EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0050

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

OJ L 235, 17.9.1996, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 297 - 304
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 208 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 208 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 23 - 30

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/50/oj

31996L0050

Neuvoston direktiivi 96/50/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

Virallinen lehti nro L 235 , 17/09/1996 s. 0031 - 0038


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/50/EY,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996,

sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen kansallisten pätevyyskirjojen myöntämisperusteiden harmonisoinnista yhteisössä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsoo, että

on aiheellista laatia yhteiset säännökset, jotka koskevat sisävesialusten purjehtimista yhteisön sisävesiväylillä ja että ensimmäinen toimenpide tähän suuntaan on sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen myönnettyjen kansallisten pätevyyskirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/672/ETY (4);

johtuen kansallisten sisävesiliikenteen pätevyyskirjojen myöntämistä koskevien lainsäädäntöjen erilaisuudesta sekä tarpeesta kehittää progressiivisesti sisävesiliikenteen turvallisuusvaatimuksia sekä mahdollisten kilpailun vääristymien estämiseksi on syytä päättää yhteisön säännöistä, jotka säätelevät sisävesikuljetusten pätevyyskirjojen myöntämistä;

yhdenmukaisuuden ja asianmukaisen avoimuuden takaamiseksi yhteisön on syytä laatia malli kansallisesta aluksen kuljettamisen pätevyyskirjasta, joka tunnustetaan vastavuoroisesti jäsenvaltioissa ilman vaihtovelvollisuutta; toissijaisuusperiaatteen seurauksena todistusten myöntäminen on jäsenvaltioiden vastuulla;

kansalliset vesiväylät, jotka eivät ole yhteydessä jonkin toisen jäsenvaltion vesiväyläverkostoon, eivät ole kansainvälisen kilpailun piirissä, eikä näin ollen ole syytä tehdä tämän direktiivin kuljettamisen pätevyyskirjojen myöntämistä koskevista yhteisistä määräyksistä pakollisia näillä vesiväylillä;

yhteisten määräysten tavoitteena tulee ennen muuta olla vesiliikenteen turvallisuuden edistäminen sekä ihmishenkien suojelu; tästä johtuen on välttämätöntä asettaa määräyksille minimivaatimukset, jotka sisävesiväylien alusten kuljettamisen pätevyyskirjan hakijan tulee täyttää;

määrättävien vaatimusten on käsiteltävä vähintään aluksen kuljettamiseen vaadittavaa ikää, hakijan fyysistä ja henkistä soveltuvuutta, hänen ammattikokemustaan sekä hänen tietojaan määrätyillä purjehdukseen liittyvillä aloilla; aluksen ja aluksessa olevien henkilöiden turvallisuuden vuoksi jäsenvaltiot saavat asettaa lisävaatimuksia erityisesti tiettyjen paikallisten olosuhteiden tuntemuksen varmistamiseksi; tutkaa käyttävän aluksen tai matkustaja-aluksen kuljettamiseen vaaditaan ammatillisia lisätietoja,

on syytä säätää tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi asianmukaisista menettelyistä; tässä tarkoituksessa on asianmukaista, että direktiivin 91/672/ETY 7 artiklan mukaisesti perustetulle komitealle annetaan tehtäväksi avustaa komissiota liitteiden soveltamisessa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltiot, jotka myöntävät sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteeseen tarkoitetun pätevyyskirjan, jäljempänä `pätevyyskirja`, tekevät sen liitteessä I kuvatun yhteisön mallin ja tämän direktiivin mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet pätevyyskirjojen väärentämisen estämiseksi.

3. Pätevyyskirjan myöntää jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tämän direktiivin mukaisesti. Viranomainen ottaa huomioon direktiivin 91/672/ETY ensimmäisessä artiklassa mainittujen vesiväylien sekä pätevyyskirjojen erityisluonteen, toisin sanoen

- pätevyyskirjat, jotka ovat voimassa kaikilla jäsenvaltioiden vesiväylillä lukuun ottamatta vesiväyliä, joihin sovelletaan asetusta Reinin purjehdusluvan myöntämisestä (ryhmä A)

- pätevyyskirjat, jotka ovat voimassa kaikilla jäsenvaltioiden vesiväylillä lukuun ottamatta direktiivin 91/672/ETY liitteessä II lueteltuja meriväylän luonteisia vesiväyliä, joihin sovelletaan asetusta Reinin purjehdusluvan myöntämisestä (ryhmä B).

4. Jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti myöntämä ryhmän A tai B pätevyyskirja on voimassa kaikilla yhteisön ryhmään A tai B kuuluvilla vesiväylillä.

