, 23.12.1995, s. 5

(3) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18

(5) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(6) EYVL N:o L 218, 6.8.1991, s. 1

(7) EYVL N:o L 356, 24.12.1991, s. 17

(8) EYVL N:o L 132, 28.5.1988, s. 3

(9) EYVL N:o L 196, 18.7.1986, s. 1

(10) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(11) EYVL N:o L 281, 25.9.1992, s. 5

(12) EYVL N:o L 391, 31.12.1992, s. 36

LIITE I

1. Pitkäaikaiset laitumet

Maa, jota ei vuoroviljellä ja jota käytetään pysyvästi (viiden vuoden ajan tai pidempään) ruohontuotantoon (viljelty tai luonnon heinänurmi).

2. Pitkäaikaiset viljelykset

Muut viljelykset kuin monivuotiset laitumet, joihin maata käytetään viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista saadaan toistuvia satoja, monivuotisia peltokasveja lukuun ottamatta.

3. Monivuotiset peltokasvit

>TAULUKON PAIKKA>

4. Rakenneuudistusohjelma

Viranomaisten määräämä maatilan rakenteen ja/tai korvaukseen oikeutetun viljelyalan muutos.

LIITE II

Rypsin- ja rapsinsiementen 00-lajikkeet ja niiden rekisteröidyt seokset, jotka on hyväksytty tukijärjestelmään

Accord

Acrobat

Activ

Ada

Agena

Akamar

Aladin

Alaska

Alberta

Aligator

Almea

Alpine

Altona

Amanda

Amazon

Amber

Ambra

Andol

Angkor

Anima

Anka

Apache

Apex

Arabella

Arcol

Ariana

Aries

Arietta

Ark

Arkada

Ascona

Atlas

Atol

Aurora

Avant

Aztec

Basalte

Beryl

Bingo

Boni

Briol

Bristol

Bullet

Calibra

Callypso

Cannon

Capitol

Capricorn

Carmen

Casino

Celt

Ceres

Cesar

Challenger

Chang

Chiquero

Cirrus

Cobalt

Cobol

Cobra

Cocktail

Colcan 36

Colking 4

Collo

Comet

Commanche

Conny

Consul

Corniche

Corporal

Corvette

Creol

CSH 01

Dakini

Darmor

Darin

Debut

Derby

Desiree

Diadem

Diamant

Diana

Discovery

Dominol

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Ebony

Ecudor

Energol

Envol

Eol

Ester

Eurol

Evita

Express

Falcon

Felix

Fidelio

Fingal

Forte

Galaxy

Garrison

Gazelle

Global

Goeland

Golda

Granit

Grenat

Gypse

Hanna

Hansen

Helios

Hera

Honk

Hybridol

Idol

Ilona

Impala

Inca

Iris

ISH 93-2

Jaguar

Jaspe

Jazz

Jetton

Jockey

John

Kabel

Karat

Karla

Karola

Katarina

Kintol

Kometa

Konda

Kova

Kreta

Kristina

Kulta

Kunto

Kurir

Lady

Lambada

Leadol

Liaison

Liberator

Liberia

Liberty

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Licargo

Licosmos

Lictor

Limbo

Limerick

Limpet

Lincoln

Lineker

Link

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Liraspa

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisandra

Lisonne

Lizard

Logo

Longbow

Loreto

Madora

Maja

Mandarin

Manta

Mari

Marinka

Mars

Maskot

Maxol

Melodi

Mensa

Miro

Moneta

Mohican

Navajo

Neptune

Nickel

Nimbus

OAC Summit

Ole

Olsen

Olymp

Optima

Orelia

Orion

Orphee

Oxident

Pactol

Pallas

Palle

Paloma

Paroll

Patriot

Paula

Pisces

Plumbshot

Polo

Prelude

Prestol

Printol

Prospa

Puma

Quartz

Rafaela

Rally

Rapier

Rebel

Roby

Rocket

Rosette

Rubis

Rudolf

Sabrina

Samourai

Santana

Saxon

Score

Scorpio

Senta

Silex

Silvia

Sioux

Sisu

Solar

Spok

Sponsor

Sprinter

Sputnik

Star

Starlight

Susana

Symbol

Synergy

Tanto

Tapidor

Tarok

Tomahawk

Topas

Tor

Tyrol

Unica

Valo

Vega

Verdi

Vivol

Wotan

Zeus

Zorro

LIITE III

Ruotsin alueet, joilla Per-lajikkeen viljelijöille voidaan maksaa tukea vuosina 1995/96 ja 1996/97

