EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0097

Komission asetus (EY) N:o 97/95, annettu 17 päivänä tammikuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 16, 24.1.1995, p. 3–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 131 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; Kumoaja 32003R2236 . Latest consolidated version: 01/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/97/oj

31995R0097

Komission asetus (EY) N:o 97/95, annettu 17 päivänä tammikuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 016 , 24/01/1995 s. 0003 - 0015


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 97/95,

annettu 17 päivänä tammikuuta 1995,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunantuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja tasausmaksun osalta sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1866/94 (2), ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon markkinointivuosina 1993/1994, 1994/1995 ja 1995/1996 perunatärkkelyksen tuottajille maksettavan palkkion suuruudesta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1543/93 (3), ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 (4), ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksella (EY) N:o 1868/94 on otettu käyttöön yhteisön tukeen oikeutettua perunatärkkelyksen tuotantoa koskeva kiintiöjärjestelmä; jäsenvaltiot myöntävät kyseiset kiintiöt viitekauden aikana tuotetun määrän ja tärkkelystä tuottavien yritysten ennen 31 päivää tammikuuta 1994 tekemien, viitekauden aikana tuotantoa aiheuttavien investointien perusteella; molemmat perusteet ovat yhtä tärkeitä; on tarpeen antaa säännöksiä, joissa säädetään jaettujen kiintiöiden suhteellisesta tarkistamisesta sen varmistamiseksi, että kiintiöt eivät ole jäsenvaltion kiintiötä suurempia,

olisi säädettävä edellytyksistä, jotta jäsenvaltiot ottaisivat kiintiötä myöntäessään huomioon ainoastaan tosiasialliset investoinnit, jotka ovat lisänneet tuotantoa ennen 31 päivää tammikuuta 1994 enemmän kuin merkityksettömästi,

olisi säädettävä edellytyksistä, jotta Saksassa markkinointivuonna 1996/1997 toteutettavan tuotannon kattamiseksi luotu 110 000 tonnin reservi käytettäisiin ainoastaan silloin, kun tuotanto on seurausta ennen 31 päivää tammikuuta 1994 tehdyistä peruuttamattomista investoinneista ja ainoastaan sen jälkeen, kun se on käyttänyt loppuun kaikki tärkkelystä tuottavien yritysten toiminnan päättymisen jälkeen käyttöön tulleet kiintiöt,

on tarpeen tarkentaa tärkkelystä tuottavien yritysten ja tuottajan välillä tehtävien viljelysopimusten sisältö, jotta estettäisiin tärkkelystä tuottaville yrityksille myönnetyn alakiintiön ylittävien sopimusten tekeminen; tärkkelystä tuottavia yrityksiä olisi kiellettävä hyväksymästä viljelysopimukseen kuulumattomat perunatoimitukset, koska se voisi vaarantaa kiintiöjärjestelmän tehokkaan toiminnan ja sen edellytyksen noudattamisen, jonka mukaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäishinta on maksettava kaikista tärkkelyksen tuotantoon tarkoitetuista perunoista; jos ilmastollisista syistä viljelysopimukseen kuuluvien alojen perunoiden tuotanto on kuitenkin suurempi kuin sopimuksessa alunperin määrätään tai perunoiden tärkkelyspitoisuus on arvioitua suurempi, tärkkelystä tuottavilla yrityksillä on oltava mahdollisuus hyväksyä kyseiset perunat sillä edellytyksellä, että kyseisestä ostosta maksetaan edellä mainittu vähimmäishinta,

tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13 prosenttia olevia perunoita ei voida pitää asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan mukaisina tärkkelysperunoina; tärkkelystä tuottavat yritykset eivät saisi hyväksyä tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13 prosenttia olevia perunoita; jos alhainen tärkkelyspitoisuus johtuu ilmastollisista olosuhteista, komission olisi voitava antaa jäsenvaltion tätä pyytäessä lupa tärkkelyspitoisuudeltaan vähintään 12,8 prosenttia olevien perunoiden hyväksymiseen,

jotkut asetuksen (ETY) N:o 1543/93 kiintiöjärjestelmän soveltamiseksi tarvittavat ja sen mukaiset säännökset olisi selvyyden vuoksi sisällytettävä tähän asetukseen,

on tarpeen määritellä perunoiden vedenalaisen painon määrittämisessä hyväksyttävät menetelmät ja laadittava maksettavaa tukea vastaavan tärkkelyspitoisuuden osoittava taulukko,

olisi otettava käyttöön tarkastustoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tasausmaksuja sekä palkkioita maksetaan ainoastaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti tuotetulle perunatärkkelykselle,

