EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R3072

Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä

OJ L 329, 30.12.1995, p. 18–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 343 - 357

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; Kumoaja 32003R1785 . Latest consolidated version: 12/03/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3072/oj

31995R3072

Neuvoston asetus (EY) N:o 3072/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä

Virallinen lehti nro L 329 , 30/12/1995 s. 0018 - 0032


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3072/95,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1995,

riisin yhteisestä markkinajärjestelystä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

(1) yhteisen maatalouspolitiikan uuden suuntaamisen on johdettava markkinoiden parempaan vakauttamiseen sekä yhteisön maatalouden parempaan kilpailukykyyn,

(2) riisialan yhteiseen markkinajärjestelyyn on sisällyttävä yhteisön yhteinen hintajärjestelmä; tämä järjestelmä voidaan toteuttaa vahvistamalla paddyriisille kaikkialla yhteisössä voimassa oleva interventiohinta, jolla toimivaltaiset elimet ovat velvoitettuja ostamaan niille tarjotun riisin,

(3) Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä yhteisö on sitoutunut entisen maksujärjestelmän tariffoinnista aiheutuvien tullien asteittaiseen alentamiseen; tullien alentamisen yhteydessä myös yhteisön hintoja on laskettava yhteisön tuotteiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi; virallisten hintojen laskun aiheuttaman tuottajien tulonmenetyksen välttämiseksi on tarpeen perustaa tuotannolle hehtaareittain myönnettävän korvauksen järjestelmä, jolla pyritään säilyttämään viljelyn tämänhetkinen kannattavuus ja jonka määrät määritetään suunnitellun hintojen alennuksen sekä eri jäsenvaltioissa tiettynä kuvaavana ajanjaksona todettujen maataloustuottojen perusteella; tässä tarkoituksessa on tarkoituksenmukaista valita parempi tulos kahdesta seuraavasta:- kolmen vuoden keskiarvo ottamatta huomioon vuosi, jolloin tuotanto on ollut paras ja vuosi, jolloin tuotanto on ollut huonoin kaudesta 1990/1991 kauteen 1994/1995;

- kolmen vuoden keskiarvo kausina 1992/1993, 1993/1994 ja 1994/1995,

(4) olisi tarpeellista päättää korvaushakemusten tietyistä edellytyksistä ja tarkentaa päivämäärää, jolloin korvaus tuottajille maksetaan,

(5) edellä mainitusta hehtaareittain myönnettävästä korvausjärjestelmästä johtuen on aiheellista määrittää perusviljelyala tuottajavaltiota kohden ja että tämän määrittämisen on heijastettava sellaisen viimeisimmän vuoden aikana viljeltyä pinta-alaa, josta on saatavissa tilastollista tietoa; kuivuuden huomioon ottamiseksi on Espanjan ja Portugalin osalta kuitenkin otettava huomioon viimeinen vuosi, jolta on saatavissa tietoa alueittain, pois lukien ne alueet, joihin kuivuus on kohdistunut tai joissa viimeinen vuosi ennen kuivuutta on otettu huomioon; Ranskan Guayanan osalta on perusala vahvistettava sen perusalan mukaisesti, johon sovelletaan tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Ranskan merentakaisten departementtien hyväksi 16 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (ETY) N:o 3763/91(3) 3 artiklan 2 kohdassa säädettyä järjestelmää; tällainen määrittäminen edesauttaa markkinoiden kysyntää vastaavien tuotantotavoitteiden ylläpitämistä ja noudattamaan Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehtyjä sitoumuksia; tämän perusviljelyalan noudattaminen taataan, siinä tapauksessa että se ylittyy, tuen vähentämisellä siinä määrin, että sillä on ehkäisevä vaikutus tuottajiin,

(6) on aiheellista perustaa interventiojärjestelmä markkinoiden tasapainottamiseksi; interventiojakso on rajoitettava neljään kuukauteen intervention alkuperäisen tarkoituksen säilyttämiseksi ja estettävä sen muuttuminen omiksi markkinoikseen,

(7) markkinointivuoden kuluessa on tarpeen tehdä tiettyjä kuukausittaisia korotuksia interventiohintaan, jotta voidaan ottaa huomioon muun muassa riisin varastoimisesta yhteisössä aiheutuvat varastointi- ja rahoituskustannukset sekä markkinoiden tarpeita vastaavan varastojen purkamisen välttämättömyys,(8) on aiheellista myöntää tuotantotukea riisitärkkelykselle ja muille vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(4) 7 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kaltaisesti johdetuille valmisteille, jotka ovat kilpailevassa asemassa,

(9) riisin yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen yhteisössä edellyttää myös yhtenäisen kauppajärjestelmän toteuttamista sen ulkorajoilla; interventiomenettelyä täydentävä kauppajärjestelmä sisältää tuontimaksu- ja vientitukijärjestelmän, ja sillä pyritään yhteisön markkinoiden vakauttamiseen; tämä kauppajärjestelmä on Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä tehtyjen sitoumusten mukainen; riisilajit eri valmistusasteillaan, erityisesti indica- ja japonica-lajien riisit, on yksityiskohtaisesti kuvattu CN-koodeissa; jos toimijoilla on mahdollisuus tietää sovellettavasta maksusta ennen kyseisten lähetyksien saapumista, voisi se helpottaa kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa,

(10) on taattava mahdollisuus seurata jatkuvasti kaupan liikkeitä; tämän vuoksi on säädettävä tuonti- tai vientilupien myöntämisestä niihin liittyvine takuuvaatimuksineen, joilla taataan lupahakemuksen kohteena olevien toimien toteutuminen,

(11) tiettyjen tuotteiden tuonnista aiheutuvien vahingollisten vaikutusten välttämiseksi tai poistamiseksi yhteisön markkinoilla voidaan yhdelle tai useammalle tällaiselle tuotteelle määrätä lisätulleja, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät; tuolloin on asianmukaista ottaa käyttöön vastaava toimenpide,