5. Alusten päälliköille Reinin vesiliikenteestä tehdyn tarkistetun yleissopimuksen mukaisesti myönnetyt Reinin purjehdusluvat ovat voimassa kaikilla yhteisön vesiväylillä, jollei 8 artiklan 2 kohdan säännöksistä muuta johdu.

6. Tämän direktiivin liitteen I mukaiset direktiivillä 91/672/ETY vastavuoroisesti tunnustetut kansalliset pätevyyskirjat, jotka on myönnetty 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä, ovat voimassa ilman vaihtovelvollisuutta.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a) `toimivaltaisella viranomaisella` jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jonka tehtävänä on myöntää pätevyyskirja todettuaan, että hakija täyttää edellytetyt vaatimukset

b) `aluksen kuljettajalla` henkilöä, jolla on soveltuvuus ja tarvittava pätevyys aluksen kulun varmistamiseksi jäsenvaltioiden vesiväylillä ja jolle kuuluu purjehdusvastuu aluksella

c) `kansimiehistön jäsenellä` henkilöä, joka on säännöllisesti osallistunut purjehtimiseen ja ohjannut sisävesialusta.

3 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkien sisävesiväylien tavara- ja matkustajaliikenteen alusten kuljettajiin: moottoriproomujen, hinaajien, työntäjien, proomujen, työntökytkyeiden tai proomu-emälaivajärjestelmien kuljettajiin, seuraavia lukuun ottamatta:

- tavaraliikenteeseen tarkoitettujen alle 20 metriä pitkien alusten kuljettajiin

- kuljettajiin sellaisilla matkustaja-aluksilla, joiden matkustajamäärä miehistöä lukuun ottamatta on alle 12.

2. Komissiota kuultuaan jäsenvaltio saa vapauttaa tämän direktiivin soveltamisen piiristä sellaiset ainoastaan kansallisilla vesiväylillä, jotka eivät ole yhteydessä toisen jäsenvaltion vesiväyläverkostoon, purjehtivien alusten kuljettajat ja myöntää heille kansallisen pätevyyskirjan, jonka myöntämisen edellytykset voivat erota tässä direktiivissä määritellyistä edellytyksistä. Näiden kansallisten pätevyyskirjojen voimassaolo rajoittuu tällöin tässä mainituille vesiväylille.

4 artikla

1. Saadakseen pätevyyskirjan hakijan tulee täyttää 5-8 artiklassa säädetyt vähimmäisvaatimukset. Pätevyyskirjassa on maininta ryhmästä A tai B sen mukaan, missä sen haltija on oikeutettu purjehtimaan.

2. Jäsenvaltioiden myöntämät pätevyyskirjat, jotka täyttävät 1 kohdassa mainitut vähimmäisvaatimukset, tunnustetaan vastavuoroisesti.

5 artikla

Pätevyyskirjan saaminen edellyttää, että hakija on täyttänyt vähintään 21 vuotta. Jäsenvaltioilla on oikeus myöntää pätevyyskirja 18 vuotta täyttäneille. Jäsenvaltio voi asettaa ryhmän A tai B pätevyyskirjan tunnustamisen edellytykseksi saman alaikärajan kuin kyseisessä jäsenvaltiossa on asetettu samaan ryhmään kuuluvan pätevyyskirjan myöntämiselle.

6 artikla

1. Hakijan on osoitettava fyysinen ja henkinen soveltuvuutensa läpäisemällä toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän lääkärin suorittama tarkastus. Lääkärintarkastuksessa selvitetään erityisesti hakijan näön ja kuulon tarkkuus, värien erottamiskyky, ylä- ja alaraajojen toimintakyky sekä hakijan neuropsykiatrinen tila ja verenkiertoelimistön tila.

2. 65 vuotta täyttävän todistuksenhaltijan tulee kolmen kuukauden kuluessa tämän iän saavuttamisesta ja siitä eteenpäin vuosittain läpäistä kohdassa 1 säädetty lääkärintarkastus; toimivaltainen viranomainen todistaa merkinnällä pätevyyskirjaan tämän velvoitteen täyttämisen.

7 artikla

1. Hakijan on osoitettava vähintään neljän vuoden ammattikokemus sisävesilaivan kansimiehistön jäsenenä.

2. Jotta ammattikokemus voidaan ottaa huomioon, toimivaltaisen viranomaisen tulee vahvistaa se päteväksi merkitsemällä se henkilökohtaiseen merimieskirjaan. Ammattikokemus voidaan hankkia kaikilla jäsenvaltioiden vesiväylillä. Mitä tulee vesiväyliin, jotka kulkevat osittain yhteisön alueella ja osittain sen ulkopuolella, kuten Tonava, Elbe ja Oder, kaikilla näiden vesiväylien osilla hankittu ammattikokemus otetaan huomioon.

