EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0059

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)

OJ L 243, 24.9.1996, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/oj

31996L0059

Neuvoston direktiivi 96/59/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 1996, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)

Virallinen lehti nro L 243 , 24/09/1996 s. 0031 - 0035


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/59/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 1996,

polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (PCB/PCT)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jokaottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja etenkin sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 artiklan c kohdassa säädettyä menettelyä (3),

sekä katsoo, että1) polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyylien (PCT) hävittämisestä 6 päivänä huhtikuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/403/ETY (4) sai aikaan jäsenmaiden lainsäädännön lähentymistä tällä alalla; nämä säännöt ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi ja tekniikan tason kehitys sallii PCB:n käsittelyn edellytysten parantamiseen; siksi edellä mainittu direktiivi olisi korvattava uudella direktiivillä,

2) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoillesaattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/769/ETY (5) kiinnittää huomiota tarpeeseen tarkastella määräajoin ongelmaa kokonaisuudessaan, jotta PCB:t ja PCT:t voitaisiin vähitellen kieltää kokonaan,

3) kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön soveltumattoman jätteen turvallinen käsittely on yksi jätepolitiikasta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun neuvoston päätöslauselman (6) tavoitteista, kuten ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevassa viidennessä toimintaohjelmassa vahvistetaan, jonka lähestymistavan ja yleisen strategian neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden edustajat ovat hyväksyneet päätöslauselmassaan 1 päivänä helmikuuta 1993 (7),

4) jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (8) mukaan on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta vältetään jätteiden hylkääminen, epäasianmukainen sijoittaminen tai hallitsematon jätteiden käsittely sekä sellaiset toiminnot tai menetelmät, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vahinkoa ympäristölle,

5) PCB:n käsittelemiseksi tarvitaan, niiden ympäristölle ja ihmisen terveydelle aiheuttamien vaarojen vuoksi, yleisiä velvoitteita, jotka koskeva PCB:n valvottua käsittelyä samoin kuin laitteiden puhdistamista tai käsittelyä,

6) on aihetta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman pian, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita ja etenkin PARCOM 92/3 -päätökseen (9) sisältyviä; inventoitaviksi määrätyt PCB:t on käsiteltävä viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä,

7) PCB:n käsittely on siirtymävaiheessa ilmenevä, väliaikainen ongelma, ja muutamat jäsenvaltiot, joilla ei ole kapasiteettia PCB:n käsittelyyn, kohtaavat ylivoimaisen esteen; läheisyysperiaatetta olisi tulkittava joustavasti, jotta tällä alalla mahdollistettaisiin eurooppalainen yhteisvastuullisuus; yhteisössä olisi lisäksi perustettava laitoksia PCB:n käsittelyä, puhdistamista ja varastointia varten,

8) jäteöljyhuollosta 16 päivänä kesäkuuta 1975 annettu neuvoston direktiivi 75/439/ETY (10) säätää puhdistetun öljyn tai polttoaineena käytettävän öljyn PCB- tai PCT-pitoisuuden enimmäismääräksi 50 ppm (osa per miljoona),

9) neuvoston 18 päivänä kesäkuuta 1991 direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdennentoista kerran annettu direktiivi 91/339/ETY (11) kieltää tai rajoittaa tiettyjen PCB:tä korvaavien aineiden markkinointia ja ne olisi siksi myös tehtävä kokonaan vaarattomiksi,

10) on tärkeää tietää millaisia määriä PCB:tä on olemassa, jotta pystyttäisiin sovittamaan käsittelyyn käytettävissä oleva kapasiteetti tarpeisiin; siksi on tärkeää merkitä PCB:tä sisältävät laitteet ja laatia inventaarioita tällaisista laitteista; tällaiset inventaarioluettelot on saatettava ajan tasalle säännöllisesti,

