EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0047

Neuvoston direktiivi 96/47/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

OJ L 235, 17.9.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 467 - 471
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 68 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 68 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; Implisiittinen kumoaja 32006L0126

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/47/oj

31996L0047

Neuvoston direktiivi 96/47/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 235 , 17/09/1996 s. 0001 - 0005


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/47/EY,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteisön ajokortista annetun direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsoo, että

yhteisön ajokortista 29 päivänä heinäkuuta 1991 annetun direktiivin 91/439/ETY (4) mukaisesti kansalliset ajokortit on laadittava kyseisen direktiivin liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti,

on syytä ottaa käyttöön vaihtoehtoinen ajokorttimalli olemassa olevien käytäntöjen ja tiettyjen jäsenvaltioiden toiveiden huomioonottamiseksi,

ajokorttien vastavuoroiseksi tunnustamiseksi on syytä taata ajokorttien yhteensopivuus ja yhteentoimivuus koko yhteisön alueella; tämän vuoksi on syytä välttää sitä, että jäsenvaltiot käyttäisivät toisistaan riippumatta tietotekniikkaa yhteisön ajokorttimallissa, vaan korttiin on varattava tila siihen mahdollisesti myöhemmin asennettavalle mikroprosessorille tai vastaavalle tietotekniselle laitteelle,

jäsenvaltioille olisi suotava mahdollisuus antaa tätä tarkoitusta varten varatussa tilassa muita kuin hallintoon tai liikenneturvallisuuteen liittyviä tietoja, sillä edellytyksellä, että kortin haltija antaa kyseisille merkinnöille nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa,

ajokorttimallin teknisten eritelmien osalta tässä direktiivissä noudatetaan teknisen yhdenmukaistamisen uutta lähestymistapaa määrittelemällä yleiset eritelmät ja jättämällä yksityiskohdat teollisen standardoinnin tehtäväksi.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/439/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan ja 2 artiklan 3 kohtaan tekstin "liitteessä I" jälkeen sanat "tai I a".

2) Lisätään 2 artiklaan seuraava kohta:

"4. Liitteissä I ja I a määritellyissä ajokorttimalleissa ei saa olla elektronisia tietoteknisiä laitteita tämän kuitenkaan rajoittamatta neuvoston tästä asiasta antamia säännöksiä."

3) Lisätään tämän direktiiviin liitteenä oleva liite I a.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on komissiota kuultuaan saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1996. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiivin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 21, 25.1.1996, s. 4 ja EYVL N:o C 54, 23.2.1996, s. 5

(2) EYVL N:o C 301, 13.11.1995, s. 22 ja EYVL N:o C 204, 15.7.1996, s. 20

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C 323, 4.12.1995, s. 109), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 26 päivänä helmikuuta 1996 (EYVL N:o C 120, 24.4.1996, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 6 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 181, 24.6.1996, s. 16).

(4) EYVL N:o L 237, 24.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/72/EY (EYVL N:o L 337, 24.12.1994, s. 86).

LIITE

"LIITE I a

YHTEISÖN AJOKORTTIMALLIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

(liitteessä I esitetyn mallin vaihtoehto)

1. Yhteisön ajokorttimallin fyysiset ominaisuudet ovat yhdenmukaiset standardien ISO 7810 ja ISO 7816-1 kanssa.

Tarkistamismenetelmät, joilla varmistetaan ajokortin ominaisuuksien yhdenmukaisuus kansainvälisten standardien kanssa, ovat standardin ISO 10373 mukaiset.

2. Kortti on kaksipuolinen:

Etupuolella on:

a) merkintä "ajokortti" painettuna suurikokoisilla kirjaimilla ajokortin myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä,

b) ajokortin myöntävän jäsenvaltion nimi (vapaaehtoinen merkintä),

c) ajokortin myöntävän jäsenvaltion kansainvälinen tunnus negatiivina sinisessä ja kahdentoista tähden ympäröimässä suorakulmiossa; jäsenvaltioiden kansainväliset tunnukset ovat seuraavat:

B: Belgia

DK: Tanska

D: Saksa

GR:Kreikka

E:Espanja

F:Ranska

IRL: Irlanti

I: Italia

L: Luxemburg

NL: Alankomaat

A: Itävalta

P: Portugali

FIN: Suomi

S: Ruotsi

UK: Yhdistynyt kuningaskunta,

d) myönnettyä ajokorttia koskevat, seuraavasti numeroidut tiedot:

1) Haltijan sukunimi

2) Haltijan etunimi (etunimet)

3) Haltijan syntymäaika ja -paikka

4) a) Ajokortin myöntämispäivä

b) Ajokortin viimeinen voimassaolopäivä tai viiva, kun ajokortin voimassaoloa ei ole rajoitettu

c) Kortin myöntänyt viranomainen (voidaan painaa kortin kääntöpuolelle)

d) Hallinnollinen numero, joka on muu kuin 5 kohdassa ilmoitettu numero (vapaaehtoinen)