3. Kohdassa 1 tarkoitettua ammattikokemuksen vähimmäismäärää voidaan alentaa enintään kolmella vuodella

a) silloin, kun hakijalla on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä todistus sisävesiliikenteen erityiskoulutuksesta, johon on kuulunut käytännön harjoittelujaksoja aluksen kuljettamisessa; vähennys ei saa olla suurempi kuin erityiskoulutuksen kesto, tai

b) kun hakija voi osoittaa hankkineensa ammattikokemuksen meriliikenteessä aluksen kansimiehistön jäsenenä; saadakseen 3 vuoden enimmäisvähennyksen hakijan tulee näyttää toteen 4 vuoden ammattikokemus merellä purjehtimisesta.

4. Kohdassa 1 säädettyä ammattikokemuksen vähimmäismäärää voidaan alentaa enintään 3 vuodella, jos hakija on menestynyt käytännön purjehduskokeessa; tästä kokeesta saatu todistus on voimassa vain aluksilla, jotka purjehdusominaisuuksiltaan vastaavat alusta, jolla käytännön koe on suoritettu.

8 artikla

1. Hakijan tulee olla hyväksyttävästi menestynyt kokeessa, jolla testataan ammatissa tarvittavat tiedot; tämän kokeen tulee käsittää ainakin liitteen II kohdassa A mainitut yleiset tiedot.

2. Jollei neuvotteluista komission kanssa muuta johdu, jäsenvaltio voi vaatia, että purjehtiminen tietyillä vesiväylillä, lukuun ottamatta neuvoston direktiivin 91/672/ETY liitteessä II tarkoitettuja meriväylän kaltaisia vesiväyliä, edellyttää aluksen kuljettajalta lisävaatimusten täyttämistä, jotka koskevat paikallisten olojen tuntemusta.

Jollei neuvotteluista komission kanssa muuta johdu, jäsenvaltio voi myös vaatia tietyillä rajoitetuilla vesialueilla purjehtivan matkustaja-aluksen kuljettajalta perusteellisempaa ammattitietoa, mitä tulee matkustajien turvallisuutta erityisesti onnettomuuden, tulipalon tai haaksirikon sattuessa koskeviin erityismääräyksiin.

9 artikla

1. Tutkalla varustetun aluksen purjehtimiseen vaaditaan, että aluksen kuljettajalla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä erityistodistus liitteen II kohdassa B mainittuja ammattitietoja koskevan kokeen hyväksytystä suorittamisesta.

Jäsenvaltiot tunnustavat Reinin tutkapurjehdusta koskevan asetuksen mukaisesti myönnetyn todistuksen.

2. Jos hakija täyttää kohdassa 1 mainitut edellytykset, toimivaltainen viranomainen todistaa pätevyyden tutkapurjehdukseen lisäämällä siitä maininnan pätevyyskirjaan.

10 artikla

Saadakseen kuljettaa matkustaja-alusta jäsenvaltioiden vesiväylillä on joko laivan kuljettajalla tai jollakin muulla miehistön jäsenellä oltava toimivaltaisen viranomaisen myöntämä, liitteessä II olevan C kohdan sisältämät ammattitiedot kattavan kokeen menestyksellisestä suorittamisesta todistava erityinen todistus.

11 artikla

Tarvittaessa komissio tekee tarvittavat, liitteessä I esitetyn pätevyyskirjamallin käyttöönottoon ja liitteessä II mainitun pätevyyskirjan saamiseksi vaaditun ammattitiedon kehittämiseen tähtäävät aloitteet 12 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

1. Sovellettaessa 11 artiklaa komissiota avustaa komitea, joka on asetettu direktiivin 91/672/ETY 7 artiklan mukaisesti.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

b) Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Tässä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin saman määräajan kuluessa.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viipymättä tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamiensa säännösten tekstit.

3. Jäsenvaltiot toimivat tarvittaessa yhteistyössä tämän direktiivin soveltamiseksi.

14 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 280, 6.10.1994, s. 5

(2) Lausunto annettu 25.1.1995 (EYVL N:o C 102, 24.4.1995, s. 5)

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 2 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C 68, 20.3.1995, s. 41), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 8 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL N:o C 356, 30.12.1995, s. 66) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 9 päivänä toukokuuta 1996 (EYVL N:o C 152, 27.5.1996, S. 46)

(4) EYVL N:o L 373, 31.12.1991, s. 29

LIITE I

SISÄVESIVÄYLIEN PÄTEVYYSKIRJAMALLI (85 mm × 54 mm - vaaleansininen pohja)

Kortin tulee ulkoisilta ominaisuuksiltaan olla ISO 78.10 -normien mukainen.