Stockholm

Jönköping

Blekinge

Göteborg och Bohus

Örebro

Uppsala

Kronoberg

Kristianstad

Älvsborg

Västmanland

Södermanland

Kalmar

Malmöhus

Skaraborg

Kopparberg

Östergötland

Gotland

Halland

Värmland

Gävleborg

LIITE IV

Syötäväksi tarkoitetut auriongonkukansiemenlajikkeet

Agripro 3450

Dahlgren D-131 (Toma)

Dahlgren D-181

Diset

Hagen Seed SG 9211

Royal Hybrid 381

Royal Hybrid 3831

RRC 2211

SIGCO 826

SIGCO 830

SIGCO 974

Triumph 505C+

Triumph 520C

Agrosur

Dahlgren D-151

Dahlgren D-1950

Hagen Seed SG 9011

Interstate (IS) 8004

Royal Hybrid 2141

Royal Hybrid 4381

RRC 2232

SIGCO 828

SIGCO 954

SIGCO 995

Triumph 515C

USDA Hybrid 924

Dahlgren 954

Dahlgren D-171

Dahlgren D-1998

Hagen Seed SG 9054

Kelisur

Royal Hybrid 3801

RRC 995

RRC 4211

SIGCO 829

SIGCO 964

Toma

Triumph 660C

LIITE V

LUPIINIEN KARVAUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Tehdään 200 siemenen näytteelle kustakin enintään 20 tonnin erästä otetusta 1 kilogramman määrästä.

Koe rajoittuu näytteessä olevien karvaiden siementen laadulliseen toteamiseen. Tasalaatuisuuden raja on enintään 1 karvas siemen 100:aa siementä kohti. Von Sengbuschin (1942), Ivanovin ja Smirnovan (1932) ja Eggebrechtin (1949) siementen leikkausmenetelmää sovelletaan testausmenetelmänä. Kuivat tai turvonneet siemenet halkaistaan poikittain. Siementen puolikkaat upotetaan siivilässä 10 sekunniksi jodiliuokseen, ja niitä huuhdellaan sen jälkeen vedellä 5 sekuntia. Karvaissa siemenissä leikkauspinta muuttuu ruskeaksi, mutta vähän alkaloideja sisältävissä siemenissä se pysyy keltaisena.

Jodiliuoksen valmistamiseksi liuotetaan 14 g kaliumjodidia mahdollisimman pieneen vesimäärään, lisätään 10 g jodia ja laimennetaan liuos vedellä 1 000 cm3:iin. Liuoksen annetaan seistä viikon ajan ennen käyttöä. Sitä on säilytettävä savulasipulloissa. Tätä emoliuosta laimennetaan ennen käyttöä suhteessa 1:3-1:5.

LIITE VI

ALUEET, JOTKA OVAT OIKEUTETTUJA DURUMVEHNÄN ERITYISTUKEEN

RANSKA

Départements:

Aisne, Aude, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essone, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines

ITÄVALTA

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gänserndorf

2160 Groß-Enzersdorf

2208 Hainburg

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchegg

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2577 Stockerau

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien

LIITE VII

Kastellun alan enimmäismäärä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VIII

Komissiolle ilmoitettavat tiedot

Tiedot esitetään sarjana seuraavan mallin mukaan laadittuja taulukoita:

- ensimmäisessä taulukkoryhmässä vahvistetaan tiedot asetuksen (ETY) N:o 1765/92 3 artiklassa tarkoitettujen tuotantoalueiden tasolla,

- toisessa taulukkoryhmässä vahvistetaan tiedot komission asetuksessa (EY) N:o 1098/94 (1) tarkoitettujen perusviljelyalojen tasolla,

- yhtenäisessä taulukossa esitetään yhteenveto tiedoista jäsenvaltioittain.