tärkkelysperunoiden tuottajien suojelemiseksi on välttämätöntä, että asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäishinta maksetaan kaikista perunoista; sen vuoksi on tarpeen säätää rangaistuksista sellaisia tapauksia varten, joissa vähimmäishintaa ei ole maksettu tai joissa tärkkelystä tuottavat yritykset ovat hyväksyneet viljelysopimukseen kuulumattomia perunoita,

sääntöjä tarvitaan sen varmistamiseksi, että tärkkelystä tuottavalle yritykselle myönnetyn alakiintiön ylittävä tuotettu tärkkelys viedään asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuetta; sääntöjen rikkomisesta on määrättävä rangaistuksia,

on tarpeen tarkentaa, miten kohdellaan sellaisten tärkkelystä tuottavien yritysten alakiintiöitä, jotka sulautuvat, joiden omistaja vaihtuu tai jotka lopettavat liiketoimintansa,

olisi tarkennettava millaisia tietoja tärkkelystä tuottavien yritysten on toimitettava jäsenvaltiolle ja jäsenvaltioiden komissiolle, jotta jäsenvaltiot ja komissio pystyisivät hallinnoimaan kiintiöjärjestelmän toimintaa,

asetus (ETY) N:o 1543/93 on kumottava 1 päivästä heinäkuuta 1995 alkaen, jolloin kiintiöjärjestelmä tulee voimaan, täten myös komission asetus (ETY) N:o 1711/93 (5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1993/94 (6), olisi kumottava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I osasto

MÄÄRITELMÄT - KIINTIÖJÄRJESTELMÄ

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) `kiintiöllä` asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 1 kohdassa säädettyä kunkin jäsenvaltion kiintiötä,

b) `alakiintiöllä` jäsenvaltion tärkkelystä tuottavalle yritykselle myöntämää kiintiön osaa,

c) `tärkkelystä tuottavalla yrityksellä`:

- mitä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on sijoittautunut kyseisen jäsenvaltion alueelle, joka on saanut asetuksen (ETY) N:o 1543/93 1 artiklassa tarkoitetun palkkion markkinointivuosina 1990/91-1992/93 tai markkinointivuonna 1992/93;

- edellisestä alakohdasta poiketen Saksan osalta asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjen investointien erityistapauksessa mitä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka aloittaa tuotantonsa markkinointivuonna 1996/97 tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin,

d) `tuottajalla` mitä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai kyseisten henkilöiden ryhmittymää, joka toimittaa tärkkelystä tuottavalle yritykselle itse tuottamiaan tai jäsentensä tuottamia perunoita omissa nimissään ja omaan lukuunsa itse tekemänsä tai puolestaan tehdyn viljelysopimuksen mukaisesti,

e) `viljelysopimuksella` mitä tahansa tuottajan tai tuottajaryhmittymän ja tärkkelystä tuottavan yrityksen välillä tehtyä sopimusta,

f) `perunoilla` asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklassa tarkoitettuja perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettuja perunoita, joiden tärkkelyspitoisuus on vähintään 13 prosenttia,

g) `natiivitärkkelyksellä` CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvaa tuotettua tärkkelystä, jota ei ole valmistettu millään tavalla,

h) `tärkkelystä tuottavien yritysten sulautumisella` kahden tai useamman tärkkelystä tuottavan yrityksen yhdistämistä yhdeksi ainoaksi tärkkelystä tuottavaksi yritykseksi,

i) `tärkkelystä tuottavan yrityksen luovuttamisella (omistusoikeuden muuttumisella)` alakiintiön omaavan tärkkelystä tuottavan yrityksen omaisuuden siirtoa tai sulauttamista yhden tai useamman tärkkelystä tuottavan yrityksen hyväksi,

j) `tärkkelyksenvalmistuslaitoksen luovuttamisella (omistusoikeuden muuttumisella)` sellaisen teknisen yksikön omistusoikeuden siirtoa, jossa on tarvittavat laitteet tärkkelyksen valmistukseen, yhdelle tai useammalle yritykselle, ja josta siirrosta aiheutuu omistusoikeuden siirtävän yrityksen tuotannon siirtyminen kokonaan tai osittain,

k) `laitoksen vuokraamisella` teknisen yksikön, jossa on tarvittavat laitteet tärkkelyksen valmistukseen, liiketoimintaa varten vuokraamista koskevaa sopimusta, joka tehdään vähintään kolmen perättäisen markkinointivuoden ajaksi samaan jäsenvaltioon sijoittautuneen tärkkelystä tuottavan yrityksen kanssa kuin jossa kyseinen laitos sijaitsee, jos vuokrasuhteen alettua mainitun laitoksen vuokrannutta yritystä voidaan pitää koko tuotantonsa suhteen yhtenä ainoana tärkkelystä tuottavana yrityksenä.