>KAAVION ALKU>

SISÄVESIVÄYLIEN PÄTEVYYSKIRJA: A/B RANSKA 1. xxx

2. xxx

3. 01/01/1996-F-Pariisi

4. 02/01/1996

6.

7.

8. AB

9. R tonneja, kW, xx

10. 01/01/2061

11.

5. xxx

>KAAVION LOOPU>

>KAAVION ALKU>

SISÄVESIVÄYLIEN TAVARA- JA MATKUSTAJALIIKENTEEN PÄTEVYYSKIRJA

1. Haltijan nimi

2. Etunimet

3. Syntymäaika ja -paikka

4. Pätevyyskirjan myöntämispäivä

5. Myöntämisnumero

6. Haltijan valokuva

7. Haltijan nimikirjoitus

8. A Kaikki vesiväylät Reiniä lukuun ottamatta

B Kaikki vesiväylät meriväyliä ja Reiniä lukuun ottamatta

9. - R-tutka

- laivan luokka ja kapasiteetti (tonnit, kW, matkustajaluku)

10. Viimeinen voimassaolopäivä

11. Lisämaininnat

Rajoitukset

Euroopan unionin malli >KAAVION LOOPU>

LIITE II

SISÄVESIVÄYLIEN PÄTEVYYSKIRJAA VARTEN VAADITTAVA AMMATTITIETOUS

KOHTA A

Yleiset tavara- ja matkustajaliikenteessä vaadittavat tiedot

OSA I: RYHMÄN A TODISTUS

1. Navigointi

a) Täsmällinen sisävesi- ja meriliikenteen sääntöjen, erityisesti CEVNI:n (code européen des voies de navigation intérieure) sekä kansainvälisten onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tähtäävien sääntöjen tuntemus, mukaan lukien vesiväylien merkki- ja viitoitusjärjestelmien tuntemus;

b) Tärkeimpien sisävesi- ja meriväylien ominaisuuksien tuntemus maantieteelliseltä, hydrologiselta, ilmatieteelliseltä ja pinnanmuodostukselliselta kannalta;

c) Saaristonavigointi käsittäen

reitin, sijoittajien ja aluksen sijainnin määrittelyn, merenkulkua koskevien painotuotteiden ja julkaisujen tuntemuksen, merikorttien käytön, navigointiapuneuvojen sekä viitoitusjärjestelmien, kompassin valvonnan, vuorovesiolosuhteet.

2. Aluksen käsittely ja purjehtiminen

a) Aluksen hallinta ottaen huomioon tuulen, virtausten, pyörteiden ja syväyksen vaikutus laivan kellumiskykyyn ja vakauteen.

b) Peräsimen ja potkurin toiminta ja tehtävät.

c) Ankkuroinnin ja kiinnittämisen hallinta kaikissa olosuhteissa.

d) Toiminta suluissa ja satamissa, vastaantulo- ja ohitustilanteissa.

3. Aluksen rakenne ja vakaus

a) Laivanrakennuksen perusperiaatteiden tuntemus etenkin suhteessa matkustajien, miehistön ja laivan turvallisuuteen.

b) Perustiedot sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetusta neuvoston direktiivistä (82/714/ETY) (1).

c) Perustiedot laivan rakenteellisista päärakennusosista.

d) Teoreettinen laivan vakautta ja kellumiskykyä koskeva tietous sekä sen käytännön soveltaminen navigoinnissa.

e) Lisämääräykset erityisesti lisävarusteista merialueilla.

4. Aluksen koneet

a) Koneiden moitteettoman toiminnan edellyttämät perustiedot niiden rakenteesta ja toiminnasta.

b) Laivan pää- ja apukoneiden käyttö ja valvonta, toimenpiteet konehäiriön sattuessa.

5. Lastaus ja lastin purku

a) Syväysasteikkojen käyttö.

b) Lastinottokyvyn määritteleminen lastiviivakirjan avulla.

c) Lastaukseen ja lastin purkuun liittyvät toimenpiteet, ahtaus (lastaussuunnitelma).

6. Toiminta erityisolosuhteissa

a) Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn perusperiaatteet.

b) Toimenpiteet vahingon, yhteentörmäyksen tai uppoamisen sattuessa, mukaan lukien vuotojen tukkiminen.

c) Pelastusvälineistön ja -keinojen käyttö.

d) Ensiapu onnettomuustapauksissa.

e) Tulipalon ennaltaehkäisy sekä palontorjuntavälineistön ja -laitteiston käyttö.

f) Vesiväylien suojelu.

g) Ihmishenkien, laivan ja lastin pelastamiseen liittyvät erityismääräykset merenkulkuväylillä.