Taulukot toimitetaan sekä painettuina että tiedostomuodossa.

TAULUKKO TIEDOISTA

Kaavat pinta-aloille: 5 = 1+2+3+4

10 = 7+8+9

13 = 14+15+17

20 = 5+10+11+12+13+18+19

Huomautukset:

Kussakin taulukossa on nimettävä kyseinen alue.

Tuotos on asetuksen (ETY) N:o 1765/92 mukaisen tuen laskemiseen käytettävä tuotos.

Kasteltu ja kastelematon erotetaan toisistaan ainoastaan, jos on kyse yhdistetyistä alueista. Tällöin:

d = e+f

j = k+l.

Rivi 1 koskee ainoastaan asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun lisätukeen oikeutettua durumvehnää.

Rivi 2 koskee ainoastaan asetuksen (ETY) N:o 1765/92 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun lisätukeen oikeutettua durumvehnää.

Rivi 16 koskee ainoastaan sellaista pellonpoistoa, jossa tuottajat ovat vapaaehtoisesti poistaneet viljelykäytöstä suuremman alueen kuin alueen, jolla he aikovat viljellä korvaukseen oikeutettuja peltokasveja (7 artiklan 6 kohdan 2 alakohta).

Rivi 17 koskee ainoastaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 (2) ja (ETY) N:o 2080/92 (3) mukaista pellonpoistoa, joka luokitellaan viljelykäytöstä poistetuksi viljelyalaksi asetuksen (ETY) N:o 1765/92 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Rivi 19 koskee ainoastaan asetuksen (ETY) N:o 1765/92 2 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja alueita.

Tiedot on toimitettava myös niiden tuottajien osalta, jotka eivät hae hehtaaritukea tiettyjä peltokasveja koskevan tukijärjestelmän mukaisesti [asetus (ETY) N:o 1765/92]. Nämä tiedot on annettava sarakkeissa "m" ja "n" otsakkeella "Muut", ja ne koskevat pääasiassa viisivuotispellonpoisto-ohjelmaa [asetus (ETY) N:o 2328/91] ja naudan- ja lampaanlihapalkkiota varten rehupinta-aloiksi ilmoitettuja peltokasveja.

Rivi 23 koskee ainoastaan pellonpoistoa, jota voidaan käyttää muuhun kuin elintarviketuotantoon ja josta ei makseta korvausta komission asetuksen (ETY) N:o 334/93 (4) 2 a artiklan mukaisesti (esim. sokerijuurikas, maa-artisokka, sikuri).

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

(1) EYVL N:o L 121, 12.5.1994, s. 12

(2) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 85

(3) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 96

(4) EYVL N:o L 38, 16.2.1993, s. 12

LIITE IX

ALUEET, JOILLA TIETTYJEN PELTOKASVIEN VIIMEISEN KYLVÖPÄIVÄN SIIRTÄMISEEN 15 PÄIVÄÄ TOUKOKUUTA MYÖHEMMÄKSI OIKEUTETUT VILJELYALAT SIJAITSEVAT, SEKÄ VIIMEINEN MAHDOLLINEN KYLVÖPÄIVÄ

Taulukko 1: viimeinen kylvöpäivä 31 päivä toukokuuta

>TAULUKON PAIKKA>

Taulukko 2: viimeinen kylvöpäivä 15 päivä kesäkuuta

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE X

Luettelo asetuksista, joita tarkoitetaan 13 artiklassa

- Komission asetus N:o 282/67/ETY (EYVL N:o L 151, 13.7.1967, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1904/91 (EYVL N:o L 169, 29.6.1991, s. 41)

- Komission asetus (ETY) N:o 190/68 (EYVL N:o L 43, 17.12.1968, s. 10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1486/69 (EYVL N:o L 186, 30.7.1969, s. 7)