11) ottaen huomioon PCB:n lievästi saastuttamien laitteiden inventaarion kustannukset ja tekniset vaikeudet on käytettävä yksinkertaistettua inventaariota; lisäksi olisi määrättävä PCB:n lievästi saastuttamien laitteiden käsittelemisestä laitteen hyödyllisen käyttöiän lopussa, ottaen huomioon sen alhaiset vaarat ympäristölle,

12) PCB:n markkinoinnin ollessa kiellettyä on kiellettävä PCB:n erottaminen muista aineista sen käyttämiseksi uudelleen ja muuntajien täyttäminen PCB:llä; turvallisuussyistä muuntajien ylläpitoa voidaan kuitenkin jatkaa, jotta niiden sisältämän PCB:n dielektrisiä ominaisuuksia voitaisiin pitää yllä,

13) PCB:n käsittelyä ja/tai puhdistamista suorittavien yritysten on saatava siihen lupa,

14) on tarpeellista määritellä PCB:tä sisältävien laitteiden puhdistamisen edellytykset ja nämä laitteet olisi varustettava erityismerkinnöin,

15) komission olisi toteutettava tietyt tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät tekniset tehtävät direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa tarkoitetun komiteamenettelyn mukaisesti, ja16) PCB:n käsittely- ja puhdistuslaitosten lukumäärä on pieni ja niiden kapasiteetti on rajoitttu, minkä vuoksi inventoidun PCB:n käsittely ja/tai puhdistaminen on suunniteltava huolella; lisäksi olisi laadittava pääpiirteittäinen suunnitelma inventaarioluetteloihin kuulumattomien laitteiden keräämiseksi ja myöhemmäksi käsittelemiseksi; tällaisessa pääpiirteittäisessä suunnitelmassa voidaan tarpeen vaatiessa hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä, jotka koskevat jätteitä yleensä, ja tässä pääpiirteittäisessä suunnitelmassa ei tarvitse ottaa huomioon PCB:n hyvin pieniä määriä, joita ei voida käytännössä tunnistaa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin päämääränä on jäsenvaltioiden PCB:n valvottua käsittelyä, PCB:tä sisältävien laitteiden puhdistamista tai käsittelyä ja/tai käytetyn PCB:n käsittelyä koskevan lainsäädännön lähentäminen, jotta ne voitaisiin tehdä kokonaan vaarattomiksi tämän direktiivin säännösten perusteella.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) `PCB:llä`- polykloorattuja bifenyylejä- polykloorattuja terfenyylejä- monometyyli-tetraklooridifenyylimetaania, monometyyli-dikloori-difenyylimetaania, monometyyli-dibromo-difenyylimetaania,

- mitä tahansa seosta, jossa edellä mainittujen aineiden kokonaispitoisuus on enemmän kuin 0,005 painoprosenttia,

b) `PCB:tä sisältävällä laitteella` jokaista laitetta, joka sisältää PCB:tä tai joka on sisältänyt PCB:tä (esim. muuntajat, kondensaattorit, vastaanottosäiliöt, jotka sisältävät jäännöksiä) ja jota ei ole puhdistettu. Laitetta, joka saattaa sisältää PCB:tä, on käsiteltävä siten kuin se sisältäisi PCB:tä, jollei kohtuudella voida olettaa päinvastaista,

c) `käytetyllä PCB:llä` mitä tahansa PCB:tä, joka on jätettä direktiivin 75/442/ETY tarkoittamassa merkityksessä,

d) `haltijalla` luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa on PCB:tä, käytettyä PCB:tä ja/tai PCB:tä sisältäviä laitteita,

e) `puhdistamisella` kaikkia toimintoja, jotka mahdollistavat PCB:n saastuttamien laitteiden, esineiden, aineiden tai nesteiden uudelleenkäytön, kierrätyksen tai käsittelyn turvallisissa olosuhteissa ja joihin voi sisältyä korvaaminen, millä tarkoitettaan kaikkia toimintoja, joissa PCB korvataan sopivilla nesteillä, jotka eivät sisällä PCB:tä,

