EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0423

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1996, kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyn päätöksen 94/942/YUTP muuttamisesta

OJ L 176, 13.7.1996, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1996; Implisiittinen kumoaja 396D0613

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/423/oj

31996D0423

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1996, kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyn päätöksen 94/942/YUTP muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 176 , 13/07/1996 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä kesäkuuta 1996,

kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, tehdyn päätöksen 94/942/YUTP muuttamisesta (96/423/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen J.3 artiklan,

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 1992 antamat yleiset suuntaviivat,

ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevasta yhteisestä toiminnasta, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.3 artiklan perusteella, 19 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn neuvoston päätöksen 94/942/YUTP (1),

sekä katsoo, että

päätöksen 94/942/YUTP liitteessä I ja liitteessä IV valmistetut tuoteluettelot olisi saatettava ajan tasalle,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 94/942/YUTP liitteessä I oleva, kyseisen päätöksen 2 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3381/94 (2) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kaksikäyttötuotteista tämän päätöksen liitteen I mukaiseksi.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 94/942/YUTP liitteessä IV oleva, kyseisen päätöksen 5 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 3381/94 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu luettelo tämän päätöksen liitteen II mukaiseksi.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä.

Se tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1996.

Tehty Luxemburgissa 27 päivänä kesäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta

A. MACCANICO

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 367, 31.12.1994, s. 8, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 95/127/YUTP (EYVL N:o L 90, 21.4.1995, s. 2), päätöksellä 95/128/YUTP (EYVL N:o L 90, 21.4.1995, s. 3) ja päätöksellä 96/173/YUTP (EYVL N:o L 52, 1.3.1996, s. 1).

(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 3381/94, annettu 19 päivänä joulukuuta 1994, kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän käyttöön ottamisesta (EYVL N:o L 367, 31.12.1994, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 837/95 (EYVL N:o L 90, 21.4.1995, s. 1).

LIITE I

Muutetaan päätöksen 94/942/YUTP liitettä I seuraavasti:

1. TERMIEN MÄÄRITTELY

1.1. Lisätään määritelmien 70 ja 71 väliin seuraava:

"199. `Immunotoksiinilla` (1) tarkoitetaan yhden soluspesifisen monoklonaalisen vasta-aineen ja `toksiinin` tai `toksiinialayksikön` muodostamaa konjugaattia, joka vaikuttaa selektiivisesti sairaisiin soluihin."

1.2. Lisätään määritelmien 161 ja 162 väliin seuraava:

"200. `Toksiinialayksiköllä` (1) tarkoitetaan kokonaisen `toksiinin` rakenteellisesti ja toiminnallisesti erillistä osaa."

1.3. Lisätään määritelmien 183 ja 184 väliin seuraava:

"201. `Rokotteella` (1) tarkoitetaan lääkkeellistä tuotetta, jonka tarkoitus on stimuloida suojaavan immuunivasteen muodostumista ihmisissä tai eläimissä sairauden ehkäisemiseksi."

2. 1. RYHMÄ

2.1. 1C115.a.2 Korvataan tässä alakohta 2 seuraavasti:

"2. Muut kuin asetarvikeluettelossa mainitut metalliset ajoaineet, joiden pallomaisten, atomisoitujen, sferoidaalisten, hiutalemaisten tai jauhettujen hiukkasten koko on vähemmän kuin 500 mikrometriä ja jotka sisältävät vähintään 97 painoprosenttia seuraavista:

a. zirkonium

b. beryllium

c. boori

d. magnesium tai

e. edellä a-d kohdissa määriteltyjen metallien seokset;"

2.2. 1C351.b.2 Korvataan tämä kohta seuraavasti:

"2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);"

2.3. 1C351.c.8 Korvataan tämä kohta seuraavasti:

"8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);"

2.4. 1C351.c.9 Korvataan tämä kohta seuraavasti:

"9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);"

2.5. 1C351.d Korvataan tämä alakohta seuraavasti:

"d. Seuraavat toksiinit ja niiden toksiinialayksiköt:

1. botulinus-toksiinit

2. clostridium perfringens -toksiinit

3. conotoksiini

4. risiini

5. saxitoksiini

6. shigatoksiini

7. staphylococcus aureus -toksiinit

8. tetrodotoksiini

9. verotoksiini

10. microcystiini (cyanginosiini),

paitsi:

tuotteet, jotka on kohdassa 1C351 määritelty rokotteen tai immunotoksiinin muodossa."

2.6. 1C352.a.11 Korvataan tämä kohta seuraavasti:

"11. Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus)"

2.7. 1C353.a Korvataan tämä alakohta seuraavasti:

"a. geneettisesti muunnellut mikro-organismit tai kohdissa 1C351.a-c, 1C352 tai 1C354 määriteltyjen organismien patogeenisuuteen liittyviä nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali;"

2.8. 1C353.b Korvataan tämä alakohta seuraavasti:

"b. geneettisesti muunnellut mikro-organismit tai kohdassa 1C351.d määriteltyjä toksiineja tai niiden toksiinialayksikköjä koodaavia nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali;"

2.9. 1C354.b.1 Korvataan tämä kohta seuraavasti:

"1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);"

3. 2. RYHMÄ

3.1. 2B352 Korvataan "Seuraavat biologiset laitteet" seuraavasti: "Seuraavat biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat laitteet".

3.2. 2B352.b Korvataan tämä alakohta seuraavasti:

"b. fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisiä mikro-organismeja, viruksia tai tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta ja joiden kokonaiskapasiteetti on vähintään 100 litraa;

Tekninen huomautus: Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät."

3.3. 2B352.d Korvataan ilmaisu "jotka on suunniteltu" ilmaisulla "jotka pystyvät".

3.4. 2B352.g Poistetaan sana "patogeenisilla".

4. 7. RYHMÄ

4.1. 7A103.a Lisätään tämän alakohdan jälkeen seuraava teksti:

"HUOM. Kohdassa 7A103.a ei määritellä laitteita, joissa on kohdassa 7A001 määriteltyjä kiihtyvyysmittareita, jos tällaiset kiihtyvyysmittarit on erityisesti suunniteltu ja kehitetty MWD-antureiksi (Measurement While Drilling; poraamisen aikana tapahtuva mittaus) käytettäviksi porausreikähuoltotoimenpiteissä."

LIITE II

Tehdään päätöksen 94/942/YUTP liitteeseen IV seuraava muutos:

Poistetaan ryhmästä "yhteisön strateginen valvonta" kohta 4A003.b.

Top