EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0060

Komission direktiivi 96/60/EY, annettu 19 päivänä syyskuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta

OJ L 266, 18.10.1996, p. 1–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 3 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 3 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 3 - 29

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/60/oj

31996L0060

Komission direktiivi 96/60/EY, annettu 19 päivänä syyskuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta

Virallinen lehti nro L 266 , 18/10/1996 s. 0001 - 0027


KOMISSION DIREKTIIVI 96/60/EY,

annettu 19 päivänä syyskuuta 1996,

neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kodinkoneiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 22 päivänä syyskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/75/ETY (1) ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

sekä katsoo, että

kuivaavien pyykinpesukoneiden käyttämä sähkö muodostaa merkittävän osan yhteisön kokonaisenergiantarpeesta; energiankulutuksen vähentämiselle näissä laitteissa on huomattavat mahdollisuudet,

pesutuloksen parantaminen vaatii usein entistä suurempaa veden- ja energiankulutusta; tieto laitteen pesutehosta on hyödyllistä arvioitaessa tietoa sen veden- ja energiankulutuksesta; tämä auttaa kuluttajia valitsemaan laitteen, joka käyttää energiaa taloudellisesti,

yhteisö vahvistaa kiinnostuksensa kansainväliseen standardointijärjestelmään, jolla voidaan tuottaa standardeja, joita kaikki kansainvälisen kaupan osapuolet todella käyttävät, ja joka täyttää yhteisön politiikan vaatimukset, sekä kehottaa Euroopan standardointijärjestöjä jatkamaan yhteistyötään kansainvälisten standardointijärjestöjen kanssa,

Euroopan standardointikomitea (CEN) ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (CENELEC) tunnustetaan toimivaltaisiksi toimielimiksi hyväksymään yhdenmukaistettuja standardeja 13 päivänä marraskuuta 1984 allekirjoitettujen komission ja näiden kahden toimielimen välisestä yhteistyöstä annettujen yleisten suuntaviivojen mukaisesti; tässä direktiivissä yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan teknistä eritelmää (europpalaista standardia tai yhdenmukaistamisasiakirjaa), jonka CENELEC on hyväksynyt komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/139/EY (3), säännösten mukaisesti sekä edellä tarkoitettujen yleisten suuntaviivojen perusteella, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 92/75/ETY 10 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee kotitalouksien verkkosähköllä toimivia kuivaavia pyykinpesukoneita. Tämä direktiivi ei koske laitteita, joissa voidaan käyttää myös muita energianlähteitä.

2. Tässä direktiivissä edellytetyt tiedot on mitattava yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, joiden viitenumerot on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joiden osalta jäsenvaltiot ovat julkaisseet niiden kansallisten standardien numerot, jotka saattavat mainitut yhdenmukaistetut standardit osaksi kansallisia standardeja. Kaikkia tämän direktiivin säännöksiä, jotka edellyttävät meluun liittyvän tiedon antamista, sovelletaan ainoastaan, jos kyseistä tietoa edellytetään neuvoston direktiivin 86/594/ETY (4) 3 artiklan mukaisesti. Tämä tieto mitataan tarvittaessa mainitun direktiivin mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut yhdenmukaistetut standardit laaditaan komission toimeksiannosta direktiivin 83/189/ETY mukaisesti.

4. Tässä direktiivissä käytetyillä ilmaisuilla tarkoitetaan samaa kuin direktiivissä 92/75/ETY, jollei tekstiyhteys edellytä muuta.

2 artikla

1. Teknisiin tietoihin, joihin viitataan direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 3 kohdassa, sisältyvät:

- tavaran toimittajan nimi ja osoite,

- laitteen mallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan yksiselitteisesti tunnistaa,

- tiedot, mukaan lukien piirustukset, mallin tärkeimmistä ominaisuuksista ja erityisesti seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti sen energiankulutukseen,

- kertomukset mittaustesteistä, jotka mallille on suoritettu tämän direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistetuissa standardeissa annettujen testimenettelyjen mukaisesti,

- mahdolliset käyttöohjeet.

2. Direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava tämän direktiivin liitteessä I annetun määritelmän mukainen. Merkintä on asetettava laitteen etu- tai päällysosan ulkopuolelle siten, että se on selvästi näkyvissä eikä peitettynä.

3. Direktiivin 92/75/ETY 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen sisällön ja muodon on oltava tämän direktiivin liitteessä II annetun määritelmän mukainen.

4. Direktiivin 92/75/ETY 5 artiklassa tarkoitetuissa olosuhteissa, ja kun tarjoaminen myytäväksi, vuokrattavaksi tai hankittavaksi osamaksulla tapahtuu painotuotetta, esimerkiksi postimyyntiluetteloa käyttäen, on kyseisen painotuotteen sisällettävä kaikki tämän direktiivin liitteessä III määritellyt tiedot.