- Komission asetus (ETY) N:o 1470/68 (EYVL N:o L 239, 28.9.1968, s. 2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1864/90 (EYVL N:o L 170, 3.7.1990, s. 27)

- Komission asetus (ETY) N:o 651/71 (EYVL N:o L 75, 30.3.1971, s. 16), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1815/84 (EYVL N:o L 170, 29.6.1984, s. 46)

- Komission asetus (ETY) N:o 1799/76 (EYVL N:o L 201, 27.7.1976, s. 14), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3530/92 (EYVL N:o L 358, 8.12.1992, s. 9)

- Komission asetus (ETY) N:o 1726/82 (EYVL N:o L 189, 1.7.1982, s. 64), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2766/90 (EYVL N:o L 267, 29.9.1990, s. 13)

- Komission asetus (ETY) N:o 2049/82 (EYVL N:o L 219, 28.7.1982, s. 36), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1238/87 (EYVL N:o L 117, 5.5.1987, s. 9)

- Komission asetus (ETY) N:o 3418/82 (EYVL N:o L 360, 21.12.1982, s. 19), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 676/89 (EYVL N:o L 73, 17.3.1989, s. 17)

- Komission asetus (ETY) N:o 2681/83 (EYVL N:o L 266, 28.9.1983, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2964/91 (EYVL N:o L 282, 10.10.1991, s. 15)

- Komission asetus (ETY) N:o 1813/84 (EYVL N:o L 170, 29.6.1984, s. 41), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1539/90 (EYVL N:o L 145, 8.6.1990, s. 20)

- Komission asetus (ETY) N:o 2365/84 (EYVL N:o L 222, 20.8.1984, s. 26)

- Komission asetus (ETY) N:o 3540/85 (EYVL N:o L 342, 19.12.1985, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2778/93 (EYVL N:o L 252, 9.10.1993, s. 9)

- Komission asetus (ETY) N:o 2325/86 (EYVL N:o L 202, 25.7.1986, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1903/91 (EYVL N:o L 169, 29.6.1991, s. 40)

- Komission asetus (ETY) N:o 2823/87 (EYVL N:o L 270, 23.9.1987, s. 1)

- Komission asetus (ETY) N:o 2537/89 (EYVL N:o L 245, 22.8.1989, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2692/91 (EYVL N:o L 255, 12.9.1991, s. 12)

- Komission asetus (ETY) N:o 3048/89 (EYVL N:o L 292, 11.10.1989, s. 9)

- Komission asetus (ETY) N:o 2294/92 (EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 428/96 (EYVL N:o L 60, 9.3.1996, s. 6)

- Komission asetus (ETY) N:o 2295/92 (EYVL N:o L 221, 6.8.1992, s. 28), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3347/93 (EYVL N:o L 300, 7.12.1993, s. 5)

- Komission asetus (ETY) N:o 2780/92 (EYVL N:o L 281, 25.9.1992, s. 5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 868/95 (EYVL N:o L 89, 21.4.1995, s. 5)

- Komission asetus (ETY) N:o 1064/93 (EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 92)

- Komission asetus (ETY) N:o 1664/93 (EYVL N:o L 158, 30.6.1993, s. 19)

- Komission asetus (EY) N:o 1055/94 (EYVL N:o L 115, 6.5.1994, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 919/95 (EYVL N:o L 95, 27.4.1995, s. 16)

- Komission asetus (EY) N:o 2715/94 (EYVL N:o L 288, 9.11.1994, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1799/95 (EYVL N:o L 174, 26.7.1995, s. 22)

- Komission asetus (EY) N:o 333/95 (EYVL N:o L 38, 18.2.1995, s. 5)

- Komission asetus (EY) N:o 346/95 (EYVL N:o L 40, 22.2.1995, s. 1)

- Komission asetus (EY) N:o 918/95 (EYVL N:o L 95, 27.4.1995, s. 12)

- Komission asetus (EY) N:o 2919/95 (EYVL N:o L 305, 19.12.1995, s. 56)

Top