EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0064

Komission direktiivi 96/64/EY, annettu 2 päivänä lokakuuta 1996, moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/389/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 258, 11.10.1996, p. 26–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 017 P. 423 - 428
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019 P. 273 - 278
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019 P. 273 - 278
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/64/oj

31996L0064

Komission direktiivi 96/64/EY, annettu 2 päivänä lokakuuta 1996, moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/389/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 258 , 11/10/1996 s. 0026 - 0031


KOMISSION DIREKTIIVI 96/64/EY,

annettu 2 päivänä lokakuuta 1996,

moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/389/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen hinauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/389/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 77/389/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/27/EY (3), perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; siten direktiivin 70/156/ETY ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä ilmoituslomake, joka sisältää mainitun direktiivin liitteen I vastaavat osat sekä tyyppihyväksyntätodistus, joka perustuu mainitun direktiivin liitteeseen VI ja joka mahdollistaa tyyppihyväksynnän tietokoneellistamisen, ja

kyseiset muutokset liittyvät ainoastaan direktiiviin sisältyviin hallinnollisiin määräyksiin; sen vuoksi ei ole tarpeen mitätöidä direktiivin mukaisia, olemassa olevia hyväksyntöjä eikä estää kyseisten hyväksyntöjen kattamien uusien ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä ja käyttöönottoa, ja

tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Muutetaan direktiivi 77/389/ETY seuraavasti:

- Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

". . . lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maa- ja metsätaloustraktoreita ja liikkuvia koneita.",

- 2 artiklassa ilmaus `liitteessä` korvataan ilmaisulla `liitteessä II`,

- 3 artiklassa ilmaus `liitteessä` korvataan ilmaisulla `liitteessä II`,

- 4 artiklassa ilmaus `tämän liitteen` korvataan ilmaisulla `näiden liitteiden`.

2. Direktiivin 77/389/ETY liitettä muutetaan tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1997 jäsenvaltiot

- eivät enää saa myöntää direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaista EY-tyyppihyväksyntää uudelle ajoneuvotyypille, ja

- voivat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän uudelta ajoneuvotyypiltä

dieselmoottoreiden päästöihin liittyvistä syistä, jos se ei ole direktiivin 77/389/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säännösten mukainen.

Tämä direktiivi ei mitätöi direktiivin 77/389/ETY mukaisesti aikaisemmin myönnettyä hyväksyntää eikä estä kyseisten hyväksyntöjen laajentamista sellaisen direktiivin edellytysten mukaisesti, jonka mukaisesti ne on alun perin myönnetty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivästä lokakuuta 1997. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 145, 13.6.1977, s. 41

(2) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(3) EYVL N:o L 169, 8.7.1996, s. 1

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 77/389/ETY LIITTEESEEN

1. Luettelo liitteistä sijoitetaan artiklojen ja liitteiden väliin seuraavasti:

"LUETTELO LIITTEISTÄ

Liite I: Tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset määräykset

Lisäys 1: Ilmoituslomake

Lisäys 2: Tyyppihyväksyntätodistus

Liite II: Hinauslaitteet"

2. Lisätään uusi liite:

"LIITE I

TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1. Valmistajan on tehtävä ajoneuvotyypin hinauslaitteiden osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukainen EY-tyyppihyväksyntähakemus.

1.2. Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3. Tyyppihyväksyntätestiä suorittavalle tekniselle tutkimuslaitokselle on toimitettava:

1.3.1. hyväksytettävää ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo.

2. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

2.1. Jos aiheelliset vaatimukset täytetään, EY-tyyppihyväksyntä annetaan direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja tarvittaessa 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.2. EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

2.3. Tyyppihyväksyntänumero annetaan direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti jokaiselle hyväksytylle ajoneuvotyypille. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

3. TYYPIN JA TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MUUTOKSET

3.1. Muutettaessa tämän direktiivin mukaisesti annettua tyyppiä ja tyyppihyväksyntää sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

4. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

4.1. Tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklassa säädettyjen säännösten mukaisesti."

3. Lisätään kaksi uutta lisäystä, lisäykset 1 ja 2, seuraavasti:

"Lisäys 1

>KAAVION ALKU>

ILMOITUSLOMAKE N:o ........

