EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0024

Neuvoston direktiivi 96/24/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

OJ L 125, 23.5.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 249 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; Implisiittinen kumoaja 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/24/oj

31996L0024

Neuvoston direktiivi 96/24/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 125 , 23/05/1996 s. 0033 - 0034


NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/24/EY,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996,

rehuseosten pitämisestä kaupan annetun direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

suoraan käytettävien rehujen pitämisestä kaupan 23 päivänä marraskuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 77/101/ETY (4) on kumottu rehuaineiden liikkuvuudesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetulla neuvoston direktiivillä 96/25/EY (5), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY ja kumottuna direktiivillä 77/101/ETY,

direktiivin 96/25/EY tarkoituksena on erityisesti poistaa suoraan käytettäviä rehuja ja raaka-aineita koskevien kansallisten lainsäädäntöjen erot; tästä syystä siinä otetaan käyttöön yhteinen nimitys `rehuaineet` ja määritellään tämä nimike, johon sisältyvät sekä suoraan käytettävät rehut että raaka-aineet; on siis aiheellista korvata nämä direktiivissä 79/373/ETY (6) olevat ilmaisut ja niiden määritelmä uudella, direktiivin 96/25/EY sisältämällä yhteisellä nimityksellä ja määritelmällä; nämä muutokset vaikuttavat rehuseosten määrittelyyn,

direktiivin 96/25/EY liitteen B osassa olevaa luetteloa olisi käytettävä rehuaineiden liikkuvuuden osalta, riippumatta niiden käyttötarkoituksesta, sekä rehuseoksissa käytettävien rehuaineiden merkinnöissä, ja

komission 26 päivänä lokakuuta 1992 annetussa direktiivissä 92/87/ETY, jossa vahvistetaan muille kuin lemmikkieläimille tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa tavallisesti käytettävien ja kaupan pidettävien tärkeimpien ainesosien täydennettävä luettelo (7), on säädetty rehuseosten merkinnöissä vaadittavien ainesosien luettelosta; olisi toteutettava toimenpiteitä direktiivin 92/87/ETY kumoamisen varmistamiseksi direktiivin 96/25/EY liitteen A ja B osan tullessa voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 79/373/ETY seuraavasti:

1) korvataan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ilmaisu "suoraan käytettävät rehut" ilmaisulla "rehuaineet",

2) korvataan sana "ainekset" ilmaisulla "rehuaineet",

3) korvataan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

"b) rehuseoksilla eläinten ruokintaan tarkoitettuja rehuaineita seoksena, joka on täysrehua tai täydennysrehua, riippumatta siitä, sisältääkö rehuaine lisäaineita",

4) korvataan 2 artiklan k alakohta seuraavasti:

"k) `rehuaineilla` erilaisia rehuseosten valmistukseen tai esiseosten kantaja-aineiksi tarkoitettuja ja joko suoraan sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita,"

5) poistetaan 10 artiklan b alakohta,

6) korvataan 10 a artiklan 1 kohdassa oleva maininta "10 artiklan b alakohdassa tarkoitettu" seuraavasti: "rehuaineiden liikkuvuudesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 70/524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY, ja kumottuna direktiivillä 77/101/ETY (*), liitteen B osassa tarkoitettujen tärkeimpien rehuaineiden",

(*) EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 35

7) korvataan 10 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2) Jäsenvaltioiden on valvottava direktiivin 96/25/EY liitteessä olevan A osan "Yleistä" I, II, III ja IV otsikkokohdan säännösten noudattamista."

8) korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Jos tuotteita pidetään kaupan ainoastaan yhteisön sisällä, tuotteen saateasiakirjaan, pakkaukseen, säiliöön tai mukaan liitettyyn etikettiin painetut tiedot on laadittava vähintään yhdellä tai useammalla määrämaan päättämällä kansallisella tai yhteisön virallisella kielellä."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten nämä viittaukset tehdään.

3 artikla

Annettuja säädöksiä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998. Jäsenvaltioiden on kuitenkin säädettävä, että rehuseosten, joita pidetään kaupan ennen 1 päivää heinäkuuta 1998 ja jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, liikkuvuus on mahdollista 30 päivään kesäkuuta 1999 saakka.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 1996.

Neuvoston puolesta

W. LUCHETTI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 238, 26.8.1994, s. 6

(2) EYVL N:o C 305, 31.10.1994, s. 146

(3) EYVL N:o C 102, 24.4.1995, s. 12

(4) EYVL N:o L 32, 3.2.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/654/ETY (EYVL N:o L 353, 17.12.1990, s. 48).

(5) Ks. tämän virallisen lehden sivu 35.

(6) EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/74/ETY (EYVL N:o L 237, 22.9.1993, s. 23).

(7) EYVL N:o L 319, 4.11.1992, s. 19

Top