OSA 2: RYHMÄN B TODISTUS

1. Navigointi

a) Täsmällinen sisävesiliikenteen sääntöjen tuntemus, CEVNI (code européen des voies de navigation intérieure), mukaan lukien vesiväylien merkki- ja viitoitusjärjestelmien tuntemus.

b) Tärkeimpien sisävesiväylien ominaisuuksien tuntemus maantieteelliseltä, hydrologiselta, ilmatieteelliseltä ja pinnanmuodostukselliselta kannalta.

c) Reitinmäärittely, laivaliikennettä koskevien painotuotteiden ja julkaisujen sekä viitoitusjärjestelmien tuntemus.

2. Aluksen käsittely ja purjehtiminen

a) Aluksen hallinta ottaen huomioon tuulen, virtauksen, pyörteiden ja syväyksen vaikutus laivan kellumiskykyyn ja vakauteen.

b) Peräsimen ja potkurin toiminta ja tehtävät.

c) Ankkuroinnin ja kiinnittämisen hallinta kaikissa olosuhteissa.

d) Toiminta suluissa ja satamissa, vastaantulo- ja ohitustilanteissa.

3. Aluksen rakenne ja vakaus

a) Laivanrakennuksen perusperiaatteiden tuntemus etenkin suhteessa matkustajien, miehistön ja laivan turvallisuuteen.

b) Perustiedot sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 4 päivänä lokakuuta 1982 annetusta neuvoston direktiivistä (82/714/ETY).

c) Perustiedot laivan rakenteen päärakennusosista.

d) Teoreettinen laivan vakautta ja kellumiskykyä koskeva tietous sekä sen käytännön soveltaminen navigoinnissa.

4. Aluksen koneet

a) Koneiden moitteettoman toiminnan edellyttämät perustiedot niiden rakenteesta ja toiminnasta.

b) Laivan pää- ja lisäkoneiden käyttö ja valvonta, toimenpiteet konehäiriön sattuessa.

5. Lastaus ja lastin purku

a) Syväysasteikkojen käyttö.

b) Lastinottokyvyn määritteleminen lastiviivakirjan avulla.

c) Lastaukseen ja lastin purkuun liittyvät toimenpiteet, lastin ahtaus (lastaussuunnitelma).

6. Toiminta erityisolosuhteissa

a) Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn perusperiaatteet.

b) Toimenpiteet vahingon, yhteentörmäyksen tai uppoamisen sattuessa, mukaan lukien vuotojen tukkiminen.

c) Pelastusvälineistön ja -keinojen käyttö.

d) Ensiapu onnettomuustapauksissa.

e) Tulipalon ennaltaehkäisy sekä palontorjuntavälineistön ja -laitteiston käyttö.

f) Vesiväylien suojelu.

KOHTA B

Tutkaa käyttävän aluksen kuljettamiseen vaadittavat pakolliset lisätiedot

a) Tutkan toiminnan teoreettinen tuntemus: yleistiedot radioaalloista ja tutkan toiminnan perusperiaatteet.

b) Tutkalaitteen käytön hallinta, tutkakuvan tulkinta, tutkan antamien tietojen analysointi ja niiden rajoitusten tunteminen.

c) Keilausnopeuden ilmaisimen käyttö.

d) CEVNI:n tutkaa koskevien sääntöjen tuntemus.

KOHTA C

Matkustajaliikenteessä vaadittavat pakolliset lisätiedot

1. Yleistieto teknisistä tiedoista, jotka koskevat matkustajalaivojen vakautta vahinkotilanteessa, vesitiivistä osastojakoa ja suurinta uppoamaa koskevien sääntöjen alustava tuntemus.

2. Ensiapu onnettomuustilanteissa.

3. Tulipalon ennaltaehkäisy ja palontorjuntavälineet ja -laitteet.

4. Pelastuskeinojen ja välineiden käyttö.

5. Matkustajien suojeluun tähtäävät toimenpiteet yleisesti ja erityisesti evakuointitilanteissa, onnettomuuksissa, laivojen yhteentörmäyksissä, laivan upotessa, tulipalossa tai räjähdyksen sattuessa sekä muissa paniikkitilanteissa.

6. Turvaohjeiden tuntemus (hätäuloskäynnit, laskusilta, hätäohjauksen käyttö).

(1) EYVL N:o L 301, 28.10.1982, s. 1

Top