5. Laitteen energiatehokkuusluokka ja sen pesutulosluokka on määritettävä liitteen IV mukaisesti.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki vaadittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden alueelle sijoittautuneet tavaran toimittajat ja jälleenmyyjät täyttävät tämän direktiivin mukaiset velvoitteet.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 1997. Niiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava kyseisiä säännöksiä ja määräyksiä 1 päivästä elokuuta 1997.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin sallittava 31 päivään tammikuuta 1998

- sellaisten tuotteiden markkinoille saattaminen, kaupan pitäminen ja/tai esittely sekä

- sellaisten 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen painotuotteiden jakelu,

jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kansallinen lainsäädäntö tiedoksi komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 1996.

Komission puolesta

Christos PAPOUTSIS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 297, 13.10.1992, s. 16

(2) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(3) EYVL N:o L 32, 10.2.1996, s. 31

(4) EYVL N:o L 334, 6.12.1986, s. 24

LIITE I

MERKKI

Merkin malli

1. Merkin on oltava seuraavista piirroksista valittu soveltuva kielitoisinto:

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

>VIITTAUS FILMIIN>

2. Seuraavilla selityksillä määritellään annettavat tiedot:

Selitys

I. Tavaran toimittajan nimi tai tavaramerkki.

II. Tavaran toimittajan mallin tunnus.

III. Liitteen IV mukaisesti määritetty mallin energiatehokkuusluokka. Tunnuskirjain on asetettava samalle tasolle kuin vastaava nuoli.

IV. Rajoittamatta yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän vaatimusten soveltamista ekotuotemerkki voidaan laittaa tähän, jos mallille on myönnetty yhteisön ekotuotemerkki neuvoston asetuksen (ETY) N:o 880/92 (1) mukaisesti. Jäljempänä mainitussa kuivaavien pyykinpesukoneiden merkintöjen suunnitteluoppaassa selitetään, miten ekotuotemerkki voidaan sisällyttää merkintään.

V. Energiankulutus kilowattitunteina (kWh) kokonaista pesu-, linkous- ja kuivausohjelmaa kohti 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja "säilytyskuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä määritettynä.

VI. Energiankulutus kilowattitunteina (kWh) pesuohjelmaa kohti (vain pesu ja linkous) 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä määritettynä.

VII. Liitteen IV mukaisesti määritetty pesutulosluokka.

VIII. Suurin linkousnopeus 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä määritettynä.

IX. Laitteen täyttömäärä kilogrammoina 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen (ilman kuivausta) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti määritettynä.

X. Laitteen täyttömäärä kilogrammoina "säilytyskuiva puuvilla" -(kuivaus)ohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti määritettynä.

XI. Vedenkulutus litroina koko ohjelmaa kohti (pesu, linkous ja kuivaus) 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja "säilytyskuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisilla testausmenettelyillä määritettynä.

XII. Tarvittaessa käyntiäänen voimakkuus pesu-, linkous- ja kuivausohjelmien aikana 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen neuvoston direktiivin 86/594/ETY (2) mukaisesti määritettynä.

Huomautus:

Muiden kielten vastineet edellä esitetyille käsitteille annetaan liitteessä V.

Painatus

3. Jäljempänä määritellään joitakin merkinnän piirteitä:

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS FILMIIN>

Käytettävät värit:

CMYK - Syaani, magenta, keltainen, musta.

Esimerkiksi 07X0: 0 % syaani, 70 % magenta, 100 % keltainen, 0 % musta.

Nuolet:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Kehyksen väri: X070.

Kaikki tekstit ovat mustia. Tausta on valkoinen.

Täydelliset painatusohjeet sisältyvät kuivaavien pesukoneiden energiamerkintöjen ohjeelliseen suunnitteluoppaaseen, joka on saatavissa seuraavasta osoitteesta:

Kodinkoneiden energiamerkintöjen ja standardoitujen tuotetietojen komitean sihteeristö

Energian pääosasto XVII

Euroopan komissio

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1) EYVL N:o L 99, 11.4.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 344, 6.12.1986, s. 24. Asianmukaiset äänenmittausstandardit ovat EN 60704-2-4 pesun ja linkouksen osalta sekä EN 60704-2-6 ja EN 60704-3 kuivauksen osalta.

LIITE II

SELOSTUS

Seuraavien tietojen on oltava selostuksessa. Tiedot voidaan antaa taulukkona, jossa on useita saman tavaran toimittajan malleja. Tiedot on annettava alla määritellyssä järjestyksessä, elleivät ne sisälly laitteen yleiseen kuvaukseen:

1. Tavaran toimittajan tavaramerkki.

2. Tavaran toimittajan mallin tunnus.

3. Laitteen energiatehokkuusluokka liitteen IV mukaisesti määritettynä. Se ilmaistaan seuraavasti: "Energiatehokkuusluokka. . . asteikolla A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)". Jos tämä tieto annetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) käy selvästi ilmi.

4. Jos tiedot annetaan taulukkona ja jos joillekin taulukossa luetelluille laitteille on myönnetty yhteisön ekotuotemerkki asetuksen (ETY) N:o 880/92 mukaisesti, tämä tieto voidaan sisällyttää tähän. Tässä tapauksessa taulukon riviotsikon on oltava "Yhteisön ekotuotemerkki", ja taulukkomerkinnän on oltava kopio ekotuotemerkistä (kukka). Tällä säännöksellä ei rajoiteta yhteisön ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän mukaisia vaatimuksia.