2 artikla

1. Markkinointivuosina 1995/1996, 1996/1997 ja 1997/1998 asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kiintiöiden jakaminen tärkkelystä tuottavien yritysten kesken on suoritettava ennen 8 päivää maaliskuuta 1995. Kiintiöt jaetaan:

- joko ottaen huomioon kunkin tärkkelystä tuottavan yrityksen markkinointivuosina 1990/1991-1992/1993 tuottama keskimääräinen perunatärkkelysmäärä, josta niille on maksettu asetuksen (ETY) N:o 1543/93 1 artiklassa tarkoitettu palkkio,

- tai ottaen huomioon kunkin tärkkelystä tuottavan yrityksen markkinointivuonna 1992/1993 tuottama tärkkelysmäärä, josta niille on maksettu kyseinen palkkio,

ja tarvittaessa ottaen huomioon jäljempänä olevan 3 artiklan säännösten mukaisesti todetuista investoinneista johtuva uusi tuotantokyky.

2. Kuvatulla tavalla saatujen määrien yhteismäärää on tarvittaessa tarkistettava suhteessa kiintiöön.

3. Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 2 kohtaa myönnettyjä alakiintiöitä on tarkistettava kiintiön ylittämistä seuraavan markkinointivuoden alussa.

3 artikla

1. Jäsenvaltion on otettava seuraavin edellytyksin huomioon ennen 31 päivää tammikuuta 1994 tosiasiallisesti tehdyt investoinnit, joista ei ole seurannut tärkkelystuotantoa jäsenvaltion valitseman viitekauden aikana:

a) investointisuunnitelma, johon suunniteltu uusi tuotantokyky perustuu, on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle;

b) kyseisessä suunnitelmassa on arvioitava suunniteltujen investointien tuloksena oleva uusi tuotantokyky;

c) huomioon otetaan ainoastaan suunnitelmat, joiden tarkoituksena on lisätä alkuperäistä tuotantokykyä vähintään viidellä prosentilla joko päivittäisenä tuotantokykynä tai lisätyöpäivinä suhteessa tärkkelystä valmistavan yrityksen tavanomaiseen valmistusaikaan;

d) huomioon otetaan ainoastaan esitetyn suunnitelman mukaisesti ennen 31 päivää tammikuuta 1994 tosiasiallisesti tehdyt investoinnit, joiden taso on vähintään 10 prosenttia kyseisessä suunnitelmassa arvioiduista kokonaiskustannuksista, ja ne otetaan huomioon tosiasiallisesti saavutetulla tasolla;

e) kaikkien tärkkelystä tuottavien yritysten, joita tämän kohdan säännökset koskevat, on esitettävä 8 päivään helmikuuta 1995 mennessä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtainen hakemus, johon on liitetty kaikki käytettävissä olevat puoltavat tiedot.

2. Saksa saa käyttää markkinointivuonna 1996/1997 enintään 110 000 tonnin suuruisen reservin sillä edellytyksellä, että:

a) sen alkuperäinen kiintiö on jaettu kokonaisuudessaan 2 artiklan mukaisesti ennen 8 päivää maaliskuuta 1995;

b) liiketoiminnan lopettamisen vuoksi 8 päivän maaliskuuta 1995 jälkeen käytettävissä olevat alakiintiöt on käytetty uudelleen kokonaisuudessaan ennen 31 päivää maaliskuuta 1996 17 artiklassa säädetyn jakotavan mukaisesti;

c) reserviä käytetään ainoastaan ennen 31 päivää tammikuuta 1994 peruuttamattomasti tehtyjen investointien suhteen, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt edellytykset, d alakohtaa lukuun ottamatta;

d) Saksa antaa tämän kohdan täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ja toimittaa ne viipymättä komissiolle ennen reservin jakamista.

Markkinointivuonna 1997/1998 ainoastaan 110 000 tonnin enimmäismäärän rajoissa markkinointivuonna 1996/1997 tosiasiallisesti toteutunut tuotanto antaa oikeuden täydentävään alakiintiöön.

II osasto

HINTA- JA PALKKIOJÄRJESTELMÄ

4 artikla

1. Viljelysopimus tehdään kullekin markkinointivuodelle. Kyseisessä sopimuksessa on oltava tunnistenumero ja vähintään seuraavat tiedot:

- tuottajan tai tuottajaryhmittymän nimi ja osoite,

- tärkkelystä valmistavan yrityksen nimi ja osoite,

- viljelyalat hehtaareina ja aareina,

- nostettavien ja tärkkelystä valmistavalle yritykselle toimitettavien perunoiden määrä tonneina,

- perunoiden tärkkelyspitoisuus tuottajan tärkkelystä valmistavalle yritykselle kolmen edellisen markkinointivuoden aikana toimittamien perunoiden tärkkelyspitoisuuden keskiarvon perusteella, tai jos tällaista keskiarvoa ei ole olemassa, hankinta-alueen tärkkelyspitoisuuden keskiarvon perusteella,

- tärkkelystä valmistavan yrityksen sitoumus maksaa tuottajalle asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäishinta.