f) `käsittelyllä` toimintoja D 8, D 9, D 10, D 12 (vain kuivissa luolamuodostumissa, turvallisissa ja syvissä maanalaisissa varastoissa ja koskien vain laitteita, jotka sisältävät PCB:tä ja käytettyä PCB:tä, joita ei voida puhdistaa) sekä D 15, joista säädetään direktiivin 75/442/ETY liitteessä II A.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että käytetty PCB käsitellään ja PCB sekä PCB:tä sisältävät laitteet puhdistetaan tai käsitellään mahdollisimman pian, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita. Niiden laitteiden ja niihin sisältyvän PCB:n osalta, joista on tehtävä inventaario 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, puhdistaminen ja/tai käsittely on toteutettava viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 3 artiklan noudattamiseksi, että inventaariot tehdään laitteista, joiden PCB-määrät ylittävät 5 dm³, ja niiden on toimitettava komissiolle yhteenveto tällaisesta inventaarioluettelosta kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta. Voimakondensaattorien osalta 5 dm³:n taso käsittää koko yhdistelmän kaikki erilliset elementit.

2. Laitteet, joiden osalta voidaan kohtuudella olettaa, että niiden nesteet sisältävät 0,05 %-0,005 % PCB:tä painostaan, voidaan inventoida ilman kolmannen kohdan kolmannessa ja neljännessä luetelmakohdassa edellytettyjä tietoja, ja ne voidaan varustaa merkinnällä "PCB:n saastuttama < 0,05 %". Ne tulee puhdistaa tai käsitellä 9 artiklan 2 kohdassa säädetyllä tavalla.

3. Inventaarioluetteloiden on sisällettävä seuraavat aiheet:

- haltijan nimi ja osoite- laitteen sijainti ja kuvaus- laitteen sisältämä PCB-määrä- toteutetun tai suunnitellun käsittelyn tai korvaamisen päivämäärät ja tyypit- selvityksen päivämäärä.

Jos jäsenvaltio on jo laatinut samankaltaisen inventaarioluettelon, uutta luetteloa ei vaadita. Inventaarioluettelot tulee saattaa ajan tasalle säännöllisesti.

4. Jäsenvaltioiden on 1 kohdan noudattamiseksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällaisen laitteen haltijat ilmoittavat toimivaltaisille viranomaisille määristä, jotka ovat heidän hallussaan, ja kaikista tässä suhteessa tapahtuvista muutoksista.

5. Jäsenvaltioiden tulee toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen 1 kohdan mukaiseen inventaarioluetteloon kuuluva laite varustetaan merkinnöillä. Samankaltainen merkintä on kiinnitettävä myös toimitilojen, joissa tällaisia laitteita sijaitsee, oviin.

6. PCB:tä käsittelevien yritysten on pidettävä rekisteriä niille toimitetusta käytetyn PCB:n määrästä, alkuperästä, laadusta ja PCB-sisällöstä. Niiden on välitettävä nämä tiedot toimivaltaisille viranomaisille. Rekisteristä voivat myös paikalliset viranomaiset ja yleisö saada tietoja. Käsittely-yritykset toimittavat haltijoille, jotka toimittavat käytettyä PCB:tä, vastaanottotodistuksen, jossa eritellään niiden laatu ja määrä.

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat heille ilmoitettuja määriä.

5 artikla

1. Direktiivin 75/442/ETY 3 artiklasta poiketen jäsenvaltioiden on kiellettävä PCB:n erottaminen muista aineista PCB:n uudelleenkäyttötarkoituksiin.

2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä muuntajien täyttäminen PCB:llä.