5. Pesun, linkouksen ja kuivauksen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) koko ohjelmaa kohti liitteen I selityksen V mukaisesti määritettynä.

6. Vain pesun ja linkouksen energiankulutus kilowattitunteina (kWh) pesuohjelmaa kohti liitteen I selityksen VI mukaisesti määritettynä.

7. Pesutulosluokka liitteen IV mukaisesti määritettynä. Se ilmaistaan seuraavasti: "Pesutulosluokka. . . asteikolla A:sta (hyvä) G:hen (huono)". Tieto voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko A:sta (hyvä) G:hen (huono) käy selvästi ilmi.

8. Vedenpoistoteho 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti määritettynä. Se ilmaistaan seuraavasti: "Jäännöskosteus linkouksen jälkeen. . . % (prosentteina kuivan pyykin painosta)".

9. Suurin linkousnopeus liitteen I selityksen VIII mukaisesti määritettynä.

10. Laitteen täyttömäärä pesua varten 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen liitteen I selityksen IX mukaisesti määritettynä.

11. Laitteen täyttömäärä kuivausta varten "säilytyskuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa käyttäen liitteen I selityksen X mukaisesti määritettynä.

12. Veden kulutus pesun, linkouksen ja kuivauksen aikana, litroina koko ohjelmaa kohti liitteen I selityksen XI mukaisesti määritettynä.

13. Veden kulutus vain pesun ja linkouksen aikana, litroina 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja linkousta käyttäen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti määritettynä.

14. Pesun ja kuivauksen kestoaika. Ohjelman kestoaika 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja "säilytyskuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa käyttäen nimellistäyttömäärällä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti määritettynä.

15. Tavaran toimittajat voivat sisällyttää tähän muita pesu- ja/tai kuivausohjelmia koskevat tiedot, jotka ovat yllä 5-14 kohdassa.

16. Keskimääräinen vuotuinen energian- ja vedenkulutus, joka vastaa 200:aa pesukertaa 5 kohdassa (energia) ja 12 kohdassa (vesi) ilmaistulla kulutuksella. Tieto ilmaistaan seuraavasti: "Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa)".

17. Keskimääräinen vuotuinen energian- ja vedenkulutus, joka vastaa 200:aa pesukertaa 6 kohdassa (energia) ja 13 kohdassa (vesi) ilmaistulla kulutuksella. Tieto ilmaistaan seuraavasti: "Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa)".

18. Tarvittaessa käyntiääni direktiivin 86/594/ETY mukaisesti mitattuna pesu-, linkous- ja kuivausohjelmien aikana 60 °C:n puuvillaohjelmaa ja "säilytyskuiva puuvilla" -kuivausohjelmaa käyttäen.

Merkinnän tiedot voidaan antaa merkintää esittävänä värillisenä tai mustavalkoisena kuvana.

Huomautus:

Muiden kielten vastineet edellä esitetyille käsitteille annetaan liitteessä V.

LIITE III

POSTIMYYNTI JA MUU ETÄMYYNTI

Postimyyntiluetteloissa ja muissa 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa painotuotteissa on oltava seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

1. Energiatehokkuusluokka (liitteessä II oleva 3 kohta)

2. Energiankulutus (pesu, linkous ja kuivaus) (liitteessä II oleva 5 kohta)

3. Energiankulutus (vain pesu ja linkous) (liitteessä II oleva 6 kohta)

4. Pesutulosluokka (liitteessä II oleva 7 kohta)

5. Vedenpoistoteho (liitteessä II oleva 8 kohta)

6. Linkousnopeus (liitteessä II oleva 9 kohta)

7. Täyttömäärä (pesu) (liitteessä II oleva 10 kohta)

8. Täyttömäärä (kuivaus) (liitteessä II oleva 11 kohta)

9. Vedenkulutus (pesu, linkous ja kuivaus) (liitteessä II oleva 12 kohta)

10. Vedenkulutus (vain pesu ja linkous) (liitteessä II oleva 13 kohta)

11. Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa) (liitteessä II oleva 16 kohta)

12. Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan kuivata koneessa (200 pesukertaa) (liitteessä II oleva 17 kohta)

13. Ääni (tarvittaessa) (liitteessä II oleva 18 kohta)

Jos muita tuoteselostukseen sisältyviä tietoja annetaan, niiden on oltava liitteessä II määritellyssä muodossa ja niiden on sisällyttävä edellä olevaan taulukkoon selostusta varten määritellyssä järjestyksessä.

Huomautus:

Muiden kielten vastineet edellä esitetyille käsitteille annetaan liitteessä V.

LIITE IV

ENERGIATEHOKKUUSLUOKKA

1. Laitteen energiatehokkuusluokka määritetään seuraavan taulukon 1 mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Laitteen pesutulosluokka määritetään seuraavan taulukon 2 mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

Top