(12) on asianmukaista antaa komissiolle tehtäväksi päättää ja pitää huolta kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvista tariffikiintiöistä,

(13) mahdollisuus tukeen, joka korvaisi erotuksen yhteisön ja maailmanmarkkinoiden hinnoissa Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sitoumusten rajoissa, kolmansiin maihin tapahtuvan viennin yhteydessä, on tarkoitettu säilyttämään yhteisön osallistuminen riisin kansainväliseen kauppaan; tämä mahdollisuus on määrältään ja arvoltaan rajattu,

(14) rajoitettujen arvojen noudattaminen voidaan taata tukia vahvistettaessa ja valvomalla Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston sääntöjen mukaisesti; valvontaa voidaan helpottaa tukien pakollisella etukäteen tehtävällä vahvistamisella tämän kuitenkaan estämättä mahdollisuutta vaihtelevien tukien osalta muuttaa etukäteen vahvistettua kohdetta sellaisella maantieteellisellä alueella, jolla sovelletaan yhtenäistä tuen määrää; tuen kohteen muuttuessa on asianmukaista maksaa todelliseen kohteeseen sovellettavaa tukea siten, ettei se ylitä etukäteen vahvistetun tuen määrää,

(15) määrällisten rajoitusten valvonta edellyttää luotettavan ja tehokkaan seurantajärjestelmän käyttöön ottamista; kaikkia tukia myönnettäessä olisi vaadittava vientitodistusta; tukien myöntäminen sallituissa rajoissa olisi toteutettava jokaisen kyseessä olevan tuotteen erityisen tilanteen mukaisesti; poikkeuksia säännöistä sallitaan vain muille kuin sopimuksen liitteen II jalostetuille tuotteille, joihin ei sovelleta määrään liittyviä rajoituksia, sekä elintarvikeaputoimille, joihin ei sovelleta mitään rajoituksia; on aiheellista määrätä mahdollisuuksista poiketa jyrkistä hallintosäännöistä sellaisten tuotteiden osalta, joiden tuettu vienti ei ylitä määrällisiä rajoituksia; tuetun viennin määrien seuraaminen edellä mainituissa kansainvälisissä sitoumuksissa tarkoitettuina markkinointivuosina taataan jokaista markkinointivuotta varten myönnetyillä erillisillä vientitodistuksilla,

(16) edellä kuvatun järjestelmän lisäksi tulisi ennakoida, sen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, mahdollisuus säätää sisäiseen ja ulkoiseen jalostusmenettelyyn turvautumisesta ja kieltää siihen turvautuminen tilanteessa, jossa markkinoiden tila sitä edellyttää,

(17) tuontimaksujärjestelmä mahdollistaa luopumisen kaikista muista suojatoimenpiteistä yhteisön ulkorajoilla; yhteisten hintojen ja tuontimaksujen järjestelmä voi kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa osoittautua riittämättömäksi; yhteisön olisi sallittava toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta yhteisön markkinat eivät jäisi vaille suojaa tällaisten tapausten mahdollisesti aiheuttamia häiriöitä vastaan; näiden toimenpiteiden on oltava Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen seuraavien sitoumusten mukaisia,

(18) on varauduttava mahdollisuuteen toteuttaa toimenpiteitä, kun vienti tai tuonti häiritsee tai uhkaa häiritä yhteisön markkinoita vaarantamalla perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden toteuttamisen,

(19) yhteisten hintojen lasku tämän asetuksen voimaantulosta alkaen saattaa aiheuttaa häiriötä sisämarkkinoilla; komissiolle olisi annettava mahdollisuus toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet häiriöiden torjumiseksi,

(20) riisialan yhteismarkkinoiden kehittyminen edellyttää, että jäsenvaltiot ja komissio antavat toisilleen tiedoksi kaikki tarvittavat tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi; tiedoksi antaminen on erityisen välttämätöntä silloin, kun kyseessä ovat kansainväliset sitoumukset,

(21) tiettyjen tukien myöntäminen saattaisi vaarantaa yhteisten hintojen järjestelmälle perustuvien yhtenäismarkkinoiden toteuttamisen; tämän vuoksi riisialalla olisi sovellettava niitä perustamissopimuksen määräyksiä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioiden myöntämien tukien arvioimisen ja yhteismarkkinoille soveltumattomien tukien kieltämisen,

(22) suunniteltujen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, jolla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission välinen tiivis yhteistyö viljoja käsittelevässä hallintokomiteassa,

(23) riisialan yhteisessä markkinajärjestelyssä olisi otettava huomioon samanaikaisesti ja soveltuvalla tavalla perustamissopimuksen 39 ja 110 artiklassa määrätyt tavoitteet,

(24) yhteisö rahoittaa jäsenvaltioille tämän asetuksen soveltamisesta johtuvista velvollisuuksista aiheutuvat kustannukset yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(5) 2 ja 3 artiklan mukaisesti,

(25) riisialan markkinajärjestelystä annettua asetusta (ETY) N:o 1418/76(6) on muutettu useaan otteeseen; kyseisten tekstien lukumäärän, monimutkaisuuden ja eri virallisiin lehtiin hajaantuneisuuden vuoksi niitä on hankala käyttää, ja niistä puuttuu kaikkien säädösten edellytyksenä oleva selkeys; tästä syystä ne olisi koottava yhteen uudeksi asetukseksi ja edellä mainittu asetus (ETY) N:o 1418/76 olisi kumottava; on aiheellista kumota tästä perusasetuksesta johdetut neuvoston asetukset, joilla ei enää ole oikeudellista pohjaa, ja(26) korvausjärjestelmä edellyttää valvontaa; tehokkaan valvonnan takaamiseksi on säädettävä tukijärjestelmän sisällyttämisestä asetuksessa (ETY) N:o 3508/92(7) säädettyyn yhdennettyyn hallinto- ja valvontajärjestelmään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Riisin yhteinen markkinajärjestely sisältää hinta- ja kauppajärjestelmän ja koskee seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovellettaessa tarkoitetaan paddyriisillä, esikuoritulla riisillä, osittain hiotulla riisillä, kokonaan hiotulla riisillä, lyhytjyväisellä riisillä, keskipitkäjyväisellä riisillä, pitkäjyväisellä riisillä ja murtoriisillä liitteessä A määriteltyjä tuotteita.