2. Kunkin tärkkelystä tuottavan yrityksen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kyseistä markkinointivuotta edeltävään 31 päivään toukokuuta mennessä sopimuksia koskeva yhteenveto, jossa annetaan kunkin sopimuksen tunnistenumero, tuottajan nimi ja sovittu tonnimäärä tärkkelysekvivalentteina.

3. Viljelysopimukseen kuuluvien määrien tärkkelysekvivalentteina ilmoitettu kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin mainitulle tärkkelystä tuottavalle yritykselle annettu alakiintiö.

4. Kun tärkkelysekvivalentteina ilmoitettu viljelysopimuksen mukaisesti tosiasiallisesti tuotettu määrä on suurempi kuin sopimuksessa määrätty määrä, kyseinen määrä voidaan toimittaa tärkkelystä tuottavan yrityksen näin halutessa sillä edellytyksellä, että tästä määrästä maksetaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vähimmäishinta.

5. Tärkkelystä tuottava yritys ei saa ottaa vastaan viljelysopimukseen kuulumattomien perunoiden toimituksia.

5 artikla

Tärkkelystä tuottaville yrityksille toimitettavat perunat otetaan vastaan itse tärkkelystä tuottavissa yrityksissä tai niiden vastaanottokeskuksissa. Jäljempänä 6 ja 8 artiklassa kuvatut toimenpiteet on suoritettava vastaanottohetkellä ja jäsenvaltion hyväksymän tarkastajan valvonnassa.

6 artikla

1. Jonkin liitteessä I tarkoitetun menetelmän edellyttäessä tätä toimenpidettä kunkin lastin sisältämien perunoiden bruttopaino on määritettävä toimitushetkellä vertaamalla kuljetusvälineen painoa lastattuna ja tyhjänä.

2. Jos toimitettujen erien tärkkelyspitoisuus on alle 13 prosenttia, tärkkelystä valmistavan yrityksen on kieltäydyttävä vastaanottamasta kyseisiä eriä.

Tästä säännöstä voidaan kuitenkin poiketa jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä, erityisesti ilmastollisista syistä, jolloin tärkkelyspitoisuuden on oltava vähintään 12,8 prosenttia. Tässä tapauksessa sovelletaan 13 prosentin tärkkelyspitoisuudesta maksettavaa vähimmäishintaa. Komissio antaa yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Perunoiden nettopaino on määritettävä jotain liitteessä I kuvattua menetelmää noudattaen.

7 artikla

1. Tärkkelystä tuottaville yrityksille myönnetään palkkio laadultaan virheettömistä, kunnollisista ja myyntikelpoisista perunoista tuotetusta tärkkelyksestä käytettyjen perunoiden määrän ja niiden tärkkelyspitoisuuden perusteella liitteessä II vahvistettujen lukujen mukaisesti niiden alakiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän rajoissa.

Jos perunoiden tärkkelyspitoisuus määritetään Reimannin tai Parowin vaa'alla ja pitoisuus vastaa lukua, joka esiintyy liitteen II toisen sarakkeen kahdella tai kolmella rivillä, sovelletaan toisen ja kolmannen rivin asteikkoja.

2. Jos toimitetut erät sisältävät vähintään 25 prosenttia perunoita, jotka läpäisevät silmäkooltaan 28 millimetriä (neliön sivu) olevan seulan, jäljempänä `pikkuperunat`, tärkkelystä valmistavan yrityksen maksamaa vähimmäishintaa määritettäessä käytettävää nettopainoa vähennetään seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Jos erät sisältävät yli 50 prosenttia pikkuperunoita, ne myydään keskinäisen sopimuksen perusteella eikä palkkiota makseta.

Pikkuperunoiden osuus ja nettopaino on määritettävä samanaikaisesti.

3. Tärkkelystä tuottavien yritysten alakiintiöiden noudattamista valvotaan käytettyjen perunoiden määrän ja tärkkelyspitoisuuden perusteella liitteessä II vahvistettujen lukujen mukaisesti.

8 artikla

Perunoiden tärkkelyspitoisuus on määritettävä toimitettujen perunoiden 5 050 gramman vedenalaisen painon perusteella.

Käytetyn veden on oltava puhdasta, se ei saa sisältää mitään lisäaineita ja sen lämpötilan on oltava alle 18 °C.

9 artikla

1. Vastaanottokuitti laaditaan tärkkelystä tuottavan yrityksen, hyväksytyn valvojan ja hankkijan yhteisvastuulla. Tärkkelystä tuottavan yrityksen on toimitettava sen kaksoiskappale tuottajalle ja säilytettävä alkuperäiskappale, jotta se voidaan esittää tarvittaessa palkkioiden tarkastuksesta vastaavalle elimelle.