3. Siihen asti kunnes PCB:tä sisältävät muuntajat on puhdistettu, poistettu käytöstä ja/tai käsitelty tämän direktiivin mukaisesti, voidaan niiden ylläpitoa jatkaa vain, jos tavoitteena on varmistaa, että niiden sisältämät PCB:t ovat sopusoinnussa dielektristä laatua koskevien teknisten standardien tai erittelyiden kanssa ja edellyttäen, että muuntajat ovat hyvässä toimintakunnossa eivätkä ne vuoda.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käytetty PCB ja PCB:tä sisältävät laitteet, jotka ovat 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti inventoinnin alaisia, siirretään mahdollisimman pian 8 artiklan mukaisesti luvan saaneeseen yritykseen.

2. Ennen kuin PCB, käytetty PCB ja/tai PCB:tä sisältävät laitteet toimitetaan luvan saaneille yrityksille, on toteutettava kaikki tarpeelliset turvatoimenpiteet tulipalovaaran välttämiseksi. Tätä tarkoitusta varten PCB on pidettävä erillään herkästi syttyvistä aineista.

3. Jos se on käytännössä mahdollista, PCB:tä sisältävät laitteet, jotka eivät kuulu 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inventointiin ja jotka ovat osa muuta laitetta, on poistettava ja kerättävä erikseen, kun jälkimmäinen laite poistetaan käytöstä, kierrätetään tai käsitellään.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet PCB:n ja/tai käytetyn PCB:n polttamisen kieltämiseksi laivoilla.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki PCB:n, käytetyn PCB:n ja/tai PCB:tä sisältävien laitteiden puhdistamiseen ja/tai käsittelyyn osallistuvien yritysten on haettava direktiivin 75/442/ETY 9 artiklan mukainen lupa.

2. Jos käsittelyyn käytetään polttamista, on sovellettava vaarallisten jätteiden polttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annettua neuvoston direktiiviä 94/67/EY (12). Muut menetelmät PCB:n, käytetyn PCB:n ja/tai PCB:tä sisältävien laitteiden käsittelemiseksi voidaan hyväksyä edellyttäen, että niillä saavutetaan vastaavat ympäristöä koskevat turvallisuusstandardit kuin poltossa ja että ne täyttävät tekniset normit, joihin viitataan parhaana käytettävissä olevana tekniikkana.

3. Jäsenvaltioiden on erikseen tai yhdessä toteutettava tarpeelliset toimenpiteet, jos on tarpeen ja ottaen huomioon asetuksen N:o 259/93/ETY (13) 4 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta ja direktiivin 75/442/ETY 5 artiklan 1 kohta, PCB:n, käytetyn PCB:n ja/tai PCB:tä sisältävien laitteiden käsittelyyn, puhdistamiseen ja turvalliseen varastointiin tarkoitettujen laitosten perustamiseksi.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että muuntajat, jotka sisältävät enemmän kuin 0,05 painoprosenttia PCB:tä, puhdistetaan seuraavin ehdoin:

a) puhdistamisen tavoitteena on oltava PCB-pitoisuuden alentaminen alle 0,05 painoprosenttiin ja jos mahdollista, alle 0,005 painoprosenttiin;

b) korvaavan nesteen, joka ei sisällä PCB:tä, on muodostettava huomattavasti pienempi riski;

c) nesteen korvaaminen ei saa vaarantaa PCB:n myöhäisempää käsittelemistä;

d) muuntajan merkinnät on sen puhdistamisen jälkeen korvattava oheisessa liitteessä eritellyllä merkinnällä.

2. Edellä 3 artiklasta poiketen jäsenvaltioiden on varmistettava, että muuntajat, joiden sisältämä neste sisältää 0,05-0,005 painoprosenttia PCB:tä, joko puhdistetaan 9 artiklan 1 kohdan b-d alakohdassa säädetyin ehdoin tai käsitellään niiden käyttöiän lopussa.

