EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0500

96/500/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1996, linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästysmuistojen, joita ei ole täyttämällä käsitelty, tuontia kolmansista maista koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tai virallisista ilmoituksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 203, 13.8.1996, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; Kumoaja 32004R0433

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/500/oj

31996D0500

96/500/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1996, linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästysmuistojen, joita ei ole täyttämällä käsitelty, tuontia kolmansista maista koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tai virallisista ilmoituksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 203 , 13/08/1996 s. 0013 - 0017


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä heinäkuuta 1996,

linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästysmuistojen, joita ei ole täyttämällä käsitelty, tuontia kolmansista maista koskevista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tai virallisista ilmoituksista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/500/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY, ja taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY (1) liitteessä A olevassa 1 luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/405/EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan,

sekä katsoo, että

edellä mainitun direktiivin, sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 94/466/EY (3), liitteessä 1 olevassa 13 luvussa vahvistetaan metsästysmuistojen tuontia koskevat edellytykset,

on säädettävä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien metsästysmuistojen, joita ei ole täyttämällä käsitelty, sen varmistamiseksi, että tuontia koskevat edellytykset täyttyvät,

koska uusi eläinlääkärintodistuksia koskeva järjestelmä on vahvistettu, sen käyttöönottoon olisi varattava aikaa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on sallittava linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien käsiteltyjen metsästysmuistojen, jotka ovat yksinomaan luita, sarvia, kavioita, sorkkia, hirvensarvia, hampaita, vuotia tai nahkoja, tuonti kolmansista maista ainoastaan, jos:

- ne on varustettu tämän päätöksen liitteen A mukaisella todistuksella/asiakirjalla ja

- kun kyseessä ovat kuivana tai märkänä suolatut nahat, jotka on kuljetettu laivalla, nahat on suolattu vähintään 14 päivää ennen tuontia.

2. Jäsenvaltioiden on sallittava linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien, kokonaisista käsittelemättömistä anatomisista osista koostuvien metsästysmuistojen tuonti kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksessä 94/86/EY (4) olevassa luettelossa ja joista vastaavien lajien tuoreen lihan kaikkien luokkien tuonti on sallittua, jos lihan mukana seuraa tämän päätöksen liitteen B mukainen eläinlääkärintodistus.

3. Todistuksen on oltava yhden sivun pituinen ja se on täytettävä vähintään yhdellä tuontitarkastuksen suorittavan jäsenvaltion virallisella kielellä.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(2) EYVL N:o L 165, 4.7.1996, s. 40

(3) EYVL N:o L 190, 26.7.1994, s. 26

(4) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 33

LIITE A

>KAAVION ALKU>

TODISTUS/ASIAKIRJA

linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevien käsiteltyjen metsästysmuistojen, jotka ovat yksinomaan luita, sarvia, kavioita, sorkkia, hirvensarvia, hampaita, vuotia tai nahkoja, lähettämiseen Euroopan yhteisön alueelle

Huomautus tuojalle: Tämä todistus/asiakirja on yksinomaan eläinlääkinnällisiä tarkoituksia varten, ja sen on oltava erän mukana rajatarkastusasemalle asti.

Määrämaa: Todistuksen/asiakirjan viitenumero: Viejämaa: Toimivaltainen viranomainen: Todistuksen antava viranomainen: I. Metsästysmuistojen tunnistetiedot

Metsästysmuisto on peräisin: (eläinlaji)

Metsästysmuiston laji:

- yksinomaan luita, sarvia, kavioita, sorkkia, hirvensarvia, hampaita (1)

- yksinomaan vuotia ja nahkoja (1)

Pakkaustapa: - kappaleiden ja pakkausten lukumäärä: CITES-todistuksen viitenumero (1): II. Metsästysmuiston määräpaikka

Metsästysmuisto lähetetään:

(lastauspaikka)

(määrämaa)

seuraavalla kuljetusvälineellä: Sinetin numero (2): Lähettäjän nimi ja osoite: Vastaanottajan nimi ja osoite: III. Vakuutus

Allekirjoittanut viranomainen todistaa, että:

edellä mainitut metsästysmuistot

a) on välittömästi, joutumatta kosketuksiin muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa sen, pakattu läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi;

b) niiden koostuessa yksinomaan vuodasta tai nahasta (1) ne on:

- kuivattu (1);

- suolattu kuivana tai märkänä vähintään 14 päivän ajan ennen lähetystä (1);

- suolattu kuivana tai märkänä ........... (päivämäärä), ja kuljettajan ilmoituksen mukaan vuodat tai nahat kuljetetaan laivalla kuljetuksen keston ollessa sellainen, että suolaus on kestänyt vähintään 14 päivää ennen kuin vuodat tai nahat saapuvat EY:n rajatarkastusasemalle (1);

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Täytetään tarvittaessa.

c) niiden koostuessa yksinomaan luista, sarvista, kavioista, sorkista, hirvensarvista tai hampaista (1),

- niitä on liotettu riittävän kauan kiehuvassa vedessä sen varmistamiseksi, ettei mitään muuta ainesta kuin luita, sarvia, kavioita, sorkkia, hirvensarvia tai hampaita ole jäänyt jäljelle;

- ne on desinfioitava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tuotteella lähettäjämaassa, luista koostuvien osien osalta erityisesti vetyperoksidilla.