2. Vastaanottokuitissa on oltava vähintään seuraavat tiedot siinä määrin kuin ne johtuvat 5-8 artiklan mukaisista toimenpiteistä:

- toimituspäivä,

- toimituksen numero,

- viljelysopimuksen numero,

- tuottajan nimi ja osoite,

- kuljetusvälineen paino sen saapuessa tärkkelystä tuottavaan yritykseen tai sen vastaanottokeskukseen,

- kuljetusvälineen paino, kun kuorma on purettu ja jäljelle jäänyt multa poistettu,

- toimituksen bruttopaino,

- epäpuhtauksien ja perunoihin pesun aikana imeytyneen veden painon vuoksi toimituksen bruttopainosta tehty vähennys prosentteina ilmaistuna,

- epäpuhtauksien vuoksi toimituksen bruttopainosta tehty vähennys painona ilmaistuna,

- pikkuperunoiden osuus prosentteina,

- toimituksen kokonaisnettopaino (bruttopaino vähennyksen jälkeen, mukaan lukien pikkuperunoista johtuva korjaus),

- tärkkelyspitoisuus prosentteina tai vedenalaisena painona ilmaistuna,

- maksettava yksikköhinta.

10 artikla

Tärkkelystä tuottavan yrityksen on laadittava kullekin tuottajalle yhteenvedonomainen maksuluettelo, johon on merkitty erityisesti seuraavat tiedot:

- tärkkelystä tuottavan yrityksen toiminimi,

- tuottajan nimi ja osoite,

- viljelysopimuksen numero,

- vastaanottokuittien päiväys ja numero,

- kunkin toimituksen nettopaino 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen mahdollisten vähennysten jälkeen,

- kunkin toimituksen yksikköhinta,

- tuottajalle maksettava kokonaissumma,

- tuottajalle maksetut summat ja maksupäivät,

- tärkkelyksen valmistajan allekirjoitus ja leima.

III osasto

MAKSUT - RANGAISTUKSET

11 artikla

1. Jäljempänä annettuja edellytyksiä sovelletaan seuraaviin suorituksiin:

a) asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 2 kohdassa säädetty tasausmaksu maksetaan todistettaessa, että vähintään mainitun 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suuruinen hinta on maksettu tehtaalle toimitettuna kokonaismäärästä, jolle kyseistä tasausmaksua haetaan, liitteessä II vahvistettujen määrien mukaisesti;

b) asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että:

- tärkkelystä tuottava yritys todistaa tuottaneensa mainitun tärkkelyksen kyseisenä markkinointivuonna;

- tärkkelystä tuottava yritys todistaa maksaneensa vähintään asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suuruisen hinnan perunoiden tuottajalle tehtaalle toimitettuna yhteisössä tuotettujen perunoiden kokonaismäärästä, joka käytetään tärkkelyksen valmistukseen ja joka kuuluu 4 artiklassa säädettyihin viljelysopimuksiin.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt todisteet toimitetaan esittämällä 10 artiklassa säädetty yhteenvedonmainen luettelo, johon on liitetty joko tuottajan maksukuitti tai tosite, joka on saatu tärkkelystä tuottavan yrityksen määräyksestä maksun suorittaneesta rahoituslaitoksesta, ja jossa todistetaan, että maksu on suoritettu.

12 artikla

Palkkion ja tasausmaksun maksaa se jäsenvaltio, jonka alueella perunatärkkelys on tuotettu, neljän kuukauden kuluessa 11 artiklassa säädettyjen todisteiden toimittamisesta.

Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle perunatärkkelysmäärät, joista palkkio ja tasausmaksu on maksettu, yhden kuukauden kuluessa edellä mainituista maksuista.

13 artikla

1. Jäsenvaltion on otettava käyttöön tarkastusjärjestelmä, jotta voitaisiin todentaa paikan päällä palkkioon ja tasausmaksuun oikeuttavat toimet sekä kullekin tärkkelystä tuottavalle yritykselle myönnetyn alakiintiön noudattaminen. Näiden tarkastusten toteuttamiseksi tarkastajilla on oikeus tutustua tärkkelystä tuottavan yrityksen varastokirjanpitoon ja rahoituskirjanpitoon sekä tuotanto- ja varastointitiloihin.

Tarkastusten on katettava kullakin jalostuskaudella kaikissa valmistuksen aikaisissa toimissa vähintään 10 prosenttia yritykseen toimitetuista perunoista.

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava tarvittaessa kullekin tärkkelystä tuottavalle yritykselle sen alakiintiön ylittävät tärkkelysmäärät.