I OSASTO

HINTAJÄRJESTELMÄ

2 artikla

Kaikkien 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden markkinointivuosi alkaa 1 päivänä syyskuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä elokuuta.

3 artikla

1. Paddyriisille vahvistetaan seuraavat interventiohinnat:

- 351,00 ecua/tonni markkinointivuodelle 1996/1997

- 333,45 ecua/tonni markkinointivuodelle 1997/1998

- 315,90 ecua/tonni markkinointivuodelle 1998/1999

- 298,35 ecua/tonni markkinointivuodelle 1999/2000 ja sitä seuraaville markkinointivuosille.

Interventiohinta vahvistetaan neuvoston vahvistamalle komission ehdotuksesta määräenemmistöllä määritetylle vakiolaatuiselle riisille.

2. Interventiohintaa korotetaan kuukausittain jokaisen 4 artiklan 1 kohdan tarkoittaman neljän kuukauden aikana. Tällä tavalla saatu heinäkuun hinta on voimassa 31 päivään elokuuta. Kuukausittaisten korotusten määrät määritellään perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Interventiohinta koskee tukkukauppaportaassa purkamattomana varastoon toimitettua irtotavaraa. Se on voimassa kaikille 8 artiklan soveltamiseksi määrätyille interventiokeskuksille.

4 artikla

1. 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään heinäkuuta interventioelimet ostavat niille tarjotun paddyriisin sillä edellytyksellä, että tarjoukset vastaavat erityisesti laadun ja määrien osalta määrättäviä vaatimuksia.

2. Jos tarjotun paddyriisin laatu poikkeaa vakiolaadusta, jolle interventiohinta on vahvistettu, hintaa tarkistetaan korotuksilla tai alennuksilla. Tuotannon ohjaamisen varmistamiseksi lajikkeille voidaan vahvistaa interventiohintaan sovellettavat korotukset ja alennukset.

3. Interventioelimet asettavat 1 kohdan mukaisesti ostamansa paddyriisin vahvistettavin ehdoin myyntiin joko kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin tai sisämarkkinoille toimitettavaksi.

5 artikla

Ertyisistä toimenpiteistä voidaan päättää

- 4 artiklan laajan soveltamisen välttämiseksi tietyillä yhteisön alueilla,

- luonnonmullistuksista aiheutuvan paddyriisin saatavuuden puutteen kattamiseksi.

6 artikla

1. Yhteisön riisinviljelijät voivat hakea korvausta tässä artiklassa vahvistetuin edellytyksin ja myöhemmin määritettävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2. Korvaus vahvistetaan hehtaaria kohti viljelyalalle, jolle on kylvetty riisiä, ja sen määrä vaihtelee jäsenvaltiosta riippuen.

3. Korvauksen määrät vahvistetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Tuotannon ohjaamiseksi paremmin korvausten määrää voidaan lajikkeesta riippuen vaihdella korotuksilla tai alennuksilla.

Korvausmaksut maksetaan 16 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana meneillään olevan markkinointivuoden alettua.

4. Vahvistetaan jokaiselle tuottajajäsenvaltiolle kansallinen perusala. Ranskalle vahvistetaan kuitenkin kaksi perusalaa: yksi emämaata ja yksi Guayanaa varten. Perusalat vahvistetaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

5. Jos alueet, joilla viljellään riisiä, ylittävät jonkin 4 kohdassa tarkoitetun perusalan, sovelletaan samana tuotantovuotena kaikkiin kyseisen perusalan tuottajiin seuraavia korvausmaksun alennuksia:

- kolme kertaa ylityksen määrä, jos se on vähemmän kuin 1 prosenttia,

- neljä kertaa ylityksen määrä, jos se on vähintään 1 prosenttia mutta vähemmän kuin 3 prosenttia,

- viisi kertaa ylityksen määrä, jos se on vähintään 3 prosenttia mutta vähemmän kuin 5 prosenttia,

- kuusi kertaa ylityksen määrä, jos se on vähintään 5 prosenttia.

Komissio vahvistaa tämän asetuksen 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen sovellettavien alennusten laajuuden.

Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle jokaisen perusalansa osalta yksityiskohtaiset tiedot viljelyalasta, satotasosta, tuotantomäärästä sekä tuottajien ja riisinjalostuslaitoksien varastoista lajikkeittain. Tietojen on perustuttava jäsenvaltion perustamaan, hallinnoimaan ja valvomaan tuottajien ja riisinjalostuslaitosten pakollisten ilmoitusten järjestelmään.

7 artikla

1. Tärkkelyksen ja tiettyjen riisistä tai murtoriisistä johdettujen tuotteiden, joita käytetään tiettyjen tavaroiden valmistukseen, tuotannolle voidaan myöntää tukea määritettävin edellytyksin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuotantotuki vahvistetaan säännöllisin väliajoin.

