EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0024

Neuvoston direktiivi 95/24/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1995, direktiivin 89/662/ETY liitteessä A ja direktiivissä 90/675/ETY tarkoitettujen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY liitteen muuttamisesta

OJ L 243, 11.10.1995, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; Implisiittinen kumoaja 396L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/24/oj

31995L0024

Neuvoston direktiivi 95/24/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1995, direktiivin 89/662/ETY liitteessä A ja direktiivissä 90/675/ETY tarkoitettujen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY liitteen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 243 , 11/10/1995 s. 0014 - 0015


NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/24/EY,

annettu 22 päivänä kesäkuuta 1995,

direktiivin 89/662/ETY liitteessä A ja direktiivissä 90/675/ETY tarkoitettujen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun direktiivin 85/73/ETY liitteen muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon direktiivin 89/662/ETY liitteessä A ja direktiivissä 90/675/ETY(1) tarkoitettujen eläintuotteiden eläinlääkärintarkastusten ja -valvonnan rahoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/73/ETY ja erityisesti sen 6 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

direktiivissä 85/73/ETY vahvistettiin tuoreen lihan terveystarkastusten rahoittamisen varmistamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset säännöt,

kolmansien maiden lihan osalta olisi vahvistettava yhteys päivämäärään, josta alkaen on tehtävä sopimukset tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta direktiivin 90/675/ETY(2) mukaisesti; harventaminen on määritettävä vastaavuussopimusten puitteissa tiettyjen kolmansien maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, ja

nämä neuvottelut eivät ole vielä johtaneet tuloksiin; tämän vuoksi olisi siirrettävä päivämäärää, josta alkaen direktiivissä näistä maista tulevalle tuoreelle lihalle määrätty maksu on perittävä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 85/73/ETY liitteen II luvussa 2 kohta seuraavasti:

"2. Kuitenkin jostakin seuraavista maista (Argentiina, Australia, Bulgaria, Chile, Kanada, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Sveitsi, T Osekin tasavalta, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat) tulevan tuonnin osalta, joka 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä on käynyt tunnustelevia keskusteluja Euroopan unionin kanssa sellaisen laaja-alaisen eläinlääkäritakuita (eläinten terveys ja kansanterveys) koskevan vastaavuussopimuksen tekemiseksi, joka perustuu vastavuoroisuuden periaatteeseen, jäsenvaltiot voivat säilyttää tällaisen sopimuksen tekemiseen asti ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 1996 asti ne alennetut maksujen tasot, joita ne sovelsivat 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tämä alennus saa olla enintään 55 prosenttia 1 kohdassa mainituista kiinteistä maksuista.

Jostakin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista kolmansista maista tulevasta tuonnista kannettavan maksun määrä vahvistetaan sen jälkeen, kun laaja-alainen vastaavuussopimus mainitun kolmannen maan kanssa on tehty, 3 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ottaen huomioon seuraavat periaatteet:

- tarkastusten tiheys,

- mainitun kolmannen maan yhteisöstä peräisin olevaan tuontiin soveltaman maksun määrä,

- kolmannen maan kantamien muiden maksujen, kuten pakollisen terveystakuun tallettamisen tai kantamisen, poistaminen."

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 1995.

Neuvoston puolesta

Ph. VASSEUR

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 32, 5.2.1985, s. 14, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/64/ETY (EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 8).

(2) EYVL N:o L 373, 31.12.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/360/EY (EYVL N:o L 158, 25.6.1994, s. 41).

Top