3. Jos toimivaltainen elin toteaa, että tärkkelystä tuottava yritys ei ole noudattanut 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja velvoitteita ja jollei ole ollut kyse ylivoimaisesta esteestä, yritys menettää kokonaan tai osittain oikeutensa palkkioon seuraavien sääntöjen mukaisesti:

- jos noudattamatta jättäminen koskee enintään 20 prosenttia kyseisen tärkkelystä tuottavan yrityksen tuottamasta tärkkelyksen kokonaismäärästä, myönnettävän palkkion määrästä vähennetään todettu prosenttiosuus kerrottuna viidellä,

- jos kyseinen osuus on vähintään 20 prosenttia, palkkiota ei myönnetä.

4. Todettaessa, että 4 artiklan 5 kohdassa säädettyä kieltoa ei ole noudatettu, alakiintiöstä myönnettyä palkkiota vähennetään seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti:

- jos tarkastuksessa todetaan, että tärkkelystä tuottava yritys on ottanut vastaan alle 10 prosenttia alakiintiöstään olevan tärkkelysekvivalentteina ilmaistun määrän, kyseisenä markkinointivuonna tärkkelystä tuottavalle yritykselle maksettavasta palkkioiden kokonaismäärästä vähennetään kyseinen osuus kerrottuna kymmenellä,

- jos mainittu viljelysopimuksiin kuulumaton määrä on suurempi kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty määrä, kyseisenä markkinointivuonna ei myönnetä palkkiota. Lisäksi tärkkelystä tuottavan yrityksen palkkio-oikeus evätään seuraavaksi markkinointivuodeksi.

5. Tämän artiklan nojalla suoritettavat todennukset eivät estä toimivaltaisia viranomaisia suorittamasta muita mahdollisia tarkastuksia.

14 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklassa tarkoitettua vientiä pidetään suoritettuna, kun:

a) 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todiste on tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen elimen hallussa riippumatta siitä, mikä on tärkkelyksen vientijäsenvaltio;

b) vientijäsenvaltio on hyväksynyt kyseisen vienti-ilmoituksen ennen markkinointivuoden, jona tärkkelys tuotettiin, päättymistä seuraavaa 1 päivää tammikuuta;

c) kyseinen tärkkelys on viety yhteisön tullialueelta viimeistään 60 päivän määräajassa b alakohdassa tarkoitetusta 1 päivästä tammikuuta lukien;

d) tuote on viety tuetta.

Jos kaikki ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, kyseistä alakiintiön ylittävää tärkkelysmäärää pidetään sisämarkkinoilla myytynä, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä.

2. Sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jonka alueella tärkkelys on tuotettu, päättää tarvittavista toimenpiteistä asianomaisen osapuolen esittämien seikkojen perusteella, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä.

Kun tärkkelys viedään muun kuin sen tuotantojäsenvaltion alueelta, kyseiset toimenpiteet toteutetaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten annettua siitä lausuntonsa.

3. Tätä asetusta sovellettaessa ei voida vedota komission asetuksen (ETY) N:o 3665/87 (7) 34 artiklan säännöksiin.

15 artikla

1. Komission asetuksen (ETY) N:o 891/89 (8) 12 artiklasta poiketen todistusvakuus on 23 ecua tonnilta.

2. Todiste siitä, että kyseinen tärkkelystä tuottava yritys on täyttänyt 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut edellytykset, on annettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle, jonka alueella tärkkelys tuotettiin, ennen markkinointivuoden, jona tärkkelys tuotettiin, päättymistä seuraavaa 1 päivää huhtikuuta.

3. Todiste annetaan esittämällä:

a) asetuksen (ETY) N:o 1620/93 (9) 5 artiklasta poiketen 2 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaisen elimen kyseiselle tärkkelystä tuottavalle yritykselle antama vientitodistus, jossa on jokin seuraavista maininnoista:

- « Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1868/94 »,

- »Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94«,

- "Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94",

- «Ðñïò åîáãùãÞ ÷ùñßò åðéóôñïöÞ óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 6 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1868/94»,

- 'For export without refund under Article 6 of Regulation No (EC) 1868/94`,

- « À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1868/94 »,

- « Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94 »,

- "Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren",

- « A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6º do Regulamento (CE) nº 1868/94 »,

- "Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti",

- "För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94";

b) vakuuden vapauttamiseen tarvittavat asetuksen (ETY) N:o 3719/88 (10) 30 ja 31 artiklassa tarkoitetut asiakirjat;

c) tärkkelystä tuottavan yrityksen antama ilmoitus, jossa todistetaan, että se on tuottanut tärkkelyksen;

d) ja 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, kun on kyse varastosta poisviennistä:

- ennen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vienti-ilmoituksen hyväksymistä sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa varastointi on tapahtunut, antama lisätodiste

tai

- 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen sen jäsenvaltion tulliviranomaisten, jossa varastointi on tapahtunut, antama asetuksen (ETY) N:o 3719/88 31 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen lisätodiste.