8 artikla

Tämän osaston soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja erityisesti:

a) luettelo 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista interventiokeskuksista. Tämä luettelo hyväksytään sen jälkeen, kun on kuultu niitä jäsenvaltioita, joita asia koskee, ja se sisältää erityisesti ylituotantoalueiden interventiokeskukset, joilla on riittävät tilat ja tekniset valmiudet sekä suotuisa tilanne kuljetusten suhteen,

b) edellä 4 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Niihin kuuluvat erityisesti

- interventiossa vaadittu vähimmäislaatu ja -määrä,

- interventiossa käytettävät korotukset ja alennukset,

- interventioelinten suorittamien haltuunottojen menettelyt ja ehdot sekä kaikki muut interventiotoimiin liittyvät menettelyt,

- interventioelinten suorittamaa myyntiin saattamista koskevat menettelyt ja ehdot,

c) edellä 5 artiklassa määrättyjen toimenpiteiden luonne ja soveltaminen,

d) edellä olevan 6 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä korvausten korotukset ja alennukset,

e) edellä olevan 7 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä tukien ja tässä artiklassa tarkoitetun tuotteiden luettelon vahvistaminen.

II OSASTO

KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA KÄYTÄVÄÄ KAUPPAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

9 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuonti yhteisöön tai niiden vienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää tuonti- tai vientitodistusta.

Jäsenvaltiot myöntävät luvan jokaiselle sitä hakevalle riippumatta hänen laitoksensa sijainnista yhteisössä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 ja 14 artiklan soveltamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tuonti- tai vientitodistus on voimassa kaikkialla yhteisössä. Luvan myöntäminen edellyttää sellaisen takuun antamista, joka varmistaa tuonti- tai vientisitoumuksen toteutumisen luvan voimassaoloaikana, lukuun ottamatta voittamattomia esteitä, ja joka pidätetään kokonaan tai osittain, jos tapahtuma ei toteudu määräajan kuluessa tai jos se toteutuu ainoastaan osittain.

2. Lupien voimassaoloaika ja muut yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta vahvistetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

1. CN-koodin 1006 tuotteille, jotka toimitetaan kulutettavaksi Ranskan merentakaiseen Réunionin departementtiin (lukuun ottamatta koodia 1006 10 10), jotka ovat peräisin jäsenvaltiosta ja jotka ovat perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, voidaan vahvistaa tuki.

Kyseisen tuen määrä vahvistetaan ottaen huomioon Réunionin markkinoiden tarpeet kyseisten tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja vastaavien yhteisön markkinahintojen tai noteerausten välisen erotuksen perusteella sekä tarvittaessa ottaen huomioon kyseisten tuotteiden hinnat Réunionin saarelle toimitettuina.

Tuki myönnetään asianomaisen hakijan pyynnöstä. Se voidaan tarvittaessa vahvistaa tarjouskilpailun kautta. Tarjouskilpailu koskee tuen määrää.

Tuen vahvistamien tapahtuu määräajoin 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio voi kuitenkin tarvittaessa jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa tukea muulloinkin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta koskevia säännöksiä.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin tulleja.

2. Edellä 1 kohdasta poiketen tuontitulli on

a) CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin osalta samansuuruinen kuin tuontiajankohtana voimassa oleva interventiohinta, korotettuna

- 80 prosentilla CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluvan esikuoritun riisin osalta,

- 88 prosentilla muihin kuin CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluvan esikuoritun riisin osalta,

tuontihinnalla vähennettynä,

b) CN-koodiin 1006 30 kuuluvan hiotun riisin osalta samansuuruinen kuin tuontiajankohtana voimassa oleva interventiohinta, korotettuna laskettavalla prosenttimäärällä ja tuontihinnalla vähennettynä.

Tuontitulli ei kuitenkaan voi ylittää yhteisen tullitariffin tulleja.

Edellä b alakohdassa tarkoitettu prosenttimäärä lasketaan sovittamalla vastaavia a alakohdan prosenttimääriä muuntokursseihin, jalostuskustannuksiin ja sivutuotteiden arvoon sekä korottamalla näin saatua summaa teollisuuden suojamaksulla.

3. Edellä 1 kohdasta poiketen

a) tuontitullia ei peritä Ranskan merentakaiseen Réunionin departementtiin kulutettavaksi tuoduilta CN-koodeihin 1006 10, 1006 20, ja 1006 40 00 kuuluvilta tuotteilta,

b) Ranskan merentakaiseen Réunionin departementtiin kulutettavaksi tuoduilta CN-koodeihin 1006 30 kuuluvilta tuotteilta perittävä tulli korjataan kertoimella 0,30.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta vahvistetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseiset yksityiskohtaiset säännöt kattavat erityisesti

- riisin muuntokurssien vahvistamisen jalostuksen eri vaiheissa, jalostuskustannukset ja 2 kohdassa tarkoitettujen sivutuotteiden arvon vahvistamisen,

- teollisuuden suojamaksun määrän ja tuontihintojen määrittämiseksi ja laskemiseksi sekä niiden todenperäisyyden tarkistamiseen tarvittavien säännösten vahvistamisen,

- tarvittaessa annetaan määrätyissä tapauksissa toimijoille mahdollisuus saada tietää ennen kyseisten lähetysten saapumista sovellettava maksu.

12 artikla

1. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, mitä 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen tuonnille 11 artiklassa säädetyllä tullilla, jolla voisi olla vahingollisia vaikutuksia yhteisön markkinoihin, voidaan asettaa lisätuontimaksuja vahingollisten vaikutusten estämiseksi, mikäli Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehdyn maataloussopimuksen 5 artiklan edellytykset täyttyvät, lukuun ottamatta tilannetta, jolloin tuonti ei uhkaa yhteisön markkinoita tai vaikutukset olisivat suhteettomat verrattuina tavoitteisiin.

2. Käynnistyshinnat, joiden alittuessa voidaan määrätä lisätuontimaksu, ovat yhteisön Maailman kauppajärjestölle toimittamat.