NEUVOSTON DIREKTIIVIN 70/156/ETY (*) LIITTEEN I MUKAAN AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ HINAUSLAITTEIDEN OSALTA

(Direktiivi 77/389/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . /. . /EY)

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa ja varustettuna riittävän yksityiskohtaisilla tiedoilla A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0. YLEISTÄ

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2. Tyyppi ja myyntinimitys (myyntinimitykset):

0.3. Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):

0.3.1. Sijainti:

0.4. Ajoneuvoluokka (c):

0.5. Valmistajan nimi ja osoite:

0.8. Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

1. AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1. Valokuvat ja/tai piirustukset esimerkkiajoneuvosta:

2. MASSAT JA MITAT (e) (kiloina ja millimetreinä)

(tarvittaessa viitataan piirustukseen)

2.8. Valmistajan ilmoittama suurin teknisesti sallittu massa (y) (kunkin muunnoksen suurin ja pienin massa):

2.11.5. Ajoneuvo soveltuu/ei sovellu (1) kuorman hinaamiseen (direktiivin 77/389/ETY liitteessä II oleva 1.2. kohta)

12. SEKALAISTA

12.3. Hinauslaite(laitteet)

12.3.1. Edessä: koukku/silmäke/muu (1)

12.3.2. Takana: koukku/silmäke/muu/ei mitään (1)

12.3.3. Piirustus tai valokuva ajoneuvon korin alustasta/alueesta, jossa näkyy hinauslaitteen(laitteiden) sijainti, rakenne ja asennus:

Päivämäärä, Arkistonumero

(*) Tässä ilmoituslomakkeessa käytetyt kohtien numerot ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevia numeroja ja alakohtia. Tämän direktiivin kannalta tarpeettomat kohdat on jätetty pois.

(1) Tarpeeton viivataan yli.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

>KAAVION ALKU>

MALLI

[enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)]

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

Viranomaisen leima

Ilmoitus:

- tyyppihyväksynnästä (1),

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1),

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1),

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön (1) tyypin osalta . . . . . direktiivin . . /. . /ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . /. . / EY.

Tyyppihyväksyntänumero:

Perusteet laajennukselle:

I JAKSO

0.1. Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2. Tyyppi ja kaupallinen kuvaus (kaupalliset kuvaukset):

0.3. Ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön merkityt tyypin tunnistustavat (1) (2):

0.3.1. Näiden merkintöjen sijainti:

0.4. Ajoneuvoluokka (1) (3):

0.5. Valmistajan nimi ja osoite:

0.7. Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta EY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8. Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II JAKSO

1. Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäys

2. Testien suorittamisesta vastaava tutkimuslaitos:

3. Testausselosteen päiväys:

4. Testausselosteen numero:

5. Huomautukset (jos niitä on): ks. lisäys

6. Paikka:

7. Päiväys:

8. Allekirjoitus:

9. Liitteenä luettelo toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevista hyväksyntäasiakirjoista, jotka ovat pyynnöstä saatavissa.

(1) Tarpeeton viivataan yli.

(2) Jos tunnistustavat sisältävät merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä ilmoitusasiakirjassa tarkoitettujen ajoneuvojen, osien tai erillisen teknisen yksikön tyyppien kuvaamisessa, ne esitetään asiakirjoissa tunnuksella "?" (esim. ABC??123??).

(3) Sellaisena kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A.

Lisäys ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntätodistukseen N:o ........

direktiivin 77/389/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . . /. . . /EY, mukaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta

1. Lisätiedot

1.1. Sijainti:

1.2. Kiinnitystapa:

5. Huomautukset:

>KAAVION LOOPU>

"

4. Nykyisestä liitteestä tulee liite II.

1.2 kohdassa korvataan "liitteessä I" ilmauksella "liitteessä II A".

Top