Lisätodisteessa on molemmissa tapauksissa todistettava kyseisen tuotteen poisvienti varastosta tai 4 kohdan mukainen korvaaminen vastaavalla määrällä.

4. Kun tärkkelystä tuottavan yrityksen tuottama natiivitärkkelys varastoidaan sen vientiä silmällä pitäen siiloon, makasiiniin tai säiliöön, joka sijaitsee valmistajan laitoksen ulkopuolella tuotantojäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa ja jossa varastoidaan muiden tärkkelystä tuottavien yritysten tai kyseisen tärkkelystä tuottavan yrityksen tuottamaa muuta natiivitärkkelystä siten, ettei niitä ole mahdollista erottaa fyysisesti, kaikki tällä tavalla varastoidut tuotteet on asetettava sellaiseen hallinnolliseen valvontaan, joka tarjoaa tullivalvontaa vastaavat takeet siihen asti, kunnes 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vienti-ilmoitus hyväksytään ja ne on siirrettävä tullivalvontaan mainitusta hyväksynnästä alkaen.

16 artikla

1. Kyseisen jäsenvaltion on kannettava niistä määristä, joita pidetään 14 artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti sisämarkkinoilla myytyinä:

- natiivitärkkelyksen tai minkä tahansa asetuksen (ETY) N:o 1620/93 liitteessä mainitun johdetun tuotteen osalta sinä markkinointivuonna, jona tärkkelys tai johdettu tuote on tuotettu, tonniin tärkkelystä tai johdettua tuotetta sovellettava kiinteä tariffinmukainen maksu;

- modifioidun tärkkelyksen tai minkä tahansa perustamissopimuksen liitteeseen II ja asetuksen (EY) N:o 1222/94 (11) soveltamisalaan kuulumattoman johdetun tuotteen osalta 277 ecua tonnilta oleva kiinteä tariffinmukainen maksu, johon lisätään tarvittaessa kyseiseen tuotteeseen sovellettava arvotulli.

2. Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava maksettava kokonaissumma kyseisille tärkkelystä tuottaville yrityksille ennen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 1 päivää tammikuuta seuraavaa 1 päivää toukokuuta.

Kyseisten tärkkelystä tuottavien yritysten on maksettava tämä kokonaissumma ennen kyseisen vuoden 20 päivää toukokuuta.

17 artikla

1. Kun on kyse tärkkelystä tuottavien yritysten sulautumisesta tai luovuttamisesta tai tärkkelyksenvalmistuslaitosten luovuttamisesta, asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja alakiintiöitä tarkistetaan seuraavasti:

a) tärkkelystä tuottavien yritysten sulautuessa jäsenvaltion on myönnettävä sulautumisessa syntyneelle yritykselle ennen sulautumista kyseisille yrityksille myönnettyjen alakiintiöiden yhteismäärää vastaava alakiintiö;

b) tärkkelystä tuottava yritys luovutettaessa (omistusoikeuden muuttuessa) jäsenvaltion on myönnettävä luovutuksen saaneelle yritykselle luovutetun yrityksen alakiintiö tärkkelyksen tuotantoa varten. Jos tärkkelystä tuottava yritys luovutetaan useille yrityksille, alakiintiöiden jako suoritetaan suhteessa kunkin yrityksen omaksumaan tärkkelyksen tuotantomäärään;

c) tärkkelyksenvalmistuslaitos luovutettaessa (omistusoikeuden muuttuessa) jäsenvaltion on vähennettävä laitoksen omistusoikeuden siirtävän tärkkelystä tuottavan yrityksen alakiintiötä ja lisättävä kyseisen laitoksen saavan yrityksen tai saavien yritysten alakiintiötä vähennetyllä määrällä suhteessa omaksuttuun tuotantomäärään.

2. Toiminnan päättyessä muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa ja kun on kyse:

a) tärkkelystä tuottavasta yrityksestä,

b) yhdestä tai useammasta yritykselle kuuluvasta tärkkelyksenvalmistuslaitoksesta jäsenvaltio saa myöntää toiminnan päättymisestä johtuvat kiintiöt yhdelle tai useammalle tärkkelystä tuottavalle yritykselle.

3. Vuokrattaessa tärkkelystä valmistavalle yritykselle kuuluva laitos jäsenvaltion on vähennettävä laitoksen vuokralle antavan yrityksen alakiintiötä ja myönnettävä vähennetty alakiintiön osa laitoksen tärkkelyksen tuotantoa varten vuokranneelle yritykselle.

Jos vuokrasuhde päätetään ennen 1 artiklan k alakohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä jäsenvaltion on peruttava ensimmäisen alakohdan nojalla suoritettu alakiintiön mukauttaminen taannehtivasti siitä päivästä, jona vuokrasuhde alkoi.