10 artikla

Direktiivin 75/442/ETY 18 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti komissio:

a) määrää mittausten vertailumenetelmistä, joiden avulla määritetään saastuneiden aineksien PCB-pitoisuudet. Ennen vertailumenetelmien määräämistä toteutetut mittaukset pysyvät voimassa;

b) voi määrätä tekniset standardit muita käsittelymenetelmiä koskien 8 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetun PCB:n osalta;

c) hankkii tuotenimiluettelon kondensaattoreista, vastuksista ja induktiokeloista, jotka sisältävät PCB:tä;

d) määrää tarvittaessa, yksinomaan 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan soveltamista varten muista vähemmän vaarallisista, PCB:tä korvaavista aineista.

11 artikla

1. Jäsenvaltioiden on kolmen vuoden kuluessa tämän direktiivin antamisesta laadittava:

- suunnitelmat inventaarioluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisältämän PCB:n puhdistamiseksi ja/tai käsittelemiseksi- pääpiirteittäinen suunnitelma 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inventaarioluetteloon kuulumattomien 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen laitteiden keräämiseksi ja myöhemmäksi käsittelemiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä suunnitelmista ja pääpiirteittäisistä suunitelmista komissiolle viipymättä.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 18 kuukauden kuluessa sen antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset komissiolle. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

13 artikla

1. Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se annetaan, ja se kumoaa direktiivin 76/403/ETY siitä päivästä.

2. Edellä 1 kohdassa mainitusta päivämäärästä:

a) direktiivin 87/101/ETY (14) 10 artiklan 1 kohdan viittaus "PCB:t ja PCT:t direktiivin 76/403/ETY tarkoittamassa merkityksessä" käsitetään viittauksena tämän direktiivin tarkoittamaan PCB:hen;

b) direktiivin 87/101/ETY 10 artiklan 2 kohdan viittaus direktiiviin 76/403/ETY käsitetään viittauksena tähän direktiiviin;

c) asetuksen (ETY) N:o 259/93 2 artiklan j alakohdan viittaus direktiivin 76/403/ETY 6 artiklaan käsitetään viittauksena tämän direktiivin 8 artiklaan.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 1996.

Neuvoston puolestaI. YATESPuheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 319, 12.12.1988, s. 57, jaEYVL N:o 299, 20.11.1991, s. 9.

(2) EYVL N:o C 139, 5.6.1989, s. 1(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 17 päivänä toukokuuta 1990 (EYVL N:o C 149, 18.6.1990, s. 150) ja 12 päivänä joulukuuta 1990 (EYVL N:o C 19, 28.1.1991, s. 83), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 27 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C 87, 25.3.1996, s. 1), Euroopan parlamentin päätös tehty 22 päivänä toukokuuta 1996 (EYVL N:o C 166, 10.6.1996, s. 76).

(4) EYVL N:o L 108, 26.4.1976, s. 41(5) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/60/EY (EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 1).

(6) EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2(7) EYVL N:o C 138, 17.5.1993, s. 1(8) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 94/3/EY (EYVL N:o L 5, 7.1.1994, s. 15).

(9) Oslon ja Pariisin komission ministerikokous 21 ja 22 päivänä syyskuuta 1992.

(10) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48).

(11) EYVL N:o L 186, 12.7.1991, s. 64(12) EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 34(13) EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 94/721/EY (EYVL N:o L 288, 9.11.1994, s. 36).

(14) EYVL N:o L 42, 12.2.1987, s. 43

LIITE

Puhdistettujen PCB-laitteiden varustaminen merkinnöillä

Jokainen puhdistettu laite tulee merkitä selvästi kulumattomalla ja kohokuvioidulla tai kaiverretulla merkinnällä, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot sen maan kielellä, jossa laitetta käytetään:

>KAAVION ALKU>

PUHDISTETTU PCB-LAITE

PCB:tä sisältävät nesteet on korvattu:

- .......... (korvaavan aineen nimi)

- .......... (päivämäärä)

- .......... (yritys)

PCB-pitoisuus

- vanha neste .......... painoprosenttia

- uusi neste .......... painoprosenttia

>KAAVION LOOPU>

Top