Käynnistysmäärät, joiden on ylityttävä, jotta lisätuontimaksu voidaan määrätä, määritetään erityisesti kolmen sitä vuotta edeltävän vuoden, jolloin 1 kohdassa tarkoitettuja vahingollisia vaikutuksia on olemassa tai niitä on odotettavissa, aikana yhteisöön suuntautuneen tuonnin perusteella.

3. Lisätuontimaksun määräämiseksi huomioitavat tuontihinnat määritetään kyseisen toimituksen cif-tuontihinnan perusteella.

Cif-tuontihinnat tarkistetaan tätä tarkoitusta varten kyseisen tuotteen maailmanmarkkinoiden tai yhteisön tuontimarkkinoiden edustavien hintojen perusteella.

4. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyseiset yksityiskohtaiset säännöt koskevat erityisesti

a) tuotteita, joihin sovelletaan tuonnin lisätullia maataloussopimuksen 5 artiklan sekä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavien erityisten säännösten mukaisesti, erityisesti niiden tuontihintojen vahvistamista koskevinen säännösten osalta, joiden mukaan tuonnin lisätulli määräytyy,

b) edustavien hintojen vahvistamista sekä muita tarpeellisia perusteita 1 kohdan soveltamiseksi kyseisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

13 artikla

1. Siinä määrin kuin on tarpeen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden viennin mahdollistamiseksi sellaisenaan tai liitteessä B lueteltuina tavaroina kyseisten tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten pohjalta ja perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoissa, näiden hintojen tai noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

Tuki 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden viennille liitteessä B lueteltujen kauppatavaroiden muodossa ei voi ylittää sellaisenaan vietävien tuotteiden tukea.

2. Määrien jakamiseen, koskien tuettua vientiä, sovelletaan seuraavaa menetelmää:

a) tuotteen luonteelle ja kyseisten markkinoiden tilanteeseen sopivin, joka takaa käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön, ottaen huomioon yhteisön viennin tehokkuuden ja rakenteen asettamatta kuitenkaan pieniä tai suuria toimijoita eriarvoiseen asemaan,

b) hallinnollisesti toimijoille vähiten raskas, ottaen huomioon hallinnon vaatimukset,

c) välttäen kaikkea eriarvoisuutta toimijoiden välillä.

3. Vientituki on samansuuruinen koko yhteisössä. Se voi vaihdella määrämaan mukaan, kun maailmanmarkkinoiden tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset niin vaativat.

Vientituet vahvistetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Vahvistaminen voi tapahtua

a) määräajoin,

b) tarjouskilpailulla sellaisten tuotteiden osalta, joita varten menettely aikoinaan tarkoitettiin.

Tarvittaessa komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan muuttaa määräajoin vahvistettavaa vientitukea muuna ajankohtana.

Edellä 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden määräajoin vahvistettava vientituki vahvistetaan vähintään kerran kuukaudessa.

4. Vientituet vahvistetaan ottaen huomioon seuraavat tekijät:

a) tilanne ja kehitysnäkymät

- yhteisön markkinoilla riisin ja murtoriisin hinnan ja saatavuuden osalta,

- maailmanmarkkinoilla riisin ja murtoriisin hinnan osalta,

b) riisialan yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet, jotka tähtäävät markkinoiden tasapainottamiseen ja hintojen ja kaupan luonnolliseen kehitykseen,

c) perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoitteet,

d) tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla,

e) suunniteltua vientiä koskevat taloudelliset näkökohdat.

Vientitukia vahvistettaessa otetaan erityisesti huomioon tarve aikaansaada tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina kauppatavaroina vietäviksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja sellaisten näiden maiden tuotteiden käytön välille, jotka on hyväksytty jalostusmenettelyyn.

5. Edellä 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta vientituet vahvistetaan seuraavien erityisten vaatimusten mukaisesti:

a) yhteisön eri edustavilla vientimarkkinoilla näille tuotteille käytössä olevat hinnat,

b) kolmansien maiden tuontimarkkinoilla todetut edullisimmat hinnat,

c) kaupan pitämisestä aiheutuvat kustannukset ja edullisimmat kuljetuskustannukset a alakohdassa tarkoitetuilta yhteisön markkinoilta satamiin tai muihin näitä markkinoita palveleviin yhteisön vientipaikkoihin, sekä tuotteiden saattamisesta maailmanmarkkinoille aiheutuvat kustannukset.

6. Kun vientitukea vahvistetaan tarjouskilpailulla, koskee tarjouskilpailu vientituen määrää.

7. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden osalta vientitukea myönnetään vain asianomaisen pyyntöä ja vientitodistuksen esittämistä vastaan.

8. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden vientituen määrä on todistuksen hakupäivänä voimassa oleva määrä ja eriteltyjen vientitukien osalta sovellettavissa samana päivänä

a) todistukseen merkityssä määrämaassa,

tai

b) todellisessa määrämaassa, mikäli se on eri kuin todistukseen merkitty. Tässä tapauksessa sovellettava määrä ei voi ylittää todistukseen merkityssä määrämaassa sovellettavaa määrää.

Tässä kohdassa tarkoitetun joustavan käytännön väärinkäytön ehkäisemiseksi voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä.

9. Edellä 7 ja 8 kohtien säännökset voidaan ulottaa 1 artiklassa tarkoitettuihin liitteessä B lueteltuihin kauppatavaroina vietäviin tuotteisiin asetuksen (EY) N:o 3448/93(8) 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

10. Elintarvikeaputoiminnan vientituen yhteydessä voidaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta poiketa siitä, mitä 7 ja 8 kohdassa säädetään, 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11. Ellei 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta poikkeuksesta muuta johdu, 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille 4 kohdan mukaisesti sovellettavaa vientitukea tarkistetaan interventiohinnan kuukausittaisten korotusten suuruuden mukaan ja mahdollisesti kyseisen hinnan vaihtelun mukaan jalostusasteen mukaisesti sovellettavaan muuntokurssiin nähden.