Tehty (paikka)

(päivämäärä)

(viranomaisen allekirjoitus) (2)

Leima (2)

(Nimi, ammatti ja pätevyys suuraakkosin)

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Allekirjoituksen ja leiman on oltava eri värisiä kuin painovärin.

>KAAVION LOOPU>

LIITE B

>KAAVION ALKU>

ELÄINLÄÄKÄRINTODISTUS

linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä peräisin oleville metsästysmuistoille, jotka koostuvat kokonaisista anatomisista osista, joita ei ole käsitelty Euroopan yhteisöön lähetettäväksi tarkoitetulla tavalla

Huomautus tuojalle: Tämä todistus on yksinomaan eläinlääkinnällisiä tarkoituksia varten, ja sen on oltava erän mukana rajatarkastusasemalle asti.

Määrämaa: Virallisen todistuksen viitenumero: Viejämaa: Toimivaltainen viranomainen: Todistuksen antava viranomainen: I. Metsästysmuiston tunnistetiedot

Metsästysmuisto on peräisin (eläinlaji)

Pakkaustapa: Kappaleiden tai pakkausten lukumäärä: CITES-todistuksen viitenumero (1): II. Metsästysmuiston määräpaikka

Metsästysmuisto lähetetään:

(lastauspaikka)

(määrämaa)

seuraavalla kuljetusvälineellä: Sinetin numero (2): Lähettäjän nimi ja osoite: Vastaanottajan nimi ja osoite: III. Terveystiedot

Minä, allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että:

1) sorkkaeläimistä, lukuun ottamatta sikaa, peräisin olevien metsästysmuistojen osalta (1)

a) ,

(viejämaa) alue on ollut vapaa

suu- ja sorkkataudista ja karjarutosta viimeisten 12 kuukauden ajan, ja tämän ajanjakson kuluessa näitä tauteja vastaan ei ole suoritettu rokotuksia.

b) Edellä kuvatut metsästysmuistot:

- on saatu eläimistä, jotka on tapettu ,

(viejämaa)

(alueella)

jolla on lupa viedä vastaavan kotieläinlajin tuoretta lihaa ja joka ei viimeisten 60 päivän kuluessa ole ollut eläinten terveyttä koskevien rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten tartuntatautien puhkeamisen vuoksi, joille riistaeläimet ovat alttiita;

- ovat peräisin eläimistä, jotka on tapettu vähintään 20 km:n etäisyydellä sellaisen kolmannen maan rajasta tai sellaisen kolmannen maan osasta, jolla ei ole lupaa viedä käsittelemättömistä sorkkaeläimistä, lukuun ottamatta sikaa, peräisin olevia metsästysmuistoja yhteisön alueelle.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Täytetään tarvittaessa.

2) Villisioista peräisin olevien metsästysmuistojen osalta (1):

a) (viejämaa) on ollut viimeisten 12 kuukauden ajan vapaa klassi

sesta sikarutosta, afrikkalaisesta sikarutosta, swine vesicular -taudista, suu- ja sorkkataudista sekä teschenintaudista (tarttuva sikahalvaus), eikä näitä tauteja vastaan ole suoritettu rokotuksia viimeisten 12 kuukauden aikana.

b) Edellä kuvatut metsästysmuistot:

- ovat peräisin eläimistä, jotka on tapettu :n

(viejämaa) alueella, jolla on lupa viedä kyseisen alttiin kotieläinlajin tuoretta lihaa ja joka viimeisten 60 päivän kuluessa ei ole ollut eläinten terveyttä koskevien rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten tartuntatautien vuoksi, joille siat ovat alttiita;

- ovat peräisin eläimistä, jotka on tapettu vähintään 20 km:n etäisyydellä sellaisen kolmannen maan rajasta tai kolmannen maan osasta, joka ei ole oikeutettu viemään käsittelemättömiä villisiasta peräisin olevia metsästysmuistoja yhteisön alueelle.

3. Kavioeläimistä peräisin olevien metsästysmuistojen osalta (1):

- edellä kuvatut metsästysmuistot ovat peräisin luonnonvaraisista kavioeläimistä, jotka on tapettu :n alueella.

(viejämaa)

4. Riistalinnuista peräisin olevien metsästysmuistojen osalta (1):

a) ,

(viejämaa) alue

on vapaa lintuinfluenssasta ja Newcastlen taudista.

b) Edellä kuvatut metsästysmuistot:

ovat peräisin luonnonvaraisista riistalinnuista, jotka on tapettu ,

(viejämaa) alueella,

joka ei viimeisten 30 päivän kuluessa ole ollut rajoitustoimenpiteiden kohteena sellaisten tartuntatautien puhkeamisen vuoksi, joille linnut ovat alttiita.

5) Edellä kuvatut metsästysmuistot:

on pakattu niiden joutumatta kosketuksiin muiden eläinperäisten tuotteiden kanssa, jotka voivat saastuttaa ne, läpinäkyviin yksittäispakkauksiin, jotka on suljettu myöhemmän saastumisen estämiseksi.

Tehty ,

(paikka)

(päivämäärä)

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus) (2)

Leima (2)

(nimi, ammatti ja pätevyys suuraakkosin)

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Allekirjoituksen ja leiman on oltava erivärisiä kuin painovärin.

>KAAVION LOOPU>

Top