EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0350

96/350/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY sellaisena, kuin se on muutettuna liitteiden II A ja II B mukauttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 135, 6.6.1996, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 59 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; Implisiittinen kumoaja 32006L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/350/oj

31996D0350

96/350/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY sellaisena, kuin se on muutettuna liitteiden II A ja II B mukauttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 135 , 06/06/1996 s. 0032 - 0034


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä toukokuuta 1996,

jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY sellaisena, kuin se on muutettuna liitteiden II A ja II B mukauttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/350/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (2), ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo, että

edellä mainitun säännöksen perusteella komissio voi mukauttaa direktiivin 75/442/ETY liitteitä II A ja II B,

tässä tehtävässä komissiota avustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva komitea, jonka puheenjohtajana on komission edustaja ja joka on perustettu direktiivin 75/442/ETY 18 artiklan mukaisesti, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat edellä mainitun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 75/442/ETY liitteet II A ja II B tämän päätöksen liitteillä II A ja II B.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 1996.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 47

(2) EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48

LIITE II A

HUOLEHTIMISTOIMET

Huomautus: Tässä liitteessä luetellaan huolehtimistoimia sellaisina, kun ne toteutetaan käytännössä. Direktiivin 4 artiklan mukaisesti jätteistä on huolehdittava vaarantamatta ihmisen terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä.

D 1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle (esimerkiksi kaatopaikoille)

D 2 Maaperäkäsittely (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen hajottaminen maaperässä)

D 3 Syväinjektointi (esimerkiksi pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin)

D 4 Allastaminen (esimerkiksi nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kaivoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin)

D 5 Erityisesti suunnitellut kaatopaikat (esimerkiksi sijoittaminen vuorattuihin, erillisiin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä)

D 6 Päästäminen vesistöihin lukuun ottamatta meriä

D 7 Päästäminen meriin, myös sijoittaminen merenpohjaan

D 8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, joista huolehditaan jollakin toimista D 1-D 12

D 9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, joista huolehditaan jollakin toimista D 1-D 12 (esimerkiksi haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla)

D 10 Polttaminen maalla

D 11 Polttaminen merellä

D 12 Pysyvä varastointi (esimerkiksi säiliöiden sijoittaminen kaivokseen)

D 13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1-D 12

D 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1-D 12

D 15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1-D 14 (lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta)

LIITE II B

HYÖDYNTÄMISTOIMET

Huomautus: Tässä liitteessä luetellaan hyödyntämistoimia sellaisina, kuin ne toteutetaan käytännössä. Direktiivin 4 artiklan mukaisesti jäte on hyödynnettävä vaarantamatta ihmisen terveyttä ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä.

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi

R 2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen

R 3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liuottimina (myös kompostointi ja muut biologiset muuntamismenetelmät)

R 4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto

R 5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto

R 6 Happojen tai emästen uudistaminen

R 7 Saastumisen torjumiseksi käytettyjen aineiden hyödyntäminen

R 8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen

R 9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö

R 10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus

R 11 Toimista R 1-R 10 syntyneiden jätteiden käyttö

R 12 Jätteiden vaihto jonkin toimista R 1-R 11 soveltamiseksi jätteeseen

R 13 Jätteen varastoiminen ennen sen toimittamista johonkin toimista R 1-R 12 (lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta)

Top