On mahdollista vahvistaa tasausmaksu 22 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Komissio voi tarvittaessa kuitenkin muuttaa tasausmaksuja.

Edellisten alakohtien säännöksiä voidaan soveltaa kokonaan tai osittain jokaiseen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoittuun tuotteeseen sekä 1 artiklan liitteessä B lueteltujen kauppatavaroiden muodossa maasta vietyihin tuotteisiin. Tässä tapauksessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta korjataan soveltamalla perustuotteen määrän ja maasta viedyn jalostustuotteen tai kauppatavaran sitä sisältävän määrän suhdetta ilmaisevaa kerrointa.

12. Edellä 1 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille maksetaan vientitukea sen jälkeen, kun on todistettu, että tuotteet

- ovat yhteisön alkuperää, niin paddyriisin kuin esikuoritun riisin osalta, lukuun ottamatta 13 kohdan soveltamista,

- on viety yhteisön ulkopuolelle,

ja

- eritellyn vientituen tapauksessa, ovat saapuneet todistuksessa mainittuun määrämaahan tai toiseen määrämaahan, jota varten vientituki on vahvistettu, tämän kuitenkaan rajoittamatta sitä mitä 8 kohdan b alakohdassa säädetään. Säännöstä voidaan kuitenkin poiketa 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritettävin edellytyksin tasapuolisten takuiden tarjoamiseksi.

Ylimääräisiä määräyksiä voidaan antaa 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13. Vientitukea ei myönnetä kolmansista maista tuodulle ja edelleen kolmansiin maihin vietävälle paddyriisille tai esikuoritulle riisille, paitsi jos viejä todistaa, että

- vietävä tuote on sama kuin aikaisemmin tuotu,

- kaikki tuontitullit on kannettu tuotetta tuotaessa.

Tällöin vientituki on kaikkien tuotteiden osalta samansuuruinen kuin tuotaessa kannetut tuontitullit, mikäli nämä ovat pienempiä kuin sovellettava vientituki; mikäli tuontitullit ovat suurempia kuin sovellettava vientituki, vientituki on jälkimmäisen suuruinen.

14. Perustamissopimuksen 228 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten määrällisten rajoitusten noudattaminen taataan kyseisiin tuotteisiin sovellettavien viiteajanjaksolle myönnettyjen vientitodistusten perusteella. Uruguayn kierroksen kaupallisten neuvottelujen yhteydessä solmituista sopimuksista seuraavien velvoitteiden mukaisesti todistusten voimassaoloaikaan ei vaikuta viiteajanjakson päättyminen.

15. Tämän artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, mukaan lukien sellaisten vietävien määrien, joita ei ole jaettu tai käytetty, uudelleenjakamista koskevat määräykset, ja erityisesti 11 kohdassa tarkoitettua tarkistusta koskevat määräykset, päätetään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Liitteen B muutokset tehdään saman menettelyn mukaisesti. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita, jotka viedään liitteen mukaisina kauppatavaroina, koskevan 7 kohdan soveltamisesta annettavista yksityiskohtaisista säännöistä päätetään asetuksen (EY) N:o 3448/93 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

14 artikla

1. Siinä määrin kuin on tarpeen riisialan yhteisen markkinajärjestelyn moitteettoman toiminnan kannalta, neuvosto voi komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen erityistapauksissa estää kokonaan tai osittain sisäisen tai ulkoisen jalostusliikenteen menettelyn käytön 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden osalta.

2. Poiketen 1 kohdasta, mikäli 1 kohdassa tarkoitettu tilanne osoittautuu poikkeuksellisen kiireiseksi ja sisäinen tai ulkoinen jalostusmenettely häiritsee tai uhkaa häiritä yhteisön markkinoita, komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavista toimenpiteistä, jotka annetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille, joiden voimassaoloaika ei ylitä kuutta kuukautta ja joita sovelletaan välittömästi. Jos asia on tullut komission käsiteltäväksi jäsenvaltion pyynnöstä, komissio tekee päätöksensä siitä viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jäsenvaltiot voivat saattaa neuvoston käsiteltäväksi komission päätöksen viikon kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Neuvosto voi määräenemmistöllä vahvistaa, kumota tai muuttaa komission päätöstä. Jos neuvosto ei kolmen kuukauden aikana anna päätöstä, katsotaan komission päätös kumotuksi.

15 artikla

1. Yhdistetyn nimikkeistön yleisiä tulkintasääntöjä ja sen erityisiä soveltamissääntöjä sovelletaan tämän asetuksen piiriin kuuluvien tuotteiden luokitukseen; tämän asetuksen soveltamisesta johtuva tullitariffinimikkeistö, mukaan lukien liitteessä A olevat määritelmät, liitetään yhteiseen tullitariffiin.

2. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, kielletään

- tullien tai vaikutukseltaan vastaavien maksujen periminen,

- määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen tuontiin.

16 artikla

1. Jos yhden tai useamman 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun tuotteen maailmanmarkkinahinnat tai -noteeraukset saavuttavat yhteisön hintojen tason, ja jos tilanne todennäköisesti jatkuu samanlaisena tai muuttuu vakavammaksi, ja jos tämän vuoksi yhteisön markkinat häiriintyvät tai ovat vaarassa häiriintyä, voidaan toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet.

2. Maailmanmarkkinahinnat tai -noteeraukset saavuttavat yhteisön hintojen tason, kun ne kattavat tai ylittävät interventiohinnan korotettuna

- 80 prosentilla CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluvan esikuoritun riisin osalta,

ja

- 88 prosentilla muiden kuin CN-koodeihin 1006 20 17 ja 1006 20 98 kuuluvan esikuoritun riisin osalta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tilanne jatkuu samanlaisena tai muuttuu vakavammaksi, kun kysynnän ja tarjonnan välillä todetaan epätasapaino, joka uhkaa jatkua, ottaen huomioon tuotannon ja markkinahintojen ennakoitavan kehityksen.