5) Ajokortin numero

6) Haltijan valokuva

7) Haltijan allekirjoitus

8) Vakinainen asuinpaikka, kotipaikka tai postiosoite (vapaaehtoinen merkintä)

9) Ajoneuvoluokat tai alaluokat, joita haltijalla on oikeus kuljettaa (kansalliset luokat painetaan toisenlaisella kirjasintyypillä kuin yhdenmukaistetut luokat);

e) merkintä "Euroopan yhteisöjen malli" painettuna ajokortin myöntävän jäsenvaltion kielellä tai kielillä ja merkintä "ajokortti" kaikilla muilla Euroopan yhteisöjen kielillä vaaleanpunaisella painettuna muodostavat ajokortin taustan:

Permiso de Conducción

Kørekort

Führerschein

¶äåéá ÏäÞãçóçò

Driving Licence

Ajokortti

Permis de Conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Rijbewijs

Carta de Condução

Körkort

f) Viitevärit:

- sininen: Reflex Blue Pantone

- keltainen: Pantone Yellow

Kääntöpuolella on:

a) 9) Ajoneuvoluokat tai alaluokat, joita haltijalla on oikeus kuljettaa (kansalliset luokat painetaan toisenlaisella kirjasintyypillä kuin yhdenmukaistetut luokat).

10) Päivämäärä, jolloin ajokortti on annettu kutakin (ala)luokkaa varten (tämä päivämäärä on siirrettävä uuteen ajokorttiin ajokorttia korvattaessa tai vaihdettaessa).

11) Voimassaolon päättymispäivä kunkin (ala)luokan osalta.

12) Kutakin (ala)luokkaa koskevat lisätiedot tai rajoitukset koodin muodossa.

Koodit ovat seuraavat:

>TAULUKON PAIKKA>

Jos koodi pätee kaikkiin (ala)luokkiin, joita varten kortti on myönnetty, se voidaan painaa sarakkeisiin 9, 10 ja 11.

13) Tila hallintoa varten tarvittaville tiedoille, jotka vastaanottava jäsenvaltio mahdollisesti lisää tämän liitteen 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

14) Tila hallintoa varten tarvittaville tai liikenneturvallisuuteen liittyville tiedoille, jotka jäsenvaltio mahdollisesti lisää (vapaaehtoinen merkintä). Jos merkintä liittyy tässä liitteessä määriteltyihin ajokorttia koskeviin tietoihin, merkinnän eteen lisätään vastaavan kohdan numero.

Tässä tilassa voidaan haltijan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella antaa muita kuin hallintoon tai liikenneturvallisuuteen liittyviä tietoja; tämän kaltaisten tietojen lisääminen ei millään tavoin vaikuta mallin käyttämiseen ajokorttina.

b) Ajokortin sivuilla 1 ja 2 olevien numerokohtien (ainakin kohtien 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 ja 12) selitykset.

Jos jäsenvaltio haluaa tehdä tällaiset merkinnät kansallisella kielellä, joka on muu kuin englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi tai tanska, sen on laadittava ajokortti kahdella kielellä käyttäen jotakin edellä mainituista kielistä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden tämän liitteen määräysten soveltamista.

c) Yhteisön korttimalliin on varattava tila sitä varten, että korttiin mahdollisesti myöhemmin lisätään mikroprosessori tai muu vastaava tietotekninen väline.

3. Erityismääräykset

a) Kun jäsenvaltion tämän liitteen mukaisesti myöntämän ajokortin haltija on asettunut vakinaisesti asumaan toiseen jäsenvaltioon, tämä jäsenvaltio voi merkitä ajokorttiin maassa vaadittavat merkinnät sillä ehdolla, että nämä merkinnät tehdään myös tässä jäsenvaltiossa myönnettäviin ajokortteihin ja että kortissa on näihin merkintöihin tarvittava tila.

b) Jäsenvaltiot voivat komissiota kuultuaan lisätä korttiin värejä tai merkintöjä, kuten viivakoodin, kansallisia tunnuksia ja turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen muita määräyksiä.

Ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen vuoksi viivakoodi saa sisältää ainoastaan ne tiedot, jotka jo ovat näkyvissä ajokortissa tai jotka ovat tarpeellisia ajokortin myöntämismenettelyssä.

YHTEISÖN AJOKORTTIMALLI

>VIITTAUS KAAVIOON>

YHTEISÖN MALLIN MUKAISEN AJOKORTIN NÄYTEKAPPALE Belgian ajokortti (tiedoksi)

>VIITTAUS KAAVIOON>

"

Top