18 artikla

Edellä 17 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet tuottavat vaikutuksensa, kun tärkkelystä tuottavan yrityksen tai laitoksen toiminnan päättyminen, sulautuminen tai luovuttaminen tapahtuu:

a) 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 31 päivän maaliskuuta välisenä aikana tänä kautena kuluvan markkinointivuoden osalta,

b) 1 päivän huhtikuuta ja saman vuoden 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana tätä kautta seuraavan markkinointivuoden osalta.

IV Osasto

TIEDONANNOT

19 artikla

1. Jäsenvaltion on ilmoitettava kyseisille tärkkelystä tuottaville yrityksille ennen 31 päivää tammikuuta 1995 asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta kiintiöjaosta ja toimitettava nämä tiedot komissiolle viipymättä.

2. Tärkkelystä tuottavien yritysten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kunkin markkinointivuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä:

- niiden tärkkelysperunoiden määrät, joihin on sovellettu asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä,

- ne tärkkelysmäärät, joista on maksettu asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio.

3. Edellä 3 tai 17 artiklaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki niihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot ja liitettävä niihin todisteet, jotka osoittavat, että mainituissa artikloissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tämä on tehtävä ennen kunkin markkinointivuoden 30 päivää kesäkuuta.

20 artikla

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kunkin markkinointivuoden 30 päivään kesäkuuta mennessä:

- niiden tärkkelysperunoiden määrät, joihin on sovellettu asetuksen (ETY) N:o 1766/92 8 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä,

- ne tärkkelysmäärät, joista on maksettu asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio,

- niiden tärkkelystä tuottavien yritysten, joihin on sovellettu asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 2 kohtaa, määrät ja alakiintiöt,

- tämän asetuksen 13 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut määrät,

- tämän asetuksen 16 artiklassa tarkoitetut määrät.

V Osasto

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Vähimmäishinnan, palkkion ja tasausmaksun määrän ilmoittamiseen kansallisena valuuttana käytettävä muuntokurssi on se muuntokurssi, joka on voimassa päivänä, jona tärkkelystä tuottava yritys ottaa perunat vastaan.

22 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1711/93 1 päivästä heinäkuuta 1995 alkaen.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995, lukuun ottamatta 1, 2 ja 3 artiklaa, joita sovelletaan viipymättä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 1995.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 181, 1.7.1992, s. 21

(2) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 1

(3) EYVL N:o L 154, 25.6.1993, s. 4

(4) EYVL N:o L 197, 30.7.1994, s. 4

(5) EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 84

(6) EYVL N:o L 200, 3.8.1994, s. 13

(7) EYVL N:o L 351, 14.12.1987, s. 1

(8) EYVL N:o L 94, 7.4.1989, s. 13

(9) EYVL N:o L 155, 26.6.1993, s. 29

(10) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(11) EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5

LIITE I

A-menetelmä

Perunoiden nettopaino määritetään ottamalla näytteitä. Näytteet otetaan eri puolilta kuljetusvälinettä ja kolmelta eri tasolta: ylhäältä, keskeltä ja alhaalta.

Multa poistetaan ennen tyhjän kuljetusvälineen punnitsemista.

Tarkastettavan näytteen vähimmäispaino on 20 kilogrammaa.

Mukulat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja ne punnitaan uudelleen.

Todetusta painosta vähennetään 2 % pesun aikana imeytyneen veden huomioon ottamiseksi. Tulos muodostaa 1 000 kilogrammaan perunoita tehtävän kokonaisvähennyksen.

B-menetelmä

Yhdeltä tuottajalta peräisin olevan erän muodostavat perunat kootaan siiloihin.

Perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja siiloihin koottujen perunoiden todellinen kokonaispaino määritetään ottaen huomioon imeytyneen veden muodostama 2 %.

C-menetelmä

1. Tätä perunoiden todellisen painon määrittämiseen tarkoitettua menetelmää sovelletaan silloin, kun eri tuottajilta peräisin olevia useita eriä on koottu samaan siiloon sillä edellytyksellä, että tuottajat ovat ennakolta antaneet suostumuksensa tämän menetelmän käyttöön.

Ennen kaikkien erien todellisen painon määrittämistä kunkin erän nettopaino määritetään käyttämällä A-menetelmää.

2. Siiloon kootut perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja niiden todellinen kokonaispaino määritetään ottaen huomioon imeytyneen veden muodostama 2 %.

3. Jos kaikkien pestyjen perunaerien punnitus antaa eri tuloksen kuin A-menetelmällä saatujen tulosten yhteenlaskettu summa, tehdään seuraava korjaus: 2 kohdassa tarkoitettu kokonaispaino kerrotaan peräkkäin kunkin erän A-menetelmällä saadulla nettopainolla.

Kunkin tulos jaetaan A-menetelmällä määritettyjen erien kokonaisnettopainolla.

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>TAULUKON PAIKKA>

Top