4. Yhteisön markkinat ovat häiriintyneet tai niitä uhkaa häiriintyminen edeltävissä kohdissa tarkoitetun tilanteen johdosta, kun kansainvälisen kaupan kohonnut hintataso on sellainen, että se rajoittaa 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuontia yhteisöön tai kannustaa näiden tuotteiden poistumista yhteisöstä siten, että markkinoiden vakaus tai tuotteiden hankinta vaarantuvat.

5. Seuraavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, kun tässä artiklassa tarkoitetut edellytykset on täytetty:

- vientimaksun soveltaminen; erityinen vientimaksu voidaan määrätä tiettyä määrää koskevalla tarjouskilpailumenettelyllä,

- määräajan vahvistaminen vientitodistusten antamiselle,

- vientitodistusten antamisen keskeyttäminen kokonaan tai osittain,

- vireillä olevien vientitodistushakemusten täydellinen tai osittainen hylkääminen.

Näiden toimenpiteiden kumoamisesta päätetään viimeistään silloin kun todetaan, että 2 kohdassa tarkoitettu edellytys ei ole kolmen perättäisen viimeisen viikon aikana täyttynyt.

6. Edellä 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientimaksua vahvistettaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät:

a) tilanne ja kehitysnäkymät

- yhteisön markkinoilla riisin hintojen ja saatavuuden kannalta,

- maailmanmarkkinoilla riisin hintojen ja riisialan jalostettujen tuotteiden hintojen kannalta,

b) riisin yhteisen markkinajärjestelyn tavoitteet, joiden tarkoituksena on varmistaa näillä markkinoilla tasapainoinen tilanne hankintojen ja kaupan osalta,

c) tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla,

d) suunniteltua vientiä koskevat taloudelliset seikat.

7. Edellä 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientimaksua vahvistettaessa sovelletaan 6 kohdassa tarkoitettuja tekijöitä. Lisäksi on otettava huomioon seuraavat erityistekijät:

a) rikkoutuneiden riisinjyvien hinnat yhteisön eri markkinoilla,

b) kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava rikkoutuneiden riisinjyvien määrä ja tarvittaessa sivutuotteiden arvo,

c) kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla.

8. Kun kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset niin edellyttävät, vientimaksua voidaan muuttaa.

9. Perittävä vientimaksu on vientipäivänä voimassa oleva maksu. Todistushakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientimaksua sovelletaan kuitenkin asianomaisen hakemuksesta, joka esitetään samanaikaisesti todistushakemuksen kanssa, mainitun todistuksen voimassaoloaikana toteutettavaan vientiin.

10. Edellä 13 artiklan 10 kohdan mukaisesti elintarvikeapuna toteutettavaan vientiin ei sovelleta vientimaksua.

11. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Samaa menettelyä noudattaen ja jokaisen tuotteen osalta

- päätetään 5 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja 5 kohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden keskeyttämisestä,

- vahvistetaan säännöllisesti vientimaksu.

Tarpeen vaatiessa komissio voi vahvistaa tai muuttaa vientimaksua.

12. Kiireellisessä tapauksessa komissio voi toteuttaa 5 kohdan kolmannessa ja neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Se ilmoittaa päätöksestään jäsenvaltioille ja julkaisee sen toimipaikassaan. Tästä päätöksestä seuraa toteutettujen toimenpiteiden soveltaminen kyseisiin tuotteisiin alkaen tätä tarkoitusta varten ilmoitetusta päivästä, jonka on oltava ilmoittamispäivää myöhäisempi. Edellä 5 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua toimenpidettä koskevaa päätöstä sovelletaan enintään seitsemän päivän ajan.

17 artikla

1. Jos tuonnin tai viennin seurauksena yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät tai ovat vaarassa häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteet vaarantuvat, kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriön uhka on väistynyt.

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä äänestysmenettelyä noudattaen säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja määrittelee tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu tilanne syntyy, komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarpeellisista toimenpiteistä, jotka annetaan tiedoksi jäsenvaltioille ja joita sovelletaan välittömästi. Jos asia on tullut komission käsiteltäväksi jäsenvaltion pyynnöstä, komissio tekee päätöksensä siitä kolmen arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jäsenvaltiot voivat saattaa neuvoston käsiteltäväksi komission toteuttaman toimenpiteen kolmen arkipäivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi määräenemmistöllä muuttaa kyseistä toimenpidettä tai kumota sen.

4. Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehtyjen sopimusten velvoitteita noudattaen.

OSASTO III

YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Vapaaseen vaihdantaan yhteisön sisällä ei hyväksytä 1 artiklassa tarkoitettuja tavaroita, jotka on valmistettu tai saatu muista kuin perustamissopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista.

19 artikla

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, perustamissopimuksen 92, 93 ja 94 artiklaa sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

20 artikla

Perustamissopimuksen 40 artiklan 4 kohtaa ja kyseisen artiklan täytäntöön panemiseksi annettuja säännöksiä sovelletaan Ranskan merentakaisten departementtien 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin, siltä osin kuin nämä säännökset koskevat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoa.

21 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission on annettava toisilleen tiedoksi kaikki tämän asetuksen soveltamisen edellyttämät tiedot. Yksityiskohtaiset säännöt tällaisten tietojen toimittamisesta ja jakelusta annetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

22 artikla

Jos viitataan tässä artiklassa säädettyyn menettelyyn, asian saattaa asetuksen (ETY) N:o 1766/92 22 artiklalla perustetun viljoja käsittelevän hallintokomitean, jäljempänä `komitea`, käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

Kaikkia edellä mainitun asetuksen 22 ja 23 artiklan kyseistä komiteaa koskevia säännöksiä sovelletaan.

23 artikla

Komitea voi käsitellä muitakin kysymyksiä, jotka sen puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

24 artikla

Tätä asetusta on sovellettava siten, että otetaan huomioon samanaikaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla perustamissopimuksen 39 ja 110 artiklassa määrätyt tavoitteet.

25 artikla

1. Korvataan 1 päivästä tammikuuta 1996 asetuksen (ETY) N:o 1418/76 liite B tämän asetuksen liitteellä B.

2. Kumotaan markkinointivuodesta 1996/1997 alkaen asetus (ETY) N:o 1418/76.

3. Viittaukset 2 kohdan mukaan kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

Viitaukset mainitun asetuksen artikloihin luetaan liitteessä C olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

4. Kumotaan seuraavat asetukset markkinointivuodesta 1996/1997 alkaen:

- Asetus (ETY) N:o 1422/76(9)

- Asetus (ETY) N:o 1424/76(10)

- Asetus (ETY) N:o 1425/76(11)

- Asetus (ETY) N:o 1426/76(12)

- Asetus (ETY) N:o 3878/87(13)

5. Riisin tämänhetkisestä yhteisestä markkinajärjestelystä tässä asetuksessa säädettyyn uuteen järjestelyyn siirtymisen helpottamiseksi tai markkinointivuodesta toiseen siirtymisen helpottamiseksi markkinointivuosina 1996/1997 ja 1997/1998 komissio voi toteuttaa tarpeellisina pitämiään siirtymätoimenpiteitä 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6. Lisätään asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava luetelmakohta:

"- asetuksen (EY) N:o 3072/95 (*) 6 artiklassa säädettyyn riisintuottajien tukijärjestelmään.

(*) EYVL N:o L 329, 30.12.1995, s. 18".

26 artikla

Tämän asetuksen I osastossa säädettyjä toimenpiteitä pidetään interventioina asetuksen (ETY) N:o 729/70 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

27 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 1996/1997, lukuun ottamatta 5 artiklan ja 25 artiklan 1 ja 5 kohdan säännöksiä, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1996 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 14. joulukuuta 1995 (ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä)

(2) Lausunto annettu 23. marraskuuta 1995 (ei vielä julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä)

(3) EYVL N:o L 356, 24.12.1991, s. 1

(4) EYVL N:o L 181, 1.7.1992. s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1023/95 (EYVL N:o L 103, 6.5.1995, s. 24)

(5) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1)

(6) EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1530/95 (EYVL N:o L 148, 30.6.1995, s. 5)

(7) EYVL N:o L 355, 5.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3235/94 (EYVL N:o L 338, 28.12.1994, s. 16)

(8) EYVL N:o L 318, 20.12.1993, s. 18

(9) EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 18

(10) EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 20

(11) EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 26

(12) EYVL N:o L 166, 25.6.1976, s. 28

(13) EYVL N:o L 363, 24.12.1987, s. 3

LIITE A

MÄÄRITELMÄT

1. a) Paddyriisi: riisi, jossa on ulkokuori jäljellä vielä puimisen jälkeen.

b) Esikuorittu riisi: riisi, josta ainoastaan ulkokuori on poistettu. Esimerkkejä tämän määritelmän riiseistä ovat riisit, joiden kaupalliset nimet ovat "ruskeariisi", "cargoriisi", "loonzain" ja "riso sbramato".

c) Osittain hiottu riisi: paddyriisi, josta on poistettu ulkokuori, osa alkiota sekä siemenkalvon uloimmat kerrokset kokonaan tai osittain, mutta ei sisempiä kerroksia.

d) Kokonaan hiottu riisi: paddyriisi, josta on poistettu ulkokuori, siemenkalvon ulko- ja sisäkerrokset kokonaisuudessaan, koko alkio, kun kyseessä on pitkä- tai keskipitkäjyväinen riisi, tai ainakin osa siitä, kun kyseessä on lyhytjyväinen riisi, mutta jossa enintään 10 prosenttiin jyvistä voi jäädä pitkittäisiä valkeita juovia.

2. a) Lyhytjyväinen riisi: riisi, jonka jyvien pituus on enintään 5,2 millimetriä ja jonka pituuden ja leveyden välinen suhdeluku on alle 2.

b) Keskipitkäjyväinen riisi: riisi, jonka jyvien pituus on yli 5,2 millimetriä ja enintään 6,0 millimetriä ja jonka pituuden ja leveyden välinen suhdeluku on yli 2 ja alle 3.

c) Pitkäjyväinen riisi:

A) riisi, jonka jyvien pituus on yli 6,0 millimetriä ja jonka pituuden ja leveyden välinen suhdeluku on yli 2 ja alle 3,

B) riisi, jonka jyvien pituus on yli 6,0 millimetriä ja jonka pituuden ja leveyden välinen suhdeluku on vähintään 3.

d) Jyvien mittaus: jyvien mittaus suoritetaan kokonaan hiotulla riisillä seuraavan menetelmän mukaan:

i) otetaan edustava näyte erästä,

ii) lajitellaan näyte siten, että mittaus voi tapahtua kokonaisista jyvistä, mukaan lukien surkastuneet jyvät,

iii) suoritetaan kaksi mittausta, joissa molemmissa 100 jyvää, ja lasketaan keskiarvo,

iv) määritetään tulos millimetreinä yhden desimaalin tarkkuudella pyöristettynä.

3. Murtoriisi: jyvienpalaset, joiden pituus ei ylitä ¾ kokonaisen jyvän keskipituudesta.

LIITE B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

>TAULUKON PAIKKA>

Top